Spørgsmål om fast favørrentesats var aftalt.

Sagsnummer:392/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Rente - udlandslån
Ledetekst:Spørgsmål om fast favørrentesats var aftalt.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om der for klagerens og dennes ægtefælles udlandslån i Sydbank var aftalt en fast favørrentesats.

Sagens omstændigheder.

Den 8. marts 2005 optog klageren og dennes ægtefælle et Investeringslån i valuta i Sydbank.

Ved brev af 14. marts 2005 til klageren og ægtefællen anførte banken følgende vedrørende lånet:

"…

Renteaftale på kontonr …863

Vi bekræfter herved, at Udlånsrente for ovennævnte Valutalån er aftalt som følger:

Udlånsrente beregnes af valør saldo.

Rentesats: 2,2500 % p.a.

Renten tilskrives hvert kvartal, næste gang den 10.06.2005.

…"

Låneaftalen er ikke fremlagt under sagen.

Ved nota af 10. juni 2005 blev de påløbne renter opgjort til 2.278,10 CHF. Ifølge notaen var restgælden på lånet 414.200 CHF. Udlånsrenten for den kommende periode 10. juni - 9. september 2005 blev oplyst til 2,25 %.

Ved nota af 9. september 2005 blev renten for perioden 10. juni – 9. september 2005 opgjort til 2.355,76 CHF. Restgælden var uændret 414.200 CHF. Udlånsrenten for den kommende periode 9. september - 9. december 2005 blev oplyst til 2,3 %.

Ved nota af 9. december 2005 blev renten for perioden 9. september - 9. december 2010 opgjort til 2.408,11 CHF. Restgælden var uændret 414.200 CHF. Udlånsrenten for den kommende periode 9. december 2005 - 9. marts 2006 var 2,6 %.

Den 6. marts 2006 blev lånet med en uændret hovedstol på 414.200 CHF forlænget til den 10. marts 2009. Under sagen er der fremlagt et ikke-underskrevet eksemplar af aftalen. Banken har oplyst, at aftalens ordlyd svarer til ordlyden i aftalen af 8. marts 2005 om oprettelsen af lånet. Vedrørende renter fremgår bl.a.:

"…

Rente og

provision

Renter beregnes bagud og forfalder kvartårligt, første gang den 10.06.2006. Renteperioden kan ændres i forbindelse med rentetermin. ...

Rentesatsen er Sydbanks lånerente plus 1,5000% point i margin frem til 10.06.2006. Herefter fastsættes kvartårligt ny rente.

Margin er variabel og kan ændres af banken ved en rentetermin.

Debetrenten beregnes med faktoren 365 dage/360 dage.

...

Allonge

For lånet gælder følgende regler, betingelser og beregningsmåder for kreditomkostninger:

RENTE

Lånet forrentes med følgende rente(r):

UDLÅNSRENTE:

Den årlige rente andrager 2,6000 pct., svarende til en årlig nominel rente på 2,6255 pct.

Renten beregnes bagud med valør saldo, og tilskrives den 10. i hver 3. måned, og er forfalden til betaling ved tilskrivning, første gang den 10.03.2006.

Renten er fast.

…"

Af bankens generelle bestemmelser for valutalån fremgår bl.a.:

"…

5.

...

Lånets rente er enten fast eller tilpasses ved de i gældsbrevets fastsatte terminer. Rentetilpasningen sker – hvis ikke andet er bestemt – med udgangspunkt i Sydbanks lånerente på tidspunktet for rentetilpasningen, hvortil lægges bankens marginal. Fastsættelse af ny rente vil blive meddelt debitor skriftligt.

Sydbanks lånerente er den lånerente, som banken kan opnå i markedet på et givent tidspunkt.

…"

Ved nota af 11. september 2008 blev renten for perioden 11. juni - 11. september 2008 opgjort til 4.657,45 CHF. Udlånsrenten for den kommende periode 11. september - 11. december 2008 blev oplyst til 4,25 %.

Ved nota af 11. december 2008 blev renten for perioden 11. september – 11. december 2008 opgjort til 4.449,77 CHF. Udlånsrenten for den kommende periode 11. december 2008 - 10. marts 2009 blev oplyst til 3,25 %.

Ved e-mail af 10. januar 2009 til banken anmodede klageren om en rentekompensation. Begrundelsen var, at banken i strid med aftalen af 14. marts 2005 havde beregnet sig en rente, der oversteg 2,25 %.

Ved brev af 24. april 2009 afviste banken kravet.

Parternes påstande.

Den 9. juli 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sydbank skal yde en rentekompensation.

Sydbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at banken under mødet, hvor aftalen om lånet blev indgået, tilbød en lavere rente end angivet i låneaftalen. Der blev indgået en såkaldt "eksklusiv aftale" om en fast favørrentesats på 2,25 %. Ved brevet af 14. marts 2005 blev aftalen bekræftet.

Et eventuelt ophør af favørrenteaftalen må forudsætte en særskilt opsigelse, som endnu ikke har fundet sted, heller ikke i forbindelse med forlængelsen af låneaftalen i 2006. Banken er derfor fortsat bundet af aftalen om en fast rentesats på 2,25 %.

Sydbank har anført, at man ikke har indgået aftale med klageren om fast rente på valutalånet.

Det fremgår af låneaftalen, at renten tilpasses hvert kvartal, og at margin er variabel og kan ændres ved en rentetermin.

Af allongen fremgår, at renten beregnes bagud og til skrives den 10. hver tredje måned. Oplysningen om, at renten er fast, skal forstås i forlængelse af det foregående afsnit, således at renten er fast i tremånedersperioden.

Ved en eventuel uoverensstemmelse mellem ordlyden i en hovedaftale og en allonge, har ordlyden i hovedaftalen forrang for allongen.

Brevet af 14. marts 2005 er alene en meddelelse om den indledningsvise fastsættelse af renten, der var gældende for den første termin. De efterfølgende rentefastsættelser fremgår af notaerne, der blev sendt til klageren hvert kvartal.

Klageren burde have reageret, hvis han var uenig i de rentesatser, der fremgik af notaerne.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Aftalen vedrørende klagerens valutalån af 8. marts 2005 er ikke fremlagt under sagen. Mod Sydbanks benægtelse findes det ikke godtgjort, at der ved etableringen af klagerens valutalån blev indgået aftale om en fast favørrentesats på 2,25 %.

Sydbank har i forbindelse med beregning af renten for den foregående tremånedersperiode givet meddelelse om renten for den kommende periode, jf. f.eks. rentenota af 10. juli 2005. Klageren er på denne måde løbende gjort bekendt med renten for den kommende tremånedersperiode og har først i januar 2009 gjort indsigelse mod, at renten varierede periode for periode. Det fremgår bl.a. af aftalen om forlængelse af valutalånet for 2006, at renten er variabel, og at den forfalder kvartårligt.

Allongens bestemmelse om, at "Renten er fast" må i lyset af aftalens øvrige bestemmelser, og den ordning banken har fulgt både før og efter forlængelsen i 2006, mest nærliggende forstås således, at renten ligger fast i en tremånedersperiode. Under hensyn hertil, og da der ikke er oplyst om omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at Sydbank skulle have ydet klageren et fast forrentet valutalån fra 2005-2009, tages klagen ikke til følge.

Som følge af det anførte træffes følgende

">a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.