Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente

Sagsnummer:487/2021
Dato:04-07-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Mette Lindekvist Højsgaard, Kritte Sand Nielsen, Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist
Klageemne:Rente - indlån
Ledetekst:Indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning                      

Sagen vedrører indsigelse mod opkrævning af negativ indlånsrente.

Sagens omstændigheder

I 2003 optog klagerne H og M et 30-årigt pantebrevslån på 900.000 kr. med variabel rente og ti års indledende afdragsfrihed (herefter pantebrevslån 1) i BG Bank (nu Danske Bank). I forbindelse med optagelsen af pantebrevslån 1 indgik klagerne aftale om supplerende vilkår for deres fælles indlånskonto -153 (herefter indlånskontoen). Af de supplerende vilkår fremgik blandt andet, at indlånsrenten fulgte udlånsrenten for den del af indeståendet, der modsvaredes af restgælden på pantebrevslån 1:

”… Forrentning af indestående på kontoen:

De gældende variable rentevilkår for kontoen suppleres på følgende måde:

Den del af indestående, der svarer til restgælden på pantebrevslånet, bliver forrentet med samme rente som Pantebrevslånet.*

Et indestående ud over det, der svarer til restgælden på pantebrevslånet, bliver forrentet med den lavere rente, der gælder for kontoen, som om, der alene stod det beløb, der overstiger restgælden på pantebrevslånet.

Ophør

Hvis pantebrevslånet indfris, ophører de ovenfor beskrevne rentevilkår for kontoen, hvorefter de almindelige rentevilkår for kontoen er gældende. …”

Afdragsfriheden på pantebrevslån 1 blev efterfølgende forlænget.

Banken har oplyst, at klagerne i februar 2013 tiltrådte en ny kontoaftale, hvorefter indlånskontoen blev ændret til indlånsproduktet Danske Konto. De supplerende vilkår var fortsat gældende for indlånskontoen.

I forbindelse med, at den forlængede afdragsfrihed på pantebrevslån 1 ville udløbe pr. 31. december 2019, var klagerne til møde i banken. I november 2019 indgik klagerne en aftale om optagelse af et 30-årigt Danske Bolig Fri pantebrevslån (herefter pantebrevslån 2) på 910.000 kr. med op til ti års afdragsfrihed. Debitorrenten på pantebrevslån 2 var 1,36 % p.a., inklusive et ”Tillæg periodevis fast rente”. Af bankens brev til klagerne af 28. november 2019 om udbetaling fremgik, at lånet ville få ny rente den 28. september 2029. Låneprovenuet blev den 28. november 2019 anvendt til indfrielse af pantebrevslån 1. Banken har oplyst, at indlånsrenten på indlånskontoen som konsekvens af indfrielsen pr. 28. november 2019 blev nedsat til 0,00 %.

I februar 2020 indførte banken negative renter for privatkunder på konti med indlån med virkning fra 1. juni 2020. Klagerne blev varslet herom ved et brev den 20. februar 2020. Beløbsgrænsen for negative renter på fælleskonti var 750.000 kr. For indeståender under beløbsgrænserne var renten for tiden 0 %. Ændringen skete som ”følge af det meget lave renteniveau og udsigten til, at de lave renter fortsætter i en længere periode” og skete af indtjeningsmæssige årsager. Banken har oplyst, at det fremgår af punkt 6, II banken i bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere, at banken med en måneds varsel kan sætte de variable rentesatser på indlån ned af indtjeningsmæssige årsager.

I november 2020 nedsatte banken beløbsgrænserne for negative renter af indtjeningsmæssige årsager med virkning fra den 1. januar 2021. Banken sendte den 16. november 2020 et varslingsbrev til klagerne herom. For indeståender under beløbsgrænserne ville renten for tiden være 0 %, og over beløbsgrænserne ville renten for tiden være -0,60 % om året. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Du betaler negativ rente af dine samlede indeståender over 250.000 kr. - hvis du har din NemKonto hos os.

Du betaler negativ rente af dine samlede indeståender over 50.000 kr. - hvis du ikke har din NemKonto hos os.

På de konti, du har sammen med en eller flere andre personer, gælder der en separat beløbsgrænse på 50.000 kr., før I betaler negativ indlånsrente. Det gælder, uanset om der er knyttet en NemKonto til de fælles konti. …”

Banken har oplyst, at saldoen på indlånskontoen frem til den 1. januar 2021 lå under bankens dagældende grænser for tilskrivning af negative renter, og at rentesatsen på indlånskontoen derfor var 0,00 % frem til denne dato. Den 31. marts 2021 blev klagerne for første gang opkrævet negative renter af indestående på indlånskontoen, da indeståendet oversteg bankens grænser for tilskrivning af negative renter.

Klagerne gjorde indsigelse mod bankens tilskrivning af negative renter. I sit svar af 11. maj 2021 anførte banken:

”… November 2019 opretter I et Danske Bolig Fri lån … med fast rente frem til 28.09.2029. Denne aftale er gældende og vedrører udlånsrenten på dette lån. … Danske Bank har efterfølgende valgt at indføre negativ rente på indlånskonti. Pt. for indestående over 100.00[0] kr. Dette har ingen sammenhæng med dit lån … som stadig har uændrede vilkår. Negativ rente på indlånskonti vedr. alene indestående på indlånskonti. Konto … -153 som du refererer til er en almindelig Danske Konto, dvs. en almindelig konto, med standard rente vilkår, der er ikke speciel rente aftale tilknyttet denne konto.”

Klagerne fastholdt deres indsigelser mod bankens tilskrivning af negative renter.

I maj 2021 nedsatte banken af indtjeningsmæssige årsager og med virkning fra den 1. juli 2021 beløbsgrænsen for negativ indlånsrente til 100.000 kr. for kunder med NemKonto hos banken og til 50.000 kr. for kunder uden NemKonto hos banken. Indestående på fælleskonti ville blive fordelt ligeligt mellem kontohaverne og tælle med i hver kontohavers samlede indestående. Klagerne blev varslet herom ved et brev den 17. maj 2021. H og M blev fra den 1. juli 2021 hver især opkrævet negativ rente af indestående på indlånskontoen sammen med opkrævning af negativ rente for hver af deres samlede indeståender.

Banken har oplyst, at klagerne accepterede og var omfattet af bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere ved oprettelsen af kundeforholdet. Banken har fremlagt sine Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere pr. 20. juli 2010. Af betingelsernes punkt 6, II banken fremgik, at banken med en måneds varsel kunne sætte variable rentesatser på indlån ned af indtjeningsmæssige årsager:

”… Hvis du har aftalt en fast rentesats eller andre særlige former for rentevilkår eller rentesatser, vil vores ret til at ændre dem stå direkte i din aftale med os.

I alle andre tilfælde kan vi ændre rentesatser for indlåns- og udlånskonti ud fra følgende: …

B. Med en måneds varsel

Banken kan med en måneds varsel sætte de variable rentesatser på indlån ned …, hvis …

2. banken – uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau – ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte sine ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.  …”

Parternes påstande

Den 28. oktober 2021 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal friholde indlånskontoen for negativ rente og tilbagebetale den hidtil tilskrevne negative rente.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken uberettiget har tillagt deres konto negative renter.

Kontoen er fast forrentet (1,36 %). Det har kostet mange penge at få den fast forrentet. En konto med en variabel rente var meget billigere at oprette. 

Der skal ikke betales negative renter af en fastforrentet konto. Det er på baggrund heraf uberettiget, at banken lægger yderligere renter oveni.  Hvis man lægger yderligere renter oveni, er kontoen ikke længere fastforrentet.

De føler sig bedraget af banken.

Danske Bank har anført, at de supplerende vilkår for indlånskontoen var gældende i perioden fra 1. august 2003 til 28. november 2019. De supplerende vilkår, herunder rentevilkårene for indlånskontoen, bortfaldt i forbindelse med klagernes indfrielse af pantebrevslån 1 den 28. november 2019.

Kunderne fik udleveret og accepterede bankens Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere ved oprettelsen af deres konti, hvoraf det fremgik, at rentesatsen på indlånskontoen var variabel, og at banken havde mulighed for at ændre renten, herunder også nedsætte rentesatsen.

Bankens Almindelige forretningsbetingelser gav mulighed for at indføre negative renter på indlånskonti som en renteændring i henhold forretningsbetingelserne, herunder med en måneds varsel, hvis ændringen skyldes bl.a. indtjeningsmæssige forhold;

Finanstilsynet tilkendegav i sit notat ”Negative renter på indlånskonti” af 3. februar 2020, at danske pengeinstitutter er berettiget til at opkræve negative renter på deres indlånskonti, såfremt aftalegrundlaget med kunderne ikke er til hinder herfor. Der er i klagernes kundeforhold ikke er indgået nogen aftale, som begrænser bankens mulighed for at tilskrive negative renter.

De særlige rentevilkår, som var gældende for indlånskontoen, var allerede bortfaldet ved bankens varsling af negativ rente i februar 2020.

Klagerne modtog individuelle varslingsbreve, hvor banken varslede renteændringer med den konsekvens, at der skulle betales negative renter med de angivne rentesatser for indeståender over fastsatte beløbsgrænser. De varslede rentesatser og beløbsgrænser var dermed et vilkår for klagernes kundeforhold med virkning fra de angivne tidspunkter.

Bankens indførsel af negative renter, herunder beløbsgrænser og øvrige vilkår herfor, blev individuelt kommunikeret til kunderne og var tilstrækkeligt klare og begrundede. Banken var derfor og er fortsat berettiget til at opkræve negative renter på indlånskontoen.

Ankenævnets bemærkninger

I 2003 optog klagerne et 30-årigt pantebrevslån med variabel rente og indledende afdragsfrihed (herefter pantebrevslån 1) i BG Bank (nu Danske Bank). I forbindelse med låneoptagelsen indgik klagerne aftale om supplerende vilkår for deres fælles indlånskonto -153 (herefter indlånskontoen). Det fremgik heraf, at indeståendet var variabelt forrentet, og at indlånsrenten fulgte udlånsrenten for den del af indeståendet, der modsvaredes af restgælden på pantebrevslånet. Det fremgik endvidere, at de supplerende vilkår ophørte, hvis pantebrevslån 1 blev indfriet, hvorefter de almindelige rentevilkår for kontoen ville være gældende.

Ankenævnet finder, at de supplerende vilkår for indlånskontoen om forrentning bortfaldt i overensstemmelse med den indgåede aftale, da pantebrevslån 1 blev indfriet i slutningen af 2019.

Klagerne optog i slutningen af 2019 et nyt pantebrevslån med en fast rente i ti år. Ankenævnet lægger til grund, at parterne ikke i den forbindelse indgik en aftale om særlige rentevilkår for indlånskontoen. Renten på indlånskontoen var derefter variabel, for tiden 0 % og var alene reguleret af bankens Almindelige forretningsbetingelser.

I februar 2020 indførte banken negative indlånsrenter for privatkunder med virkning fra 1. juni 2020 af indtjeningsmæssige årsager. Banken sendte et varslingsbrev til klagerne herom den 20. februar 2020. I november 2020 nedsatte banken med virkning fra den 1. januar 2021 beløbsgrænserne for negative renter af indtjeningsmæssige årsager. I den forbindelse blev beløbsgrænsen for fælleskonti nedsat til 50.000 kr. Banken sendte et varslingsbrev til klagerne herom den 16. november 2020. Den 31. marts 2021 og fremefter blev klagerne opkrævet negative renter af indestående på indlånskontoen, da indeståendet oversteg bankens grænser for negative renter

Ankenævnet lægger til grund, at banken ifølge sine almindelige forretningsbetingelser kunne nedsætte indlånsrenten på klagernes konto -153 med en måneds varsel af indtjeningsmæssige årsager. Ankenævnet finder, at banken derved havde hjemmel til at indføre negativ indlånsrente og til at nedsætte beløbsgrænserne herfor som sket. Ændringerne skete med de varsler, der følger af bankens almindelige forretningsbetingelser, og klagerne blev varslet om ændringerne ved individuelle breve.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

To medlemmer – Lisbeth Baastrup Burgaard og Finn Borgquist – udtaler:

Afgørelsen er ikke udtryk for, at der er hjemmel i lovgivningen til at opkræve negativ rente.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.