Anmodning om nedsættelse af gæld.

Sagsnummer:429/2008
Dato:03-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard
Klageemne:Akkord - afslag
Ledetekst:Anmodning om nedsættelse af gæld.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens anmodning om nedsættelse af sin gæld.

Sagens omstændigheder.

Klageren er kunde hos Nordea Bank Danmark.

Ved årsskiftet 2006/2007 bestod klagerens engagement med banken af et privatlån med en restgæld på ca. 95.000 kr., en grundkonto med et indestående på ca. 24 kr. og en budgetkonto med et indestående på ca. 1.700 kr.

Den 19. februar 2007 underskrev klageren en kreditkontrakt, hvorefter der til klagerens grundkonto (konto -385) blev tilknyttet en kredit på 40.000 kr.; kontoens saldo var forinden 44.959 kr. (negativ).

Den 21. februar 2007 fremsendte banken gældsbrev til klageren om forhøjelse af klagerens lån med 40.000 kr. til 133.799,64 kr. Forhøjelsen blev effektueret den 12. marts 2007 således, at der blev overført 40.000 kr. til klagerens grundkonto, hvis saldo herefter var 39.667,63 kr. (negativ). Af en posteringsoversigt fremgår, at klageren den 21. og 25. februar 2007 havde hævet i alt 34.000 kr. på kontoen.

Nordea Bank Danmark har anført, at klageren i starten af april måned 2007 gav udtryk for, at hun havde indset, at hun ikke egnede sig til at have et kort og en kredit. Det aftaltes, at lånet på ny forhøjedes med 46.000 kr., hvoraf 40.000 kr. udgjorde inddækning af overtræk, mens 6.000 kr. var til brug for betaling af regninger.

Den 2. april 2007 blev klagerens lån forhøjet med 46.000 kr., hvorefter lånets saldo var 180.808,79 kr. Der blev samtidig indsat 46.000 kr. på grundkontoen, hvis saldo herefter var 5.116,78 kr. (positiv).

Klagerens lån blev 26. juni 2007 forhøjet med 19.696,97 kr. til 198.505,76 kr., som skulle afvikles med 2.100 kr. månedligt. Provenuet af låneforhøjelsen på 19.000 kr. blev indsat på klagerens grundkonto, hvorfra der samme dag blev overført 18.853 kr. til klagerens budgetkonto, hvis saldo herefter var 0,53 kr. (positiv).

Ved brev af 27. april 2008 rettede klageren henvendelse til banken med oplysning om, at hun var ude af stand til at afvikle sin gæld. Hun henviste til, at hun er førtidspensionist med en årlig indtægt på ca. 183.000 kr. Med hendes hjemkommune var det aftalt, at denne betalte basale udgifter som husleje, el m.m., hvorefter hun kun havde et beløb tilbage, som svarede til opretholdelsen af en beskeden husførelse. Ved brev af 28. s.m. meddelte banken, at klageren ville modtage rykkere ved manglende betaling på lånet.

Ved brev af 23. august 2008 rettede klageren på ny henvendelse til banken med oplysning om, at hun var ude af stand til at afvikle sin gæld.

Ved brev af 2. september 2008 meddelte Nordea Bank Danmark klageren, at hendes lån var opsagt som misligholdt. Restgælden udgjorde 199.673,50 kr. med tillæg af ikke tilskrevne renter. Samtidig var klagerens øvrige konti opgjort og et beløb på 943,03 kr. overført til lånet.

Parternes påstande.

Klageren har den 3. november 2008 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark "eftergiver mig enten hele gælden, eller en del af den".

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun til tider har haft svært ved at betale regninger og derfor ofte har haft kontakt med banken herom. Banken er derfor bekendt med hendes dårlige økonomiske sans og hendes bankrådgiver havde kendskab til, at hun er førtidspensionist og havde diagnosen maniodepressiv.

Hun kontaktede i februar 2007 telefonisk banken for at få bevilget et mindre overtræk. Hun blev tilbudt en kassekredit med 40.000 kr., som straks blev åbnet. Hun var i en manisk fase og fik desværre hurtigt brugt pengene.

I løbet af første halvår af 2007 fordoblede hun nærmest sit lån. Hun troede, at ydelsen kun blev hævet med et mindre beløb, således at tilbagebetalingstiden blot blev forlænget. Den månedlige ydelse blev imidlertid hævet fra 1.200 kr. til 2.100 kr.

Hun har ikke længere mulighed for at afvikle på gælden.

Nordea Bank Danmark har anført, at klageren som myndig selv er ansvarlig for, at lånet er blevet forhøjet til det nuværende skyldige beløb.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med forhøjelserne af lånet. Bevillingerne skete efter, at klagerens økonomi i en længere periode havde været god.

På baggrund af engagementets hidtidige forløb og bankens indtryk af klageren havde man ikke haft anledning til mistanke om, at klageren på grund af psykiske problemer ville have vanskeligt ved at administrere en kredit og sine økonomiske forhold generelt.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Klageren har ikke godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at det pålægges Nordea Bank Danmark helt eller delvist at frafalde sit krav i henhold til engagementet med klageren.

Ankenævnet kan ikke pålægge banken at acceptere en akkordering eller en bestemt afvikling af gælden.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.