Spørgsmål om opsigelse af basal indlånskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.

Sagsnummer:411/2018
Dato:30-04-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Indlån - opsigelse
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Spørgsmål om opsigelse af basal indlånskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.
Indklagede:Andelskassen Fælleskassen
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om opsigelse af basal betalingskonto på grund af anvendelse til erhvervsmæssige formål var berettiget.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Andelskassen Fælleskassen, hvor han havde en privatkonto -117 - en såkaldt basal betalingskonto – med et tilknyttet debetkort og tilknyttet netbankadgang.

I et brev af 28. august 2018 til klageren anførte andelskassen:

Din brug af privatkonto [-117] til erhvervsformål

Vi har tidligere orienteret dig om, at det ikke er tilladt at benytte din konto til erhvervsformål.

Da vi kan se, at du fortsat bruger kontoen til erhvervsformål, skal vi bede dig om at stoppe denne praksis hurtigst muligt og senest den 15.10.2018.

Såfremt dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at opsige dit engagement, hvorefter dine konti og netbank vil blive spærret.”

I en mail af 30. august 2018 til andelskassen svarede klageren, at han ikke anvendte kontoen erhvervsmæssigt, og at han blandt andet var i gang med at sælge sit hus og ”skifte” med sin kæreste på grund ophør af deres samliv.

I en mail senere samme dag til klageren svarede andelskassen blandt andet:

”Som skrevet i brevet kan vi ikke acceptere din nuværende brug af din private konto. Du modtager løbende betalinger fra samme erhvervsvirksomhed, som efterfølgende primært hæves i kontanter.

Hvis der er tale om løn bedes du venligst dokumentere dette via lønsedler samt din årsopgørelse fra 2017.”

I et brev af 18. oktober 2018 til klageren anførte andelskassen:

Din brug af privatkonto [-117] til erhvervsformål

Vi har tidligere orienteret dig om, at det ikke er tilladt at benytte din konto til erhvervsformål, og har i brev dateret den 28. august 2018 bedt dig om at stoppe denne praksis senest den 15. oktober 2018.

Da dette ikke er sket, opsiger vi hermed dit engagement til den 18. december 2018, jf. reglerne i lov om betalingskonto § 13. Inden denne dato skal vi bede dig flytte dit engagement til et andet pengeinstitut.

Hvis dette ikke er sket, vil dine konti og netbank blive spærret for yderligere brug.”

Klageren anførte på ny over for andelskassen, at han ikke anvendte privatkontoen erhvervsmæssigt, og i en mail af 2. december 2018 til andelskassen anførte han blandt andet:

Vedr. privatkonto (-117, [klagerens navn]

Iht aftale med [navn] er vedhæftet en gennemgang af ovennævnte konto for perioden 1.1.2018 – 31.10.2018. Denne er nødvendiggjort af påstanden om, at jeg skulle bruge min konto til erhvervsformål.

Overordnet viser denne gennemgang, at jeg IKKE anvender min konto til erhvervsformål, men kun modtager løn mm, og betaler private udgifter fra kontoen.

Jeg har modtaget løn fra [virksomhed 1] indtil selskabet gik konkurs i april, hvorefter jeg modtager restløn via Lønmodtagernes Garantifond den 23.07.2018.

Derefter har jeg ansættelse hos [virksomhed 3] (løn udbetales af [virksomhed 2], som er samarbejdspartner). Herfra udbetales løn inkl. kørepenge samt refundering af mindre udgifter ifm arbejdet. Jeg har fra tidligere år haft et tilgodehavende hos [virksomhed 2] ifm en lånesag, som jeg betingede mig at få tilbagebetalt ifm min ansættelse hos [virksomhed 3]. Denne beløber sig til 350.000, som er udbetalt nu.

Så mht løn er der modtaget betaling fra [virksomhed 1] indtil dennes konkurs og herefter løn fra [virksomhed 2].

Bevægelserne på kontoen:

Den vedhæftede gennemgang viser følgende fordeling af kontobevægelserne:

Løn [virksomhed 1]                 214.259

Løn [virksomhed 2/3]              177.375

Udbetaling af ml.regn              350.000

Refunderet udlæg                   107.942

[Afregning]                                 42.694

Ovf. fra familie/venner               45.618

I alt indgået                                                         937.888

Udlæg arbejde                          74.104

Forbrug                                    263.990

Ovf. til familie/venner              264.292

Hævet til forbrug                     369.500

I alt udgået                                                          971.886

Der er en tastefejl et sted på godt 25.000 kr., men det ændrer ikke på konklusionen.

Jeg har i året bl.a. købt 2 tvangsauktioner som jeg skal bruge privat, da jeg har haft min nuværende bolig til salg i snart et år, og nogle af de kontante hævninger kan relateres til disse køb. Derudover værdsætter jeg generelt friheden i kontanter.

…”

Klageren har fremlagt den af ham udarbejdede oversigt over indbetalinger og udbetalinger fra konto -117 for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. oktober 2018, som var vedhæftet hans ovennævnte mail af 2. december 2018 til andelskassen.  

I en mail af 12. december 2018 til klageren anførte andelskassen blandt andet:

”Jeg vil orientere dig om, at vi opretholder vores opsigelse af dit engagement i Fælleskassen grundet din brug af kontoen til, hvad vi vurderer er beslægtet med erhvervsmæssige formål. Du har gennem en årrække modtaget store beløb fra en række erhvervsvirksomheder, som ikke er dokumenteret via lønsedler samt årsopgørelse. Sammen med din historik i øvrigt betyder dette, at vi ikke længere har tillid til dig som privatkunde i Fælleskassen.

Din konto, kort og netbank vil som tidligere varslet blive spærret for yderligere brug den 18. december 2018.”

Den 17. december 2018 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Andelskassen har under sagens forberedelse i Ankenævnet fremlagt en posteringsoversigt for klagerens konto -117 for perioden fra den 1. januar 2018 til den 14. december 2018.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at han ønsker at beholde sin konto, det vil sige, at andelskassen skal genetablere kontoen.

Andelskassen Fælleskassen har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at andelskassen ikke var berettiget til at opsige/lukke hans konto.

Han anvendte ikke kontoen til erhvervsmæssige formål.

Andelskassens henvisning til, at hans årsopgørelse for 2017 ikke stemte med den løn, som han fik udbetalt, skyldes, at hans årsopgørelse for 2017 er ukomplet og venter på behandling hos SKAT.

Det må i øvrigt være hans brug af kontoen i tiden op til advarslen fra andelskassen fra august 2018 samt i tiden op til opsigelsen fra oktober 2018, der er afgørende for vurderingen af rimeligheden i en opsigelse.

Han har givet andelskassen adgang til alle de oplysninger, som den bad om, herunder til sine skatteoplysninger for 2018.

Hans lønudbetalinger stemmer overens med lønsedlerne og passer med tallene for både løn, bonus og kørsel, men udbetalingerne er foretaget løbende og ujævnt. Endvidere er han ansat i [virksomhed 3], men får udbetalt løn fra [virksomhed 2], der er samarbejdspartner til [virksomhed 3]. Det er der intet odiøst i. I øvrigt har han fået 350.000 kr. fra [virksomhed 2], som er returnering af et mellemværende, som han har haft med selskabet, hvor han havde lånt selskabet dette beløb.

Som han har påvist i sin opgørelse over bevægelserne på kontoen for perioden fra 1. januar 2018 til 31. oktober 2018, udgjorde hans privatforbrug betalt fra kontoen 263.990 kr. fordelt på daglige indkøb, ferie, spisning mv. Herudover købte han to ejendomme på tvangsauktion, som han skulle bruge privat. De fleste faste udgifter vedrørende hans og hans tidligere samlevers ejendom betalte han kontant til samleveren. I forbindelse med at de ophævede samlivet, overtog han ejendommen, der har været til salg siden oktober 2017.

Han har ikke udlånt penge til private personer. Overførslerne til familie/venner dækker blandt andet over, at han har tre voksne børn, som han understøtter, herunder en søn på pilotskole, som løbende har brug for hjælp til månedlige betalinger på omkring 30.000 kr.

Han har siden finanskrisen haft mistillid til at have penge stående på en konto, som han eventuelt pludselig ikke kan komme til, men ud over dette er det ikke bevidst, at han kort tid efter indbetalinger på kontoen har hævet i pengeautomater, så saldoen på kontoen aldrig har været særlig høj. Derudover har han været nødt til at give sin ene søn økonomisk hjælp kontant, da sønnen har et problem med spil på nettet.

Det af andelskassen anførte om hans erhvervsmæssige historik er sagen uvedkommende. Den af andelskassen nævnte byretsafgørelse om konkurskarantæne har han kæret til landsretten.

Andelskassen Fælleskassen har anført, at opsigelsen/lukningen af klagerens konto var berettiget, idet klageren efter andelskassens vurdering anvendte sin privatkonto til erhvervsmæssige formål.

Klageren anvendte kontoen til et stort antal ualmindelige og uigennemskuelige transaktioner, der er atypiske for privatpersoner, herunder til en lang række indbetalinger fra forskellige firmaer gennem de seneste fire år. Flere af firmaerne er efterfølgende gået konkurs. Dette har andelskassen sammenholdt med klagerens erhvervsmæssige historik. Klageren har været direktør i 34 virksomheder, der alle er gået konkurs eller blevet opløst gennem de seneste årtier.

I 2017 var der en kreditomsætning på kontoen på 1.582.352 kr. Indbetalinger med teksten løn eller iht. aftale udgjorde i alt 1.130.929 kr. Ifølge den indleverede årsopgørelse for året, udgjorde den skattepligtige indkomst 214.211 kr. Der var derfor en væsentlig uoverensstemmelse mellem klagerens oplysninger, kreditomsætningen på kontoen samt oplysningerne på årsopgørelsen. I 2017 blev der hævet i alt 613.000 kr. i kontanter i pengeautomater.

I 2018 var der en kreditomsætning på kontoen på 1.043.664 kr. Indbetalinger med teksten løn, iht. aftale eller mellemregning udgjorde 752.539 kr. I 2018 blev der hævet i alt 430.000 kr. i kontanter i diverse hæveautomater.

Eksempler på atypiske transaktioner og atypisk adfærd har været lønudbetalinger, der ikke stemte overens med indleverede lønsedler, udlån til privatpersoner, posteringer med teksten mellemregninger, indbetalinger, der relativt hurtigt blev hævet kontant i pengeautomater, så saldoen aldrig var særlig høj, og at der ikke blev betalt almindelige private udgifter udover diverse forbrug og kontanthævninger fra kontoen.

Klagerens transaktioner og adfærd kunne ikke dokumenteres, og andelskassen fandt ikke klagerens forklaringer troværdige. Andelskassen havde ikke længere tillid til klageren som privatkunde i andelskassen.

Andelskassen har tidligere haft en virksomhed som kunde, der var ejet af klagerens søn, der også var direktør i virksomheden. Klageren havde fuldmagt til firmaets konti og netbank. Andelskassen valgte i 2016 at opsige engagementet på grund af mistillid til selskabet. Kort efter gik selskabet konkurs. Klageren havde i praksis fungeret som direktør i selskabet, og efterfølgende fik klageren og sønnen to års konkurskarantæne.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger i overensstemmelse med andelskassens oplysninger til grund, at klageren blandt andet ikke har dokumenteret, at lønindbetalingerne til kontoen stemte overens med hans lønsedler og årsopgørelse m.v., og at der i øvrigt havde været et atypisk transaktionsmønster på kontoen gennem længere tid.  Ankenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte andelskassens vurdering af, at klageren anvendte kontoen til erhvervsmæssige formål.

Efter at have sendt klageren en advarsel om at stoppe med at anvende kontoen til erhvervsmæssige formål den 28. august 2018, opsagde andelskassen den 18. oktober 2018 klagerens basale betalingskonto med to måneders varsel.

Det følger af § 13, stk. 1, nr. 8, i lov om betalingskonti, at et pengeinstitut uanset § 75 i lov om betalinger kan opsige en rammeaftale, der giver adgang til en basal betalingskonto, såfremt forbrugeren anvender sin basale betalingskonto til erhvervsmæssige formål.

Ankenævnet finder på denne baggrund, at andelskassens opsigelse af kundeforholdet var berettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.