Indsigelse mod kortere udbetalingsperiode end angivet i aftale om indekskontrakter.

Sagsnummer:315/2018
Dato:05-03-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, Mikkel Prehn, Troels Hauer Holmberg og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Indekskonto - udbetalingsperiodens længde
Ledetekst:Indsigelse mod kortere udbetalingsperiode end angivet i aftale om indekskontrakter.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod, at udbetalinger fra indekskonto ophørte tidligere end angivet i aftale om indekskontrakter.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1942, oprettede i 1966 seks indekskontrakter i Hellerup og Omegns Bank Aktieselskab (nu Nordea Danmark). Ifølge aftale om pristalsreguleret alderdomsopsparing skulle klagerens indekskonto forrentes med bankens højeste indlånsrente, for tiden 6 ½ % p.a., og en overrente, for tiden ¼ % p.a. Den aftalte udbetalingsperiode fremgår ikke tydeligt af aftalen (den er svært læselig), men klageren har oplyst, at udbetalingsperioden var 10 år. Udbetalingsperioden er ligeledes i øvrigt materiale i sagen angivet til 10 år. Grundrenten var angivet til 4 ½ % p.a. Endvidere fremgik følgende:

”…

UDBETALING

3. A. Fra den 1. i måneden efter kontohaverens fyldte 67. år udbe-tales kontoens indestående til denne i månedlige beløb af en sådan størrelse, som kontoens indestående forrentet gennem den aftalte udbetalingsperiode med grundrenten berettiger til. Til kontohavere, som er berettigede til, og som ønsker at modtage statens indekstillæg, sker udbetalingerne dog for hver af de af aftalen omfattede indekskontrakter mindst med det beløb, der sammenlagt med det under B omtalte indekstillæg ville udgøre 1/12 af den årlige pristalsregulerede ydelse. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens indestående er opbrugt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.

B. Endvidere udbetales gennem banken det månedlige indekstillæg, som kontohaveren måtte oppebære i henhold til loven. …”

Klageren har fremlagt et brev af 19. juni 2002 fra banken, der indeholdt en beregning af, hvad han kunne forvente at få udbetalt fra sin indekskonto, når han fyldte 67 år. Heraf fremgik blandt andet:

”…

Udbetalingsperioden

Den periode, hvori De reelt får en udbetaling, kan være længere end den oprindelig valgte udbetalingsperiode, fordi forrentningen på Deres indekskonto i indbetalingsperioden har været større end grundrenten.

…”

Banken har oplyst, at det fremgår af bankens registreringer, at klageren den 27. august 2009 fik oprettet Netbank konto-kik til modtagelse af elektronisk kommunikation fra banken.

Den 1. november 2009 underskrev klageren en erklæring om udbetaling af indekskontomidlerne. Klageren valgte udbetaling med den normale grundrentesats (den faste grundrente) som kalkulationsrente ved fastlæggelsen af de årlige egenudbetalinger (faste udbetalinger). Udbetaling fra kontoen startede den 1. januar 2010, hvor klageren var fyldt 67 år.

Banken har oplyst, at der for klagerens indekskonto blev opgjort en ”beregningskapital” (tidligere benævnt ”beregningssaldo”), opgjort som indekskontoens indestående tillagt eventuelle indbetalingsrestancer og rentetilskrivning, og på baggrund af denne beregningskapital blev størrelsen af de gennem hele udbetalingsperioden lige store månedlige egenudbetalinger beregnet.

Af et stamkort af 3. december 2009 vedrørende indekskontoen fremgik, at beregningssaldoen var 114.994,48 kr., at udbetaling skete over 10 år, og at den normale grundrente var 4,25 %.

Klageren har fremlagt en oversigt fra banken fra december 2016 over de månedlige udbetalinger for indekskontoen efter den årlige ændring pr. 1. januar 2017. Heraf fremgik blandt andet den samlede månedlige udbetaling opdelt i en egenudbetaling og statens indekstillæg. Yderligere var følgende anført:

”Udbetalingsperioden er aftalt til 10 år, men vil ofte afvige pga. forskellen mellem faktisk forrentning og beregningsrenten, eller forhøjelse til minimumsbetalingen hvis du er berettiget til indekstillæg. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens saldo er udbetalt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte.”

Af et brev af 5. juli 2018 fra banken til klageren fremgik, at udbetalingen fra klagerens indekskonto ophørte pr. 1. august 2018, idet han på daværende tidspunkt havde fået hele opsparingen udbetalt.

Af kontoudskrifter for indekskontoen for perioden fra den 27. oktober 2002 til den 1. august 2018 fremgik, at kontoens indestående i det meste af perioden blev forrentet med rentesatser, der lå væsentlig under den faste grundrente på 4,25 %.

Banken har oplyst, at den kortere udbetalingsperiode skyldtes et faldende renteniveau i perioden.

Af bankens Generelle vilkår for privatkunder gældende fra den 1. oktober 2018 fremgik blandt andet:

”…

9 Elektronisk kommunikation

Banken kan sende al kommunikation til kunden i elektronisk form. Dette gælder fx alle breve, depotoversigter, betalingsoversigter fra Betaligsservice, dokumenter m.m., og uanset om banken i regler, vilkår og andre kundeaftaler anvender formuleringer, der kan forstås sådan at kommunikation sendes på papir fx ”pr. brev”, ”skriftlig”, ”meddelelse”, ”udskrift”, ”oversigt”, ”bliver kontaktet” eller tilsvarende.

Kunden modtager kommunikation fra banken i Netbank/Mobilbank og /eller Netbank konto-kik. Netbank konto-kik er tilgængelig via internettet ved brug af NemID. Oplysningerne opbevares i 2 år.

Den kommunikation, der modtages fra banken i elektronisk form har samme retsvirkning, som var den sendt på papir.

Kunden har derfor pligt til at holde øje med kommunikation, der løbende sendes af banken til kunden i Netbank/Mobilbank og/eller Netbank konto-kik.

Hvis kunden ønsker at modtage kommunikation fra banken på papir, kan kunden aftale dette med banken. For denne serviceydelse kan banken opkræve betaling. Prisen fremgår af bankens til enhver tid gældende prisliste.

…”

Parternes påstande

Den 27. september 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark uberettiget har forkortet udbetalingsperioden på hans indekskonto, der ifølge aftalen var 10 år.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at det fulgte af aftalen, at udbetalingsperioden var ti år.

Det fremgik endvidere af bankens brev af 19. juni 2002 til ham, at udbetalingsperioden var 10 år, og at den periode, hvori han reelt fik en udbetaling kunne være længere end den oprindelig valgte udbetalingsperiode.

Udbetalingen ophørte den 1. august 2018. Han er uforstående over for, at banken ikke har overholdt aftalen/egenhændigt har ændret aftalen.

I 2003 skiftede han bank fra Nordea Danmark til et andet pengeinstitut, således at alene hans indekskontrakter blev i Nordea Danmark. Ved bankskiftet blev han bekendt med, at han fremover var ”solistkunde” og dermed mindre interessant for banken.

En del af de bilag og kontoudtog, som banken har fremlagt i forbindelse med sagen, blandt andet bankens brev af 5. juli 2018, har han ikke modtaget. Banken har ikke fremlagt dokumentation for, at han oprettede Netbank konto-kik i 2009.

Nordea Danmark har anført, at banken har håndteret udbetalingen af klagerens indekskonto korrekt og i overensstemmelse med såvel de lovgivningsmæssige rammer som det skriftlige aftalegrundlag.

Af aftalen fremgik, at klageren ikke var garanteret en udbetalingsperiode på 10 år. Det fremgik, at udbetalingsperioden kunne ændres, og at udbetalingen kun ville fortsætte med de beregnede beløb, indtil kontoens indestående var brugt op.

Klagerens egenudbetalinger blev beregnet på baggrund af en fast grundrente. Egenudbetalingerne var ens gennem alle årene. Udbetalingsperioden afkortes, hvis rentesatsen på kontoen i dele af ind- eller udbetalingsperioden er utilstrækkelig til at sikre den beregnede månedlige udbetaling gennem hele den aftalte udbetalingsperiode på 10 år.

Udbetalingsperioden blev forkortet som følge af et lavt renteniveau. Udbetalingerne blev beregnet på grundlag af den faste grundrente på 4,25 %. Den faktiske rente på klagerens konto har i hele perioden været lavere end den faste grundrente på 4,25 %.

Klageren har fået hele sin opsparing udbetalt.

Klageren var tilmeldt Netbank konto-kik, og han fik frem til den 31. december 2012 sendt kontoudskrifter til såvel Netbank konto-kik som med almindelig post. Efter den 31. december 2012 blev kontoudskrifter kun sendt i elektronisk form til klagerens Netbank konto-kik. I slutningen af 2015 sendte banken endvidere breve vedrørende klagerens indekskonto elektronisk til klagerens Netbank konto-kik.

Det fremgår af punkt 9 i bankens Generelle vilkår for privatkunder, at Netbank konto-kik er tilgængelig via internettet ved brug af NemID, og at oplysninger opbevares i mindst 2 år.

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med at udbetalingen af klagerens indekskontrakter skulle begynde den 1. januar 2010, valgte klageren i november 2009, at udbetalingernes størrelse skulle beregnes på grundlag af den faste grundrente.

Ankenævnet lægger til grund, at indeståendet på klagerens indekskonto blev forrentet med bankens højeste indlånsrente med tillæg af en overrente.

Ankenævnet finder ikke, at banken har været forpligtet til at forrente indeståendet med en samlet rente som mindst svarede til den faste grundrente på 4,25 % p.a. med henblik på at fastholde den i aftalen angivne udbetalingsperiode på 10 år.

Det fremgik af aftalen om indekskontrakterne, at udbetalingerne fortsatte, indtil kontoens indestående var opbrugt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved blev længere eller kortere end det aftalte.

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med bankens oplysninger til grund, at klageren i august 2009 fik oprettet Netbank konto-kik i banken, og at banken var berettiget til at sende elektronisk kommunikation til klageren i overensstemmelse med sine Generelle vilkår for privatkunder.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.