Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.

Sagsnummer:437/2009
Dato:25-05-2011
Ankenævn:Eva Hammerum, Christian Bremer, Jesper Claus Christensen, Maria Hyldahl og Bent Olufsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Garantbeviser - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning om tegning af garantikapital i Løkken Sparekasse.
Indklagede:Løkken Sparebank (EBH Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens indsigelser om mangelfuld rådgivning om garantikapital i Løkken Sparekasse.

Sagens omstændigheder.

I årene 1995 – 1997 tegnede klageren garantikapital for 3 x 1.000 kr., i alt 3.000 kr., i Løkken Sparekasse. Beløbene blev indsat i på en garantikapitalkonto (nr. -704) i sparekassen.

Efter det oplyste udstedte sparekassen på daværende tidspunkt et garantibevis i forbindelse med tegning af garantikapital. Af garantibeviset fremgik bl.a.:

"Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Garantibeviset kan hverken af garanten eller sparekassen kræves indløst.

Garanten er stemmeberettiget ved valg af sparekassens repræsentantskab …"

Pr. den 31. december hvert år blev tilskrevne renter på garantikapitalkontoen overført til en separat garantkonto (nr. - 837) i sparekassen.

Den 24. august 2005 blev der indsat 35.000 kr. på garantikapitalkontoen. Af et uunderskrevet eksemplar af en kvittering herfor til klageren, der er fremlagt under sagen, fremgår bl.a.:

"…

Garantindskud

garantikapital

Garantserie: 38.000,00

Kvittering for indbetalt garantikapital DKK 35.000,00

Ovennævnte er indtrådt som garant i Løkken Sparekasse i henhold til Løkken Sparekasses til enhver tid gældende vedtægter.

Garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser.

Indbetalt garantikapital kan ikke kræves indløst, men udbetales alene efter anmodning, såfremt Løkken Sparekasse samtykker. Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse.

Nærværende kvittering tjener ikke som bevis for den på ovennævnte garantkonto indestående garantikapital.

…"

Den 16. august 2006 blev der hævet 15.000 kr. på garantikapitalkontoen (-704), hvorefter saldoen var 23.000 kr.

Ifølge et informationsbrev, der blev udsendt af Løkken Sparekasse i november 2006, blev grænsen for garantikapital forhøjet til 250.000 kr. pr. kunde, og med virkning fra den 1. januar 2007 blev der indført 3 måneders opsigelse ved hævning af garantikapital.

Af Løkken Sparekasses vedtægter gældende fra den 21. marts 2007 fremgår bl.a.:

"…

§ 3.

Stk. 2

Ingen garanter er forpligtet til at lade sin garantikapital indløse helt eller delvis, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantikapitalen, såfremt antallet af garantstemmer ikke derved bringes under 1.000, garantikapitalen ikke under 1 mio. kroner og egenkapitalen ikke under kravet i Lov om finansiel virksomhed § 124.

…"

Den 22. juni 2007 blev der ved overførsel fra garantkontoen (-837) indsat 60.000 kr. på garantikapitalkontoen.

Den 12. november 2007 blev der hævet 55.000 kr. på garantikapitalkontoen, som herefter havde en saldo på 28.000 kr.

Den 27. oktober 2008 opsagde klageren de 28.000 kr. til udbetaling den 27. januar 2009.

Den 3. november 2008 lukkede sparekassen for udbetaling af garantikapital.

Den 11. februar 2009 meddelte Løkken Sparekasse Finanstilsynet, at sparekassen ikke opfyldte solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Den 25. marts 2009 blev sparekassens aktiver og passiver overdraget til Løkken Sparebank, nu EBH Bank, som er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, og som har til formål at afvikle sparekassens aktiviteter. Garantikapitalen, som på overdragelsestidspunktet udgjorde 170 mio. kr., forblev i Løkken Sparekasse.

Den 26. marts 2009 blev Løkken Sparekasses tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed inddraget af Finanstilsynet. Sparekassen blev efterfølgende omdannet til en forening, LS Løkken.

Den 22. april 2009 indgav klageren en klage over Løkken Sparekasse til Ankenævnet.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har under sagen fremlagt diverse bilag, herunder blandt andet brochurer og andet informationsmateriale om garantikapital i Løkken Sparekasse samt materiale vedrørende valg til sparekassens repræsentantskab.

Finanstilsynet har den 25. marts 2009 afgivet rapport om undersøgelse af Løkken Sparekasse. Undersøgelsen omfatter sparekassens rådgivning i forbindelse med salg af garantbeviser, markedsføring af garantbeviser og medarbejdernes indflydelse på kunders placering af indskud på garantikapitalkonti. Af rapporten, som er offentliggjort fremgår bl.a., at markedsføringsmaterialet har ensidigt fokus på den høje forrentning, men ikke informerer om konsekvensen af, at garantindskud ikke er dækket af indskydergarantiordningen eller statsgarantiordningen, at der ikke var udarbejdet interne forretningsgange eller instrukser til brug for generel rådgivning og salg af garantbeviser til kunder, at der ikke var udarbejdet forretningsgange til at sikre overholdelsen af god skik, at der i rådgivningen ikke var særligt fokus på risikoen for at tabe garantikapitalen, da denne risiko blev betragtet som hypotetisk, at der ikke blev rådgivet særligt omkring betingelserne for at opsige garantikapitalen, at der ikke systematisk blev foretaget vurderinger af, om det ville være hensigtsmæssigt for kunden at indskyde garantikapital, samt at Løkken Sparekasse ikke har overholdt § 6 i god skik bekendtgørelsen, idet sparekassen har undladt at indgå skriftlige aftaler om forhøjelse af garantikapital, hvori kundens væsentlige rettigheder og pligter er angivet, og hvor forudsætningerne for den ydede rådgivning er nedfældet.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har på baggrund af en generel forespørgsel fra Ankenævnet anført, at Løkken Sparebank (EBH Bank) ikke har været involveret i drøftelserne med Finanstilsynet i forbindelse med Finanstilsynets rapport af 25. marts 2009 og således ikke til fulde er bekendt med Finanstilsynets grundlag for de i rapporten anførte bemærkninger og konklusioner.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har videre anført, at Ankenævnet bør træffe sin afgørelse på baggrund af den umiddelbare bevisførelse, der finder sted i kraft af parternes indlæg og dokumentation vedrørende de faktiske omstændigheder i den konkrete sag. Rapporten kan ikke betragtes som dokumentation for Løkken Sparekasses rådgivning og håndtering af kunders tegning af garantikapital i de konkrete sager.

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at Løkken Sparebank (EBH Bank) skal betale 25.000 kr.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at sparekassen uretmæssigt har kategoriseret 25.000 kr. af hans opsparing som ansvarlig lånekapital.

Han har ikke på noget tidspunkt accepteret at tegne ansvarlig indskudskapital for mere end 3.000 kr. Sparekassen har uden hjemmel sammenblandet garantbeviserne med hans opsparing på den tilknyttede garantkonto. Han blev ikke på noget tidspunkt informeret om, at garantbeviser og indskud på den dertil knyttede konto skulle have samme karakter og risiko.

Det fremgik ikke af kontoudskrifter eller andet informationsmateriale, at opsparingen på 25.000 kr. havde en status der adskilte sig fra almindeligt indlån.

Midler, der har været opfattet som almindelig indlån, bør være dækket af statsgarantien.

Den fremlagte kvittering for indsættelsen af 35.000 kr. i 2005 bærer ingen underskrift. Han erindrer ikke at have modtaget kvitteringen, og det må anses for tvivlsomt, om den faktisk blev afsendt. Teksten i kvitteringen er ikke entydig. Der sker således bl.a. en sammenblanding af betegnelserne garantindskud, garantikapital og garantkonto.

En eventuel kvittering var ikke tilstrækkelig rådgivning.

Sparekassens information om og håndtering af garantikapital svarede til almindelige opsparingskonti, hvilket understøttes af Finanstilsynets rapport af 25. mart 2009, hvoraf bl.a. fremgår, at sparekassen ikke betragtede indskud af garantikapital som en egentlig investering men som en måde at opnå en højere forrentning.

Han har hverken været til garantmøder eller stemt til repræsentantskabsvalg. Han har derfor heller ikke hæftet sig ved om antallet af hans garantbeviser fremgik af sparekassens informationsmateriale herom.

Da han ikke vidste, at opsparingen på 25.000 kr. havde karakter af garantbeviser, havde han ikke anledning til at reklamere eller flytte midlerne.

Løkken Sparebank (EBH Bank) har til støtte for afvisningspåstande anført, at sagens oplysning i relation til den rådgivning klageren har modtaget i forbindelse med tegningen af garantikapitalen forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, hvorfor sagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken bl.a. anført, at garantikapitalen blev tegnet efter udtrykkelig aftale. Klageren blev orienteret om garantikapitalens særlige karakter af ansvarlig kapital. Der foreligger ikke ugyldighed i forbindelse med tegningen, og Løkken Sparekasse har ikke som følge af mangelfuld rådgivning pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Sparekassens information om vilkårene for og karakteren af tegning af garantikapital har til enhver tid været retvisende og fyldestgørende. Klageren undlod at reklamere og er allerede af den grund afskåret fra at gøre indsigelse.

Vilkårene for indskud af garantikapital fremgik af sparekassens informationsmateriale, herunder at garantikapitalen hæfter for sparekassens forpligtelser og ikke er dækket af Indskydergarantifonden.

Det må formodes, at klageren i overensstemmelse med sparekassens praksis fik en kvittering ved hver tegning af garantikapital, jf. den fremlagte kvittering af 24. august 2005.

Garanterne blev hvert år indkaldt til garantmøde i sparekassen. Indkaldelse skete ved personlig skriftlig invitation. Garanterne fik endvidere hvert kvartal tilsendt sparekassens nyhedsmagasin GarantNyt. Af årsopgørelserne fremgik garantindskuddene som "Garantikapital", hvilket er en traditionelt anvendt betegnelse for ansvarlig kapital i en sparekasse.

Rentesatsen på garantikapitalkonti var væsentlig højere end rentesatsen på sparekassens øvrige indlånskonti. Tilskrevne renter blev overført til separate garantkonti, hvilket også var et tegn på garantikapitalkontoens særlige karakter.

I efteråret 2008 blev der afholdt valg til repræsentantskabet i sparekassen. Der blev i den forbindelse sendt blandt andet en individuelt udformet stemmeseddel til hver enkelt garant, idet antallet af stemmer afhang af størrelsen på garantens indskud.

Hvis det lægges til grund, at sparekassens rådgivning var mangelfuld, gøres det gældende, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for, at han ikke ville have tegnet garantikapital.

Et eventuelt erstatningskrav må nedsættes helt eller delvist på grund af klagerens egen skyld.

Der foreligger hverken kausalitet eller adækvans imellem det lidte tab og en eventuel ansvarspådragende adfærd.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvist bemærkes, at klagerens opsigelse af garantikapitalen den 27. oktober 2008 til udbetaling den 27. januar 2009 ikkemedførte, at klageren havde krav på udbetaling af garantikapitalen, jf. nævnets praksis således som den er kommet til udtryk i f.eks. sag nr. 216/2009.

Tre medlemmer – Eva Hammerum, Christian Bremer og Jesper Claus Christensen – udtaler:

Klageren tegnede garantikapital for i alt 3.000 kr. i Løkken Sparekasse i årene 1995-1997.

Der er herefter indsat og hævet beløb senest den 12. november 2007, hvorefter garantikapitalkontoen havde en saldo på 28.000 kr. Den 27. oktober 2008 opsagde klageren de 28.000 kr. til udbetaling den 27. januar 2009.

Det lægges til grund, at indeståendet på garantikapitalkontoen fremgik af de årsopgørelser fra banken, som klageren modtog i den pågældende periode, og at klageren ikke reagerede over for banken på pengenes placering.

Under disse omstændigheder stemmer vi for ikke at tage klagen til følge.

To medlemmer – Maria Hyldahl og Bent Olufsen – udtaler:

På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse af Løkken Sparekasses generelle håndtering af rådgivning, markedsføring og salg af garantikapital forud for indløsningsstoppet i 2008 finder vi ikke mod klagerens benægtelse at kunne lægge til grund, at indsættelsen af de 25.000 kr. på garantikapitalkontoen var i overensstemmelse med klagerens ønske. Vi stemmer derfor for at give klageren medhold i den nedlagte påstand.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.