Indsigelse mod tre debiterede beløb i forbindelse med forsøg på en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet. Spørgsmål om misbrug af kortet. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:115/2020
Dato:30-10-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod tre debiterede beløb i forbindelse med forsøg på en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet. Spørgsmål om misbrug af kortet. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger: IF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren medhold.

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod tre debiterede beløb i forbindelse med forsøg på en pinkodebaseret betaling med et kreditkort i en taxa i udlandet. Spørgsmål om misbrug af kortet. Kort ikke bortkommet.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et kreditkort, der var udstedt af Bank Norwegian. Til kortet var der knyttet en kredit på 75.000 kr.

Klageren har oplyst, at han den 4. marts 2020 tog en taxa fra lufthavnen i Santiago i Chile til sit hotel.

Af en transaktionsliste indhentet via bankens leverandør, Evry, fremgik, at der den 4. marts 2020 blev foretaget følgende transaktioner med klagerens kreditkort:

Tid

Forretning

Transaktionsbeløb

Transaktionsbeløb DKK

Status

Autorisation

16:26:24

A

1.980.000,00 CLP

16.861,90 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

16:26:52

B

1.980.000,00 CLP

16.861,90 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

16:29.:24

C

1.980.000,00 CLP

16.861,90 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

16:32:25

ATM1

204.738,00 CLP

1.743,57 DKK

Gennemført

Chip og PIN-kode

Klageren har fremlagt en kvittering dateret den 4. marts 2020, hvoraf fremgår, at han betalte 20.000 USD for taxakørslen. Klageren har oplyst, at han rettelig betalte 20.000 CLP (chilenske pesos) kontant for taxakørslen, og at han den i forbindelse fik den fremlagte kvittering.

Ved en tro- og loveerklæring af 16. marts 2020 gjorde klageren indsigelse mod de tre transaktioner til A, B og C, der er markeret med fed skrift i oversigten, og anførte, at han aldrig havde udført eller givet tilladelse til, at de omtvistede transaktioner kunne belastes hans kort. Hver betaling på 1.980.000 CLP blev trukket på hans kort/konto med 16.591,51 DKK, og indsigelsesbeløbet udgjorde i alt 49.774,53 DKK. Klageren oplyste, at kortet ikke var mistet/stjålet, men der tale om ukendte transaktioner. Om hændelsesforløbet oplyste han:

”Misbruget er sandsynligvis sket i forbindelse med betaling i taxa, som blev afvist/ikke gennemført.” 

Banken afviste indsigelsen med henvisning til, at transaktionerne var godkendt med chip og pinkode.

Af en korrespondance mellem klageren og banken i perioden 19. marts 2020 - 25. marts 2020 fremgik blandt andet:

Dato og tid 2020

Part

Tekstuddrag

19. marts kl. 18:03

Klageren

Som nævnt gik jeg ud fra, at svindlen foregik i forbindelse med betaling for en taxatur. Kortet blev indsat i læser og jeg tastede pinkode; fik derefter at vide, transaktionen ikke kunne gennemføres, da kortet afvistes. Jeg hævede derefter penge i en atm – vist på min transaktionsopgørelse – og betalte kontant, jf. vedlagte kvittering. Det virkede for så vidt som en ordentlig transaktion, men jeg kom i tvivl & checkede mine transaktioner hurtigst muligt; fandt de uautoriserede transaktioner; mailede Jer og lukkede kortet. Jeg havde et kort ophold i Santiago & foretog ikke større transaktioner udover hotelværelse.

23. marts kl. 14:04

Banken

Som nævnt er transaktionen godkendt med din personlige PIN-kode.

Vi ser derfor desværre ikke mulighed for at gå videre med sagen, hvis vi ikke modtaget dokumentation for, at beløbet er forkert eller at transaktionen skulle have været afvist. Dette kan særligt dokumenteres ved en kvittering fra betalingsterminalen.

Den vedlagte kvittering viser umiddelbart, at der skulle betales 20.000 USD. Dette giver os ikke mulighed for at gå videre med sagen, da du er blevet opkrævet beløb, der er lavere end 20.000 USD.

23. marts kl. 14:08

Klageren

Jeg har jo ikke kvittering eller dokumentation, da det er ren svindel.

Kvitteringen er  på 20.000 Pesos – taxaturen !

23. marts kl. 15:56

Klageren

Jeg ved, som I tidligere har anført, at min pin er anvendt. Jeg indtastede som vanligt min pin, når der skal betales i en taxa. Man har åbenbart haft et device til at opsnappe pin/oplysninger. Det har vel heller ikke sandsynligheden for sig, at jeg skulle trække 3 identiske, ret store beløb umiddelbart efter hinanden. Desuden kontaktede jeg Jer umiddelbart efter.

24. marts kl. 13:06

Banken

…Vi har desværre ikke mulighed for at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag.

Vi beklager negativt svar.

24. marts kl. 15:08

Klageren

Jeg forstår simpelthen ikke, I ikke kan gøre noget.

Jeg er gået ind i en taxa; vil betale med kortet; bliver bedt om at indtaste pin, som man jo gør. Får at vide, at det er et udenlandsk [kort], der ikke kan ”anvendes”. Jeg går til en atm, hæver penge & betaler 20.000 pesos kontant.

Checker for en god ordens skyld min konto på hotellet & ser de 3 store, identiske, reserverede beløb, jeg gør øjeblikkelig indsigelser & spærrer kortet.

Man har åbenbart kunnet afkode/stjæle kortets informationer.

Jeg har afgivet tro- og love erklæring om, at jeg ikke har autoriseret de pågældende beløb. Jeg kan ikke se, at jeg kunne gardere mig mod denne svindel, og kan derfor ikke forstå, at I ikke kan gå videre med sagen ”på det foreliggende grundlag”. …

25. marts kl. 09:29

Banken

Tak for dit svar.

Transaktionerne er udført ved, at chippen i dit kreditkort er læst og din personlige PIN-kode er tastet. Når du taster din PIN-kode, så godkender du transaktionen inklusiv beløbet.

Derfor kan banken ikke trække disse betalinger retur uden dokumentation for, at de er fejlagtige.

Vi beklager igen negativ tilbagemelding.

Af kreditkortaftalen mellem banken og klageren fremgik blandt andet:

”…

13. Brug af kreditkortet

Kreditkortet bruges sammen med PIN-kode eller underskrift. …

Når brug af kreditkortet er registreret, forudsættes det, at kortindeha-veren har initieret korttransaktionen, hvis registreringen ikke kan til-skrives tekniske problemer eller andre omstændigheder, som kortin-dehaveren i overensstemmelse med denne aftale ikke bærer risikoen for.

16. Tilbagekaldelse af betalingstransaktioner

Kortindehaveren kan ikke afbryde eller tilbagekalde en betalingstrans-aktion, efter at kortindehaveren har givet sit samtykke til transaktionen eksempelvis gennem brug af PIN-kode eller underskrift.

…”

Parternes påstande

Den 29. marts 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal annullere de omtvistede betalinger.

Bank Norwegian har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at kreditkortet er blevet misbrugt ved, at der er trukket tre store, identiske beløb på hver 1.980.000 CLP i forbindelse med en taxatur den 4. marts 2020.

Han ville betale med sit Bank Norwegian kort og indtastede pinkoden i taxaens kortterminal. Han fik at vide, at det var et udenlandsk kort, der ikke kunne ’anvendes’. Det er ikke en usædvanlig besked i en ”oversøisk” situation. Han hævede herefter penge i en ATM og betalte 20.000 CLP kontant.

Han har ikke anvendt kortet i tre forskellige terminaler – kun i taxaen, der som sædvanligt har haft fysisk adgang til kortet og pinkoden.

Det har åbenbart været muligt at afkode/stjæle kortets informationer. Han kunne ikke gardere sig mod denne svindel.

Tre store betalinger umiddelbart efter hinanden er yderst usædvanlige i forhold til hans anvendelsesmønster på kortet. Han har aldrig hævet/anvist så store enkeltbetalinger på sit Norwegian-kort – for ikke at tale om tre betalinger. Det burde være oplagt, at der var tale om irregulære eller i hvert fald meget usædvanlige og påfaldende transaktioner.

Banken havde mulighed for at ”blokere med det samme – vente på afklaring”.

De store kreditkortselskaber reagerer typisk med kontrolhenvendelser på sådanne situationer.

Banken har anført, at den finder det belastende, at han anvendte kortet umiddelbart efter i en ATM. Han fandt opførslen i taxaen fra chaufføren og en medfølgende tolk påfaldende. Han krævede kortet tilbage og hævede kontanter, fordi taxaen angav ikke at have modtaget betaling. Han kontrollerede derfor sin konto, da han ankom til hotellet. Han konstaterede herefter de uautoriserede/bedrageriske transaktioner og gjorde straks pr. mail indsigelse til banken og fik kortet spærret.

Bank Norwegian har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren hæfter for de omtvistede transaktioner. Der var tale om autoriserede betalinger. Derfor finder betalingslovens regler om tredjemandsmisbrug ikke anvendelse.

Transaktionerne er foretaget på tre forskellige terminaler. Alle tre transaktioner er gennemført ved læsning af kortets chip, og pinkoden er tastet korrekt i første forsøg.

Transaktionerne er korrekt registreret og bogført og har ikke været ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Banken havde ikke mulighed for at gå videre med sagen, hvis den ikke modtog dokumentation for, at beløbene var forkerte eller for, at transaktionerne skulle have været afvist.

Det er ikke muligt at kopiere chippen i kortet, da disse data er krypterede.

Klageren har oplyst, at han ikke har mistet kortet på noget tidspunkt samt, at han selv har medvirket og har tastet sin personlige pinkode. Han har endvidere oplyst, at han selv har benyttet sit kort i en ATM, efter de omtvistede transaktioner blev udført.

Det er således ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de ikke vedkendte transaktioner skyldes tredjemandsmisbrug, som klageren ikke opdagede eller kunne forhindre.

Det virker heller ikke sandsynligt, at kreditkortet skulle være blevet taget fra klageren, misbrugt og herefter givet tilbage til klageren.

Det er også usædvanligt, at kortet ikke er blevet misbrugt for den fulde tilgængelige kredit, hvis det blev stjålet.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen kræver en bevisførelse samt parts- og eventuelle vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde et kreditkort, der var udstedt af Bank Norwegian. Kredittens maksimum var 75.000 kr. Den 4. marts 2020 blev der foretaget tre transaktioner med kortet på hver 1.980.000 CLP (chilenske pesos) svarende til i alt 49.774,53 DKK. Betalingsmodtagerne var tre forskellige forretninger A, B og C.

Klageren har anført, at han ikke har anvendt sit kort i tre forskellige terminaler, men kun i en taxa i Santiago i Chile. Han ville betale for taxaturen fra lufthavnen til sit hotel med sit kort og blev bedt om at indtaste pinkoden i ”taxa-terminalen”. Han fik at vide, at det var et udenlandsk kort, der ikke kunne ’anvendes’. Han hævede herefter penge i en ATM og betalte 20.000 CLP kontant. Kortet har ikke været bortkommet.

Banken har anført, at der er tale om autoriserede betalinger. Transaktionerne blev foretaget på tre forskellige terminaler. Alle transaktionerne blev gennemført ved læsning af kortets chip, og pinkoden blev tastet korrekt i første forsøg. Banken havde herefter ikke mulighed for at gå videre med sagen, hvis den ikke modtog dokumentation for, at beløbene er forkerte eller for, at transaktionerne skulle have været afvist.

Af § 82, stk. 1 i lov om betalinger fremgår, at "En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre betalingstransaktionen. …"

Det lægges til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93. Misbrug af en betalers kort kan således efter omstændighederne ske ved anvendelse af korrekt pinkode og kortets chip. Sådanne transaktioner vil være uautoriserede.

Efter en konkret vurdering finder Ankenævnet, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de tre transaktioner på hver 1.980.000 CLP beroede på misbrug af klagerens kort og pinkode, hvorfor transaktionerne således ikke er autoriseret af klageren. Ankenævnet har lagt vægt på klagerens forklaring, at der er tale om tre helt identiske beløb og beløbenes størrelse samt sagens øvrige omstændigheder, herunder at transaktionerne er foretaget inden for en periode på ca. tre minutter, og at klageren har fremlagt en kvittering dateret den 4. marts 2020 for, at han har betalt 20.000 USD (der ifølge klageren rettelig skulle være 20.000 CLP) kontant for taxaturen.

Ifølge betalingsloven § 100, stk. 3, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, medmindre banken har godtgjort, at der foreligger omstændigheder, som medfører videregående hæftelse, jf. § 100, stk. 4 og 5.

Banken har ikke godtgjort, at der er grundlag for at pålægge klageren videregående hæftelse. Klagerens hæftelse for tabet udgør herefter 375 kr., jf. lov om betalinger § 100, stk. 3.

Ankenævnet finder herefter, at banken skal tilbageføre de uberettigede transaktioner svarende til i alt 49.774,53 med fradrag af 375 kr. på klagerens kort/konto med valør fra debiteringen af beløbene.

Ankenævnets afgørelse

Bank Norwegian skal inden 30 dage tilbageføre 49.774,53 DKK med fradrag af 375 DKK, dvs. 49.399,53 DKK med valør fra debiteringen af beløbene på klagerens kort/konto.

Klageren får klagegebyret tilbage.