Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.

Sagsnummer:276/2008
Dato:03-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Rådgivning - investering
Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.
Indklagede:Roskilde Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på lånefinansierede køb af aktier i Roskilde Bank.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde i Roskilde Bank, hvor han i begyndelsen af 2007 havde en lønkonto og en kredit på ca. 800.000 kr., der var etableret til finansiering af hans køb af en lejlighed.

I forbindelse med en aktieemission i Roskilde Bank i foråret 2007 henvendte banken sig til klageren med forespørgsel om, hvorvidt han var interesseret i at købe Roskilde Bank aktier. Banken tilbød klageren et lån til finansiering af aktiekøbet.

På baggrund af henvendelsen købte klageren i marts 2007 200 stk. aktier for en samlet købesum på 125.000 kr., der blev finansieret ved et lån på samme beløb, som banken ydede klageren ved låneaftale af 8. april 2007.

Efterfølgende købte klageren yderligere Roskilde Bank aktier som følger:

Dato

Stk.

Kurs

Kursværdi

24. august 2007

200

558

111.600 kr.

28. september 2007

400

429

171.600 kr.

16. november 2007

400

423

169.200 kr.

23. januar 2008

600

215

129.000 kr.

Aktiekøbene blev finansieret ved forhøjelser af lånet, senest den 25. januar 2008, hvor lånet blev forhøjet med 129.000 kr. til 705.665,60 kr., som skulle afvikles med en månedlig ydelse på 3.165 kr.

Den 30. november 2007 underskrev klageren et dokument vedrørende sin investeringsprofil. Heraf fremgår bl.a., at klageren havde kendskab og eventuel erfaring med aktier vedrørende regulerede markeder, at klagerens nettoformue var mellem 0-1 mio. kr., at klagerens samlede økonomi var egnet til investering, at klagerens formål og tidshorisont var opsparing af frie midler henholdsvis 10 år, og at klagerens risikovillighed var høj.

Den 23. januar 2008, før aktiekøbet samme dag, sendte klageren følgende e-mail til banken:

"…

Jeg havde ellers svoret ikke at købe flere aktier, men …

Hvad vil det koste mig om måneden, hvis jeg køber 600 mere?

…"

Bankens besvarelse var "600 kr. ekstra pr. måned".

Den 10. juli 2008 udsendte Roskilde Bank en fondsbørsmeddelelse med oplysning om, at banken skulle foretage nedskrivninger i væsentligt større omfang end hidtil antaget. Det oplystes samtidig, at banken havde fået tilsagn om likviditetsstøtte fra Nationalbanken.

Ved fondsbørsmeddelelse af 14. juli 2008 informerede banken om de samlede nedskrivninger og om nedjusteringen af det forventede halvårsresultat før skat for første halvår af 2008.

Den 23. juli 2008 indgav klageren en klage over Roskilde Bank til Ankenævnet.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at banken ikke opfyldte lovgivningens solvenskrav.

Den 25. august 2008 blev handlen med Roskilde Bank aktier suspenderet på fondsbørsen.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Roskilde Bank skal betale erstatning.

Roskilde Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken som følge af mangelfuld/dårlig rådgivning bør erstatte hans tab på aktierne.

Banken burde have påpeget, at det er "ret tvivlsomt" at investere for 700.000 lånte kroner i en bestemt aktie, navnlig når der som i det konkrete tilfælde var tale om bankens egen aktie.

Roskilde Bank har anført, at finansieringen af klagerens køb af en lejlighed blev etableret som en kredit, idet klageren oplyste, at han ind imellem modtog større ekstraindtægter, som han ønskede at kunne anvende som afdrag på kreditten.

Såvel lånet til aktiekøbet i foråret 2007 som de senere forhøjelser skete på grundlag af en kreditvurdering af klageren, hvor banken på baggrund af bl.a. klagerens indtægtsforhold vurderede, at han ville være i stand til at påtage sig disse forpligtelser.

Risikoen ved investeringen fremgik af prospektet for aktieemissionen.

Ved det første aktiekøb i marts 2007 fik klageren en kort orientering om risikospredning. Rådgiveren havde haft klageren som kunde i et andet pengeinstitut og kendte derfor klageren og dennes økonomiske forhold.

De tre seneste køb skete på klagerens eget initiativ, og efter at aktiekursen var faldet og fortsatte med at falde. Der blev ikke rådgivet om risikospredning ved disse køb, idet henvendelserne fra klageren blev opfattet som købsinstrukser.

Ved investeringsprofilen af 30. november 2007 bekræftede klageren, at han havde kendskab til aktier på regulerede markeder, at hans samlede økonomi var egnet til investering, og at han havde en høj risikovillighed.

Klageren kendte eller burde kende risikoen ved investering i enkeltaktier.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klagerens fem køb af aktier i Roskilde bank i perioden fra april 2007 til januar 2008 blev alle finansieret ved optagelse af lån i Roskilde Bank, og det må lægges til grund, at i hvert fald det første køb fandt sted på direkte anbefaling fra bankens medarbejder. Ankenævnet finder, at en sådan anbefaling af optagelse af lån i banken til køb af aktier i banken må anses for kritisabel.

Tre medlemmer –John Mosegaard, Karin Sønderbæk og Ole Jørgensen – udtaler:

Vi finder imidlertid, at dette forhold ikke i sig selv kan føre til, at banken er erstatningsansvarlig over for klageren, og vi finder heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at bankens medarbejder på anden måde har begået ansvarspådragende fejl ved sin rådgivning af klageren. Det bemærkes herved, at klageren hverken kunne være uvidende om den generelle risiko ved at investere i en enkelt aktie eller om den yderligere risiko, en lånefinansiering af investeringen indebærer. Endvidere bemærkes, at klageren ikke har bestridt bankens oplysning om, at de seneste tre aktiekøb skete på hans eget initiativ.

Vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

To medlemmer – Karin Ladegaard og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder, at banken er erstatningsansvarlig. Vi lægger vægt på, at tilbuddet om lån til køb af Roskilde Bank aktier er en ekstrem risikofyldt aftale, at initiativet til aftalen oprindeligt kommer fra Roskilde Bank, at Roskilde Bank havde en egen særlig økonomisk interesse i at sælge egne aktier, som dog ikke blev oplyst til kunden, idet banken havde brug for kapital til at understøtte bankens kraftige vækst. Vi finder, at det strider imod branchekutyme at tilbyde kunder lån til køb af egne aktier, og at Roskilde Bank ved sin mangelfulde rådgivning overtræder lovens regler om god skik. At det er i strid med redelig investeringsrådgivning at anbefale kunder lånefinansieret køb af egne aktier understøttes af § 46 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter det er forbudt at tilbyde lån til køb af kapitalindskud i banker i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, ligesom forholdet i dag er forbudt ved lov som en direkte konsekvens af Roskilde Banks adfærd.

Vi stemmer herefter for at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge af det anførte

Klagen tages ikke til følge.