Bevis for udbetaling trods manglende kvittering.

Sagsnummer:280/1989
Dato:18-10-1989
Ankenævn:Peter Blok, Bjørn Bogason, Mogens Hvelplund, Kirsten Nielsen, Lars Pedersen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Bevis for udbetaling trods manglende kvittering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Under denne sag har klageren nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale ham 1.523,42 kr. med tillæg af renter, at genåbne hans konto hos indklagede, og at betale erstatning af sagsomkostninger.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han, der havde konto i indklagedes Nørreport afdeling, den 6. juli 1989 i indklagedes Nærum afdeling dels ville indsætte en check på 8.180,50 kr. udstedt til hans arbejdsgiver på sin konto, dels ville indløse en check på 244 kr. udstedt til ham selv. Checken på 8.180,50 kr. blev først indsat på hans konto, men indsættelsen blev derefter annulleret. I forbindelse hermed opstod diskussion og herunder bad han om at få kontoen opgjort og indeståendet udbetalt, men denne anmodning ændrede han straks efter. Han fik herefter alene udbetalt checken på 244 kr., men indklagede har bogført, at kontoen blev opgjort, og at indeståendet, 1.523,42 kr., blev udbetalt til ham, selv om dette ikke er rigtigt, og selv om indklagede ikke kan fremlægge dokumentation herfor.

Indklagede har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at klageren efter forsøget på indløsning af checken til arbejdsgiveren ønskede bevilget et overtræk på 10.000 kr. på kontoen. Den kontoførende afdeling afslog telefonisk klagerens anmodning, hvorefter klageren forlangte kontoen opgjort. Den ekspederende medarbejder opgjorde herefter kontoen og udbetalte klageren det indestående beløb, for hvis modtagelse klageren kvitterede. I forvirringen fik medarbejderen imidlertid ikke klagerens kvittering retur, men klageren medtog den, da han forlod afdelingen. To af afdelingens medarbejdere overværede, at klageren modtog kontoens indestående.

Til støtte for sin version af hændelsesforløbet har indklagede fremlagt fotokopi af den i afdelingen førte revisionsrulle. Heraf fremgår, at der den 6. juli 1989 i tidsrummet mellem kl. 12.37 og 12.57 ved check blev indsat et beløb på 8.180,50 kr., som igen er hævet fra kontoen (checken udstedt til klagerens arbejdsgiver), og at der er hævet et beløb på 1.523,42 kr. og ved check et beløb på 244 kr.

Ankenævnets bemærkninger:

En stillingtagen til det omtvistede spørgsmål om, hvorvidt indeståendet på klagerens konto blev udbetalt til klageren den 6. juli 1989, må i den foreliggende situation, hvor indklagede ikke kan fremlægge kvittering for klageren, bero på en bevisførelse, herunder i forum af parts- og vidneforklaringer, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.