Pensionskonti opsagt i utide, gældssanering.

Sagsnummer:23/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Modregning - pensionskonto
Gældssanering - modregning
Ledetekst:Pensionskonti opsagt i utide, gældssanering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger: IF SD
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Klagerne havde et udlån og tre pensionskonti (selvpensioneringskonto, kapitalpension og 6 indekskontrakter) hos indklagedes Nibe afdeling. Den 27. april 1992, hvor indklagedes samlede tilgodehavende udgjorde 807.000 kr., blev der indgået en aftale om indefrysning af 637.000 kr. Af aftalen fremgik bl.a.:

"Beløbet henstår rente- og afdragsfrit indtil lån stort kr. 170.000 er fuldt ud indfriet.

Når lån stort kr. 170.511 er indfriet vil [indklagede] yde debitorerne saldokvittering på det indfrosne beløb på kr. 637.000.

.......... Uanset den aftalte henstand er det indefrosne beløb forfaldent til omgående betaling, såfremt: .............. debitorernes bo tages under offentlig skiftebehandling, herunder såfremt der indledes gældssanering. ........."

I september 1993 orienterede klagerne indklagede om, at de overvejede at søge gældssanering.

Indekskontrakterne blev herefter opsagt ved den ene klagers skrivelse af 15. september 1993 med følgende ordlyd:

"Hermed fremsendes original indekskontrakt som hermed opsiges til udbetaling hurtigst muligt.

Nettoprovenuet bedes tilsendt til mig."

Den 20. september 1993 fremsendte klagerne kopier af pensionsoversigter for kapitalpension- og selvpensioneringskontiene til indklagede, hver med følgende påtegning:

"Kontoen bedes opgjort og udbetalt snarest muligt til mig."

Engagementet blev opsagt ved indklagedes skrivelse af 24. september 1993. Af skrivelsen fremgik:

"Da I har meddelt [indklagede], at I har indledt gældssaneringsforhandling med skifteretten, skal vi for god ordens skyld meddele jer, at jeres engagement med [indklagede] herunder indefrysningsaftale er opsagt med øjeblikkelig virkning - jævnfør aftalens vilkår."

Med henblik på en korrekt opgørelse af indekskontrakten og selvpensioneringskontoen blev klagerne ved skrivelse af 12. oktober 1993 anmodet om at fremsende de i forbindelse med etableringen oprettede bøger.

Indekskontrakterne blev den 18. oktober opgjort til 31.127 kr., som blev indsat på klagernes lønkonto, hvorefter indklagede samme dag foretog modregning for beløbet til afvikling af udlånet. Kapitalpensionen og selvpensioneringskontoen blev den 21. oktober opgjort til henholdsvis 650,78 kr og 10.479,14 kr. Indklagede foretog på tilsvarende måde modregning heri samme dag.

Klagerne protesterede over modregningerne.

Klagerne indgav den 21. december 1993 begæring om gældssanering, og gældssaneringssag blev indledt den 10. maj 1994.

Da betingelserne for ophævelse af selvpensioneringskontoen ikke var opfyldt, har indklagede under sagens forberedelse erklæret at ville genetablere selvpensioneringskontoen med rente fra ophævelsestidspunktet.

Klagerne har indbragt sagen for Ankenævnet ved klageskema af 13. januar 1994 med påstand om, at indklagede tilpligtes principalt at udbetale de modregnede beløb til klagerne, subsidiært at lade beløbene indgå i gældssaneringen, således at alle kreditorer får del heri.

Indklagede har påstået frifindelse.

Klagerne har anført, at indklagedes medarbejder på deres forespørgsel meddelte, at samarbejdet kunne fortsætte uændret på trods af hensigten om at søge gældssanering. Ved opsigelsen af de omhandlede pensionskonti tilkendegav de klart, at beløbet skulle udbetales kontant. Indklagede burde have oplyst, at man ville foretage modregning.

Indklagede har anført, at klagerne ikke forbeholdt sig at få pensionsbeløbet udbetalt kontant. Man er i tilfælde som det foreliggende ikke forpligtet til uden opfordring at oplyse, at der vil blive foretaget modregning, idet man så altid vil afskære sig fra denne mulighed for fyldestgørelse.

Ankenævnets bemærkninger:

Indledningsvis bemærkes, at indklagede ikke kunne påregne at få adgang til at foretage modregning i klagernes indekskontrakter og kapitalpensionskonto i forbindelse med den påtænkte gældssanering, heller ikke i tilfælde af, at der som betingelse for gældssanering måtte blive stillet krav om ordningernes ophævelse, jf. herved Ankenævnets kendelser nr. 389/1990 af 5. december 1990 og nr. 31/1991 af 6. maj 1991.

Klagernes begæring om gældssanering blev først indgivet den 21. december 1993, hvorefter gældssaneringssag blev indledt den 10. maj 1994, og det må lægges til grund, at klagerne på mødet i september 1993 alene orienterede indklagede om, at de overvejede at indgive begæring om gældssanering. På denne baggrund og efter det i øvrigt foreliggende findes det ikke godtgjort, at indklagede den 24. september 1993 var berettiget til at opsige klagernes engagement til øjeblikkelig indfrielse. Det må derfor lægges til grund, at indklagedes fordring mod klagerne ikke var forfalden, da modregningerne blev foretaget i oktober 1993, og modregningerne var allerede af denne grund uberettigede.

Klagernes påstand om, at indklagede skal udbetale de ved ophævelsen af indekskontrakterne og kapitalpensionen fremkomne nettoprovenuer på henholdsvis 31.127 kr. og 650,78 kr. tages herefter til følge, idet beløbene findes at burde forrentes som nedenfor bestemt.

Det ligger uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til, om beløbene er til fri rådighed for klagerne, eller om de skal indgå i gældssaneringsboet til fordeling mellem dettes kreditorer. Som følge heraf findes beløbene foreløbig at burde udbetales til skifterettens medhjælper i forbindelse med gældssaneringssagen, advokatfirmaet J. J. Borregaard og Niels Pedersen, Nibe.

Som følge heraf

Indklagede bør anerkende, at de den 18. og 21. oktober 1993 foretagne modregninger i de nettoprovenuer, der fremkom ved ophævelsen at klagernes indekskontrakter og kapitalpensionskonto, var uberettigede, og indklagede bør inden 4 uger til skifterettens medhjælper i forbindelse med klagernes gældssaneringssag, advokatfirmaet J. J. Borregaard og Niels Pedersen, Nibe, udbetale beløbene, henholdsvis 31.127 kr. og 650,78 kr., med tillæg af rente efter renteloven fra modregningstidspunkterne.Klagegebyret tilbagebetales klagerne.