Gebyrer ved overførsel af depoter indeholdende danske og udenlandske aktier.

Sagsnummer:239/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Depot - gebyr ved overførsel
Gebyr - overførsel
Ledetekst:Gebyrer ved overførsel af depoter indeholdende danske og udenlandske aktier.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagernes indsigelse vedrørende størrelsen af omkostninger ved overførsel af 10 depoter indeholdende danske og udenlandske fondskoder.

Sagens omstændigheder.

Klagerne overflyttede i juni 2005 et engagement fra indklagede til et andet pengeinstitut, herunder klagernes i alt 10 depoter. Depoterne indeholdt i alt 49 danske og to udenlandske fondskoder (aktier).

Indklagede opkrævede for overførsel af depoterne i alt 8.450 kr. For H's vedkommende drejede det sig om følgende:

Depot nr. -86

9 fondskoder aktier dk

2 fondskoder obl. dk

1 fondskode udl.

kr.

1.125

Depot nr. -53

3 fondskoder aktier dk

kr.

725

Depot nr. -50

4 fondskoder aktier dk

kr.

925

Depot nr. -38

5 fondskoder aktier dk

1 fondskode udl

kr.

1.125

Depot nr. -18

11 fondskoder aktier dk

kr.

1.125

1 fondskode obl.

Depot nr. -31

5 fondskoder

kr.

1.125

For M's vedkommende var der tale om:

Depot nr. -77

1 fondskoder aktier dk

kr.

325

Depot nr. -61

4 fondskoder aktier dk

kr.

925

Depot nr. -75

3 fondskoder aktier dk

kr.

725

Depot nr. -08

1 fondskode aktier dk

kr.

325

Ved skrivelse af 4. august 2005 rettede klagerne henvendelse til indklagedes direktion med indsigelse mod gebyrer bl.a. med henvisning til, at indklagede ikke havde kontaktet dem og informeret om gebyrerne inden flytningen. Klagerne fandt, at det ville have kunnet betale sig at sælge papirerne og derpå genkøbe dem via deres nye pengeinstitut.

Ved skrivelse af 16. s.m. redegjorde indklagede for gebyrernes opkrævning. Indklagede anførte, at omkostningerne ved et salg af depoternes indhold ville have oversteget omkostningerne ved overførsel. Indklagede afviste i øvrigt klagen.

Af indklagedes "Prisinformation" fremgår, at indklagede opkræver et gebyr på 200 kr. ved overførsel af danske obligationer og aktier til andet pengeinstitut, dog maksimalt 1.000 kr. For udenlandske aktier er gebyret 500 kr. pr. fondskode med tillæg af udenlandske omkostninger. For opgørelse af et depot er gebyret 125 kr. (inkl. moms).

På indklagedes hjemmeside anføres under "Prisinformation" indledningsvis:

"I prisinformationen finder du oplysning om de oftest forekommende rentesatser og gebyrer."

Under punktet "Prisinformation - gebyrer pr. 1. april 2005" anføres bl.a.:

"Flytning til andet pengeinstitut

Indlånskonti

Særlige indlånskonti (kontantkonti)

0 kr.

0 kr.

Pensionskonti (kontantkonti)

500 kr.

Udlånskonti

0 kr."

Parternes påstande.

Klagerne har den 7. september 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte overførselsgebyrerne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at det af indklagedes hjemmeside fremgår, at gebyret for overførsel af pensionskonti til andet pengeinstitut er 500 kr. og intet andet. De har ikke været bekendt med indklagedes "Prisinformation", der ikke fremgår af hjemmesiden.

Indklagedes gebyrer er i et usædvanligt niveau og står ikke i rimeligt forhold til det arbejde, der er udført.

Indklagede har anført, at "Prisinformation" lovpligtigt er tilgængelig i alle indklagedes afdelinger. Indklagedes gebyrer ved overførsel af depoter fremgår heraf.

På indklagedes hjemmeside er der en oversigt over de mest almindeligt opkrævede gebyrer. Oversigten oplyser ikke om flyttegebyrer for fondskoder, men alene om flyttegebyrer for kontantkonti. Oplysning om øvrige gebyrer kan fås ved henvendelse til indklagedes afdelinger.

Indklagede har opfyldt sin oplysningspligt vedrørende opkrævning af gebyr ved at have den fuldstændige gebyroversigt liggende i sine forretningslokaler. Der er ikke pligt til at skilte med gebyrerne på hjemmesiden.

De i sagen opkrævede gebyrer svarer til indklagedes satser på området. Man har ikke fundet anledning til at yde favør på disse ud over det afslag, der er givet som følge af det store antal fondskoder. Gennemsnitsprisen for H's flytning var 146,50 kr. pr. fondskode, og 255,50 kr. for M's vedkommende.

Gebyrerne overstiger ikke, hvad der er sædvanligt i branchen, ligesom den samlede størrelse står i rimeligt forhold til det arbejde, der er forbundet med overførslerne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indklagedes gebyrer for overførsel af værdipapirer til et andet pengeinstitut fremgår af indklagedes prisliste ("Prisinformation"), som er tilgængelig i alle afdelinger. Prisinformationen på indklagedes hjemmeside omfatter, som det fremgår af indledningen, alene de oftest forekommende gebyrer, og klagerne måtte påregne, at indklagede ville kræve betaling for det arbejde, der var forbundet med overførselen af deres værdipapirer til et andet pengeinstitut.

Af indklagedes Prisinformation fremgår, at gebyret for overførsel af danske værdipapirer er 200 kr. pr. fondskode, dog "max. 1000 kr.", hvilket må forstås som maksimalt 1.000 kr. pr. depot, at gebyret for overførsel af udenlandske værdipapirer er 500 kr. pr. fondskode + udenlandske omkostninger, og at gebyret for opgørelse af et depot er 125 kr. De af indklagede hos klagerne opkrævede gebyrer er i overensstemmelse hermed. Det bemærkes, at indklagede ikke har opkrævet særskilt gebyr for de udenlandske fondskoder.

Tre medlemmer - Peter Blok, Karen Frøsig og Erik Sevaldsen - udtaler herefter:

Vi finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de af indklagede opkrævede gebyrer overstiger det rimelige, og stemmer derfor for ikke at tage klagen til følge.

To medlemmer - Inge Frölich og Anne Dehn Jeppesen - udtaler:

Ved vurderingen af størrelsen af indklagedes gebyr for at overføre klagernes værdipapirer til et andet pengeinstitut må det lægges til grund, at indklagede ikke er berettiget til at opkræve et gebyr, som overstiger, hvad der med rimelighed kan anses for påkrævet til dækning af indklagedes gennemsnitlige omkostninger i forbindelse med overførsel af værdipapirdepoter.

For overførsel af danske fondskoder anslår vi, at indklagedes gennemsnitlige omkostninger ikke overstiger 50 kr. pr. fondskode maksimeret til 100 kr. pr. depot.

Med hensyn til indklagedes gebyr på 125 kr. for opgørelse af et depot finder vi, at indklagede ikke er berettiget til at opkræve dette gebyr i tillæg til gebyret for overførsel.

Vi stemmer herefter for, at indklagedes samlede gebyr skal nedsættes i overensstemmelse med det anførte.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.