Indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningssystemer.

Sagsnummer:222/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Netbank - tekniske forhold
Ledetekst:Indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningssystemer.
Indklagede:Sparekassen Thy
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningssystemer.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Thy, hvor hun blandt andet havde adgang til sparekassens selvbetjeningssystemer.

Klageren blev på et ikke nærmere oplyst tidspunkt af sparekassen bedt om at skifte fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID i forbindelse med anvendelse af sparekassens selvbetjeningssystemer.

Klageren gjorde over for sparekassen indsigelse imod, at hun skulle migrere til MitID.

Sparekassen har oplyst, at den flere gange gjorde klageren opmærksom på, at kravet om migration til MitID var besluttet fra centralt hold og dermed ikke var noget, sparekassen kunne påvirke.

Parternes påstande

Den 7. juni 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Thy skal give hende mulighed for at kunne tilgå sparekassens netbank ved brug af NemID, uden at hun skal overgå til MitID.

Sparekassen Thy har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun ikke ønsker at overgå til MitID.

MitID er frivilligt, og hun ønsker at kunne tilgå sine konti med NemID. Hun er ikke tryg ved MitID.

Hun kan nu hverken komme ind på sine konti via pc eller på mobilen.

Hun ønsker ikke, at en tredjepart kan gå ind og træffe beslutninger vedrørende hendes konti. Hun har læst, at der gives lov hertil, hvis hun overgår til MitID.

Sparekassen Thy har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen vedrører, om klageren er berettiget til at kræve, at hun skal kunne tilgå netbank uden brug af MitID, som er et systemmæssigt krav. Der er ikke et økonomisk mellemværende mellem parterne. Klagen vedrører således ikke et konkret økonomisk mellemværende, hvorfor sagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Sparekassen har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at beslutningen om migration fra NemID til MitID er besluttet via partnerskabsaftalen mellem det offentlige og pengeinstitutter, og er dermed ikke noget, som sparekassen kan påvirke. Sparekassen er, som en del af partnerskabet mellem det offentlige og pengeinstitutterne vedrørende MitID, forpligtet til at deltage i migreringen af kunderne til MitID.

Sparekassen tilbyder sine kunder den service, at de har adgang til en net- og mobilbank. Sparekassen er enig med klageren i, at hun har ret til adgang til en netbank, men klageren kan ikke vælge, hvilken digital løsning hun vil bruge for at kunne benytte sparekassens netbank.

Sparekassen er ikke forpligtet til at udvikle en speciel digital løsning til klageren, for at hun kan bruge netbanken. I forlængelse heraf skal påpeges, at klageren naturligvis kan benytte sparekassens netbank, såfremt hun migrerer til MitID.

Klageren har ikke en saglig begrundelse for ikke at ville migrere til MitID, og hun er omfattet af den gruppe borgere, som skal migrere til MitID, såfremt de ønsker at benytte diverse digitale løsninger. Det skal ikke lægges sparekassen til last, at klageren af ukendte årsager ikke ønsker at migrere til MitID.

Sparekassen har desuden modtaget et påbud fra Finanstilsynet vedrørende ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet. Sparekassen ville overtræde Finanstilsynets påbud, såfremt der gives tilladelse til, at klageren kan fortsætte med at bruge NemID.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klagen vedrører indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af Sparekassen Thys selvbetjeningssystemer.

Det følger af lov nr. 783 af 4. maj 2021 om MitID og NemLog-in, at NemID skal udfases og erstattes af MitID.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge sparekassen at lade klageren anvende sparekassens selvbetjeningssystemer uden brug af MitID.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.