Lånefinansieret investering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer.

Sagsnummer:936/2010
Dato:21-03-2012
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Hans Daugaard og Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Lånefinansieret investering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer.
Indklagede:Sparekassen Østjylland
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagernes krav om erstatning for tab på en lånefinansieretinvestering i 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer, købt for midler i virksomhedsskatteordningen.

Sagens omstændigheder

I brev af 8. juni 2006 opfordrede Sparekassen Østjylland klagerne til at kontakte sparekassen vedrørende en mulig investering i Griffin ejendomsobligationer.

På et møde senere i juni 2006 besluttede klagerne efter det oplyste at købe for 2 mio. kr. 5 % Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer til kurs 100.

Købet blev finansieret ved en investeringskredit i sparekassen med en rentesats svarende til Cibor 3 måneder med tillæg af 1,5 % p.a. Banken har fremlagt kassekreditkontrakter "Finanskonto Erhverv" med en kreditramme på 200.000 kr. til brug for køb af Griffin ejendomsobligationer underskrevet af klagerne den 26. juni 2006 og den 7. september 2006 samt kassekreditkontrakt "Griffin Bonds II NRW A/S" med en kreditramme på 2.000.000 kr. underskrevet af klagerne den 26. juni 2006.

Af et faktaark, som klagerne modtog forud for købet fremgik blandt andet:

"…

Obligationen:

Konverteres senest 31/1 2017 til aktier, som børsnoteres.

Obligationen forventes af udsteder indfriet til kurs 145. Overkursen opnås via øgede lejeindtægter og 2/3 andel i værdistigningen i ejendomsporteføljen.

Lån

Der kan lånes op til en gearing på 10.

Cibor 3 mdr. + 1,5 % p.a. oprettes som kassekredit. …

Investeringshorisonten er 10 år, men ejendomsporteføljen sælges tidligere, hvis der kan realiseres en fornuftig værdistigning.

Risikofaktorer:

Griffin Bonds II NRW A/S’ evne til at indfri obligationsejernes krav om tilbagebetaling af hovedstol og renter, samt risici ved koncernens virksomhed, herunder driften af ejendomsporteføljen.

Risikofaktorer vedrørende refinansiering af 1. prioritetslånet efter 5 år til udvikling i værdien af ejendomsporteføljen og til obligationsejernes begrænsede adgang til tvangsrealisering af de aftalebaserede sikkerheder i ejendomsporteføljen.

…"

Af salgsprospektmateriale, som klageren ifølge sparekassen fik forevist forud for investeringen, fremgik blandt andet:

"…

KØB TIL KURS 100

Rente på 5% P.A.

Løbetid 10 år

KONVERTIBEL EJENDOMSOBLIGATION =

GEVINSTMULIGHED I 112 TYSKE

BOLIGEJENDOMME

FORVENTET OBLIGATIONSKURS
EFTER 10 ÅR – 145

FORDELENE FOR INVESTORERNE ER:


At få en fast løbende forrentning på 5% årligt i de konvertible ejendomsobligationers 10-årige løbetid kombineret med en ret for obligationsejerne til at konvertere ejendomsobligationerne til nye B-aktier i Griffin Bonds II NRW A/S ved udløb i 2017, og

Såfremt der inden forventet udløb af de konvertible ejendomsobligationer i januar 2017 indtræder nærmere angivne ekstraordinære begivenheder, herunder eksempelvis salg af væsentlige dele af ejendomsporteføljen, har obligationsejerne ret til at konvertere de konvertible ejendomsobligationer til nye B-aktier i Griffin Bonds II NRW A/S.


FOR DEM SOM INVESTOR KUNNE EN INVESTERING PÅ DKK 10 MIO. SE SÅDAN UD:

De betaler DKK 10.000.000 for ejendomsobligationerne, som løbende forrentes med 5% årligt, …. Foruden den årlige rente har De mulighed for at opnå en yderligere fortjeneste ved konvertering/salg af ejendomsobligationerne. Konverterer De ejendomsobligationerne til aktier efter 10 år til kursen i budgettet på 145, opnår De en yderligere fortjeneste/ …"

Af en fælles kundeprofil for klagerne udarbejdet den 15. august 2006 fremgik, at klagernes investeringshorisont var 10 år, at klagerne havde erfaring med aktier, obligationer og investeringsforeninger, og at klagerne var risikovillige. Af profilen fremgik endvidere:

"…

Risikovillighed

X Risikovillig - Porteføljen kan indeholde en høj aktieandel, herunder enkeltaktier. Den høje aktierisiko bør dog spredes på forskellige virksomheder, sektorer, lande og regioner. Investor skal være indstillet på meget store kursudsving og mulighed for tab. …

Tidligere erfaring med investeringer:

X Obligationer – ved køb af enkeltobligationer er jeg sikret værdien af hele min investering, når obligationen udløber. Kursen kan dog både stige og falde i forløbet. Obligationer med lang løbetid vil svinge mere i kurs end obligationer med kort løbetid.

Begrænset rådgivning

Jeg ønsker selv at træffe beslutninger om mine investeringer. Jeg vil gerne have lejlighedsvis rådgivning og information om enkeltpapirer af Sparekassen Østjylland. Jeg træffer selv beslutning om den overordnede sammensætning og løbende tilpasning af min portefølje, og fraskriver Sparekassen Østjylland for rådgivningsmæssigt ansvar i forbindelse hermed.

Kommentar:

Der er alene tale om investering i Griffin Bonds II NRW A/S. Investeringen er lånefinansieret. I øvrigt henvises der til udleveret faktaark om 5% Griffin 2017, tyske ejendomsobligationer - lånepakke.

Kopi af faktaarket er samtidigt vedhæftet nærværende Kundeprofil.

Sparekassens samlede vurdering

På baggrund af omstående samt sparekassens indblik i kundens finansielle situation, vurderes kunden egnet til at foretage investeringerne i henhold til investeringsprofilen.

…"

Sparekassen har oplyst, at klagerne herudover efter drøftelser i september 2006 indgik en porteføljeaftale med sparekassen om investering i andre værdipapirer for et beløb på ca. 5 mio. kr., finansieret ved en investeringskredit hos sparekassen på oprindeligt 3,1 mio. kr., senere forhøjet til 3,3 mio. kr. og et eget indskud på 2 mio. kr.

Af skatteregnskab for 2007 for klagernes personligt ejede virksomhed og for klagerne personligt fremgik, at Griffin obligationerne var købt gennem virksomheden. Af regnskabet fremgik endvidere, at virksomhedens aktieindkomst og renter af obligationer var henholdsvis 364.671 kr. og 326.616 kr. Værdien af virksomhedens værdipapirer, herunder Griffin obligationerne var i alt 3.331.693 kr., mens egenkapitalen var 3.060.309 kr. Af regnskabet fremgik endvidere, at klagernes private værdipapirbeholdning udgjorde 1.957.586 pr. 31. december 2007 og 4.298.849 kr. primo 2007. Endelig fremgik, at klagerne havde en privat indkomst som lønmodtagere på tilsammen i alt ca. 1,1 mio., og at klagerne ejede en landbrugsejendom på ca. 60 ha til en ejendomsværdi på ca. 8,8 mio. kr.

Sparekassen har fremlagt fondsbørsmeddelelser fra Griffin BondsIINTW A/S udsendt i perioden fra den 31. januar 2007 til den 27. maj 2009.

Den 21. oktober 2008 blev obligationerne overført til observationslisten af Københavns Fondsbørs, da der ifølge årsrapport for 2007/2008 for Griffin BondsIINTW A/S ikke ville være midler i selskabet til udbetaling af renter på obligationerne, og da selskabets egenkapital var negativ.

Obligationerne blev konverteret til aktier i maj 2009 efter, at obligationsejerne på møde den 27. maj 2009 godkendte bestyrelsens beslutning herom. Ifølge selskabets fondsbørsmeddelelse af 27. maj 2009 skete konverteringen til kurs 100. Ifølge ledelsens præsentation på obligationsejermødet den 27. maj 2009 skulle obligationerne afstås til kurs 60,73, og aktierne erhverves til kurs 60,73.

Ved brev af 7. december 2010 rejste klagerne indsigelse mod sparekassens rådgivning i forbindelse med købet af Griffin obligationerne. Klagerne stillede krav om, at sparekassen refunderede det investerede beløb på 2 mio. kr. Ved brev af 18. december 2010 afviste sparekassen klagernes krav.

Klagerne har oplyst, at kursen på aktierne pr. 26. december 2010 skønsmæssigt var ansat til 25, men at værdien var uvis.

Parternes påstande

Den 27. december 2010 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Østjylland skal tilbagekøbe obligationerne til den oprindelige, pålydende værdi.

Sparekassen Østjylland har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært omfrifindelse og mere subsidiært om frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Parternes argumenter

Klagerne har bl.a. anført, at sparekassens rådgivning var mangelfuld. Sparekassen kontaktede dem uopfordret og anbefalede en lånefinansieret investering af et stort beløb i Griffin obligationerne.

Sparekassen oplyste, at obligationerne var udstedt med sikkerhed i ejendomme, og at der var tale om en sikker investering. Sparekassen oplyste, at obligationerne senest efter 10 år ville blive konverteret til aktier, som skulle børsnoteres til minimum kurs 100. Konvertering før de 10 år ville kun ske, hvis der kunne realiseres en gevinst. De fik en klar opfattelse af, at de kunne være sikre på udbetaling til kurs 100 ved konvertering før 10 år. De opfattede investeringen som ganske risikofri og følte sig sikre på, at obligationerne i værste fald kunne indfries til kurs 100.

Investeringen viste sig at være yderst risikofyldt. De er almindelige lønmodtagere med en vis formue i fast ejendom. De havde aldrig tidligere investeret i værdipapirer. Investeringen var ikke egnet til almindelige personer som dem selv, der dels var førstegangsinvestorer, dels ikke kendte til sådanne markeder. Projektet var så uoverskueligt, at investering i obligationerne alene burde foretages af investeringsforeninger.

Kundeprofilen blev udfærdiget ca. to måneder efter købet af obligationerne. Det var ikke korrekt, at de havde tidligere erfaringer med investeringer. Sparekassen anførte, at dette blot var en formalitet, og at det var nødvendigt, at de underskrev profilen, hvis de ville beholde aktierne efter en konvertering. De underskrev herefter profilen. Af profilen fremgik, at man ved køb af obligationer var "sikret værdien af hele min investering, når obligationen udløber".

Sparekassen ydede ingen rådgivning efter købet. De kontaktede sparekassen, da kursen styrtdykkede, men sparekassen henviste dem blot til selv at søge information.

Sparekassen Østjylland har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at sparekassen ydede en fagligt korrekt og fuldt ud forsvarlig rådgivning af klagerne, under hensyntagen til klagernes risikoprofil og til de ønsker om investeringsprojekter, som klagerne tilkendegav.

Faktaarket blev gennemgået med klagerne forud for investeringen, ligesom klagerne modtog salgsprospektmaterialet forud for investeringen. Sparekassen henviste endvidere klagerne til hjemmesiden for projektet, hvor det fulde prospektmateriale kunne printes.

Klagerne blev såvel mundtligt som skriftligt gjort opmærksom på, at investeringen i obligationerne var forbundet med en risiko, der lå ud over f.eks. risikoen ved stats- eller realkreditobligationer.

Klagerne modtog gennem faktaarket et overblik over risiciene ved projektet. Det fremgik af faktaarket, at forventningerne var baseret på udviklingen på det tyske ejendomsmarked. Klagerne måtte indse, at klagerne selv bar risikoen for, at forventningerne efterfølgende viste sig ikke at kunne holde.

Klagerne måtte indse, at modstykket til den højere forrentning end f.eks. stats- eller realkreditobligationer var en investering med en højere risiko.

Afgørende for rådgivningsansvaret er, om en anbefaling kan betegnes som fagligt forkert eller uforsvarlig på rådgivningstidspunktet i forhold til kundens grad af risikovillighed. Der gælder ikke en almindelig pligt til at oplyse om kursrisiko, og at en obligation kan falde i værdi. Det fremgik af klagernes risikoprofil, at klagerne var risikovillige og indstillet på meget store kursudsving og mulighed for tab. Det fremgik endvidere, at klagerne havde tidligere erfaring med investeringer i aktier, obligationer og investeringsforeninger. Årsregnskabet for 2007 underbygger dette. Af risikoprofilen fremgik endvidere, at klagerne selv ønskede at træffe beslutninger om deres investeringer og at foretage tilpasning af porteføljen, og at de ønskede begrænset rådgivning.

Det forhold, at kundeprofilen først blev underskrevet efterfølgende, ændrer ikke på, at profilen blev drøftet i forbindelse med investeringen, at vurderingen blev foretaget i forbindelse med investeringen, og at klagerne tilkendegav deres risikovillighed i forbindelse hermed. Klagerne gav ikke ved underskrivelsen af profilen udtryk for, at man var uenig i indholdet.

Sparekassen tilkendegav ikke, at der var tale om en sikker investering. Klagernes risikoprofil taler da heller ikke for, at klagerne ønskede en sikker investering.

Der foreligger ikke årsagsforbindelse mellem rådgivningen og tabet. Tabet var ikke en påregnelig følge af rådgivningen.

Der er udelukkende tale om et ikke realiseret tab, opstået som følge af udviklingen på det tyske ejendomsmarked.

Klagerne iagttog ikke deres tabsbegrænsningspligt. Klagerne modtog løbende fondsbørsmeddelelser og nyhedsbreve fra selskabet. Klagerne ønskede selv at foretage tilpasning af porteføljen. Klagerne valgte at beholde obligationerne uanset modtagelsen af fondsbørsmeddelelser og depotopgørelser.

Klagerne har gjort gældende, at de var af den opfattelse, at obligationerne i værste fald kunne indfries til kurs 100. Klagerne kunne have afhændet obligationerne på et tidligere tidspunkt, og senest på tidspunktet hvor kursen var 87, og hvor det måtte stå dem klart, at obligationerne ikke kunne indfries til kurs 100.

Mere subsidiært gøres gældende, at tabet maksimalt kan udgøre 260.000 kr. svarende til forskellen mellem kurs 100 og kurs 87.

Sparekassen Østjylland har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klagerne er selvstændigt erhvervsdrivende.

Klagernes regnskab føres under virksomhedsskatteordningen. Klagerne investerede for nominelt 2 mio. kr. Griffin obligationer i virksomhedsregi, jf. årsregnskabet. Det var således klagernes egen opfattelse, at obligationerne var handlet i erhvervsmæssig henseende.

Kassekreditkontrakterne indgået i forbindelse med købet af Griffin obligationerne var erhvervskassekreditkontrakter.

Klagerne havde ud over Griffin obligationerne investeret i andre værdipapirer i henhold til en porteføljeaftale med sparekassen for et beløb på ca. 5 mio. kr., finansieret ved en investeringskredit hos sparekassen på oprindeligt 3,3 mio. kr. og et eget indskud på 2 mio. kr. Etableringen af denne kredit skete alene på klagernes initiativ.

Af årsregnskabet fremgik, at der var værdipapirer i virksomhedsregi for ca. 3,3 mio. kr. kr. ultimo 2007. Investeringsaktiviteten var væsentlig sammenholdt med virksomhedens egenkapital på 3.060.309 kr. Af årsregnskabet fremgik, at der var værdipapirer i privat regi for ca. 1,96 mio. kr. ultimo 2007. Primo 2007 havde klagerne i alt investeret i værdipapirer privat for 4,29 mio. kr. og i virksomhedsregi for 3,24 mio. kr.

Der var tale om spekulationsforretninger, der såvel efter deres størrelse som deres karakter samlet set er erhvervsmæssig virksomhed. Hertil kommer, at kreditfaciliteterne var erhvervsmæssige.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen bør afvises som erhvervsmæssig. Ankenævnet lægger herved vægt på den manglende tilknytning til klagernes hovederhverv og på investeringens størrelse. Klagen adskiller sig i øvrigt ikke væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2, jf. stk. 3.

To medlemmer – Vibeke Rønne og Jesper Claus Christensen, der efter Ankenævnets vedtægter § 13, stk. 1, er tillagt to stemmer – udtaler:

Vi lægger til grund, at klagernes investering i værdipapiret 5 % Griffin 2017 skete på sparekassens initiativ og anbefaling, og at der er tale om et kompliceret, struktureret produkt.

Vi finder ikke, at det uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om sparekassen har givet klagerne tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved en lånefinansieret investering i værdipapiret 5 % Griffin 2017. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Hans Daugaard og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Vi finder der er tale om en investering med meget høj risiko. Dels på grund af, at investeringen var lånefinansieret og dels på grund af, at der er tale om investeringen i et nyetableret selskab med en uprøvet forretningside om investering i tyske ejendomme. Desuden adskiller obligationerne sig på en række væsentlige områder fra traditionelle obligationer.

Under disse omstændigheder påhviler der sparekassen en skærpet pligt til at sikre sig, at kunden har forstået investeringens karakter.

Af det udleverede faktaark vedrørende Griffin 2017 og salgsprospektet fremgår det, at obligationerne forventes indfriet til kurs 145 efter 10 år, og i perioden vil give en rente på 5 % p.a. Risikoen ved investeringen er nedtonet. Af klagernes kundeprofil af 15. august 2006 fremgår, at klagerne havde erfaring med investering i obligationer, der er beskrevet som værdipapirer, hvor investor er sikret værdien af hele sin investering, når obligationen udløber.

Under disse omstændigheder finder vi det godtgjort, at sparekassen ikke gav klagerne fyldestgørende rådgivning forud for den lånefinansierede investering i 5 % Griffin 2017 obligationer. Vi finder derfor, at sparekassen er erstatningsansvarlig for det tab, som klagerne har lidt som følge af investeringen.

Det er træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.