Modregning i selvpensioneringskonto efter udløb af bindingsperioden.

Sagsnummer:267/1991
Dato:12-11-1991
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Kirsten Nielsen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Selvpensioneringskonto - modregning
Modregning - pensionskonto
Ledetekst:Modregning i selvpensioneringskonto efter udløb af bindingsperioden.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 19. december 1973 oprettede klageren en selvpensioneringskonto i Andelsbanken, som den 22. februar 1982 overførtes til indklagedes Toftlund afdeling. Kontoens bindingsperiode udløb den 5. september 1989.

Efter at klagerens ejendom den 29. september 1982 blev solgt på tvangsauktion, opgjorde afdelingen pr. 30. september 1982 sin fordring på klageren som udækket panthaver til 35.635,79 kr.

I 1987 anmodede klageren indklagede om at overføre selvpensioneringskontoen til et andet pengeinstitut, hvilket afvistes af indklagede.

Den 29. januar 1990 modtog afdelingen en anmodning fra Jyske Bank om overførsel af selvpensioneringskontoen, og den 30. januar 1990 opgjorde indklagede kontoen til 34.113,12 kr., i hvilket beløb indklagede foretog modregning for sit krav på klageren.

I februar 1990 anmodede et advokatfirma på klagerens vegne indklagede om at dokumentere sit krav på klageren.

Klageren har i juni 1991 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at reetablere selvpensioneringskontoen og udbetale denne.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at afdelingen ikke har været berettiget til at hæve selvpensioneringskontoen uden advis. Allerede i 1987 anmodede klageren om overflytning af kontoen. Det var på foranledning af Jyske Banks henvendelse, at indklagede har ophævet kontoen.

Indklagede har anført, at praksis for overførsel af særlige indlån i 1987 var, at man kunne nægte overførsel, såfremt over førselsanmodningen ikke vedrørte det fulde engagement med kunden. Ved henvendelsen fra Jyske Bank af 29. januar 1990 havde selvpensioneringskontoen indestået mere end 3 måneder efter bindingsperiodens udløb, hvorfor indklagede - selv om retsplejelovens § 512, stk. 3, anses for anvendelig - var berettiget til at foretage modregning i kontoen. Siden klageren ved sin advokat rettede henvendelse til indklagede den 27. februar 1990, har klageren ikke kontaktet indklagede, og indklagede har således med føje antaget, at klageren har accepteret den skete overførsel fra selvpensioneringskontoen.

Ankenævnets bemærkninger:

Indeståendet på en selvpensioneringskonto må anses for omfattet af bestemmelsen i retsplejelovens § 512, stk. 3, således at udlæg i indeståendet først kan foretages, nar der er gået 3 måneder efter den dag, da kontohaveren kunne kræve indeståendet udbetalt. Herefter må også modregning fra pengeinstituttets side være afskåret indtil dette tidspunkt.

I det foreliggende tilfælde udløb bindingsperioden den 5. september 1989, og indklagedes modregning den 30. januar 1990 må derfor anses for berettiget. Det forhold, at indklagede i 1987 havde afslået en begæring om overførsel af kontoen til et andet pengeinstitut, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.