Spørgsmål om hæftelse for betalinger med MasterCard i Kina

Sagsnummer:229/2013
Dato:13-02-2014
Ankenævn:John Mosegaard, Kjeld Gosvig Jensen, Anders Holkmann Olsen, Morten Bruun Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for betalinger med MasterCard i Kina
Indklagede:Sparekassen Sjælland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører spørgsmål om klagerens hæftelse for to betalinger med MasterCard i Kina.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Sparekassen Sjælland, hvor han har en konto med et tilknyttet MasterCard Debit. Af vilkårene for kortet fremgår blandt andet:

”…

2.4 Brug af kortet, pinkode og MasterCard SecureCode kode

Når du bruger kortet, skal du indtaste din pinkode eller underskrive en nota.

Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet ikke er påført eller hvis beløbet er forkert.

Kvittering

Når du køber eller hæver med kortet, bør du altid sørge for at få en kvittering. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og dele af dit kontonummer. Du skal sikre dig, at beløbet stemmer overens med udbetalingen eller købet, og at det er den rigtige dato, der står på kvitteringen. Du bør gemme kvitteringen, til du har kontrolleret, at det korrekte beløb er trukket på din konto.

…”

Den 17. maj 2013, hvor klageren var på en rejse til Kina, blev der i forbindelse med klagerens brug af kortet foretaget to betalinger på henholdsvis 1.480 og 5.980 kinesiske yuan (CNY) / renminbi (RMB). Kursværdien var henholdsvis 1.423,40 kr. og 5.751,31 kr.

Sparekassen Sjælland har oplyst, at renminbi (RMB) og kinesiske yuan (CNY) har samme kurs. RMB anvendes ofte internt i Kina, men CNY anvendes internationalt.

Efter det oplyste skete betalingerne i forlængelse af klagerens besøg i et tempel, hvor han blev kontaktet af tre kinesere, som han gik på cafe med for at drikke te. Klageren tilbød at betale caferegningen, der var på et beløb svarende til cirka 30 kr. Ekspedienten fik MasterCardet og tog det med ud bagved, hvorefter han kom tilbage med en nota. Klageren gemte ikke en kopi af notaen.

Selskabet fortsatte til en cafe ved siden af, hvor de spiste for et beløb svarende til cirka 70 kr. Betalingen skulle deles mellem klageren og én af ledsagerne og blev gennemført via to terminaler. Ekspedienten tog kortet med og kom tilbage med en terminal, hvor klageren skulle indtaste pinkode. Terminalen viste ikke noget beløb, da han tastede godkend. Ledsageren, som han skulle dele regningen med, tog kopi af notaen.

Klageren konstaterede efterfølgende, at der på hans konto var reserveret to MasterCardbetalinger på henholdsvis 1.480 og 5.980 CNY (RMB). Via hotellet, hvor han boede, anmeldte han sagen til politiet.

Klageren gjorde endvidere indsigelse mod betalingerne overfor sparekassen.

Sparekassen har anført, at man anmeldte sagen til Nets, der oplyste, at betalingen på 1.480 CNY (RMB) var sket ved aflæsning af chip og underskrivelse af nota. Nets rekvirerede notaen fra betalingsmodtageren. Notaen, der er fremlagt under sagen, fremtræder som underskrevet af klageren.

Betalingen på 5.980 CNY (RMB) var sket ved aflæsning af chip og indtastning af pinkode, hvilket ifølge Nets foregik på samme måde i Kina som i Danmark ved, at beløbet vises i terminalens display, og man godkender beløbet ved at indtaste pinkoden.

Parternes påstande

Den 8. juli 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland skal tilbageføre betalingerne på henholdsvis 1.480 og 5.980 CNY (RMB) svarende til henholdsvis 1.423,40 kr. og 5.751,31 kr.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen bør tilbageføre de omhandlede betalinger, der beror på misbrug af hans betalingskort. Han har på intet tidspunkt godkendt de omhandlede betalinger.

Ved begge betalinger blev kortet af ekspedienten taget med ud i et baglokale, og det er derfor nærliggende at tro, at kortet er blevet kopieret.

Han har ikke underskrevet den fremlagte nota på 1.480 CNY (RMB).

Betalingerne skete i beskedne butikker, og købene var så små, at han ikke mente, at det var nødvendigt at gemme kvitteringerne. Det siger sig selv, at han ikke har kunnet bruge så store beløb i de pågældende butikker.

Han opgav at forfølge sagen via det kinesiske politi, der ville have ham med ud at lede efter dem, der havde snydt ham, hvilket han ikke følte sig tryg ved.

Sparekassen og Ankenævnet kan eventuelt kontakte politiet i Beijing med henblik på at få bekræftet anmeldelsen.

Sparekassen Sjælland har anført, at betalingerne er sket ved aflæsning af chippen på klagerens MasterCard Debit kort og ved klagerens underskrift på en nota eller indtastning af pinkoden.

Der er intet der tyder på, at transaktionerne er forfalskede, og der er ikke efterfølgende foretaget hæveforsøg.

Den fremlagte nota fremstår som underskrevet af klageren. Ifølge kortbestemmelserne må man aldrig underskrive en nota, hvis beløbet ikke er påført, eller hvis beløbet er forkert.

Som ligeledes anført i kortbestemmelserne burde klageren have gemt kvitteringerne for de omhandlede betalinger.

Klageren har således ikke udvist den fornødne omhu i forbindelse med betalingerne som anført i kortbestemmelserne, og klageren er derfor nærmest til at bære risikoen herved.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen vil forudsætte en bevisførelse, herunder i form af part- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at hævningerne skete på grundlag af aflæsning af chippen på klagerens MasterCard Debit kort samt for den ene betalings vedkommende indtastning af korrekt pinkode og for den anden betalings vedkommende en nota, der fremtræder som underskrevet af klageren. Klagerens kort har endvidere ikke været bortkommet på det tidspunkt, hvor de omstridte hævninger fandt sted.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.