Krav om en forklaring på dispositioner vedrørende en aktiepost i depot. Visning i netbank.

Sagsnummer:108/2019
Dato:22-01-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Netbank - øvrige spørgsmål
Depot - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om en forklaring på dispositioner vedrørende en aktiepost i depot. Visning i netbank.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om en forklaring på dispositioner vedrørende en aktiepost i depot.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har et værdipapirdepot nummer -267 og en konto nr. -839.

Efter det oplyste lå der i 2018 1.086 stk. Standard Life aktier i klagerens depot. Der var tale om engelske aktier.

Banken har oplyst, at klageren den 18. oktober 2018 modtog et brev fra banken om ”Ændring af antal aktier”. Brevet er ikke fremlagt i sagen.

Den 22. oktober 2018 udstedte banken en nota vedrørende klagerens depot, hvorefter der for 1.086 stk. Standard Life aktier til kurs 0,3399 blev afregnet 369,13 GBP, svarende til 3.145,52 kr.

Den 23. oktober 2018 sendte banken en meddelelse til klageren om ombytning af klagerens 1.086 stk. Standard Life aktier i depotet. Af meddelelsen fremgik blandt andet:

”…

STANDARD LIFE har ombyttet din beholdning til STANDARD LIFE ABERDEEN PLC.

Du modtager 7 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC for hver 8 STANDARD LIFE i alt 950,25 STANDARD LIFE ABERDEEN PLC.

Skulle der være overskydende aktieandele vil vi sælge dem, hvis det er muligt.

Fondskoden(ISIN) på STANDARD LIFE ABERDEEN PLC er GB00BF8Q6K64.

Dette brev er alene en videregivelse af modtagne informationer fra eksterne kilder. …

…”

Den 5. november 2018 sendte banken en meddelelse til klageren om ”ÆNDRING TIL TIDLIGERE FREMSENDTE BREV”. Brevet svarede til meddelelsen af 23. oktober 2018 med følgende tilføjelse efter andet afsnit:

”…

Du modtager derudover GBP 0,3399 for hver en aktie i STANDARD LIFE, GB00BVFD7Q58.

…”

Den 6. november 2018 skrev klageren følgende e-mail til banken:

”…

I Nordeas mail af 5. november oplyses under overskriften ”Ændring af tidligere fremsendt brev”, at jeg modtager værdier for hver aktie i STANDARD LIFE, GB00BVFD7Q58.

Denne oplysning er på udmærket vis fulgt op i listen over beholdning i depot [-267]. I listen d.d. er dette væk. Hvad sker der?

…”

I en e-mail af 7. november 2018 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

 Jeg har efterfølgende set, at der er sat 3.000 kr. ind på den til depotet hørende konto. Så mangler der kun ca. 23.000 …

…”

Ved en e-mail af 8. november 2018 til banken rykkede klageren for svar på mailen af 7. november 2018 ”vedr. det fra depot [-267] forsvundne formuegode”.

Ved en e-mail samme dag svarede banken blandt andet:

”…

… jeg har undersøgt sagen og kan se, at der dags dato er noteret 950 stk. Standard Life, GB00BF8Q6K64 til en kursværdi af ca. 22.050 kr.

…”

Ifølge en kontoudskrift pr. den 19. november 2018 blev der på konto -839 vedrørende ”Fonds” indsat 5,45 kr. den 26. oktober 2018 og med valør samme dag. Endvidere blev der den 6. november 2018 indsat 3.145,52 kr. valør den 22. oktober 2018.

Under sagen er der fremlagt e-mail korrespondance mellem parterne i perioden 3. december 2018 - 5. marts 2019.

I en e-mail af 17. december 2018 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

… Hvornår får jeg aktivet igen, og hvad mener Nordea om spørgsmålene i mine mails af 6. og 7. november?

…”

I en e-mail af 27. december 2018 til banken anførte klageren blandt andet:

”…

Situationen er meget enkel og ligetil:

Nordea skal bare svare på de simple spørgsmål, jeg stillede i min e-mails af 6. og 7. november og de sidste linjer i mail af 17. december.

…”

I en e-mail af 8. januar 2019 til klageren henviste banken blandt andet til bankens svar i e-mailen af 8. november 2018.

Af årsopgørelsen for klagerens depot pr. den 31. december 2018 fremgik en beholdning på 950 stk. Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64) til en kursværdi på 20.172,30 kr. og en udgået aktiepost i Standard Life (GB00BVFD7Q58).

Den 10. marts 2019 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet.

Banken har under sagen fremlagt udskrifter fra sit system, og banken har oplyst, at udskrifterne blandt andet viser følgende transaktioner på klagerens depot vedrørende aktieombytningen:

23. oktober 2018

Udtagning af 1.086 stk. aktier

23. oktober 2018

Tildeling af 950,25  stk. aktier

26. oktober 2018

Udbetaling af 0,65 GBP for fraktionen på 0,25

5. november 2018

Tilbageførsel af 1.086 stk. aktier

5. november 2018

Tilbageførsel af 950,25 stk. aktier

5. november 2018

Udtagning af 1.086 stk. aktier

5. november 2018

Tildeling af 950,25 stk. aktier

5. november 2018

Udbetaling af 369,13 GBP med valør den 22. oktober 2018

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal svare på hans spørgsmål.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han den 6. november 2018 om aftenen rutinemæssigt gennemgik sine depoter for at se, hvad der var sket i dagens løb. Det fremgik, at et aktiv, der dagen før havde været i depotet, var væk. Han sendte straks en mail til sin kontaktperson i banken, med spørgsmål om hvad der var sket.

Banken oplyste i sit svar alene, hvad der den 8. november 2018 lå i depotet, men gav intet svar på hans bekymrede, simple og lette spørgsmål.

Banken bør svare på spørgsmålet: Hvor er formuegodet på 23.000 kr., som var i depotet 5. november 2018, men som var væk 6. november 2018, og hvornår får han det igen? Han har stillet spørgsmålet gentagne gange siden begyndelsen af november 2018 uden få et fyldestgørende svar.

Værdien af aktier kan gå både op og ned. Det er ikke det, sagen drejer sig om. Sagen drejer sig om fraværet af svar på et simpelt og umisforståeligt spørgsmål: Et beløb på 23.000 kr., der var i depotet den 5. november 2018, var væk den 6. november 2018. Hvor er det blevet af? Der er tale om, at et særskilt aktiv i depotet er forsvundet. Banken bør nemt kunne tjekke, hvor meget aktien svingede i værdi fra den 5. til den 6. november 2018, ligesom det må være en nemt at tjekke, hvad der lå i depotet de pågældende to dage.

Nordea Danmark har anført, at klagerens aktier ligger i klagerens depot, og at de aldrig har været væk. Banken har ad flere omgange informeret klageren om dette. Det er alene værdien af aktierne, som har været svingende.

Der var den 5.-6. november 2018 ikke generelle visningsfejl i netbanken. Banken beklager, hvis der har været en visningsfejl på klagerens depot. Dette ændrer imidlertid ikke på, at de pågældende aktier ikke er væk og aldrig har været det.

Banken har besvaret klagerens henvendelser, ligesom banken har forsøgt at få afklaret, hvad det er, som klageren fortsat mangler svar på.

Det ville have været muligt for klageren, at tage et print af depotet på den dag, hvor han mener, at der var en fejl i depotet. En sådan udskrift ville i øvrigt alene have været et øjebliksbillede fra depotet på det pågældende tidspunkt på den pågældende dag, hvor udskriften blev printet.

En depotudskrift for en bestemt dag ville kunne se forskellig ud alt afhængigt af på hvilket tidspunkt af dagen denne trækkes, idet et depot hen over en dag kan ændre sig flere gange alt afhængigt af, hvilke handler m.v., som foretages. Det kan således tænkes, at klageren har været i depotet den 5. november 2018 samtidig med, at ombytningen af aktierne skete, hvorfor klageren kan have set et øjebliksbillede, som ikke har været korrekt, for eksempel at både Standard Life-aktierne og Standard Life Aberdeen PLC-aktierne lå i depotet samtidig.

Faktum er imidlertid, at Standard Life-aktierne blev taget ud af depotet den 23. oktober 2018 samtidig med, at Standard Life Aberdeen PLC-aktierne blev lagt ind. Standard Life Aberdeen PLC-aktierne blev lagt ind med 950,25. Da der ikke kan lægges fraktioner ind, blev 0,25 fraktionen udtaget den 26. oktober 2018 samtidig med, at klageren fik udbetalt 0,65 GBP herfor.

Den 5. november 2018 modtog klageren et nyt brev vedrørende ombytningen, hvorefter Standard Life-aktierne blev lagt i depotet igen, ligesom Standard Life Aberdeen PLC-aktierne blev taget ud. Derefter blev Standard Life-aktierne taget ud af depotet igen, og Standard Life Aberdeen PLC-aktierne blev lagt ind i depotet igen samtidig med, at klageren fik udbetalt 0,3399 GBP for hver aktie i Standard Life. Alt skete med oprindelig valørdato.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde 1.086 stk. Standard Life aktier i sit depot hos Nordea Danmark. I efteråret 2018 blev aktierne ombyttet til 950 stk. aktier i Standard Life Aberdeen PLC. I forbindelse med ombytningen skulle klageren have udbetalt to kontantbeløb på 0,65 GBP og 369,13 GBP.

Kontantbeløbene blev indsat på klagerens afkastkonto, hvilket fremgår af kontoudskriften for kontoen, og klagerens depot indeholdt efter ombytningen 950 stk. i Standard Life Aberdeen PLC, hvilket fremgår af årsudskriften pr. den 31. december 2018 for klagerens depot.

Banken har fremlagt en udskrift der viser transaktionerne i forbindelse med ombytningen.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken i forbindelse med ombytningen har begået fejl eller forsømmelser, der har medført et tab for klageren.

Ankenævnet finder ikke, at det i forhold til klageren kan pålægges banken at undersøge yderligere med henblik på at afklare en eventuel fejlvisning i netbanken vedrørende klagerens depot i dagene 5.-6. november 2018.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.  

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.