Rådgivning om konvertering og kurssikring af lån, der skulle indfries.

Sagsnummer:5/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Rådgivning om konvertering og kurssikring af lån, der skulle indfries.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
PengeinstitutterIndledning.

Sagen vedrører, om Nordea Bank Danmark har pådraget sig et ansvar i forbindelse med rådgivning om konvertering af realkreditlån.

Sagens omstændigheder.

Efter det oplyste havde klageren en gældsplejeaftale med banken vedrørende konvertering af lån. I oktober 2008 sendte banken brev til klageren om mulighed for konvertering af hendes realkreditlån.

Klageren og banken holdt møde den 28. oktober 2008 vedrørende konvertering.

Af bankens referat af mødet fremgik bl.a.:

"…

Obligationskurserne er faldet meget. Du valgte derfor at udnytte muligheden for at konvertere dine lån og skære 103.000 kr. af restgælden. Renten bliver 2 % højere. Netto vil det koste omkring 600 kr. om måneden.

Vi kurssikrede det ny lån til udbetaling den 25. november. Du regner med at kurserne falder yderligere – derfor har vi ikke kurssikret indfrielsen af de gamle lån.

Du forventer, at renten falder i løbet af de næste par år, så du igen kan konvertere til en lavere rente.

Dokumenter som vedlægges

Din kopi af lånetilbuddet samt erklæring om rådgivning, pantebrev, udbetalingsbrev, garantier m.m.

Efter underskrift kan det hele returneres i svarkuverten sammen med dit skøde!

…"

Af bankens konsekvensberegning dateret 28. oktober 2008 fremgik bl.a.:

"…

I nedenstående skema vises en beregning på konvertering af dine lån. Beregningen er foretaget på baggrund af dine oplysninger om eksisterende lån samt dine ønsker for konvertering.

Du vil opnå et provenu på 0,00 kr. i forbindelse med konverteringen.

I beregningerne er anvendt de viste obligationskurser …

Lån nr. … er forudsat indfriet til den kurs, der er angivet i bilaget. Der skal tillige betales ydelse for perioden til den 25-11-2008.

Beregninger er foretaget med de viste obligationskurser. Inden en konvertering gennemføres, kan der ske ændringer.

…"

I bilag til beregningen var klagerens eksisterende lån med en obligations- og pantebrevsrestgæld på 970.000 kr. forudsat indfriet til kurs 84,2 pr. 28. oktober 2008.

Klagerens eksisterende lån med en obligations- og pantebrevsrestgæld på 114.000 kr. var i bilaget forudsat indfriet til kurs 91,49 pr. 21. december 2007. Banken har oplyst, at kursen pr. 21. december 2007 var anvendt, da obligationerne sidst var handlet denne dato. Af en i sagen fremlagt kursoversigt fremgår, at kursen på lånet på 114.000 kr. var 86,70 den 28. oktober 2008.

Af omprioriteringsaftale underskrevet af klageren den 28. oktober 2008 fremgik, at det nye 7 % lån med hovedstol på 981.000 kr. skulle udbetales den 25. november 2008. Under overskriften Udbetalingsmetode for det nye lån var anført "Ifølge kurssikring".

De anslåede indfrielsesbeløb for de eksisterende lån var i omprioriteringsaftalen anført til henholdsvis 816.982,50 kr. og 104.298,60 kr., eller i alt 921.281 kr. Af omprioriteringsaftalen fremgik endvidere bl.a. følgende vedrørende indfrielse af de eksisterende lån:

"…

Indfrielsesmetode

Tidspunkt

Opsigelse sendt

Opkøb af obl. straks

25-11-2008

Beløbet trækkes på omprioriteringskontoen.

Indfrielsesbeløbet er anslået, hvis der ikke er indgået aftale om fast indfrielsesbeløb.

…"

Af omprioriteringsaftalen fremgik endvidere bl.a.:

"..

Fuldmagt til banken

Jeg giver banken fuldmagt til at foretage alle nødvendige ekspeditioner ved omprioriteringen. Fuldmagten omfatter blandt andet adgang til at:

· indhente lånetilbud i realkreditinstitutter

· opsige og indfri eksisterende lån

· tinglyse og aflyse pantebrev i ejendommen

· sælge og/eller få obligationer udbetalt

· få lån udbetalt

· købe obligationer til indfrielse af eksisterende lån.

Rådgivning

Jeg bekræfter, at jeg har modtaget rådgivning og information fra banken om punkterne 1-5.

1. Det er normalt muligt at kurssikre udbetalingen af realkreditlån, så renten på et kontantlån og provenuet af obligationslån er sikret. Det er også muligt at kurssikre indfrielsen af realkreditlån, så indfrielsesbeløbet er sikret.

Hvis jeg ikke opretter aftale om kurssikring, er der risiko for, at kursudviklingen gør nye lån eller indfrielse af eksisterende lån dyrere end tidspunktet for denne aftales oprettelse.

…"

Omkostningerne ved konverteringen var i omprioriteringsaftalen anført til i alt 13.550 kr. Klageren oprettede samtidig en omprioriteringskonto med et kreditmaksimum på 25.000 kr. Renten var variabel og udgjorde for tiden 10,25 %.

Af rådgivningsskema underskrevet af klageren og dateret 28. oktober 2008 fremgik bl.a., at klageren havde oplyst, at hendes erfaring med at optage lignende lån var begrænset. Af skemaet fremgik endvidere bl.a. følgende:

"… I samtalen er drøftet følgende emner for at afdække risikovillighed i forbindelse med valg af lån:

Forventning til udviklingen i renten er, at renten vil falde til et lavere niveau.

I forbindelse med sikkerhed for udsving i ydelsen og restgælden lægger jeg særlig vægt på at have fast ydelse og kende restgældsforløbet i hele lånets løbetid. …"

Banken har oplyst, at klageren på mødet den 28. oktober 2008 underskrev omprioriteringsaftale og erklæring vedrørende rådgivning, og at klageren for at afslutte konverteringen skulle underskrive og returnere aftaler om det nye lån, bl.a. pantebrev, udbetalingsbrev og betalingsgaranti, der blev sendt til klageren den 5. november 2008 sammen med bankens referat af mødet den 28. oktober 2008.

Klageren underskrev endvidere aftale om konverteringssikring af det nye lån. Aftalen blev oprettet af banken den 28. oktober 2008, men blev ikke dateret af klageren ved underskrivelsen. Aftalen indeholdt bl.a. følgende:

"… De konverterbare obligationer sælges med udbetalingsdag den 25-11-2008. … til kurs 95,375 …

Aftalen låser kursen

Med aftalen låser du kursen på de konverterbare obligationer fra det nye lån i Nordea Kredit. I praksis betyder det, at du har forpligtet dig til, at de konverterbare obligationer leveres til salg på udbetalingsdatoen til den aftalte kurs – uden at der er et bindende lånetilbud fra Nordea Kredit.

Aftalen kan ophæves

Du opfylder aftalen ved, at du får det afdragsfrie konverterbare obligationslån udbetalt, så de aftalte konverterbare obligationer leveres til salg på udbetalingsdatoen til den aftalte kurs. Hvis det ikke sker, eller du ikke overholder betingelserne i lånetilbuddet, betragtes det som en ophævelse af denne aftale.

Ophæves aftalen, skal du betale kursforskellen (inkl. kurtage og andre handelsomkostninger), hvis den aktuelle kurs på aftalens resterende løbetid på opgørelsestidspunktet er højere end kursen i denne aftale. … Du skal meddele banken, at du ønsker at ophæve aftalen ved at underskrive en anmodning om ophævelsen senest 5 ekspeditionsdage før den aftalte udbetalingsdato. …"

Banken har anført, at klageren kunne have ophævet aftalen om konverteringssikring senest 5 ekspeditionsdage før den aftalte udbetalingsdag, eller senest den 18. november 2008 mod betaling af differencen mellem den aftalte kurs på 95,375 og kursen den 18. november 2008. Af en af banken fremlagt kursoversigt fremgår, at kursen den 18. november 2008 var 100,20. Ifølge bankens beregning kunne klageren have ophævet aftalen om konverteringssikring den 18. november 2008 ved betaling af et beløb på i alt 47.333,25 kr.

Banken har anført, at man flere gange ringede til klageren om indlevering af aftalerne udsendt af banken den 5. november 2008 sammen med mødereferatet uden at kunne komme i kontakt med klageren. Klageren har anført, at hun ikke blev kontaktet af banken.

Den 24. november 2008 underskrev banken på vegne klageren anmodning om udbetaling af lån og fremsendte anmodningen til Nordea Kredit. Banken har oplyst, at man forinden var blevet rykket af Nordea Kredit.

Den 25. november 2008 blev provenuet af det nye lån, 932.225,31 kr. indsat på omprioriteringskontoen.

Banken har oplyst, at klageren sendte de underskrevne dokumenter den 27. november 2008.

Klageren har oplyst, at hun efter mødet den 28. oktober 2008 modtog diverse papirer til underskrift, og at hun afleverede papirerne i banken sammen med skødet.

De eksisterende lån blev indfriet den 2. december 2008 med valør den 5. december 2008. Lånet på 114.000 kr. blev indfriet til strakskurs 92,125, mens lånet på 970.000 kr. blev indfriet til strakskurs 92,075. Samme dag blev 903.033,77 kr. og 106.530,65 kr., i alt 1.009.564,42 kr. til dækning af låneindfrielsen trukket på klagerens omprioriteringskonto.

Ved brev af 14. januar 2009 meddelte banken, at konverteringen var afsluttet, og at omprioriteringskontoen ville blive opgjort på et senere tidspunkt.

Pr. 8. december 2008 og pr. 14. januar 2009 udgjorde saldoen på omprioriteringskontoen henholdsvis 83.253,92 kr. (negativ) og 86.776,31 kr. (negativ). Heraf udgjorde betaling af oktober 2008 terminen 11.140 kr., mens den resterende negative saldo var en konsekvens af konverteringen.

Ved e-mail af 30. januar 2009 anmodede klageren om et møde med banken, idet hun ønskede en gennemgang af sine konti. Ved e-mail af 13. februar 2009 anførte klageren, at hun ikke var klar over, hvorfor hun fortsat havde omprioriteringskontoen til 12,5 % i rente.

I e-mail af 20. februar 2009 anførte banken bl.a.:

"…

Jeg kan godt forstå, at du undrer dig – den burde jo have været ophævet, da omlægningen af lånet var slut.

Jeg har prøvet at undersøge det nærmere. Det der er sket er, at kursen på det gamle lån, som skulle indfries steg (i stedet for at falde, som vi regnede med) i de fire uger der gik, fra vi lavede aftalen og til du sendte papirerne retur. Det betyder faktisk, at den samlede restgæld ikke blev mindre, men stort set er uændret.

Jeg vil foreslå, at vi aftaler et møde, når jeg er tilbage igen i april. Så kan vi kigge på, om renten er faldet så meget, at det kan betale sig at lave lånet om igen …"

På møde den 26. maj 2009 drøftede parterne den negative saldo på prioriteringskontoen samt muligheden for at konvertere til et nyt lån med lavere rente og tillægsbelåning. I brev af 26. maj 2009 anførte banken bl.a.:

"….

Vi drøftede muligheden for at omlægge dit nuværende lån. DanBolig kontakter dig for at lave aftale om vurdering af huset. Vi håber, at ejendomsværdien er steget, da du har lavet en del forbedringer … Hvis der kommer overskud ved omlægningen, skal det bruges til have og vandskuring (ca. 50.000 kr.) samt indfrielse af omprioriteringskontoen … Jeg vedlægger en ny omprioriteringsaftale til underskrift. Jeg kontakter dig, når de øvrige papirer er klar til underskrift."

Efter det oplyste blev klagerens ejendom herefter vurderet 200.000 kr. højere.

Klageren hjemtog herefter et nyt lån, der blev udbetalt den 16. juni 2009. Provenuet ved konverteringen blev bl.a. anvendt til inddækning af den negative saldo på omprioriteringskontoen.

Ved e-mail af 3. november 2009 anmodede klageren om et møde med banken, idet hun ønskede en forklaring på den tidligere negative saldo på prioriteringskontoen.

Banken har oplyst, at man på møde den 12. november 2009 gav tilsagn om pr. kulance at godtgøre klageren de tilskrevne renter på omprioriteringskontoen for perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2009. Klagerens konto -511 blev den 4. og 6. januar 2010 godskrevet henholdsvis 2.150,46 kr. og 2.701,40 kr. i rente.

Konverteringen blev yderligere drøftet på møder mellem klageren og banken den 30. november 2009 og den 15. december 2009.

I brev af 18. december 2009 afviste banken ansvar i forhold til konverteringen i efteråret 2008.

Den 14. april 2011 betalte banken 6.575,85 kr. til klageren som godtgørelse af kursstigning på klagerens to lån i perioden fra den 25. november 2008 til den 5. december 2008, godtgørelse af renter afregnet ved indfrielsen i perioden fra den 25. november 2008 til den 5. december 2008 samt forholdsmæssig andel af kurtage.

Parternes påstande.

Klageren har den 14. januar 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal betale tabet ved konvertering.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at banken på mødet den 28. oktober 2008 oplyste, at hun ved konvertering kunne skære ca. 103.000 kr. af restgælden.

Hun blev dårligt rådgivet. Banken orienterede på intet tidspunkt om, at hun kunne risikere at miste penge ved konverteringen i oktober 2008. Hun ville ikke have sagt ja til konverteringen, hvis hun havde været orienteret om, at der var en risiko. Hun gjorde ved alle aktiviteter med banken klart, at hun ikke ønskede at løbe nogen risiko.

Hun modtog efter mødet diverse papirer til underskrift og afleverede disse i banken sammen med skødet, som hun senere fik retur.

Konverteringen blev gennemført uden hendes underskrift. Banken kontaktede hende ikke inden den 24. november 2008 for at stoppe lånet, eller efter at konverteringen var gennemført. Banken orienterede hende ikke om udfaldet af konverteringen.

Først da hun i januar 2009 gennemgik sine konti, opdagede hun, at hun havde en omprioriteringskonto med en negativ saldo på ca. 83.000 kr. Efter modtagelse af bankens e-mail af 20. februar 2009 var hun overbevist om, at der var tale om en formalitet, der ville blive ordnet af banken.

På mødet den 26. maj 2009 fortalte banken, at hun med fordel kunne konvertere igen, og at hun derved kunne få omprioriteringskontoen væk og få penge til ombygning. Hun var herefter overbevist om, at konverteringen fra efteråret 2008 gik tilbage, og at hun ville få 200.000 kr. fri til renovering. Hun erfarede først senere, at hun ikke fik 200.000 kr. men kun 100.000 kr., og at resten ville gå til inddækning af omprioriteringskontoen.

På mødet den 12. november 2009 erkendte banken, at man havde begået en fejl ved ikke at kontakte hende under eller efter konverteringen i oktober 2008. Banken lovede, at man straks ville tilbageføre betalte renter. Banken gentog løftet i e-mail af 19. november 2009.

På møde den 30. november 2009 gav banken udtryk for, at bankens rådgivning og information til hende havde været mangelfuld. Hun var ikke i tvivl om, at banken anerkendte ansvar på mødet. Banken gav ligeledes på møde den 15. december 2009 udtryk for, at der var begået fejl fra bankens side. Det var derfor hendes klare indtryk, at hun og banken ville nå til enighed, og at banken ville kompensere hende.

Nordea Bank Danmark har bl.a. anført, at klageren var vidende om og skriftligt havde accepteret risikoen ved ikke at kurssikre sine eksisterende lån. Klageren modtog rådgivning om konvertering og blev oplyst om konverteringsproces og risiko på mødet den 28. oktober 2008.

Banken tilsikrede på intet tidspunkt klageren, at resultatet af konverteringen ville blive som i beregningerne, medmindre klageren indgik aftale om fast indfrielsesbeløb på samtlige lån.

Klageren accepterede i omprioriteringsaftalen, at indfrielsesbeløbene i aftalen var anslåede, og at der var en risiko ved ikke at kurssikre de eksisterende lån. Af konsekvensberegningerne fremgik, at beregningerne ikke var nogen tilsikring, idet beregningerne forudsatte indfrielse af lånene til en bestemt kurs.

Klageren valgte kun at kurssikre sit nye lån pga. klagerens forventning om yderligere kursfald vedrørende de eksisterende lån. Klageren modtog referat af mødet den 28. oktober. Det fremgik heraf, at klageren ikke ønskede at kurssikre sine eksisterende lån, da hun forventede et kursfald. Klageren burde have gjort indsigelser, såfremt hun ikke var enig i referatet.

Det fremgik endvidere af referatet, at klageren forventede et rentefald over de næstfølgende år, hvorefter klageren kunne konvertere til en lavere rente.

Klageren kunne have ophævet aftalen om konverteringssikring senest 5 ekspeditionsdage før den aftalte udbetalingsdag, eller senest den 18. november 2008. Ved ophævelse skulle klageren betale differencen mellem den aftalte kurs på 95,375 og kursen den 18. november 2008 på 100,20, svarende til et beløb på i alt 47.333,25 kr.

Klageren var lang tid om at indlevere aftaledokumenterne. Klageren var gjort opmærksom på, at dokumenterne skulle returneres, for at konverteringssagen kunne viderebehandles. Banken ringede flere gange til klageren uden at kunne komme i kontakt med hende. Da banken blev rykket af realkreditselskabet, benyttede banken sig af fuldmagten i omprioriteringsaftalen, så det nye lån kunne blive udbetalt til afløsning af de eksisterende. Fuldmagten benyttes kun undtagelsesvist, idet banken normalt afventer kundens indlevering af aftaledokumenterne.

Klageren fik ved konverteringen reduceret sin hovedstol med 103.000 kr. fra i alt 1.084.000 kr. til 981.000 kr. og havde derfor en samlet fortjeneste på 31.000 kr. efter udligning af den negative saldo på prioriteringskontoen på ca. 72.000 kr. Klageren led således ikke noget tab.

Den negative saldo på prioriteringskontoen blev inddækket af provenuet af den efterfølgende konvertering efter aftale med klageren, som bekræftet af banken i brev af 26. maj 2009.

Banken godtgjorde klageren de tilskrevne renter på omprioriteringskontoen for perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2009 pr. kulance.

Med bankens godtgørelse på 6.575,85 kr. er klageren stillet, som om de eksisterende lån blev indfriet den 25. november 2008 og ikke først den 2. december 2008. Da klageren fravalgte kurssikring på sine eksisterende lån, bærer klageren risikoen for, at kursen fra rådgivningstidspunktet den 28. oktober 2008 til indfrielsestidspunktet den 25. november 2008 afveg fra beregningerne. Klagerens manglende opnåelse af den potentielle kursgevinst i beregningen er en skuffet forventning.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det negative provenu ved konverteringen i efteråret 2008 opstod som følge af, at de eksisterende lån ikke kunne indfries til de i beregningen af 28. oktober 2008 forudsatte obligationskurser.

Ved underskrivelsen af omprioriteringsaftalen bekræftede klageren, at hun var gjort bekendt med muligheden for at kurssikre og risikoen ved at undlade dette.

Ankenævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at Nordea Bank Danmark har tilsikret klageren, at resultatet af låneomlægningen ville blive et positivt provenu, eller at klageren ikke blev vejledt om risikoen for kursstigninger og mulighed for kurssikring.

Ankenævnet finder, at der ved klagerens underskrift af omprioriteringsaftalen var truffet en bindende aftale om at gennemføre konverteringen, og at omprioriteringsaftalen indeholdt den fornødne fuldmagt til Nordea Bank Danmark til at anmode om lånets udbetaling og opsige og indfri de eksisterende lån.

Ankenævnet bemærker, at Nordea Bank Danmark den 4. og 6. januar 2009 har godskrevet klageren renter af omprioriteringskontoen for perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2009.

Ankenævnet bemærker endvidere, at Nordea Bank Danmark den 14. april 2011 betalte 6.575,85 kr. til klageren som godtgørelse af kursstigning på klagerens to eksisterende lån i perioden fra den 25. november 2008 til den 5. december 2008, renter afregnet ved indfrielsen i perioden fra den 25. november 2008 til den 5. december 2008 samt forholdsmæssig andel af kurtage.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren har krav på kompensation herudover.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:
Klagen tages ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.