Afslag på overtræk, krav begrundet i manglende adgang til kredit og tilbageførsel af betalingsservicebetalinger, ophævelse af aftaler om betalingskort og Betalingsservice

Sagsnummer:73/2016
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn
Klageemne:Betalingsservice - ophævelse af aftale
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Gebyr - PBS-aftale
Kassekredit - afslag
Ledetekst:Afslag på overtræk, krav begrundet i manglende adgang til kredit og tilbageførsel af betalingsservicebetalinger, ophævelse af aftaler om betalingskort og Betalingsservice
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Sagen vedrører afslag på anmodning om overtræksret samt krav begrundet i manglende adgang til kredit og tilbageførsel af betalingsservicebetalinger samt ophævelse af aftaler om betalingskort og Betalingsservice.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sydbank (siden 2010) hvor hun havde en lønkonto med tilknyttet Visa/Dankort samt et MasterCard med en kredit på 10.000 kr. og månedlig afregning på lønkontoen. Derudover havde klageren en budgetkonto samt en tilslutningsaftale til Betalingsservice, som var knyttet til både lønkontoen og budgetkontoen.

I sagen er fremlagt et kontoudskrift for lønkontoen (-743) for perioden 4. januar 2016 – 8. januar 2016, hvoraf fremgår, at saldoen på kontoen gik i negativ den 4. januar med 6.681,19 kr. Ved træk af en betaling samme dag forhøjedes underskuddet til 8.566,90 kr. for at falde igen til 6.331,90 kr. som følge af indkommen postering. Den 6. januar tilbageførte banken betalingen samt overførte et beløb fra klagerens budgetkonto (-750) hvorved lønkontoen gik i overskud med 18,75 kr.

Banken har endvidere fremlagt et kontoudskrift for budgetkontoen (-750) for samme periode, hvoraf fremgår, at saldoen på budgetkontoen ligeledes gik i negativ den 4. januar med 6.693,52 kr. som følge af træk af 9 betalinger. Den 5. januar tilbageførte banken 3 af betalingerne, hvorved kontoen gik i overskud med 4.464,94. Den 6. januar blev der trukket endnu en betaling, som medførte, at indeståendet på kontoen faldt til 2.414,09 kr. Samme dag overførte banken 4.465 kr. til lønkontoen, jf. ovenfor, hvorved budgetkontoen gik i underskud med 2.050,91. Den 7. januar tilbageførte banken den senest trukne betaling, hvorved budgetkontoen gik i 0.

Endvidere er der fremlagt et kontoudskrift for lønkontoen (-743) som går tilbage til 28. september 2015, hvoraf fremgår, at kontoen har været overtrukket fire gange i perioden, bl.a. omkring månedsskifte. I november med et beløb på over 8.000 kr., som blev dækket ind samme dag, bl.a. med beløb fra budgetkontoen, de øvrige gange med mindre beløb op til omkring 1.500 kr. To gange har kontoen været i overtræk i over en uge.

Det fremgår endvidere af kontoudskriftet, at klageren månedligt fik udbetalt 26.612 kr. i løn.

Af kontoudskrift for budgetkontoen (-750) for samme periode fremgår, at denne konto har været i overskud frem til den 4. januar 2016 bortset fra to gange omkring månedsskifte, hvor negativ saldo på henholdsvis 1.124,46 kr. og 3.489,29 kr. er blevet inddækket samme dag.

Den 5. januar 2016 om formiddagen blev klageren kontaktet telefonisk af sin bankrådgiver R1, som gjorde klageren opmærksom på, at hendes lønkonto og budgetkonto var i overtræk, og at der ikke var dækning til betaling af regningerne.

Klageren har oplyst, at hun var opmærksom på overtrækket, da R1 ringede. R1 nævnte ikke noget om spærring af MasterCard ‘et, og hendes forståelse af telefonsamtalen var, at hun kunne benytte kreditten på sit MasterCard til inddækning af budgetkontoen, så hun kunne betale sine regninger. Da hun i sin frokostpause forsøgte at hæve penge på MasterCard ‘et, blev kortet ”slugt” af hæveautomaten.

Samme dag kl. 11.27 skrev R1 følgende mail til klageren:

”Hej […]

Til din information har vi i dag afvist følgende betalinger:

FtF-A [1305,00 kr. fra budgetkonto]

Tryg [8.274,46 kr. fra budgetkonto]

Santander [1.979,00 kr. fra budgetkonto]

Forbrugsforeningen [1885,71 fra lønkonto]

Jeg har været nødsaget til at spærre dit MasterCard da jeg ikke kan tilbyde dig denne kreditfacilitet i fremtiden.

Kontoen lukkes efter næste afregning 01.02.16.

Du kan beholde dit visakort indtil videre, vi ønsker dog ikke at se overtræk på dit engagement.”

Denne mail så klageren først senere på dagen. Hun gjorde herefter indsigelse over for banken.

Den 6. januar 2016 afviste banken yderligere en betaling fra klagerens budgetkonto (-750) til BS HMN Naturgas I/S på 2.050,85 kr. Herefter havde klageren ubetalte, forfaldne regninger for i alt 15.495,02 kr.

Den 7. januar 2016 blev der på bankens foranledning afholdt et møde i banken mellem R1, dennes overordnede R2 og klageren. Formålet med mødet var ifølge banken at drøfte med klageren, hvordan hun ville inddække sit overtræk, der den 6. januar 2016 udgjorde henholdsvis 4.446,19 kr. på konto nr. (-743) og 2.050,91 kr. på konto nr. (-750) samt sikre likviditet til betaling af de afviste regninger.

Klageren har oplyst, at hendes forventning til mødet var en anden, idet hun var af den opfattelse, at banken burde hjælpe hende gennem januar måned, som var økonomisk hård for hende ved at yde hende en midlertidig kredit eller et lån.

Banken ønskede ikke at yde klageren nogen kreditfacilitet, og den 8. januar 2016 skrev R1 til klageren:

”Hej [...]

På baggrund af vores møde i går samt nuværende situation, har vi vurderet at vi ikke længere kan tilbyde dig visadankort – kortet spærres i dag fredag 8/1-16. Du skal derfor fremover benytte dit MasterCard Debit kort.

Vi har tillige afmeldt dine betalingsaftaler PBS så du til 1.2-16 kan betale dine regninger på din netbank jf. de aftaler du har indgået.

Vi kan ikke tilbyde dig denne service fremover, derfor må du betale fremtidige regninger via netbank.”

Af generelle vilkår for debitorer i Betalingsservice fremgår følgende:

7.2 Dækning på din konto

Der skal være dækning på din konto på betalingsdagen. Hvis der ikke er dækning på kontoen den pågældende dag, er dit pengeinstitut berettiget til at tilbageføre betalinger, jf. pkt. 8.3.

12.1 Pengeinstituttets varsling af ophør

… Dit pengeinstitut kan opsige din tilslutningsaftale skriftligt med mindst 2 måneders varsel.

Dit pengeinstitut kan endvidere hæve tilslutningsaftalen uden varsel, hvis du væsentligt misligholder dit aftaleforhold til pengeinstituttet. Du vil i så fald modtage en skriftlig, begrundet meddelelse om dette fra dit pengeinstitut. Det gælder fx, hvis der gentagne gange ikke har været dækning på din konto, jf. pkt. 7.2.”

Banken hævede klagerens tilslutningsaftale uden varsel under henvisning til, at der var tale om et væsentligt overtræk på/misligholdelse af budgetkonto (-750) både henset til størrelsen af overtrækket og til, at klageren var bekendt med, at hun disponerede over midler, som hun ikke var berettiget til at disponere over.

Af Regler for Sydbank MasterCard Private fremgår:

”2.4 Opgørelse og afregning

Hver gang du bruger kortet, registreres beløbet på din kortkonto….. Afregning på forbruget sendes til kontohaver hver måned….

11.1 Sydbanks ret til at spærre kortet

Sydbank er berettiget til at spærre for brug af kortet

… hvis du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk.

… I tilfælde af overtræk på afregningskontoen vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. Banken kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage….

13. Opsigelse

Sydbank kan med to måneders varsel opsige aftalen….

15. Vurdering af kortansøger

…… Hvis det øvrige kundeforhold med Sydbank misligholdes, se også pkt. 26, vil Sydbank uden varsel opsige aftalen og spærre ethvert kort tilknyttet kortkontoen. Kontohaver modtager besked om spærringen af et Sydbank MasterCard, før kortet spærres, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse, jf. pkt. 11.1.”

Tilsvarende bestemmelser om bankens ret til spærring af kortet og opsigelse af aftalen findes i Regler for Dankort og Visa/Dankort, som banken tillige har fremlagt. Af pkt. 11.2 fremgår endvidere, at kunden vil blive informeret, når banken har spærret kortet, med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen.

Bankens begrundelse for at spærre klagerens MasterCard og Visa/Dankort og opsige aftalerne om betalingskortene med øjeblikkelig virkning var, at man anså overtrækkene for særligt grove, idet der den 4. januar 2016 var overtræk på både lønkonto- og budgetkonto med et stort beløb i forhold til klagerens samlede økonomi, at det var først på måneden, samt at overtrækkene skete uden orientering og uden forudgående aftale med banken herom. Denne begrundelse blev givet skriftligt efterfølgende i forbindelse med, at klageren klagede til bankens klageansvarlige.

Klageren har fremlagt de girokort, som hun har benyttet ved betaling af de regninger, som var tilmeldt betalingsservice, men som banken tilbageførte den 5. og 6. januar 2016. Omkostningerne forbundet med tilbageførslerne af betalingerne i form af rykker- og opkrævningsgebyrer mv., er ikke opgjort af klageren, men beløber sig til i alt ca. 500-600 kr.

Parternes påstande

Den 24. februar 2016 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet.

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Sydbank skal anerkende, at det var uberettiget at afslå at give hende kredit og at opsige aftalerne om Visa/Dankort, MasterCard og Betalingsservice, og at banken skal dække hendes meromkostninger som følge af spærringerne.

Sydbank har nedlagt principal påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens afslag på anmodning om midlertidig overtræksret var uberettiget henset til, at hendes økonomiske problemer var forbigående, at hun har været kunde i Sydbank i 10 år, altid har betalt sine regninger og aldrig tidligere har misligholdt aftaler med banken.

Det var uberettiget, at banken inddrog hendes MasterCard og dermed fratog hende den resterende kredit på kortet på 7.700 kr., som hun kunne have betalt en del af sine regninger med.

Hun har aldrig tidligere misligholdt betalinger under Betalingsserviceaftalen. Banken var ikke berettiget til at tilbageføre betalingerne og opsige Betalingsserviceaftalen.

Banken har ikke givet hende en skriftlig, saglig begrundelse for opsigelsen af aftalerne om betalingskort og Betalingsservice. Banken har dermed tilsidesat god skik.

Banken bør dække de omkostninger, der var forbundet med benyttelse af girokort.

Sydbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagen ikke vedrører en konkret formueretligt tvist, og nævnet derfor ikke har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at banken var berettiget til med øjeblikkelig virkning at spærre klagerens Visa/Dankort og MasterCard, idet hun havde overtrukket den tilknyttede lønkonto med 6.331,90 kr. den 4. januar 2016, hvilket både relativt og absolut udgjorde et væsentligt overtræk. Henset til det samlede billede af klagerens økonomiske forhold var der i øvrigt en meget nærliggende risiko for, at hun ville lave et selvbestaltet overtræk.

Sydbank var berettiget til at ophæve klagerens betalingsserviceaftaler, fordi de betalinger, der blev afvist fra klagerens betalingsservice, i alt 15.492,02 kr., både absolut og relativt i forhold til klagerens samlede økonomi, udgjorde en væsentlig overtrædelse af klagerens aftaleforhold til banken.

Klageren er blevet oplyst om ophævelse af betalingsserviceaftaler og spærring af kort på skrift.

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 6, stk. 5, er således overholdt.

Sydbank er ikke forpligtet til at tilbyde klageren kreditfaciliteter.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke finder grundlag for at afvise klagen.

Ankenævnet bemærker endvidere, at det beror på et pengeinstituts egen afgørelse, om det ønsker at imødekomme en kreditansøgning. Sydbank var således ikke forpligtet til at yde klageren kredit således, at hun hermed kunne betale sine regninger.

Det fremgår af betingelserne for betalinger tilmeldt Betalingsservice, at banken er berettiget til at tilbageføre betalinger, hvis der ikke er dækning på den konto, hvorfra betalingerne gennemføres. Det fremgår endvidere, at banken uden varsel kan hæve aftalen, hvis kunden væsentligt misligholder aftalen.

Ankenævnet lægger til grund, at betingelserne for, at Sydbank kunne tilbageføre de fire betalinger den 5. januar 2016 og den ene betaling den 6. januar 2016, var opfyldt, idet der ikke var dækning for betalingerne.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg og Jørn Ravn udtaler herefter:

Det fremgår af kontoudtog vedrørende begge konti for perioden fra ultimo september 2015 til 4. januar 2016, at klageren i korte perioder havde foretaget mindre overtræk på disse.

Der foreligger ikke oplysninger om, at dette havde ført til en henvendelse fra banken til klageren om, at fremtidigt overtræk ikke kunne accepteres.

På baggrund af størrelsen og den tidsmæssige udstrækning af overtrækkene sammenholdt med klagerens udbetalte løn på 26.612 kr., finder vi ikke, at der i januar 2016 var tale om væsentlig misligholdelse, der kan begrunde ophævelse af Betalingsserviceaftalen med øjeblikkelig virkning. På baggrund af klagerens overtræk og drøftelserne på mødet den 7. januar 2016 var der derimod anledning for banken til skriftligt at indskærpe over for klageren, at fremtidig misligholdelse ville blive anset for væsentlig og føre til øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

Det fremgår af Regler for Sydbank MasterCard Private og Regler for Dankort og Visa/Dankort, at en kunde i tilfælde af overtræk vil blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret, medmindre der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Efter det oplyste forelå der ikke overtræk på MasterCard, og der forelå herefter ikke grundlag for at opsige aftalen herom. Hvad angår Visa/Dankortet finder vi heller ikke, at der var grundlag for at spærre og opsige kortet med øjeblikkelig virkning.

Vi stemmer derfor for, at banken skal godtgøre klageren de omkostninger, som klageren kan dokumentere at have haft i forbindelse med den uberettigede opsigelse af aftalerne.

Et medlem - Peter Stig Hansen, der i medfør af vedtægternes § 16, stk. 1, er tillagt to stemmer – udtaler:

Under hensyn til de skete overtræk samt forløbet af mødet hos banken den 7. januar 2016, hvor klageren i henhold til bankens redegørelse, der ikke er bestridt af klageren, tilkendegav, at hun ikke mente, at hun havde et økonomisk problem, idet banken var forpligtet til at yde hende en kredit eller et lån, findes banken at have været berettiget til at handle som sket, da banken med rette kunne frygte, at klageren gennem ensidige handlinger uberettiget ville søge at forøge sin gæld til banken.

Jeg stemmer derfor for ikke at give klageren medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Banken skal godtgøre klageren de omkostninger, som klageren kan dokumentere at have haft i forbindelse med opsigelsen af aftalerne.

Klageren får klagegebyret tilbage.