Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006, hvor den ene af to ægtefæller fik tilsendt kampagnebrev

Sagsnummer:1058/2010
Dato:07-10-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Jørn Ravn, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006, hvor den ene af to ægtefæller fik tilsendt kampagnebrev
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager

Indledning

Denne sag vedrører krav om erstatning for tab på køb af Roskilde Bank aktier under aktiesalgskampagne i 2006, hvor den ene af to ægtefæller fik tilsendt kampagnebrev.

Sagens omstændigheder

Klagerne M og H, der er ægtefæller og født i henholdsvis 1945 og 1948, var kunder i Roskilde Bank.

I perioden 11. august - 17. september 2006 førte Roskilde Bank en salgskampagne vedrørende aktier i banken.

Den 11. august 2006 sendte banken et brev til hver af klagerne. Brevene indeholdt en positiv beskrivelse af udviklingen i Roskilde Bank aktien. Ifølge brevene blev de sendt til klagerne sammen med publikationen AktionærNyt, hvortil klagerne blev henvist, hvis de ville ”læse mere om det flotte resultat og forventningerne til fremtiden”.

Efter det oplyste sendte banken endvidere et kampagnebrev til H, men ikke til M.

Ved nota af 23. august 2006 gennemførte banken M’s køb af 106 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi på 129.214 kr. Afregningsbeløbet blev hævet på M’s og H’s fælles budgetkonto (konto nr. -356) i banken. Aktierne blev lagt i et depot nr. -131, der tilhørte M.

Ved nota af samme dato, den 23. august 2006, gennemførte banken M’s køb af yderligere 32 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi på 39.008 kr. Afregningsbeløbet blev hævet på M’s kapitalpensionskonto (konto nr. -022) i banken og aktierne blev indlagt i et kapitalpensionsdepot nr. -143, der tilhørte M.

Ved nota af 24. august 2006 gennemførte banken M’s køb af 40 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi på 48.800 kr. Afregningsbeløbet blev hævet på M’s aktionæropsparingskonto (konto nr. -074) i banken. Aktierne blev lagt i depot nr. -131.

I november 2006 gennemførte banken et aktiesplit i forholdet 1:2.

Ifølge årsoversigterne til klagerne pr. den 29. december 2006 havde M værdipapirer i egne depoter til en værdi på i alt 763.991 kr. og pensionsmidler til en værdi på i alt 193.522 kr. H havde pensionsmidler til en værdi på i alt 1.035.735 kr.

I forbindelse med en emission i banken i 2007 købte M yderligere Roskilde Bank aktier.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 29. december 2010 indgav klagerne en klage til Ankenævnet over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) med krav om erstatning på henholdsvis 217.022 kr. og 90.206 kr. for aktiekøbene i 2006 og 2007.

Klagerne fremlagde blandt andet et uddrag af prospektet for emissionen i 2007, et brev af 9. marts 2007, hvor Roskilde Bank opfordrede eksisterende aktionærer til at tegne yderligere aktier i banken i forbindelse med emissionen, herunder eventuelt ved lånefinansiering, en redegørelse af 25. oktober 2007 udarbejdet af Roskilde Bank til Københavns Fondsbørs vedrørende bankens køb og salg af egne aktier, Finanstilsynets redegørelse af 17. juni 2009 om tilsyn med Roskilde Bank og uddrag af en advokatundersøgelse af 24. juli 2009 vedrørende Roskilde Bank.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af undersøgelsen.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgik blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Ved brev af 24. februar 2014 fra Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) blev M tilbudt erstatning for aktiekøbene i 2007 men ikke for aktiekøbene i 2006. Begrundelsen var, at der ikke var sendt et personligt rettet kampagnebrev til M forud for købene i 2006.

Klagerne gjorde indsigelse mod Finansiel Stabilitets afslag på erstatning for aktiekøbene i 2006.

Ved brev af 3. december 2014 til M fastholdt Finansiel Stabilitet, at M ikke var berettiget til yderligere erstatning i henhold til forliget. Af brevet fremgik blandt andet:

”…

Af Finansiel Stabilitets registreringer fremgår, at der ikke er sendt et personligt rettet kampagnebrev til dig i august 2006.

Det brev du har vedlagt er et følgebrev til fremsendelse af aktionærnyt, og brevet indeholder ikke en direkte købsopfordring, ligesom der ikke er beskrevet muligheden for at optage et lån til køb af aktier.

Du har ikke forinden Forligsaftalens offentliggørelse klaget over den rådgivning, du modtog i forbindelse med købet af Roskilde Bank, og Finansiel Stabilitet finder det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at du har fået en sådan tilsvarende henvendelse. Finansiel Stabilitet skal på baggrund heraf bede jer dokumentere/sandsynliggøre, at du har modtaget en sådan tilsvarende henvendelse.

…”

Ved et indlæg af 24. april 2015 til Ankenævnet tilbød Finansiel Stabilitet erstatning for aktiekøbet på 106 stk. den 23. august 2006 på tilsvarende vilkår som for køb omfattet af forliget mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet. Baggrunden var, at afregningsbeløbet for aktiekøbet var trukket på en konto, hvor H, der forinden købet havde modtaget et kampagnebrev, var medkontohaver.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) bør betale erstatning for tabene på aktiekøbene i 2006 og 2007 på henholdsvis 217.022 kr. og 90.206 kr.

Banken har ydet en mangelfuld rådgivning, vildledt sine aktionærer og givet et urigtigt og misvisende billede af risikoen ved yderligere eksponering i bankens aktier, ligesom banken har tilbageholdt oplysninger om Finanstilsynets skærpede tilsyn.

Bankens mangelfulde rådgivning bestod blandt andet i uopfordret pr. brev at anbefale køb af bankens egne aktier.

En advokatundersøgelse af 24. juli 2009 viser, at banken havde købt en ikke uvæsentlig mængde aktier tilbage fra den islandske bank Glitnir før aktieemissionen, uden at dette blev meddelt potentielle aktionærer.

Tilsyneladende har banken i slutningen af 2006 indgået en aftale med Bank Glitnir om, at den skulle holde bankens aktier i årsskiftet 2006/2007, således at banken fik den nødvendige forbedring af solvens, likviditet m.v.

Da banken var under skærpet tilsyn af Finanstilsynet burde den have afstået fra at sælge egne aktier.

Det var banken, der tog initiativ til aktiekøbene.

Den omstændighed, at aktierne blev købt i M’s navn bør ikke afskære dem fra at få erstatning. De er ægtefæller og aktierne blev købt for fælles midler.

De modtog bankens kampagnebreve. De valgte at købe aktierne i M’s navn, da han på grund af sygdom fra han var 43 år ikke havde haft mulighed for at spare op til sin alderdom, og således at M i tilfælde af H død havde penge. Det har ikke været muligt at spare op til pension til M på anden vis.

De opfylder alle kravene, herunder vedrørende klage, da de med det samme blev medlem af utilfredse aktionærer, hvor en advokat kørte sagen for alle medlemmer.

De har ikke forstand på værdipapirer. De har udelukkende handlet værdipapirer på opfordring fra banken.

De er ikke bekendt med, hvorfor banken gennemførte handlerne i 2006 over to dage.

De blev kun oplyst om det gode ved handlerne. De fik oplyst, at det var en stærk aktie. De spurgte: Hvad nu hvis der sker noget? Hertil svarede banken, at ”Der sker ikke noget, og hvis der sker jer noget vil 80 % af kunderne være gået ned før jer”. Dette tog de som en almindelig sikker investering.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af den rådgivning, som blev givet i forbindelse med klagernes køb af aktier, vil kræve vidneafhøringer. Sagen bør derfor afvises i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, da sagen grundet usikkerhed om bedømmelse af de faktiske oplysninger ikke er egnet til nævnsbehandling.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klagerne. Klagerne har modtaget tilstrækkelig rådgivning omkring risiko ved køb af aktier. Klagerne har ikke løftet bevisbyrden for, at bankens rådgivning i forbindelse med aktiekøbene var ansvarspådragende.

M’s køb af henholdsvis 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier i august 2006 er ikke omfattet af forligsaftalen med Forbrugerombudsmanden. Den omstændighed, at H har modtaget kampagnebrev medfører ikke, at køb foretaget af M er omfattet af forliget.

De af klagerne fremlagte breve af 11. august 2006 er ikke kampagnebreve, men følgebreve til aktionærnyt. Brevene indeholder hverken købsopfordring eller tilbud om lån til køb af aktier.

Forligsaftalen er ikke udtryk for, at Roskilde Banks rådgivning om investering i almindelighed var ansvarspådragende, men vedrører alene bankens markedsføring i forbindelse med aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007. Klagerne har ikke modtaget denne markedsføring. Bevisbyrden herfor hviler på klagerne, og klagerne har ikke løftet bevisbyrden. Klagerne har ikke forud for offentliggørelsen af forliget gjort gældende, at de skulle have modtaget en tilsvarende ensidig rådgivning eller opfordring til at købe aktier.

Det fremgår af Retten i Roskildes dom af 20. marts 2012 (BS 8A-3726/2009) og af Københavns Byrets dom af 1. september 2015 (BS 41B-5969/2014), der er stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 17. marts 2016 (B2100008), at bevisbyrden for, at der er modtaget utilstrækkelig rådgivning, hviler på klagerne.

Dette følger også af Østre Landsrets dom af 25. februar 2014 (B 293/2013). Landsretten nåede her frem til, at selv om køberne kun havde modtaget en ret begrænset rådgivning fra banken om risici forbundet med låneoptagelsen og køb af Roskilde Bank aktier, idet emnet blot var blevet berørt, så var rådgivningen ikke i strid med kravene i § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Antallet af værdipapirer ifølge årsoversigterne for 2006 tyder på, at klagerne havde viden om og erfaring med investering. Det af klagerne anførte om omstændighederne i forbindelse med aktiekøbene viser, at klagerne var bekendt med, at der var risiko forbundet med investeringen.

Det forhold, at der er købt aktier på opfordring fra banken, udgør ikke i sig selv et ansvarsgrundlag.

Det må formodes, at handlerne i 2006 skete over to dage på klagernes foranledning.

Der ydes ikke erstatning for bristede forventninger.

Ankenævnets bemærkninger

Under en aktiesalgskampagne i Roskilde Bank i perioden 11. august - 17. september 2006 købte klageren M henholdsvis 106 stk., 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi på i alt 217.022 kr. Under en emission i banken i 2007 købte M yderligere 68 stk. Roskilde Bank aktier.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

M er blevet tilbudt erstatning i henhold til forliget for aktiekøbet i 2007. Finansiel Stabilitet har endvidere tilbudt erstatning for M’s køb af 106 stk. aktier under kampagnen i 2006 på tilsvarende vilkår som for køb omfattet af forliget. Baggrunden var, at afregningsbeløbet for aktiekøbet var trukket på en konto, hvor H, der forinden købet havde modtaget et kampagnebrev, var medkontohaver.

Finansiel Stabilitet har fastholdt, at klagerne ikke er berettigede til erstatning for M’s køb under kampagnen i 2006 af henholdsvis 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier til en kursværdi på i alt 87.808 kr.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt påhviler klagerne at godtgøre, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med aktiekøbene.

Efter en samlet vurdering finder Ankenævnet det godtgjort, at Roskilde Bank også har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klageren M’s køb af henholdsvis 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier. Ankenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at købene skete samme dag og dagen efter købet af de 106 stk. aktier, som Finansiel Stabilitet anerkender at være erstatningsansvarlig for, at købene skete på grundlag af bl.a. kampagnebrevet, der var sendt til klageren H, og at der ikke er grundlag for at antage, at klageren M modtog en anden rådgivning om risici ved aktiekøbene end den, der dannede grundlag for købet af de 106 stk. aktier.

Ankenævnet finder herefter, at Finansiel Stabilitet skal betale en erstatning, der skønsmæssigt fastsættes således, at klagerne stilles, som om M for så vidt angår købene af henholdsvis 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier i august 2006 var omfattet af forliget af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet.

Ankenævnets afgørelse

Finansiel Stabilitet skal inden 30 dage betale en erstatning, hvorved klagerne stilles, som om M’s køb af henholdsvis 32 stk. og 40 stk. Roskilde Bank aktier i august 2006 var omfattet af forliget af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet.

Klageren får klagegebyret tilbage.