Indsigelse om mangelfuld skatterådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer

Sagsnummer:340/2012
Dato:22-02-2013
Ankenævn:Henrik Bitsch, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, George Wenning
Klageemne:Værdipapirer - skatteforhold
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld skatterådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod Danske Banks rådgivning om skattemæssige forhold i forbindelse med hendes salg af aktier.

Sagens omstændigheder

Danske Bank har oplyst, at klageren i januar 2011 overførte sit engagement til banken fra et andet pengeinstitut.

Klageren var den 30. august 2011 til møde i banken. Banken har anført, at klageren på det tidspunkt havde et træk på ca. 34.000 kr. på sin kredit, som hun ønskede at inddække ved at sælge obligationer. Klageren fik udarbejdet en investeringsprofil. Klageren blev foreslået at sælge nogle af sine aktier. Rådgiveren oplyste, at ud fra de svar, som klageren havde givet på rådgiverens spørgsmål, ville aktierne kunne sælges skattefrit. Klageren blev opfordret til at skaffe dokumentation for, hvornår aktierne var blevet købt.

Klageren fik den 31. august 2011 på ny udarbejdet en investeringsprofil. Heraf fremgår:

"…

Din tabsevne er lille, hvilket betyder, at værdien af investeringerne er nødvendige for, at din økonomi hænger sammen. Det er derfor vigtigt, at du får et løbende afkast eller hurtigt og uden den store risiko for tab kan sælge papirerne, hvis du får brug for det.

Investeringsbeløb 250.000 DKK

Kommentar

Kunden ønsker at sælge en del af sine Novo aktier, så risikoen mindskes. Beløbet skal indsættes på en toprente. Kunden er lidt usikker på sin risikoprofil. Men føler sig tryg ved denne løsning.

Søg yderligere rådgivning

Vi har naturligvis taget højde for generelle skattemæssige forhold. Hvis du ud fra dine individuelle skatteforhold vurderer, at du har brug for yderligere rådgivning om regnskabs- eller skattemæssige forhold, bør du søge anden rådgivning hos for eksempel en revisor eller advokat.

Salg af værdipapirer

Inden du sælger dine værdipapirer, anbefaler vi, at du drøfter konsekvenserne (for eksempel skattemæssige) af salget sammen med din rådgiver.

…"

Samme dag solgte klageren 459 stk. "Novo Nordisk B" aktier. Salgsprovenuet på 250.045,99 kr. blev indsat på en "Toprentekonto".

Banken har oplyst, at det efterfølgende viste sig, at aktierne ikke kunne sælges skattefrit, da de var købt efter den 31. december 2005. Klageren blev beskattet med ca. 50.000 kr. i forbindelse med salget og klagede til banken.

Klageren var til møde i banken og parterne korresponderede om sagen uden at nå til enighed.

I et brev af 27. august 2012 opgør klageren sit krav mod banken til i alt 50.761 kr. svarende til godtgørelse af selve restskatten samt tilbagebetaling af en dekort på 1.200 kr., som hun havde betalt ved en hævning på hendes Toprentekonto i forbindelse med betaling af restskatten.

Den 29. august 2012 refunderede banken dekorten på 1.200 kr. til klageren.

Af bankens brev af 7. september 2012 til klageren fremgår, at et salg af aktierne fordelt over tre indkomstår ville have været skattemæssigt optimalt. Klageren ville da have kunnet opnået en skattebesparelse på 11.917. kr. Klageren ville imidlertid da have mistet boligydelse på 29.353 kr. Hun ville således samlet have mistet 17.436 kr. Ved det faktisk foretagne salg mistede klageren 16.296 kr. i boligydelse. Banken vurderede, at klageren ikke havde lidt et tab ved, at aktierne blev handlet i 2011 frem for over flere år.

Klageren fastholdt ved brev af 12. september 2012 sin klage.

Parternes påstande

Den 13. september 2012 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale hende 50.761 kr.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at hun på grund af den store uro på aktiemarkedet i august 2011 rådførte sig med banken om, hvorledes hun skulle forhold sig, da hendes formue overvejende var anbragt i Novo Nordisk aktier.

Hun blev rådet til at sælge nogle af aktierne og indsætte beløbet på en Toprentekonto.

Hun blev ikke orienteret om eventuelle skattemæssige konsekvenser af salget af aktier.

Hun forlanger derfor, at banken betaler hende det beløb, som hun skulle betale i ekstraskat på grund af den øgede indtægt i 2011, der blev affødt af aktiesalget.

Hun er først under Ankenævnssagen blevet bekendt med de udarbejdede investeringsprofiler. De må stamme fra et internt referat og er ikke i overensstemmelse med virkeligheden.

Bankens lemfældige holdning med hensyn til at sikre sig, at skattemæssige forhold er medtaget i beregninger ved aktiesalg fremgår af investeringsprofilerne i afsnittene "Søg yderligere rådgivning" og "Salg af værdipapirer".

Af et referat fra et møde den 13. august 2012 kan udledes, at bankens rådgivning ikke omfatter et krav om at kende beskatningsgrundlaget, før man rådgiver.

Tidsfristen for oprettelse af en Toprentekonto udløb den 31. august 2011, hvorfor tidspresset ikke levnede hende mulighed for at gennemtænke og eventuelt rådføre sig til anden side – f.eks. vedrørende det alternative investeringsforslag fra hendes eksmand, som banken omtaler i sit indlæg for Ankenævnet.

Hun står undrende overfor bankens inddragelse af betragtninger vedrørende hendes boligydelse, da hun klart har oplyst, at hun ikke finder den relevant for sagen.

Danske Bank har blandt andet anført, at den rådgivning, som klageren modtog i banken, skete ud fra hendes egne oplysninger om sin økonomi og de for aktiesalget relevante forhold.

Klageren havde flyttet sit engagement til banken i januar 2011 og banken kendte derfor ikke hendes aktiebeholdnings historik.

Klageren imødekom ikke bankens opfordring om at skaffe de relevante oplysninger vedrørende erhvervelsen af aktierne.

Klageren gav udtryk for, at hun var usikker på sin aktieinvestering, men følte sig tryg ved den valgte løsning om at sælge en del af sine aktier og placere provenuet på en Toprentekonto.

Placeringen af klagerens formue er i overensstemmelse med hendes investeringsprofil, alder og risikovillighed.

Det forhold, at avancen ved salg af aktierne ikke var skattefri, er alene en skuffet forventning hos klageren.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende.

Ankenævnets bemærkninger

Det fremgår af klagerens brev af 27. august 2012, at hun den 30. august 2011 informerede banken om, at hun havde erhvervet aktierne i 2006. Denne oplysning er bestridt af banken.

Ankenævnet finder, at en afklaring af sagens nærmere omstændigheder, vil forudsætte en yderligere bevisførelse bl.a. i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1 i nævnets vedtægter.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.