Tyveri af pung, der indeholdt Eurocard og pinkodehusker. Spørgsmål om udvidet hæftelse for misbrug begrundet i groft uforsvarlig adfærd.

Sagsnummer:30/2019
Dato:16-09-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Ida Marie Moesby, Anna Marie Schou Rin-give, Anders Holkmann Olsen og David Sander Hjortsø
Klageemne:Betalingstjenester - ikke groft uforsvarlig adfærd
Ledetekst:Tyveri af pung, der indeholdt Eurocard og pinkodehusker. Spørgsmål om udvidet hæftelse for misbrug begrundet i groft uforsvarlig adfærd.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Denne sag vedrører størrelsen af klagerens hæftelse for misbrug af hendes Eurocard.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Eurocard privatkort, der var udstedt af Seb Kort Bank.

Den 24. september 2018 blev kortet frastjålet klageren og misbrugt ved fire kontanthævninger i kontanthævningsautomater og fem transaktioner i en skobutik. Misbruget udgjorde i alt 8.849,79 kr.

Klageren opdagede tyveriet og spærrede kortet i forbindelse med, at hun samme dag fik en opringning fra et kommunekontor, hvor hendes pung var blevet indleveret.

Af ”Kortbestemmelser for Eurocard privatkort” fremgik blandt andet:

”…

2.17 Dit ansvar hvis andre misbruger dit kort

Dit ansvar, hvis andre misbruger dit kort, fremgår af lov om betalinger. De relevante paragraffer finder du bagerst i kortbestemmelserne.

§ 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

...

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

…”

Parternes påstande

Den 15. januar 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank skal betale 8.850 kr.

SEB Kort Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør frafalde eller nedsætte hendes hæftelse for misbruget.

Hendes pung med Eurocardet blev stjålet under en tur med en bybus.

Hun opbevarede ikke Eurocardet og pinkoden sammen.

Det er ubegribeligt, hvordan misbruget kunne ske. Én teori er, at tyvene kan have haft held med at eksperimentere med den lovlige pinkodehusker, som hun havde i pungen – for eksempel ved at vælge de første røde felter etc.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse af kortet.

Alle transaktioner blev gennemført med korrekt pinkode i første forsøg. Klageren har forklaret, at pinkodehuskeren var korrekt udfyldt i forhold til instruktionerne, og at hun ikke havde skrevet pinkoden i klar tekst.

Klagerens Eurocard havde senest havde været brugt i USA den 11. august 2018. Pinkoden kunne derfor ikke være afluret umiddelbart inden tyveriet. Tyven må således på en anden måde have været i stand til hurtigt at kunne se den korrekte pinkode.

Der er 10.000 forskellige kombinationsmuligheder i en firecifret pinkode. Det forekommer derfor usandsynligt, at tyven ud fra en korrekt udfyldt pinkodehusker, skulle være i stand til straks i første forsøg at indtaste korrekt pinkode.

Det er derfor bankens vurdering, at klageren har opbevaret pinkoden sammen med kortet på en sådan måde, at hun ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, jf. betalingslovens § 100 stk. 4, nr. 3. Det følge af samme paragraf stk. 4, at klageren hæfter for op til 8.000 kr. af tabet som følge af misbruget.

Ankenævnets bemærkninger

Den 24. september 2018 blev klagerens Eurocard, der var udstedt af Seb Kort Bank stjålet og misbrugt for i alt 8.849,79 kr.

Klageren har oplyst, at hun ikke opbevarede pinkoden sammen med kortet. Hun opbevarede kortet i sin pung, hvor hun også havde en såkaldt pinkodehusker. Banken har oplyst, at transaktionerne blev gennemført med korrekt pinkode i første forsøg.

Det lægges til grund, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. betalingslovens § 98, stk. 1. Efter bestemmelsens stk. 2 er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. betalingslovens § 93.

Pinkoden var en personlig sikkerhedsforanstaltning til kortet, jf. betalingslovens § 7, nr. 31. Ved transaktionerne blev der anvendt stærk kundeautentifikation, jf. betalingslovens § 7, nr. 30.

Da den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt i forbindelse med misbruget, hæfter klageren for 375 kr. af tabet, jf. betalingslovens § 100, stk. 3.

Efter betalingslovens § 100, stk. 4, nr. 3, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. af tabet som følge af andres uberettigede anvendelse, hvis betalerens udbyder godtgør, at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Det kan ikke lægges til grund, at klageren har udvist uagtsomhed i forbindelse med opbevaringen af kortet. På den baggrund finder Ankenævnet ikke, at den uberettigede anvendelse blev muliggjort ved groft uforsvarlig adfærd fra klagerens side, hvilket i givet fald ville forudsætte, at klageren havde udvist uagtsomhed såvel i forbindelse med kortets bortkomst som med hensyn til omgangen med koden, og at uagtsomheden var betydelig i hvert fald i den ene henseende.

Ankenævnet finder herefter ikke, at sparekassen har godtgjort, at betingelserne for, at klageren hæfter for 8.000 kr. af misbruget som følge af groft uforsvarlig adfærd, jf. betalingslovens § 100, stk. 4 nr. 3, er opfyldt.

Klagerens hæftelse for tabet udgør herefter højst 375 kr., jf. lov om betalinger § 100, stk. 3.

Ankenævnets afgørelse

 

Seb Kort Bank skal inden 30 dage og med valør den 24. september 2018 godtgøre klageren 8.474,79 kr. af misbruget på 8.849,79 kr.

Klageren får klagegebyret tilbage.