Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner med Visa/dankort i Rumænien i forbindelse med besøg på en natklub.

Sagsnummer:247/2016
Dato:04-07-2017
Ankenævn:Eva Hammerum, Jesper Claus Christensen, Kjeld Gosvig-Jensen, Lani Bannach og Anna-Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner med Visa/dankort i Rumænien i forbindelse med besøg på en natklub.
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod transaktioner foretaget med hans Visa/dankort i Rumænien i forbindelse med besøg på en natklub.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Jutlander Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Den 2. juni 2016 var klageren på studietur i Bukarest i Rumænien, og natten mellem den 2. juni og den 3. juni 2016 var han på natklub.

Banken har fremlagt en oversigt indhentet hos Nets over transaktioner foretaget med klagerens Visa/dankort den 2. juni 2016 og den 3. juni 2016 indtil kl. 01:57 rumænsk tid:

Købsdato

Købstidspunkt (rumænsk tid)

Præsentation

Transaktionsbeløb i Rumænske Lei

Afregnet beløb

Forretning

02-06-2016

17:40:00

ATM-chip/PIN

500 RON

833,05 DKK

Pengeautomat A

03-06-2016

01:10:00

Retail-chip/PIN

700 RON

1.173,09 DKK

Butik A

03-06-2016

01.41:44

Retail-chip/PIN

5.000 RON

8.473,65 DKK

Butik B

03-06-2016

01:42:44

Retail-chip/PIN

1.000 RON

1.694,73 DKK

Butik B

03-06-2016

01:57:18

Retail-chip/PIN

5.000 RON

8.473,65 DKK

Butik B

Den 3. juni 2016 modtog banken fra Nets en Early Warning, hvoraf fremgik, at klagerens Visa/dankort natten til den 3. juni 2016 midlertidigt var blevet blokeret. Efter de gennemførte transaktioner i butik B, der fremgår af ovennævnte oversigt, var der den 3. juni 2016 i butik B forsøgt hævet: 6.000 RON kl. 02:42 rumænsk tid (afvist på grund af overskridelse af limit), 5.000 RON kl. 02:43 (afvist på grund af forkert PIN) og 5.000 RON kl. 02:44 (afvist på grund af overskridelse af limit).

Den 3. juni 2016 om formiddagen kontaktede banken klageren telefonisk i Rumænien angående den modtagne ”Early Warning”. Klageren bad banken om at spærre kortet, idet han oplyste, at han ikke havde foretaget transaktionerne.

Efter klageren kom hjem fra Rumænien, fandt han ud af, at der var blevet hævet i alt ca. 20.000 DKK på hans konto. Han gjorde over for banken i første omgang indsigelse mod de tre transaktioner, der var gennemført i butik B.

Af en oversigt over sagsforløbet, som klageren havde udarbejdet, fremgik blandt andet:

”…

Torsdag den 2. juni 2016

I forbindelse med mit studie på [navn på skolen] er jeg på studietur i Rumænien. Torsdag ankommer vi til Rumænien. Om aften en spiser vi elever på egen hånd i Bukarest, og bliver derefter i byen. Lidt ud på aften møder vi en gruppe af de andre elever fra skolen, som vælger at besøge en stripklub, hvor min gruppe og jeg følger med, et besøg som er kort, da jeg selv to stærk afstand fra besøget, da jeg normalt ikke bryder mig om konceptet.

Klokken 2 natten til fredag den 3. juni 2016 vælger vi af uforklarlige årsager at besøge den samme stripklub igen, hvor vi hver især bestiller en dans. Det videre forløb husker jeg ikke.

Efterfølgende er jeg blevet fortalt af mine venner, at jeg var i baren mange gange og der gennemførte flere transaktioner med mit dankort, derfor forsøgte de også at stoppe dette, men forgæves da de blev ledt væk af flere medarbejdere fra klubben.

Yderligere er jeg blevet fortalt, at de køb jeg har gjort, har været hele Champagne-flasker, men når jeg har købt en flaske har personalet skænket et glas af denne flaske, hvorefter de er gået væk med flasken, for at komme tilbage med den samme flaske igen og sælge den på ny.

Klokken 4 natten til fredag forlader vi kluppen igen. I tidsrummet mellem klokken 2 og 4 er der forsøgt hævet 47.000 kr. på mit dankort (fortalt af Jutlander Banks rådgiver).

Som nævnt tidligere kan jeg ikke selv huske forløbet overhovedet, og jeg husker først noget næste dag fredag den 3. juni 2016 klokken 9 om morgenen.

Herudover har jeg fået fortalt, at jeg i forbindelse med hjemturen natten til fredag den 3. juni 2016 opførte mig aggressivt over for en taxichauffør og overfor mine venner.

Denne opførsel kan jeg på ingen måde nikke genkendende til, da jeg aldrig har misbrugt mit dankort, og jeg mener selv, at jeg generelt ikke bruger mange penge, og jeg har aldrig brugt mere end 500 kr. på en aften i byen, heller ikke når jeg har været fuld.

Aldrig har jeg oplevet et blackout, hvor man intet husker i 7 timer og efterfølgende heller ikke kommer i tanke om nogle af de ting, der er sket.

Til sidst har jeg heller aldrig oplevet at være aggressiv over for nogen.

Derfor er jeg i den tro, at der er blevet puttet noget i min drink med det formål at udnytte mig økonomisk. Noget der yderligere begrunder min mistanke er, at vi forud for vores besøg på stripklubben blev vist rundt i byen af en mand fra Rumænien. Denne mand gik med op på klubben kort, herefter forsvandt han. Efterfølgende har andre fra skolegruppen fundet ud af, at manden er pusher. Derfor kunne man godt få den mistanke, at denne mand er indblandet i sagen.

…”

Banken afviste klagerens indsigelser og anførte, at der efter bankens opfattelse ikke var tale om tredjemandsmisbrug.

Den 30. juli 2016 indgav klageren en klage til Ankenævnet og anførte, at han ikke kunne vedkende sig de tre transaktioner, der var gennemført i butik B og transaktionen i butik A svarende til i alt 19.815,12 DKK.

Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt kopi af fire kvitteringer på de gennemførte transaktionsbeløb i RON fra butik A og B. De fire kvitteringer er forsynet med en underskrift, som fremtræder som klagerens underskrift. Kvitteringerne er endvidere forsynet med påstemplede autorisationskoder, der svarer til autorisationskoderne hos Nets. Tidsangivelserne på kvitteringerne er den 3. juni 2016 henholdsvis kl. 02:10:50, 02:41:07, 02:42:44 og 02:57:18 – det vil sige, at der er tale om en tidsforskydning på en time i forhold til oversigten indhentet hos Nets.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jutlander Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner med fradrag af selvrisiko på 1.100 kr., det vil sige 18.715,12 kr.

Jutlander Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om frifindelse mod betaling af et af Ankenævnet fastsat mindre beløb.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han hverken har fået ”varer” for det det hævede beløb på ca. 20.000 DKK eller for det beløb, der er forsøgt hævet på ca. 47.000 DKK.

Han kan ikke genkende de beløb, der er hævet på hans konto i forhold til de beløb, der er hævet på hans venners konti.

Der blev tilsyneladende puttet noget i hans drink, og han blev derved udnyttet, idet han ikke kan huske noget, efter at han ankom til natklubben med sine venner og bestilte en dans. Han havde et blackout i ca. 7 timer, idet han først kunne huske noget igen kl. 9 næste morgen.

Han har ikke tidligere misbrugt sit Visa/dankort, og han har aldrig brugt mere end 500 kr. på en aften i byen.

Han mener, at alle fire transaktioner, som han har gjort indsigelse mod, må være foretaget samme sted. Der har muligvis været forskellige kortterminaler i stripklubben, men han kan som tidligere oplyst ikke huske forløbet.

Jutlander Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at transaktionerne er korrekt registreret og bogført, og at de blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af den til kortet hørende pinkode.

Det er ubestridt, at klagerens Visa/dankort har været i hans besiddelse under hele forløbet. Kortet har ikke således været bortkommet.

Klageren har erkendt at have købt hele champagneflasker samt dans og har ikke dokumenteret et tab.

Klageren har været bekendt med beløbene, idet han har underskrevet kvitteringer med de korrekte beløb.

Selv om klageren ikke kan huske forløbet, må det lægges til grund, at klageren selv har brugt kortet og indtastet pinkode.

Banken hæfter alene for et eventuelt misbrug, hvis der er tale om andres uberettigede anvendelse af kortet, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 1.

Til støtte for den subsidiære påstand har banken anført, at klageren har handlet groft uagtsomt, og derfor selv hæfter for 8.000 kr., jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 3.

Ankenævnets bemærkninger

I overensstemmelse med transaktionsoversigten indhentet hos Nets lægges til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har anført, at han tilsyneladende blev dopet, og at transaktionerne er foretaget uden, at han har været vidende om det. Kortet har ifølge det oplyste ikke varet bortkommet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med klagerens samtykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.