Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende ud-betaling.

Sagsnummer:414/2002
Dato:02-04-2003
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Sonny Kristoffersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende ud-betaling.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører en registrering af en hævning i en kontantautomat på 3.000 kr., som ifølge klageren ikke blev udbetalt.

Sagens omstændigheder.

Ifølge kontoudskrift af 7. oktober 2002 for klagerens grundkonto hos indklagede blev der den 30. september 2002 udbetalt 3.500 kr. fra kontoen og i pengeautomater hævet 2.000 kr. og 3.000 kr. henholdsvis kl. 11.51 og kl. 15.08.

Klageren gjorde indsigelse imod hævningen på 3.000 kr. den 30. september 2002 kl. 15.08, idet hun gjorde gældende, at hun ikke havde fået beløbet udbetalt. Indklagede afviste klagerens indsigelse.

Klageren har anført, at hun den 30. september 2002 kl. 11.51 hævede 2.000 kr. i en pengeautomat tilknyttet indklagedes Frederiksberg afdeling. Samme dag kl. 15.04 forsøgte hun forgæves at hæve 3.500 kr. i en pengeautomat tilknyttet indklagedes afdeling på Hvidovrevej. Transaktionen blev afvist, idet hævemaksimum for den pågældende dag var overskredet. Hun forsøgte herefter at hæve 3.000 kr., men automaten afviste at udbetale beløbet med samme besked som tidligere. Hun henvendte sig i afdelingen, hvor hun klagede over den manglende udbetaling fra automaten. Hun hævede 3.500 kr. ved kassen i afdelingen, men der blev ikke foretaget noget med hensyn til automaten. Ved modtagelsen af kontoudskriften konstaterede hun, at de 3.000 kr., som hun forgæves havde forsøgt at hæve, var blevet debiteret på kontoen.

Indklagede har under sagen fremlagt dokumenter, der viser, at der ikke var differencer ved afstemning af kassen og pengeautomaten den 30. september 2002.

Indklagede har endvidere fremlagt kopi af en udskrift fra pengeautomatens journalrulle, hvoraf transaktionerne med klagerens kort fremgår. Af udskriften fremgår bl.a. følgende:

Klagerens kort indsat i automaten den 30. september 2002 kl. 15.06.29. Kl. 15.07.24 blev transaktionen afsluttet uden udbetaling af noget beløb.

Kl. 15.07.30 blev kortet på ny indsat i automaten, og der blev registreret en udbetaling på 3.000 kr., hvorefter transaktionen blev afsluttet kl. 15.08.24.

I tidsrummet 15.08.29-15.09.43 blev der gennemført en hævetransaktion på 2.000 kr. med et kort tilhørende en anden kunde.

Kl. 15.09.50 blev klagerens kort på ny indsat i automaten. Transaktionen blev afvist med teksten "BELØB STØRRE END MAX PR. DAG". Transaktionen blev afsluttet kl. 15.10.35.

Indklagede har oplyst, at man har kontaktet den kunde, der benyttede automaten kl. 15.08.29, og at vedkommende har bekræftet, at transaktionen forløb uden problemer.

Parternes påstande.

Den 21. oktober 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 3.000 kr. plus omkostninger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at de 3.000 kr. vedrører en hævetransaktion, som hun forgæves forsøgte at gennemføre. Da hun ikke fik udbetalt beløbet, var indklagede ikke berettiget til at debitere dette på kontoen.

Hun hæfter ikke for fejl ved indklagedes automat.

Indklagede har anført, at sagen er blevet undersøgt grundigt af Hvidovre afdelingen, afdelingen for kort- og pengeautomater og intern revision.

Såfremt de omhandlede 3.000 kr. var blevet registreret hævet, men ikke udbetalt, ville der have været konstateret en difference ved optællingen af automaten. En sådan difference var ikke til stede, og der er ikke i øvrigt konstateret uregelmæssigheder, der kunne forklare en manglende udbetaling.

Udskriften af journalrullen taler imod klagerens beskrivelse af hændelsesforløbet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.