Salg af fællesejet aktie uden samtykke fra begge medejere.

Sagsnummer:94/2005
Dato:18-10-2005
Ankenævn:Peter Blok, Jette Kammer Jensen, Anne Dehn Jeppesen, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Salg af fællesejet aktie uden samtykke fra begge medejere.
Indklagede:Vestjysk Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav i forbindelse med, at indklagede i februar 2005 uden klagerens samtykke solgte en aktie, som klageren var medejer af.

Sagens omstændigheder.

I foråret 2004 blev klageren skilt fra sin daværende ægtefælle M.

Ved skrivelse af 5. marts 2004 til klageren og M bekræftede indklagede nogle aftaler i forbindelse med opdelingen af klagerens og M's engagement. Af skrivelsen, hvorpå klageren og M den 6. marts 2004 påførte deres underskrift, fremgår bl.a.:

"…

5.

Effekterne i opbevaringsdepotet deles. Dog beholder [M] aktien i Brøndby samt at værdien af aktien i A. P. Møller A deles ved salg. I giver besked, når aktien skal sælges.

…"

Efter anmodning fra M solgte indklagede den 2. februar 2005 den A. P. Møller aktie, der var omtalt i skrivelsen af 5. marts 2004, til kurs 47.100. M fik udbetalt salgsprovenuet, som var på 46.746,75 kr.

Ved skrivelse af 23. februar 2005 gjorde klageren via sin advokat indsigelse imod salget. Klageren forlangte at blive stillet, som om aktien ikke var blevet solgt, og tilkendegav samtidig, at hun var villig til at købe M's halvdel af aktien.

Den efterfølgende korrespondace mellem advokaten og indklagede er fremlagt under sagen.

Det fremgår blandt andet, at klageren ved en skrivelse af 16. marts 2005 fra advokaten forbeholdt sig at indbringe sagen for Ankenævnet inden 10 dage.

Ved skrivelse af 23. marts 2005 anmodede indklagede om forlængelse af fristen til den 31. marts 2005.

Ved telefaxskrivelse af 31. marts 2005 tilbød indklagede pr. kulance 23.373,38 kr., svarende til halvdelen af afregningsbeløbet for aktien.

Den 1. april 2005 modtog Ankenævnet en klage over indklagede fra klageren.

Ved skrivelse af 5. april 2005 foreslog klagerens advokat et forlig, hvorefter indklagede skulle betale omkostninger, herunder advokatomkostninger, samt købe en A. P. Møller aktie mod klagerens deponering af 23.373,38 kr., som ville blive frigivet, når aktien var overdraget til klageren og dokumenterede omkostninger var betalt.

Ved skrivelse af 6. april 2005 tilbød indklagede pr. kulance yderligere 3.622,62 kr., svarende til halvdelen af kursstigningen på aktien siden den 2. februar 2005, eller i alt 26.996 kr.

Klageren fastholdt sit krav om "fuldstændig kompensation".

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede skal stille hende, som om aktien ikke var blevet solgt.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede uberettiget solgte aktien uden hendes samtykke. Indklagede bør derfor stille hende, som om aktiesalget ikke var sket. Indklagedes tilbud er utilstrækkeligt.

Der blev i marts 2004 indgået en aftalen mellem indklagede, M og hende om, hvorledes der skulle forholdes med A. P. Møller aktien i forbindelse med delingen af hendes og M's engagement. Aftalen blev bekræftet ved indklagedes skrivelse af 5. marts 2004. Indklagede var bundet af aftalen, hvorefter hun som medejer af aktien skulle give samtykke til et eventuelt salg.

Indklagedes filialdirektør har telefonisk over for advokaten erkendt, at man havde glemt aftalen.

Midt i februar 2005 fik hun via M kendskab til, at A. P. Møller aktien var solgt. Hun rettede straks henvendelse til indklagede, der afviste et eventuelt ansvar og henviste hende til M. Hun var derfor nødsaget til at rette henvendelse til en advokat om sagen. Indklagede bør derfor dække hendes omkostninger til advokaten.

Ved indgivelsen af klagen var hun ikke bekendt med, at indklagede havde anmodet advokaten om fristforlængelse.

Hun er fortsat indstillet på at købe M's halvdel af aktien som anført allerede i den første henvendelse fra advokaten den 23. februar 2005.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ved indgivelsen af klagen ikke opfyldte betingelsen om at have henvendt sig til pengeinstituttet og fået afslag eller et utilfredsstillende svar. Efter aftale med klagerens advokat var fristen på 10 dage blevet forlænget, og der blev inden for den forlængede frist fremsat et tilbud efter samråd med M. Man har på intet tidspunkt modtaget et specificeret krav fra klageren eller dennes advokat, hvorfor M har haft svært ved at tage stilling. Det kan ikke bebrejdes indklagede, at advokaten tilsyneladende undlod at orientere klageren om fristforlængelsen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at der ikke er handlet ansvarspådragende fra indklagedes side. Ved gennemførelsen af salget var man af den overbevisning, at dette var ønsket og accepteret af begge parter. En eventuel uenighed mellem klageren og M er indklagede uvedkommende.

Det forhold, at indklagede har udformet aftalen mellem klageren og M om bl.a. den omhandlede aktie, er ikke ensbetydende med, at indklagede bliver part i sagen.

Det bestrides, at indklagedes filialdirektør på noget tidspunkt skulle have nævnt, at man havde glemt aftalen.

Det er ikke muligt at stille klageren, som om aktien ikke var handlet, og der findes ikke nogen hjemmel til at pålægge indklagede at indkøbe en aktie til klageren.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Den misforståelse, der opstod i forbindelse med klagens indgivelse, kan ikke medføre, at sagen afvises.

Efter bodelingen i forbindelse med klagerens og M's skilsmisse i foråret 2004 var A.P. Møller aktien, der lå i depot hos indklagede, ejet af klageren og M i lige sameje, hvilket indklagede var bekendt med, jf. indklagedes skrivelse af 5. marts 2004. Ankenævnet finder derfor, at indklagede begik en ansvarspådragende fejl ved den 2. februar 2005 efter anmodning alene fra M og uden samtykke fra klageren at sælge aktien og overføre hele salgsprovenuet til M.

Ved skrivelse af 23. februar 2005 fra klagerens advokat gjorde klageren indsigelse mod salget og tilkendegav, at hun var villig til at købe M's halvdel af aktien.

Ankenævnet finder, at udgangspunktet under disse omstændigheder må være, at klageren kan forlange at blive stillet, som om hun den 2. februar 2005 havde overtaget M's andel af aktien mod betaling af halvdelen af afregningsbeløbet eller 23.373,38 kr.

Indklagedes tilbud af 31. marts 2005 om betaling af 23.373,38 kr. og tilbudet af 6. april 2005 om betaling af 26.996 kr. svarende til halvdelen af kursværdien pr. denne dato var ikke tilstrækkelige, idet klageren efter disse tilbud selv havde måttet afholde et større beløb end 23.373,38 kr. for at genanskaffe aktien.

Ankenævnet finder endvidere, at det under de foreliggende omstændigheder ikke har påhvilet klageren at søge tabet - risikoen for kursstigning - begrænset ved selv at genanskaffe aktien med henblik på efterfølgende at gøre erstatningskrav gældende mod indklagede.

Ankenævnet finder således, at indklagede må bære risikoen for den kursstigning på aktien, som har fundet sted i tiden efter det uberettigede salg den 2. februar 2005.

Herefter tager Ankenævnet klagerens påstand til følge som nedenfor bestemt.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger tilbyde at anskaffe den omhandlede A.P. Møller aktie til klageren mod dennes betaling af 23.373,38 kr. Indklagedes forpligtelse bortfalder, hvis klageren ikke accepterer tilbudet inden 14 dage efter at have modtaget det. Klagegebyret tilbagebetales klageren.