Spørgsmål om Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende ved anbefaling af investering af pensionsmidler i BankInvest Højrentelande

Sagsnummer:947/2010
Dato:12-12-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Hans Daugaard, Anita Nedergaard, Morten Bruun Pedersen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende ved anbefaling af investering af pensionsmidler i BankInvest Højrentelande
Indklagede:Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Roskilde Bank (nu Finansiel Stabilitet) har pådraget sig et erstatningsansvar ved at anbefale klageren at investere pensionsmidler i BankInvest Højrentelande.

Sagens omstændigheder

I 2004 blev klageren, der er født i 1941, kunde i Roskilde Bank. I den forbindelse flyttede han sin kapitalpension på ca. 2,2 mio. kr. til banken (nr. 893 med tilknyttet depot nr. 437).

I august 2005 flyttede klageren en ratepensionsordning til banken (nr. -645 med tilknyttet depot nr. -478).

Pensionsordningerne var hovedsageligt investeret i aktier i danske virksomheder.

Klageren foretog løbende investering af pensionsmidlerne efter telefonisk rådgivning fra banken.

Den 24. november 2005 købte klageren 1.175 stk. BankInvest Højrentelande til kurs 107,4 for i alt 126.195 kr. til ratepensionsordningen og 4.020 stk. BankInvest Højrentelande for i alt 431.748 kr. til kapitalpensionsordningen.

Den 26. oktober 2007 var klageren og hans revisor til møde i banken.

I forlængelse af mødet købte klageren yderligere 1.523 stk. BankInvest Højrentelande til kurs 98,3 for 149.711 kr. til kapitalpensionsordningen.

Den 28. maj 2008 blev der udarbejdet en investeringsprofil for klageren, hvoraf fremgår, at klageren havde en risikovillighed på 7 (mellem risiko). Det fremgår af investeringsprofilen, at klageren skulle have tilkendegivet, at risikoprofilen stemte fint overens med indholdet i hans depoter, hvilket klageren har bestridt.

I oktober 2008 solgte klageren samtlige BankInvest Højrentelande investeringsbeviser til kurs 68,85. Ved salget opnåede han et provenu på henholdsvis 375.091 kr. (beviser i kapitalpensionsordningerne) og 80.899 kr. (beviserne i ratepensionsordningen). Finansiel Stabilitet har oplyst, at klageren i ejerperioden har modtaget i alt 150.890 kr. i udbytte fra BankInvest.

Af et faktaark om BankInvest Højrentelande fremgår bl.a.:

"…

BankInvest Højrentelande går efter at give et attraktivt afkast ved at investere i stats- eller virksomhedsobligationer udstedt i euro eller dollar fra lande, hvor renteniveauet er højere end i Danmark. Dollarrisikoen afdækkes.

Emerging Markets-obligationer har siden 1999 oplevet meget høje afkast som følge af en stærkt forbedret økonomisk situation. Det er kendetegnende for en lang række af Emerging Markets-landene, som for eksempel Rusland, Rumænien, Brasilien, Venezuela, Mexico med flere, at der sker forbedringer af både de økonomiske forhold samt opnås politiske og strukturelle fremskridt. Effekten af dette er blandt andet, at flere lande blandt Emerging Markets har opnået den eftertragtede "investment Grade"-karakter hos de internationale ratingbureauer. Den fortsatte positive udvikling for Emerging Markets-obligationer sikres ved fortsatte strukturelle reformer i Emerging Markets, ligesom landene understøttes af globaliseringen, som driver den positive økonomiske udvikling i disse lande. Dertil kommer en forventning om fortsat opgradering af landene. Det understøtter forventningen om et pænt merafkast i forhold til obligationsinvesteringer i Europa, Japan og USA.

Nøje udvælgelse

BankInvest analyserer og udvælger nøje de lande, hvis økonomier vurderes at være inde i en positiv udvikling. BankInvest forventer, at flere af landene under udvikling de kommende år vil opleve forbedring af deres økonomier i takt med, at den globale økonomi generelt går bedre tider i møde.

Årligt udbytte

Det årlige udbytte i afdelingen er ifølge vedtægterne fastsat til mindst 7 kroner pr. bevis. Dermed er investor sikret en løbende udbetaling i stil med traditionelle obligationer. Målet er, at årets afkast kan dække minimumsudlodningen. I de år, hvor afkastet måtte være mindre end 7 kroner pr. bevis, vil det være nødvendigt at udlodde af afdelingens formue.

…"

Den anbefalede investeringshorisont for BankInvest Højrentelande er i faktaarket fastsat til minimum tre år. Risikoen blev ved en investering i BankInvest Højrentelande af BankInvest vurderet som lav. I april 2009 blev risikoen revurderet og fastsat til høj.

Den 4. december 2009 rejste klageren krav mod banken om bl.a. erstatning for hans tab ved investering i BankInvest Højrentelande for hans pensionsmidler. Ved brev af 21. april 2010 afviste banken klagerens krav.

Klageren har under sagen taget forbehold for at gøre krav gældende mod Finansiel Stabilitet for et tab på ca. 350.000 kr. på grund af en investering i Roskilde Bank aktier foretaget i 2005 og 2007.

Parternes påstande

Den 23. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) skal betale 241.438,35 kr.

Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det stod banken klart, at han generelt ønskede at sænke sin risikoprofil, idet dette reelt var baggrunden for mødet afholdt den 26. oktober 2007.

Banken har ikke, trods opfordringer hertil, fremlagt mødereferat eller anden dokumentation omkring de på mødet den 26. oktober 2007 foretagne beslutninger og drøftelser.

Banken anbefalede ham at skifte fra aktier til bl.a. BankInvest Højrentelande investeringsbeviser, der blev præsenteret som et lavrisiko produkt. Der var reelt tale om et højrisiko produkt, hvilket understøttes af BankInvests efterfølgende omklassificering af produktet i foråret 2009.

Placeringen af hans pensionsmidler er sket efter telefoniske henvendelser og anbefalinger, uden at banken forud for disse investeringer indkaldte han til møde, hvor produkterne kunne forklares og gennemgås. Banken anbefalede aggressivt BankInvest Højrentelande frem for at rådgive objektivt om det. Han modtog ikke noget skriftligt materiale vedrørende investeringsbeviserne.

Banken har ikke overholdt den dagældende bekendtgørelse om god skik, idet banken ikke gennemgik risiciene ved den anbefalede investering. Der blev ikke udfærdiget nogen selvstændig risikoprofil for ham. Først den 28. maj 2008 blev der udarbejdet en risikoprofil. Han har ikke tilkendegivet, at risikoprofilen passede fint med indholdet af hans depoter.

Salget af investeringsbeviserne i 2008 skete for at begrænse hans tab.

Banken har pådraget sig et erstatningsansvar for det tab, han har pådraget sig i forbindelse med investeringen i BankInvest Højrentelande.

Roskilde Bank (Finansiel Stabilitet) har anført, at banken ikke er i besiddelse af oplysninger om de nærmere omstændigheder ved klagerens investeringer.

Det var klagerens eget valg at foretage investeringen i BankInvest Højrentelande for hans pensionsmidler.

På tidspunktet for klagerens investeringer var MiFID-reglerne ikke trådt i kraft og det var derfor ikke muligt at udarbejde den investeringsprofil, som er fremlagt under sagen. Ved reglernes ikrafttræden i november 2007 sendte banken breve til samtlige investeringskunder med en opfordring til udarbejdelse af investeringsprofil. Klageren har tilkendegivet, at den udarbejdede profil passede fint med hans depoter.

Ved opgørelsen af klagerens tab har han ikke taget højde for det udbytte, som han har modtaget i forbindelse med investeringen i BankInvest Højrentelande.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren overførte i 2004 og 2005 sine pensionsordninger til Roskilde Bank. Pensionsordningerne var hovedsageligt investeret i aktier.

I 2005 og 2007 købte klageren på bankens anbefaling investeringsbeviser i BankInvest Højrentelande til sine pensionsordninger. Klageren havde sin revisor med til et møde i banken i forbindelse med investeringen i 2007. Klageren har anført, at han på dette møde tilkendegav over for banken, at han ønskede at reducere risikoen i sine pensionsordninger. Efterfølgende fik klageren fastlagt en investeringsprofil, der viste en middel risikovillighed.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af, hvorvidt Roskilde Bank i forbindelse med klagerens investering af dele af sine pensionsordninger i BankInvest Højrentelande begik ansvarspådragende fejl og forsømmelser ikke kan ske uden bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer vedrørende rådgivningsforløbet forud for investeringerne. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.