Krav om kompensation, herunder for salg af aktier, mistede skattefradrag og ikke-vedkendte betalingstransaktioner, samt krav om generel kompensation.

Sagsnummer:387/2023
Dato:07-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Klaus Tougaard Kristensen, Mette Lindekvist Højsgaard, Rolf Høymann Olsen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Afvisning - klage tidligere behandlet
Ledetekst:Krav om kompensation, herunder for salg af aktier, mistede skattefradrag og ikke-vedkendte betalingstransaktioner, samt krav om generel kompensation.
Indklagede:Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om kompensation, herunder for salg af aktier, mistede skattefradrag og ikke-vedkendte betalingstransaktioner, samt krav om generel kompensation.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde konti, depoter og et dankort.

Den 9. april 2021 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet (sag 139/2021). Klagen angik indsigelse mod opgørelse af kapitalpension og indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget i 2018 m.v. Klageren fik ikke medhold i klagen. Af Ankenævnets afgørelse af 18. januar 2022 fremgik:

”… Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han blandt andet havde en kapitalpension og en konto -164 med et tilknyttet dankort.

I marts 2020 meddelte klageren banken, at han ønskede at ophæve kapitalpensionen og overføre værdipapirerne til sit andet depot i banken. Den 10. juni 2020 underskrev klageren et dokument om udbetaling af kapitalpensionen, salg af værdipapirerne i kapitalpensionsdepotet og udbetaling af provenu efter betaling af afgift.

Ankenævnet finder, at udbetaling af klagerens kapitalpension og salget af værdipapirerne i kapitalpensionsdepotet skete som aftalt med klageren. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at banken i forbindelse med opgørelsen af kapitalpensionen begik fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

I perioden fra august til november 2018 blev der foretaget nogle transaktioner på klagerens konto, som han ikke kan vedkende sig. Ifølge betalingslovens § 97 skal indsigelser mod uautoriserede betalingstransaktioner være fremsat over for pengeinstituttet snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Det må lægges til grund, at klageren først gjorde indsigelse mod hævningerne over for banken i november 2020, hvilket var senere end 13 måneder efter debiteringerne af de pågældende transaktioner. Ankenævnet finder på baggrund heraf, at et eventuelt krav er bortfaldet som følge af passivitet, jævnfør § 97 i betalingsloven. Allerede som følge heraf får klageren ikke medhold i denne del af klagen.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

 

Banken har oplyst, at klageren helt eller delvist kan skifte til et andet pengeinstitut uden omkostninger til banken.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.”

Banken har oplyst, at klageren den 1. september 2022 flyttede sine konti fra Nordea Danmark til et andet pengeinstitut. Den 31. januar 2023 kontaktede banken klageren telefonisk, idet klageren ønskede, at banken rettede henvendelse til ham. Den 28. februar 2023 bestilte klageren kontoudskrifter hos banken.

Den 28. juni 2023 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet.

Banken har oplyst, at den kontaktede klageren den 26. juli 2023, idet banken ikke kunne læse klagerens håndskrift eller læse sig frem til, hvad klageren klagede over. Den 27. oktober 2023 kontaktede banken klageren på ny for at komme i dialog med klageren vedrørende klagen til Ankenævnet.

Klageren har i klagesagen blandt andet fremlagt:

  • Kontoudskrifter vedrørende hans konti i banken
  • Depotoversigter
  • En række håndskrevne kommentarer og korrespondance, herunder vedrørende hans aktiekonti, pensionskonti, forhold vedrørende Skat, gebyrer, udbytteskat, hans anmodning om udlevering af udskrifter, bankens kundeservice og håndtering af hans kundeforhold mv. samt indsigelse om misbrug af hans betalingskort i 2018.

Parternes påstande

Klageren har blandt andet nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal betale en kompensation, herunder for tvangssalg af aktier, mistede skattefradrag og ikke-vedkendte betalingstransaktioner, samt betale en generel kompensation til ham.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han har mistet tilliden til banken og dens administration/registrering af aktier mv.

Skat har gentagne gange vist, at bankens registreringer/indberetninger er uklare.

Han har mistet et større skattefradrag som følge heraf.

Pludselig var konti for udbytter sluttet, og aktier stod tilbage med ham som retmæssig ejer.

Selvom han spurgte banken, står han stadig uden svar.

Banken er ikke egnet til at håndtere aktiehandel.

Han havde givet fuldmagt til en kommunalt ansat, P, til at foretage ting for ham. Banken udstedte et dankort/en kopi af dankortet tilknyttet hans konto til P, uden at orientere ham. P hævede større beløb med kortet i hæveautomater i 2018 og foretog andre transaktioner med kortet i 2018. Han annullerede fuldmagten i oktober 2018.  Han gjorde indsigelse overfor banken, der ikke var til nogen hjælp.

En række konti er uforståelige. Det er uoverskueligt at få kontoudskrifter uden dato.

Han blev udsat for visse kundeservicehændelser, der kan bære et erstatningskrav.

Nordea Danmark har anført, at banken forstår klagen således, at klageren er utilfreds med banken som sin bankforbindelse.

Klagen vedrører ikke et konkret økonomisk mellemværende mellem klageren og banken, jf. § 5, stk. 3, nr. 2, i Ankenævnets vedtægter.

Klagen er uklar og udokumenteret. Det har ikke været muligt for banken at gennemskue, hvad klageren er utilfreds med. Klageren har ikke lidt et erstatningsretligt relevant tab, jf. Ankenævnets vedtægters § 5, stk. 3, nr. 2.

Banken har under klagesagen forgæves kontaktet klageren for en nærmere redegørelse om, hvad klagen til Ankenævnet vedrører. Henvendelsen skyldtes, at banken har svært ved at læse klagerens håndskrift. Banken har i klagesagen opfordret klageren til at redegøre nærmere for sin klage til Ankenævnet, således sagen kan behandles af banken.

Som sagen foreligger og under hensyn det foran anførte, er sagen uegnet til nævnsbehandling, jf. § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets bemærkninger

Den 9. april 2021 indgav klageren en klage over Nordea Danmark til Ankenævnet (sag 139/2021). Klagen angik indsigelse mod opgørelse af kapitalpension og indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget i 2018 m.v. Klageren fik ikke medhold i klagen.

Den 28. juni 2023 indgav klage en ny klage over Nordea Danmark til Ankenævnet.

Ankenævnet finder, at den del af klagen, der vedrører indsigelse mod opgørelse af klagerens kapitalpension og indsigelse mod betalingstransaktioner foretaget i 2018, vedrører forhold, som blev behandlet og afgjort ved Ankenævnets afgørelse af 9. november 2021 i den tidligere klagesag. Ankenævnet finder ikke, at der er grundlag for at genoptage den tidligere klagesag. Klageren får herefter ikke medhold i denne del af klagen.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til, at banken skal pålægges at betale et beløb til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Det bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af engagementet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.