Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i, at der blev afgivet købsordre i stedet for salgsordre.

Sagsnummer:282/2021
Dato:23-11-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Mette Lindekvist Højsgaard, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Netbank - værdipapirer
Netbank - tekniske forhold
Ledetekst:Krav om erstatning for salg af aktier begrundet i, at der blev afgivet købsordre i stedet for salgsordre.
Indklagede:Alm. Brand Bank (Sydbank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for salg af aktier begrundet i, at der blev afgivet købsordre i stedet for salgsordre.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank, nu Sydbank, hvor han havde et depot og var tilknyttet Alm. Brand Trader, som var bankens platform for handel med værdipapirer.

Den 8. april 2019 købte klageren 40 styk aktier i H. Lundbeck A/S til en fondskurs på 300,300 og kursværdi på 12.012,00 kroner.

Sydbank har oplyst, at klageren den 17. maj 2021 placerede en ordre på salg af 20 styk H. Lundbeck A/S-aktier. Aktierne blev solgt til fondskurs 202,5000 og til en kursværdi på 4.050,00 kroner. Kurtagen var 4,05 kroner. Klageren har bestridt, at han afgav ordre om salget og har anført, at han tværtimod afgav ordre om køb af 20 styk H. Lundbeck A/S-aktier.

Den 21. maj 2021 rettede klageren henvendelse til banken med oplysning om, at der var sket en fejl hos banken, idet aktierne den 17. maj 2021 var blevet solgt i stedet for købt. Samme dag henviste banken til klagerens aktivitetslog, som viste, at der i handelsvinduet var valgt salg og ikke køb på ordretidspunktet.

Den 25. maj 2021 svarede klageren blandt andet følgende til banken:

”Men på min skærm har der hele tiden været teksten køb, hvilket der gør så snart boksen til køb/salg kommer frem, så hvis jeg vil sælge skal jeg aktivt gå ind og ændre til salg, hvilket jeg ikke har gjort.

Så et sted må der være en system fejl.”

Den 26. maj 2021 svarede banken blandt andet følgende til klageren:

”Som det fremgå[r] [af] systemet har du forsøgt at sælge og ikke købe. Vi kan ikke se der skulle være nogen fejl på traderen.

Vi foretager os ikke yderligere i sagen. Hvis du fortsat ønsker at købe, skal du oprette en ny ordre.”

Efterfølgende fremsatte klageren krav om, at handlen den 17. maj 2021 skulle gå tilbage.

Den 16. juni 2021 afviste banken at imødekomme klagernes krav. Følgende fremgår blandt andet af bankens afvisning:

”Vi er oplyst om, at det fremgår af bankens log, at ordren er lagt ind som en salgsordre.

Der blev den 17. maj lagt nota ind i din Netbank, hvoraf det ligeledes fremgår, at der var tale om et salg bestilt af dig via Alm. Brand Trader. Du har tidligere såvel købt som solgt værdipapirer via traderen.

Der har ikke været konstateret fejl i systemet, og banken har heller ikke fået andre lignende henvendelser.

Banken kan derfor ikke genkende din beskrivelse af, at der stod køb på din skærm, da du gennemførte handlen.

Det bemærkes i øvrigt, at kursen senere har været lavere end den kurs aktierne blev solgt for. Du har derfor haft mulighed for at genkøbe aktierne til en lavere kurs end den, de blev solgt for. ”

Banken har fremlagt en udskrift, der viser kursudviklingen på H. Lundbeck A/S-aktier i perioden 17. maj til 22. juni 2021. Det fremgår af udskriften, at kursen i perioden til stadighed var under kurs 200. Den 22. juni 2021 var kursen 190,50.

Parternes påstande

Den 20. juni 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal stille ham som om, at aktierne var blevet købt i stedet for solgt den 17. maj 2021.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det beror på en fejl i banken, at aktierne blev solgt i stedet for købt. Salget af aktierne skal gå tilbage og gebyret for salget refunderes, eller han bør få mulighed for at købe aktierne til samme eller lavere kurs uden gebyr.

Han opdagede fejlen, da han modtog afregning fra banken, og gjorde straks indsigelse. Aktierne, han havde lagt en købsordre på, var ikke blevet købt, men derimod solgt, selvom der stod køb, da han gennemførte handlen.

Når man ønsker at handle, kommer der en boks frem, hvori der automatisk står køb. Det betyder, at såfremt man vil sælge en aktie, skal man aktivt vælge salg. Dette gjorde han imidlertid ikke, og der har hele tiden stået køb, ligesom de andre gange han har foretaget køb.

Banken kan ikke dokumentere, at der ikke stod køb på hans skærm. At han flere gange har solgt og købt aktier via banken siger ikke noget om, at der ikke har været fejl i systemet. Det siger derimod noget om, at han ved, hvordan systemet virker, og at han kan bruge det korrekt. 

Banken har ansvaret for platformen, da man ikke som bruger har adgang til opsætning og styring af platformen. Så når der står køb på hans skærm, skal han kunne regne med, at der foretages et køb og ikke et salg. Han har ikke noget skærmprint af handleboksen, da den forsvinder, så snart handlen accepteres. Han kan derfor ikke fremlægge et skærmprint for at bevise sin ret.

Årsagen til at han ikke efterfølgende har købt nye aktier til en lavere kurs, er, at han har ønsket, at fejlen først blev opklaret hos banken, og fordi banken ikke har tilbudt ham at købe uden gebyr. Hvis det havde været tilfældet, kunne sagen have været afsluttet. Men det kan ikke være rigtigt, at han skal betale gebyr for et fejlsalg og derefter gebyr for at købe igen, når der er tale om en fejl i systemet.

I forhold til hans tabsbegrænsningspligt skulle banken have oplyst ham herom i forbindelse med hans første henvendelse.

Det er ikke korrekt, når banken anfører, at han ikke har lidt et tab, da aktierne er købt den 8. april 2019 til kurs 300,300.

Sydbank har anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende. Klageren indlagde selv salgsordren i Alm. Brand Trader.

Banken har ikke ydet rådgivning, og al handel på platformen sker uden personlig rådgivning.  

Klageren har handlet aktier via Alm. Brand Trader siden starten af 2019. Han har således erfaring med handel på platformen, hvor han har købt og solgt værdipapirer. Dette understøttes af klageren, der anfører, at han ved, hvordan systemet virker normalt, og at han kan bruge det korrekt.

Der har ikke været fejl i Alm. Brand Trader, og banken har heller ikke modtaget lignende henvendelser fra andre kunder, der har handlet på platformen. Banken har ikke handlet ansvarspådragende og er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Klageren har ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, da han på trods af bankens opfordring hertil ikke genkøbte aktierne. Allerede af den grund har klageren ikke et krav mod banken, ligesom klageren ikke har lidt et tab.

Klageren opfordres til at genkøbe de omtvistede aktier, der fortsat kan købes til lavere kurs end salgskursen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Alm. Brand Bank, nu Sydbank, hvor han havde et depot og var tilknyttet Alm. Brand Trader, som var bankens platform for handel med værdipapirer.

Banken har oplyst, at klageren den 17. maj 2021 placerede en salgsordre på salg af 20 styk H. Lundbeck A/S-aktier, hvorefter aktierne blev solgt til fondskurs 202,500. Aktierne var købt den 8. april 2019 til en fondskurs på 300,300.

Den 21. maj 2021 fremsatte klageren en indsigelse over for banken, da han ikke havde afgivet ordre om salget, men tværtimod havde afgivet ordre om køb af 20 styk aktier.

Ankenævnet finder på baggrund af den af banken fremlagte aktivitetslog, at klageren afgav ordre om salg af aktierne som registreret af banken.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken begik fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførslen af salgsordren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at klageren har kunnet genkøbe de solgte aktier samt købe de ønskede ydereligere 20 styk aktier uden tab, også når der tages højde for handelsomkostninger.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold.