Indsigelse mod hævninger ved kassen i 2013 fra frigivet bør-neopsparing. Spørgsmål om passivitet, 13 måneders frist i § 63 i lov om betalingstjenester

Sagsnummer:353/2015
Dato:18-05-2016
Ankenævn:Kari Sørensen, Jørn Ravn, Morten Bruun Pedersen, Flemming Pristed, Astrid Thomas
Klageemne:Børneopsparingskonto - udbetaling
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Betalingstjenester - passivitet
Ledetekst:Indsigelse mod hævninger ved kassen i 2013 fra frigivet bør-neopsparing. Spørgsmål om passivitet, 13 måneders frist i § 63 i lov om betalingstjenester
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod hævninger ved kassen i 2013 fra frigivet børneopsparing.

Sagens omstændigheder

I 1995 oprettede klagerens mor, M, en børneopsparingskonto til klageren. Opsparingen var bundet frem til den 27. januar 2013, hvor klageren fyldte 18 år.

I 2004 blev kontoen overflyttet fra pengeinstituttet P til Spar Nord Bank, hvor klageren endvidere fik en såkaldt stjernekonto samt en anden opsparingskonto (herefter opsparingskonto 1). I 2006 indgik M en investeringsaftale, hvorefter fremtidige indbetalinger på børneopsparingskontoen skulle placeres i bankens børneopsparingspulje.

I et brev til M af 11. december 2012 oplyste banken, at bindingsperioden udløb den 27. januar 2013, hvor klageren fyldte 18 år. I januar 2013 underskrev M en aftale om udtræden af børneopsparingspuljen.

Den 15. april 2013 blev børneopsparingskontoen ophævet og indeståendet på 14.225,12 kr. blev overført til en ny opsparingskonto i klagerens navn (herefter opsparingskonto 2). Den 12. maj 2013 sendte banken en kontoudskrift til klageren vedrørende opsparingskonto 2. Af udskriften fremgik en saldo på 14.225,12 kr., der var indsat den 15. april 2013 med posteringsteksten ”børneopsp.” Klageren har anført, at hun troede, at bindingsperioden først udløb den 27. januar 2016, og at hun ikke var opmærksom på kontoudskriften.

Der skete herefter følgende udbetalinger fra opsparingskonto 2:

Tidspunkt, Udbetaling

Beløb kr.

Saldo kr.

Dato for kontoudskrift sendt til klageren

28-06-2013, kl. 12.03.13

6.000,00

8.225,12

10-07-2013

13-08-2013, kl. 14.36.27

4.500,00

3.725,12

10-09-2013

05-11-2013, kl. 15.52.35

3.300,00

425,12

10-11-2013

02-05-2014, kl. 14.59.53

462,60

0,00

04-05-2014

Hævningerne fandt sted som kontanthævninger ved kassen i banken. Banken har fremlagt kopi af udbetalingskvitteringer, der fremtræder som underskrevet af klageren. Klokkeslættene for hævningerne er oplyst af banken. Klageren har ikke vedkendt sig de tre hævninger i 2013. Klageren har vedkendt sig hævningen den 2. maj 2014. Kvitteringen vedrørende hævningen den 13. august 2013 er påtegnet ”SYS” af bankens kassemedarbejder. Banken har oplyst, at påtegningen betyder, at der er forevist sygesikringsbevis som legitimation, og at baggrunden for dette var, at klagerens MasterCard var spærret på dette tidspunkt.

Banken har endvidere fremlagt en kvittering vedrørende en kassehævning fra stjernekontoen den 27. august 2013 og en kvittering vedrørende en kassehævning den 2. maj 2014 på 500 kr. fra opsparingskonto 1, der efter det oplyste fandt sted kl. 15.00.39. Klageren har vedkendt sig disse hævninger. Klageren har anført, at hun først i forbindelse med hævningen den 2. maj 2014 blev opmærksom på opsparingskonto 2, og at banken oplyste, opsparingskonto 2 blot var en ekstra opsparingskonto.

Af årsopgørelsen for 2013 fremgik, at saldoen på opsparingskonto 2 var 461,42 kr. Af årsopgørelsen for 2014 fremgik, at kontoen var udgået.

Banken har oplyst, at klageren i september 2015 rettede henvendelse til banken og oplyste, at hun burde have en børneopsparing, og at hun ikke kendte til hævningerne på opsparingskonto 2.

Parternes påstande

Den 28. oktober 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der forstår klagerens påstand således, at Spar Nord Bank skal tilbageføre de tre hævninger i 2013 fra opsparingskonto 2.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hævningerne på opsparingskonto 2 i 2013 ikke blev foretaget af hende. Hun kunne aldrig have fundet på at hæve opsparingen. Hun har haft arbejde og tjent sine egne penge, siden hun kunne. Hun var overbevist om, at opsparingen var bundet, frem til hun fyldte 21 år. Hun har aldrig haft så mange penge mellem hænderne. Seks tusinde kroner er rigtig mange penge for hende. Beløbet blev hævet dagen efter, at hun og hendes kæreste kom hjem fra en udlandsrejse. Samme dag var hun til begravelse af et nært familiemedlem. Dette hænger slet ikke sammen med, at hun samme dag skulle have hævet 6.000 kr.

Af kontoudskrifterne for opsparingskonto 1 og stjernekontoen fremgår, at hun sjældent gik i banken og hævede beløb, og at hun som regel hævede beløb mellem 100 kr. og 300 kr. i hæveautomater. Det højeste beløb, hun hævede, var 2.500 kr., hvilket var i forbindelse med en ferie i udlandet.

Hun fik først kendskab til opsparingskonto 2 i forbindelse med hævningen den 2. maj 2014. Hun husker tydeligt dialogen med bankens medarbejder denne dag. Hun var uforstående overfor antallet af konti og spurgte ind til kontoen. Banken oplyste, at det blot var en ekstra opsparing. Hun blev enig med banken om, at hun ligeså godt kunne lukke kontoen på grund af det lille indestående.

I 2015 skulle hun flytte hjemmefra til en lejlighed sammen med sin kæreste. I den forbindelse var hun til møde i banken for at drøfte muligheden for et overtræk, da hun først ville få adgang til børneopsparingen den 27. januar 2016. Banken oplyste, at hun ikke længere havde en børneopsparing. Dette kom som et stort chok for hende. Få dage inden mødet med banken i 2015 spurgte hun M, om M vidste, hvad der stod på børneopsparingen. M svarede på spørgsmålet, som om det var det naturligste i verden.

Bankens identifikation af hende var mangelfuld. I ét tilfælde var legitimationen et sygesikringskort, hvilket er en såkaldt anden klasses legitimation. I de andre tilfælde er det ikke klart, om der er forevist legitimation. Hun kom sjældent i banken. Der er på intet tidspunkt vist billedlegitimation. Andre kunne let få adgang til hendes sygesikringskort og til at aflure hendes underskrift. Underskrifterne på kvitteringerne er forskellige.

Hendes sene klage skyldtes, at hun var sikker på, at børneopsparingen var bundet, til hun fyldte 21 år i januar 2016. Alle i hendes familie var sikre på dette. Hun var derfor ikke fuldt opmærksom på de kontoudskrifter, som hun modtog fra banken.

Spar Nord Bankhar anført, at M modtog besked om og var bekendt med, at bindingsperioden udløb i januar 2013, hvor klageren fyldte 18 år. Klageren modtog kontoudskrift i maj 2013, hvoraf fremgik, at børneopsparingen var flyttet til opsparingskonto 2.

Det er bankens opfattelse, at klageren selv har hævet de pågældende beløb. Banken er derfor ikke forpligtet til at godtgøre klageren hævningerne.

Klagerens underskrift fremgår af de fremlagte kvitteringer. Da der ikke var tilknyttet et kort til opsparingskonto 2, skulle udbetalinger ske ved klagerens henvendelse i kassen. På kvitteringeren fra 13. august 2013 er det tilføjet ”SYS”, da der blev vist sygesikringskort ved hævningen. Dette skyldtes, at klagerens MasterCard, der var tilknyttet en anden af klagerens konti, var blevet spærret af klageren den 11. august 2013. Som årsag til spærringen angav klageren ”anden årsag”. Banken fik ikke oplysning om, at klagerens pung var blevet stjålet. Banken havde således ikke anledning til at ændre proceduren for udbetalinger fra kontoen i 2013.

Underskriften på kvitteringerne giver ikke banken anledning til at tro, at det er en anden end klageren, at der har underskrevet på kvitteringerne. Hævningerne på opsparingskonto 2 og opsparingskonto 1 den 2. maj 2014 skete indenfor samme minut. Rent teknisk ville dette ikke kunne lade sig gøre, medmindre hævningerne blev foretaget af den samme person på én gang. Klageren har både tidligere og under klagesagen vedkendt sig begge disse hævninger. Klageren har ikke bestridt, at det er hende, der har underskrevet kvitteringeren vedrørende hævningen fra stjernekontoen den 27. august 2013. Underskriften vedrørende de omtvistede hævninger er i overensstemmelse underskrifterne vedrørende de vedkendte hævninger.

At klageren sjældent hævede kontantbeløb på andre konti kan ikke tillægges vægt, da der ikke var tilknyttet et hævekort til opsparingskonto 2.

Klageren har ved passivitet fortabt et evt. krav mod banken. Klageren modtog kontoudskrift efter hver af hævningerne uden at gøre indsigelse mod hævningerne og uden at anmelde sagen til politiet. Det fremgik af årsopgørelsen for 2013, at der kun stod 462,15 kr. tilbage på kontoen. Banken ville have haft mulighed for at gennemgå videooptagelser af hævningerne, hvis klageren straks havde kontaktet banken.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at Spar Nord Bank begik fejl i forbindelse med frigivelsen af klagerens børneopsparing og overførslen af denne til opsparingskonto 2 efter udløbet af bindingsperioden den 27. januar 2013.

De tre ikke vedkendte hævninger på i alt 13.800 kr. på opsparingskonto 2 blev foretaget ved kassen i Spar Nord Bank den 28. juni 2013, den 13. august 2013 og den 5. november 2013. Hævningerne blev debiteret opsparingskonto 2 på de samme datoer. Banken har fremlagt kopi af kvitteringer vedrørende hævningerne. Kvitteringerne fremtræder som underskrevet af klageren. Klageren har anført, at hun ikke har foretaget hævningerne, og at hun først blev bekendt med hævningerne på et møde med banken i 2015. Mødet fandt efter det oplyste fandt sted i september 2015.

Det følger af § 63 i lov om betalingstjenester, at indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner skal være fremsat overfor pengeinstituttet snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.

Det må lægges til grund, at klageren tidligst gjorde indsigelse mod hævningerne overfor banken i september 2015, hvilket var senere end 13 måneder efter datoerne for debiteringerne. Ankenævnet finder på baggrund heraf, at et evt. krav er bortfaldet som følge af passivitet, jf. § 63 i lov om betalingstjenester. Allerede som følge heraf får klageren ikke medhold i sit krav.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.