Krav om erstatning i forbindelse med omprioritering af realkreditlån. Indsigelse mod, at lånet ikke blev udbetalt til gennemsnitskursen på udbetalingsdagen.

Sagsnummer:160/2020
Dato:20-01-2021
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lars K. Madsen, Ida Marie Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Belåningsgrad - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med omprioritering af realkreditlån. Indsigelse mod, at lånet ikke blev udbetalt til gennemsnitskursen på udbetalingsdagen.
Indklagede:Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med omprioritering af realkreditlån. Indsigelse mod, at omprioriteringslånet ikke blev udbetalt til gennemsnitskursen på udbetalingsdagen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Kredit.

Den 31. januar 2020 underskrev klageren en aftale med realkreditinstituttet om hjemtagelse af et 30-årigt fastforrentet 1 % obligationslån med en hovedstol på 8.946.000 kr. og indfrielse af et eksisterende 30-årigt fastforrentet 2 % obligationslån med en hovedstol på 7.188.000 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at klageren vedrørende omprioriteringslånet kunne vælge mellem en kurssikringsaftale, hvor obligationskursen blev sikret med det samme mod betaling af en præmie eller afregning til gennemsnitskursen så tæt som muligt på udbetalingsdagen.

Af aftalen fremgik blandt andet følgende:

”…

Lånet ønskes udbetalt på følgende måde

x Gennemsnitskurs

        Strakskurs til kurs:        31.03.2020____

        Fastrente/kurskontrakt

Lånet udbetales den

_31.03.2020__

Andre bestemmelser

I øvrigt gælder bankens Generelle vilkår for privatkunder og Nordea Kredits Almindelige forretningsbetingelser.

…”

Af realkreditinstituttets almindelige forretningsbetingelser fremgik blandt andet:

”…

1.4 Kursfastsættelse og hjemtagelse af lån

Gennemsnitskurs

Udbetaling af lån i Nordea Kredit kan ske til Gennemsnitskurs. Ved valg af ”Gennemsnitskurs” eller kurs ”Alle handler” afregnes dit realkreditlån til den Gennemsnitskurs, der på handelsdagen er noteret af Nasdaq Copenhagen A/S kl. 17.20.

Kursen fastsættes 1-2 dage efter, at Nordea Kredit har modtaget de nødvendige dokumenter for at udbetale lånet. Herefter sker udbetaling af lånet med de normale to dages afvikling.

…”

Ved e-mail af 24. marts 2020 skrev realkreditinstituttet blandet andet følgende om optagelsen af det nye obligationslån til klageren:

”…

It will be pay out as previously agreed to an average limit the 01.04.2020, and i wont change anything.

…”

Klageren svarede følgende samme dag:

”…

Is it the average on the 1st April or 31st of March?

…”

Realkreditinstituttet svarede ved e-mail af 25. marts 2020:

”…

My mistake, it is on the 31st of March.

…”

Den 27. marts 2020 (fredag) blev de underliggende obligationer til lånet handlet, og lånet blev udbetalt den 31. marts 2020 (tirsdag).

Den 21. april 2020 sendte klageren en klage til Nordea Danmark over, at omprioriteringslånet var blevet afregnet til gennemsnitskursen per den 27. marts 2020, som var lavere end kursen per den 31. marts 2020. Klageren rejste krav om betaling af 27.195 kr., svarende til differencen mellem gennemsnitskursen per den 27. marts 2020 og per den 31. marts 2020. Nordea Danmark afviste kravet.

Parternes påstande

Den 5. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Kredit skal betale 27.195 kr.

Nordea Kredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at Nordea Kredit har begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at udbetale det nye 1 % obligationslån den 31. marts 2020 til gennemsnitskursen per denne dato. Realkreditinstituttet skal derfor erstatte ham tabet på 27.195 kr., som han herved blev påført.

Det fremgik klart af aftalen, at realkreditinstituttet ville udbetale lånet den 31. marts 2020 til gennemsnitskursen per den 31. marts 2020. I aftalen var der sat kryds ved ”gennemsnitskurs” og i samme rubrik var der anført den 31. marts 2020. Under dato for udbetaling af lånet var den 31. marts 2020 også anført. Han havde derfor en berettiget forventning om, at gennemsnitskursen var per den 31. marts 2020.

Nordea Kredit bekræftede per e-mail, at lånet ville blive udbetalt til gennemsnitskursen den 31. marts 2020.

Det fremgik ikke af aftalen, at realkreditinstituttet ville regne med gennemsnitskursen to dage forud for lånets udbetaling.

Han kunne ikke udlede af de almindelige forretningsbetingelser, at gennemsnitskursen skulle fastlægges to dage inden udbetalingen. Det fremgik alene, at lånet blev udbetalt med de normale to dages afvikling, men ikke at afregningen ville ske til gennemsnitskursen to dage forud for lånets udbetaling.

For ham var prisen den væsentligste oplysning om lånet. Derfor burde det have fremgået meget tydeligt, hvordan lånet ville blive beregnet. Beregningen burde ikke blive tilpasset, fordi den ikke var i overensstemmelse med andre detaljer i transaktionen, herunder matchende kontante betalinger.

Hvis det ikke var muligt for realkreditinstituttet at levere lånet til gennemsnitskursen den 31. marts 2020, må det komme realkreditinstituttet til last, da de udarbejdede en aftale, hvoraf det klart fremgik, at lånet ville blive beregnet ud fra gennemsnitskursen den 31. marts 2020.

Han kan kun gisne om, hvorfor realkreditinstituttet begik den fejl at anføre den 31. marts 2020 i refinansieringsaftalen. Datoen ville have været korrekt, hvis realkreditinstituttet skulle købe hans gamle lån i markedet i modsætning til at annullere det. Havde realkreditinstituttet købt hans gamle lån i markedet, ville der ikke have været behov for midlerne før to dage efter den 31. marts 2020.

Nordea Kredit har bestridt at have handlet ansvarspådragende ved udbetalingen af omprioriteringslånet den 31. marts 2020 til gennemsnitskursen per den 27. marts 2020.

Omprioriteringslånet skulle erstatte det tidligere 2 % obligationslån, og skulle derfor udbetales senest den 31. marts 2020. Der er en sædvanlig ekspeditionstid på to dage ved handel med obligationer. Obligationerne til omprioriteringslånet skulle derfor sælges senest den 27. marts 2020 for, at lånet kunne blive udstedt per 31. marts 2020. Det var ikke muligt at udbetale lånet den 31. marts 2020 baseret på gennemsnitskursen per den 31. marts 2020.

Ved omlægning af et fastforrentet lån til et lån med en lavere obligationsrente, er det i de fleste tilfælde det mest hensigtsmæssige at kalde lånet til pari i modsætning til at købe obligationerne til markedskurs.

Da klageren i januar 2020 indgik aftalen var kursen på det eksisterende 2 % obligationslån mellem 103 til 104. Det var derfor ikke det oplagte valg at købe obligationerne til markedskurs.

Klageren havde mulighed for at indgå en kurssikringsaftale, hvor obligationskursen kunne være blevet sikret med det samme. I stedet valgte han afregning til gennemsnitskursen så tæt på udbetalingsdagen den 31. marts 2020 som muligt.

Den 31. marts 2020 blev angivet i aftalen, fordi det var datoen for udbetalingen af lånet. Der stod intet om, at lånet ville blive udbetalt til gennemsnitskursen den 31. marts 2020.

Det fremgik klart af de almindelige forretningsbetingelser, som klageren fik udleveret i forbindelse med indgåelsen af aftalen, at der var en ekspeditionstid på to dage ved salg af obligationer. Klageren var dermed informeret om ekspeditionstiden og kunne derfor ikke have en berettiget forventning om, at afregningen kunne ske til gennemsnitskursen samme dag, som udbetalingen af lånet.  

Realkreditinstituttet anerkender, at det ved en fejl den 25. marts 2020 fejlinformerede klageren ved at bekræfte, at lånet ville blive udbetalt til gennemsnitskursen den 31. marts 2020. Fejlinformationen skete dog efter klagerens accept af lånet og vilkårene og hans indgåelse af aftalen.

Klageren havde muligvis skuffede forventninger på grund af ændringen i gennemsnitskursen fra den 27. marts 2020 til den 31. marts 2020, men han led ikke tab på grund af fejlinformationen den 25. marts 2020, som han modtog næsten to måneder efter, at han accepterede lånet og vilkårene.

Klageren kan derfor ikke gøre noget krav gældende mod realkreditinstituttet.

Ankenævnets bemærkninger

Den 31. januar 2020 underskrev klageren en aftale med Nordea Kredit om hjemtagelse af et 30-årigt fastforrentet 1 % obligationslån og indfrielse af et eksisterende 30-årigt fastforrentet 2 % obligationslån.

I aftalen var der afkrydset ud for ”gennemsnitskurs”. Udbetalingsdagen var angivet til 31. marts 2020.

Lånet blev udbetalt den 31. marts 2020 til gennemsnitskursen per den 27. marts 2020.

To medlemmer – Vibeke Rønne og Lars K. Madsen, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, er tillagt to stemmer – udtaler:

Det fremgik af aftalen, at udbetalingen af det nye obligationslån pr. den 31. marts 2020 skulle ske til gennemsnitskursen. At den 31. marts 2020 var angivet ud for strakskursen ændrer ikke ved, at gennemsnitskursen var valgt. 

Vi lægger til grund, at det ikke var muligt at udbetale lånet den 31. marts 2020 baseret på gennemsnitskursen den samme dag, og at der sædvanligvis er en ekspeditionstid på to dage ved handel med obligationer. Dette fremgik også af realkreditinstituttets almindelige forretningsbetingelser, og vi finder ikke, at realkreditinstituttets e-mails af 24. og 25. marts 2020 ændrede herved.

Vi finder at realkreditinstituttet har handlet i overensstemmelse med aftalen og sædvanlig praksis ved at afregne lånet den 31. marts 2020 på grundlag af gennemsnitskursen for handel med obligationerne den 27. marts 2020.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Ida Marie Moesby og Finn Borgquist – udtaler:

Vi finder, at realkreditinstituttets angivelser af den 31. marts 2020 i aftalen samt realkreditinstituttets e-mail af 25. marts 2020 gav klageren en berettiget forventning om, at hjemtagelsen af det nye obligationslån ville ske til gennemsnitskursen på udbetalingsdagen den 31. marts 2020.

Vi finder, at realkreditinstituttet må bære risikoen for den uklare formulering i aftalen såvel som i e-mailen af 25. marts 2020, og at realkreditinstituttet derfor er erstatningsansvarlig for klagerens tab som følge af, at den anvendte gennemsnitskurs var lavere end gennemsnitskursen på den forventede afregningsdag. Realkreditinstituttet skal derfor stille klageren som om obligationslånet blev hjemtaget til gennemsnitskursen per den 31. marts 2020.

Vi stemmer derfor for, at klageren skal have medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

 

Klageren får ikke medhold i klagen.