Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.

Sagsnummer:55/2017
Dato:24-08-2017
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Troels Hauer Holmberg og Søren Geckler
Klageemne:Udlån - hæftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod hæftelse for lån. Misbrug af NemID. Falsk.
Indklagede:Basisbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod hæftelse for et lån i Basisbank på grund af misbrug af hendes NemID.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i et pengeinstitut P.

Af en elektronisk låneansøgning fra november 2016 sendt til LånLet ApS, der blandt andet var låneformidler for Basisbank, fremgik, at klageren ansøgte om et lån på 40.000 kr. med en løbetid på 72 måneder. Klagerens fulde navn, adresse, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer var angivet i låneansøgningen. Det var endvidere anført, at lånet skulle udbetales til klagerens konto i P med angivelse af kontonummer. Det var oplyst, at klagerens årsindkomst udgjorde 325.704 kr., at klagerens månedsindkomst efter skat udgjorde 18.018 kr., og at hendes samlede rådighedsbeløb udgjorde 17.200 kr.

Den 16. november 2016 kl. 12:08 sendte LånLet ApS klageren en mail med et vedhæftet lånedokument vedrørende et lån -451 på 43.200 kr., hvoraf 3.200 kr. udgjorde stiftelsesomkostninger. Samme dag kl. 12:31 blev lånedokumentet underskrevet med klagerens NemID.

Herefter blev der den 16. november 2016 overført 40.000 kr. til klagerens konto i P. Der blev ligeledes overført 5.000 kr. fra en anden låneudbyder til den samme konto i P.

Klageren har oplyst, at hun efterfølgende blev opmærksom på, at der henholdsvis den 16. november 2016 og den 17. november 2016 var blevet hævet i alt 45.900 kr. via hendes netbank i P. Beløbene var blevet overført til nogle fremmede konti, som hun ikke kendte.

Klageren gjorde indsigelse over for Basisbank mod hæftelse for lån -451 og over for den anden låneudbyder mod hæftelse for lånet på 5.000 kr., idet hun oplyste, at hun ikke havde optaget lånene og underskrevet med sit NemID.

Klageren indgav endvidere politianmeldelse.

Af en mail af 12. december 2016 fra politiet til klageren fremgik, at politiet havde oprettet klagerens anmeldelse som en hændelse i politiets system.  Endvidere fremgik følgende:

”…

Det betyder, at vi ikke gør mere ved sagen, men anser den som lukket. Dette gør vi, eftersom De, ved at gøre indsigelse, kan undgå at lide et økonomisk tab, og dermed ikke kan betegnes som forurettede. Deres bank eller långiverne vil herefter lide det økonomiske tab og blive betegnet som forurettede. Såfremt de vælger at anmelde forholdet, genoptager Politiet sagen med henblik på at identificere gerningspersonen. Som vi snakkede om i telefonen, er det mit råd at gøre indsigelse overfor Deres bank i forhold til samtlige transaktioner. Jeg er efterfølgende kommet i tanke om, at det også er en god idé, at De gør indsigelse overfor Basisbanken og [den anden låneudbyder]. Prøv at snakke med Deres bank om det, de burde have styr på det.

…”

 Af en mail af 10. februar 2017 fra banken til klageren fremgik blandt andet:

”…

Brugen af NemId er omfatter en række sikkerhedsforanstaltninger således, at underskrift med NemId omfatter 3 sikkerhedselementer nemlig, dels indtastning af brugerid og password og sidst men ikke mindst anvendelse af kode fra et nøglekort eller en såkaldt nøgleviser. Sikkerheden er etableret for at institutioner som Basisbank kan tillægge NemId værdi som sikker identifikation af, at afsenderen er den som den (verificerede signatur) angiver det er.

Basisbanks forretningsmodel som internetvirksomhed er baseret på at NemId kan anvendes som entydig og sikker identifikation af de der søger om lån hos os. Det der derfor også Basisbanks position i sager som din, at sagerne indbringes for domstolene med henblik på afklaring af, hvorvidt der foreligger omstændigheder som gør at, i dette tilfælde du, skal fritages for hæftelse for lånet. Som det er oplyst for mig er sagen oversendt til fogedretten og jeg skal derfor opfordre dig til at give møde i fogedretten, eventuelt med eller efter konsultation af advokat, og fremlægge din sag. Hermed har vi også tilkendegivet, at der ikke foreligger forhold der godtgør, at en ensidig erklæring fra dig om at dine data er blevet misbrugt er tilstrækkelig til, at vi eftergiver vores krav mod dig. Hvis du vælger at antage en advokat skal vedkommende være velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af sagen.

…”

Klageren har oplyst, at banken har sendt gældsbrevet i fogedretten, og at fogedretten har stillet sagen i bero, indtil Ankenævnet har behandlet sagen.  

Parternes påstande

Den 21. februar 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Basisbank skal frafalde ethvert krav mod hende i henhold til lånet.

Basisbank har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om mundtlig forhandling af sagen i Ankenævnet.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun i perioden mellem den 16. november 2016 og den 17. november 2016 har været udsat for identitetstyveri/misbrug af hendes NemID. Der er oprettet et lån på 40.000 kr. gennem LetLån ApS, som ejes af Basisbank, et lån på 5.000 kr. hos en anden låneudbyder samt købt en iPhone 7.

Hun har hverken ansøgt om lånet i Basisbank eller underskrevet med sit NemID.

Hun kan desværre ikke forklare, hvorledes det er sket. Hun kan konstatere, at nogen er kommet i besiddelse af hendes NemID, både kortet, adgangskoden og passwordet. Den logiske forklaring er, at nogen på en eller anden måde har afluret hendes adgangskoder og desuden affotograferet nøglekortet.

Hun har ikke opbevaret nøglekort og koder sammen, og hun har heller ikke overladt disse til andre.

Den eneste måde sagen kan blive fuldt belyst er formentlig, hvis politiets efterforskning fører til, at sagen opklares, og gerningsmanden findes.

Den anden låneudbyder, der havde ydet et lån på 5.000 kr., har sendt hende en tro og love-erklæring, som hun udfyldte og indsendte den 21. november 2016. Herefter har hun ikke hørt yderligere fra denne låneudbyder.

Banken mener tilsyneladende, at hun har pådraget sig et erstatningsansvar, når det har været muligt at misbruge hendes NemID. Banken har ikke præciseret dette nærmere.

Basisbanks forretningsgang i disse sager er en væsentlig årsag til, at bedrageriet har kunnet finde sted. Banken har ikke kontrolleret oplysningerne anført i låneansøgningen. Oplysningerne om hendes indtægtsforhold og oplysningerne om, hvor længe hun har været ansat i sit nuværende job, er forkerte.

Hvis banken havde bedt om en kopi af lønsedler og billed-id, ville bedrageriet have været væsentlig sværere at gennemføre, og samtidig ville det være blevet opdaget, at oplysningerne i låneansøgningen var forkerte. 

Basisbank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen kræver en bevisførelse i form af afgivelse af en vidneforklaring fra klageren med mulighed for at spørge ind til forklaringens detaljer, og at sagen derfor bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Der ikke er tvist om, at klagerens NemID er anvendt til optagelse af lånet i banken men udelukkende om, hvorvidt klagerens indsigelse om falsk medfører, at klageren ikke hæfter for lånet.

Klageren har telefonisk oplyst, at det er hendes formodning, at hendes NemID er blevet stjålet/kopieret under et besøg på en bar.

Banken har indbragt sagen for fogedretten med henblik på en afgørelse af, hvorvidt klageren hæfter for lånet. Formålet hermed er, at klageren under strafansvar forklarer om de forhold, der efter hendes opfattelse begrunder, at hun, uagtet at hendes Nem- ID er anvendt med brugernavn, password og nøglekort, skal være fritaget for hæftelse for lånet optaget i banken. Fogedretten vil på baggrund heraf vurdere, om der er grundlag for at fremme udlægsbegæringen på det foreliggende grundlag og den vidneførsel og afhøring, som fogedretten giver mulighed for.

Såfremt sagen ikke kan fremmes, giver det banken mulighed for at vurdere, hvorvidt sagen skal overgå til civilretten vedrørende en nærmere bedømmelse af det erstatningsretlige ansvar for klageren. Der er efter bankens opfattelse på det foreliggende grundlag enten tale om en direkte hæftelse alternativt et ansvar baseret på den måde hendes NemID bestående af de nævnte identifikationselementer har været opbevaret.

Til støtte for påstanden om mundtlig forhandling af sagen har banken anført, at såfremt Ankenævnet finder, at sagsbehandlingen af sagen skal overgå fra retten til Ankenævnet, så skal banken anmode om, at sagen behandles mundtligt, herunder med afgivelse af forklaring af klageren omkring hændelsesforløbet og om nødvendigt mulighed for afsluttende procedure, jf. vedtægternes § 17, stk. 1.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at der mangler oplysninger af betydning for afgørelsen af sagen. Det drejer sig f.eks. om navnene på de kontohavere, som lånebeløbene blev udbetalt til, og oplysninger om de digitale spor, som transaktionerne har efterladt. Disse oplysninger kan formentlig kun fremskaffes via en politimæssig efterforskning.

Ankenævnet finder endvidere, at en afgørelse af sagen forudsætter forklaring fra parterne og eventuelle vidner.

Da en afgørelse af sagen herefter forudsætter en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.