Krav om erstatning begrundet i for sen anmeldelse af forsikringsbegivenhed

Sagsnummer:195/2012
Dato:22-02-2013
Ankenævn:Henrik Bitsch, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, George Wenning
Klageemne:Forsikring - rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i for sen anmeldelse af forsikringsbegivenhed
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens krav om erstatning begrundet i for sen anmeldelse af forsikringsbegivenhed vedrørende forsikring tegnet via bank.

Sagens omstændigheder

I 1998 tegnede klageren en gruppeinvaliderente i tilknytning til sin kapitalpension hos Danske Forsikring, Liv (nu Danica Pension) via Danske Bank.

Banken har oplyst, at klageren ved tegning af forsikringen fik udleveret forsikringsbetingelserne for Gruppeinvaliderente i Danske Forsikring, Liv nr. 24. Klageren har oplyst, at hun først modtog betingelserne i januar 2012. Af betingelserne fremgår blandt andet, at dækningen omfatter tab af erhvervsevne, og at anmeldelse heraf og anmodning om præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne bør ske så hurtigt som muligt. Det fremgår endvidere, at forsikringen ikke omfatter dækning og ikke giver mulighed for præmiefritagelse for tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis kravet først rejses efter, at der er forløbet ét år.

I 2008 blev klageren sygemeldt.

I juni 2008 søgte klageren og hendes ægtefælle M efter det oplyste om en låneforhøjelse/låneomlægning blandt andet til stiftelse af et nyt firma. Banken har oplyst, at klageren ikke i kreditansøgningen oplyste, at hun var sygemeldt, og at klagerens rådgiver i banken, R, ikke erindrer, at klageren gav en sådan oplysning.

Banken har endvidere oplyst, at klageren i forbindelse med en låneansøgning i november 2009 oplyste til R, at hun modtog sygedagpenge, og at hun sandsynligvis ville få tilkendt førtidspension.

I sommeren 2010 anmodede klageren og M om et nyt lån. Klageren modtog på det tidspunkt kontanthjælp. Af låneansøgningen fremgik efter det oplyste, at klageren havde søgt om invalidepension. Banken afslog låneanmodningen, hvorefter klageren i e-mail af 1. juli 2010 til banken blandt andet anførte følgende:

"Jeg har lidt svært ved at forstå at banken ikke kan hjælpe os, når du ved at der er pension på vej til mig. Jeg får udbetalt 130.000 kr fra mit fagforbund plus at jeg har den forsikring i banken. Banken kunne da bare stille vores lån i bero indtil min pensions sag er færdig, jeg har talt med dem og de er i gang. Det er ikke fordi vi ikke vil betale, men vi har bare været uheldige med firma. Men når jeg får pension vil jeg få udbetalt 10.000-11.000 kr i pension + de 8.000 kr fra danske kapital forsikring. …"

I e-mail af 26. august 2010, som banken i anden anledning sendte til klageren, spurgte banken "Har du egentlig hørt mere til din erstatningssag?".

Den 16. september 2011 meddelte klageren efter det oplyste til R, at kommunen ville genoptage hendes pensionssag.

På et møde den 21. oktober 2011 oplyste klageren, at hun pr. 1. november 2011 havde fået tilkendt førtidspension. I e-mail af samme dato oplyste R klageren om et telefonnummer til Danica Pension, som hun skulle benytte ved anmeldelse til forsikringen.

Ved brev af 24. november 2011 meddelte Danica Pension, at klageren fra anmeldelsestidspunktet den 26. oktober 2011 havde ret til en månedlig udbetaling på 7.856,20 kr. før skat samt til præmiefritagelse. Endvidere fremgik, at kravet var anmeldt mere end ét år efter, at klageren fik kendskab til kravet, og at klageren derfor ikke ville modtage udbetaling og præmiefritagelse for tiden forud for anmeldelsestidspunktet.

Ved brev af 2. januar 2012 rejste klageren indsigelse mod bankens rådgivning og anførte, at banken tidligere flere gange havde oplyst hende om, at der først kunne foretages anmeldelse til forsikringen, når hun havde fået tilkendt førtidspension. Ved brev af 20. februar 2012 afviste banken klagerens indsigelser.

Parternes påstande

Den 6. juni 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal stille hende, som om forsikringsbegivenheden var blevet anmeldt rettidigt til forsikringsselskabet.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun og M ofte var i banken eller ringede og bad R om at tjekke forsikringen hos Danica Pension i perioden fra 2008, hvor hun blev sygemeldt, og frem til at hun fik tilkendt førtidspension i november 2011. R sagde hver gang, at hun intet kunne få fra forsikringen, før hun fik pension. Banken gav hende således forkerte oplysninger igennem tre år.

De satte deres hus til salg, da hun kom på kontanthjælp og deres økonomi var belastet. Hun og M var flere gange i banken for at spørge om hjælp. Banken var bekendt med deres håbløse økonomiske situation. De anmodede igen R om at undersøge forsikringen. Banken var i besiddelse af de nødvendige økonomiske oplysninger til brug for anmeldelse til forsikringen. Banken begik en ansvarspådragende fejl ved ikke at sikre sig, at hun havde foretaget anmeldelse.

Hendes e-mail af 1. juli 2010 vedrørte pensionen hos kommunen, og ikke erstatning fra Danica Pension. Det fremgår også af e-mailen, at hun hele tiden havde fået at vide af R, at forsikringen først dækkede, når hun fik førtidspension. Bankens forespørgsel af 26. august 2010 vedrørte alene erstatningen, som hun ville få udbetalt gennem sin fagforening, og har intet med forsikringen i Danica at gøre.

Hun henvendte sig i banken den 21. oktober 2011 og medbragte diverse dokumenter vedrørende den tilkendte førtidspension, da hun først nu – ifølge bankens oplysninger - kunne foretage anmeldelse til forsikringen. Hun havde ikke anden anledning til at møde i banken med papirerne. Forløbet bekræfter, at banken tidligere havde givet hende besked om, at hun først kunne få ydelser fra forsikringen, når hun fik tilkendt førtidspension.

Først den 21. oktober 2011 oplyste R, hvordan hun kunne foretage anmeldelse til Danica. R burde have oplyst hende herom i 2009. Danica opfordrede hende til at klage.

Hun modtog først forsikringsbetingelserne med bankens brev af 20. februar 2012.

Danske Bank har blandt andet anført, at forsikringsbetingelserne for Gruppeinvaliderente i Danske Forsikring, Liv nr. 24, som klageren fik udleveret ved tegning af forsikringen, er gældende for klagerens forsikring. I henhold til betingelserne burde klageren have foretaget anmeldelse inden et år efter sin første sygedag, hvis forældelse skulle undgås.

R har ikke oplyst klageren om, at forsikringen først dækkede fra det tidspunkt, hvor klageren fik tilkendt pension. Klageren har ikke været i banken eller ringet og anmodet R om at tjekke forsikringen.

Banken behandlede løbende henvendelser fra klageren og M, men klageren efterspurgte på intet tidspunkt før den 21. oktober 2011 bankens hjælp til at foretage en anmeldelse til Danica Pension, ligesom klageren ikke anmodede banken om at "undersøge med forsikringen".

Klageren oplyste ikke i kreditansøgningen i juni 2008, at hun var sygemeldt. R erindrer ikke, at klageren gav en sådan oplysning. I forbindelse med låneansøgningen i november 2009 oplyste klageren til R, at hun modtog sygedagpenge, og at hun sandsynligvis ville få tilkendt førtidspension. Klageren efterspurgte ikke rådgivning om anmeldelse til Danica Pension.

På baggrund af klagerens e-mail af 1. juli 2010 antog R, som er en erfaren rådgiver, at klageren havde foretaget anmeldelse om tabet af erhvervsevne til Danica Pension. Det i e-mailen nævnte beløb på 8.000 kr. svarer til, hvad klageren senere fik udbetalt pr. måned fra sin forsikring i Danica Pension.

R har oplyst, at han ved formuleringen af spørgsmålet til klageren i e-mailen af 26. august 2010 både tænkte på den mulige sumudbetaling fra klagerens fagforening på 130.000 kr., som klageren henviste til i sin e-mail af 1. juli 2010, og på erstatningen for tab af erhvervsevne fra Danica Pension. Klageren svarede ikke på e-mailen af 26. august 2010. R antog netop, at klagerens e-mail af 1. juli 2010 indeholdt en tilkendegivelse af, at klageren havde foretaget de fornødne anmeldelser.

Banken erfarede først på mødet 21. oktober 2011, at klageren endnu ikke havde foretaget anmeldelse til Danica Pension om tabet af sin erhvervsevne. Klageren oplyste på mødet, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle foretage anmeldelsen, og R tilbød derfor at hjælpe. Banken havde ikke før mødet den 21. oktober 2011 haft anledning til at yde klageren hjælp til at foretage anmeldelsen. Klageren gav på mødet udtryk for, at hun forventede, at der ville blive udbetalt ca. 8.000 kr. skattefrit pr. måned fra Danica Pension. R gjorde derfor klageren opmærksom på, at beløbet var skattepligtigt.

Banken er ikke ansvarlig for at drage omsorg for, at kunderne foretager rettidig anmeldelse på forsikringer, som banken har formidlet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren tegnede i 1998 en forsikring mod erhvervsevnetabhos Danske Forsikring, Liv (nu Danica Pension),formidlet via Danske Bank. Det forhold, at forsikringen var tegnet via

Fire medlemmer – Henrik Bitsch, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, George Wenning – udtaler:

Klageren har anført, at banken gentagne gange som svar på hendes personlige og telefoniske henvendelser oplyste, at forsikringen mod erhvervsevnetab først dækkede fra det tidspunkt, hvor hun fik tilkendt førtidspension. Danske Bank har anført, at banken ikke har oplyst klageren herom, og at klageren ikke forud for mødet den 21. oktober 2011 havde anmodet banken om at undersøge hendes forsikring.

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af hændelsesforløbet finder vi, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en yderligere bevisførelse blandt andet i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises i medfør af § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter.

Et medlem – Jan Staal Andersen – udtaler:

Jeg finder, at klageren var nærmest til at være opmærksom på, om hendes helbredstilstand gav anledning til at foretage en anmeldelse i henhold til den tegnede forsikring. Mod bankens benægtelse findes det ikke godtgjort, at banken forud for klagerens anmeldelse til forsikringen havde oplyst klageren om, at forsikringen først dækkede fra det tidspunkt, hvor hun fik tilkendt førtidspension.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.