Kaution. Forhøjelse af lånet. Gammel gæld.

Sagsnummer:278/1991
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Kaution - omfang
Ledetekst:Kaution. Forhøjelse af lånet. Gammel gæld.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved gældsbrev af 25. august 1987 ydede indklagede et lån på 100.000 kr. til en forretningsdrivende På gældsbrevets forside er i det fortrykte felt om sikkerheder anført "selvskyldnerkaution af: [klageren]". Af gældsbrevet side 2 fremgår, at klageren har underskrevet som selvskyldnerkautionist, og til vitterlighed herfor er påtegnet af en bankfuldmægtig i klagerens pengeinstitut. Gældsbrevets forside bærer påtegning om, at det er afløst af nyt gældsbrev den 6. februar 1989.

Ved det nye gældsbrev, der er dateret 27. januar 1989, forhøjedes det i 1987 ydede lån. Vedrørende lånebeløbet er i gældsbrevet anført: "85.000,00 HERAF FORHØJELSE: 24.518.97". Klageren har underskrevet gældsbrevet som selvskyldnerkautionist.

Gældsbrevet af 27. januar 1989 bære samme kontonummer som gældsbrevet af 25. august 1987.

Den 23. februar 1990 afsluttedes kautionslånets debitors konkursbo efter konkurslovens § 143. Den 10. juni 1990 begærede indklagede udlæg foretaget hos klageren for 90.397,65 kr. Klageren protesterede herimod og anmodede om, at udlægsforretningen blev udsat, indtil der er truffet afgørelse af Ankenævnet. Den 4. juli 1991 afsagde fogedretten i Tårnby kendelse, hvorefter udlægsforretningen udsattes, indtil Ankenævnets afgørelse foreligger.

Ved klageskema af 12. august 1991 indbragte klageren sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at klageren ikke hæfter for kautionsforpligtelsen, subsidiært alene for 24.518,97 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun ikke har påtaget sig at kautionere for lånet på 100.000 kr. af 25. august 1987. Selv om det modsatte antages, kan der ikke lægges vægt herpå, idet der er tale om et afviklet lån, og det originale gældsbrev er da også udleveret debitor. For så vidt angår det i 1989 oprettede gældsbrev var der derfor bortset fra forhøjelsesbeløbet tale om kaution for gammel gæld, hvilket klageren ikke var bekendt med. Klageren gik ud fra, at der var tale om et lån bevilget til vareindkøb for 60.000 kr. Klageren har i denne forbindelse henvist til en under klagesagen fremlagt erklæring fra en tredjemand, som overhørte en telefonsamtale mellem klageren og debitor, hvorefter klageren indvilgede i at kautionere for et lån på 60.000 kr. til indkøb af varer. Ved underskriften af gældsbrevet bemærkede klageren, at lånebeløbet var 85.000 kr., men klageren tillagde det ikke vægt, fordi hun fejlagtigt troede, at et tidligere lån med Den Danske Bank var indeholdt heri.

Indklagede har anført, at klageren oprindelig har kautioneret for 100.000 kr. og har henvist til kopi af lånedokumentet, som først under klagesagens behandling har kunnet fremskaffes fra lånets debitor. Det bestrides, at der tale om kaution for gammel gæld, idet klageren på forhøjelsestidspunktet i 1989 allerede kautionerede for lånets daværende restgæld. Klagerens anbringende om, at hun ikke har påtaget sig kautionen for det oprindeligt ydede lån, må forstås således, at klageren gør gældende, at der er tale om falsk, ikke blot for så vidt angår klagerens underskrift, men tillige af en bankfuldmægtig. At klageren opfattede lånebeløbet i januar 1989 således, at et tidligere lån fra Den Danske Bank var indeholdt heri, viser, at klageren var indforstået med at kautionere for gammel gæld, hvad der dog ikke var tale om i det foreliggende tilfælde. Indklagede har afvist, at den af klageren fra en tredjemand indhentede erklæring har betydning for sagen.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at klageren har kautioneret for det i 1987 ydede lån på 100.000 kr. Gældsbrevet af 27. januar 1989 blev - som det også fremgår af teksten - oprettet i anlednig af en låneforhøjelse, og den kautionsforpligtelse for den ny restgæld på 85.00 kr., som klageren påtog sig, var alene for så vidt angår kautionen for forhøjelsesbeløbet på 24.518,97 kr. udtryk for en ny forpligtelse. Der var således ikke tale om, at klageren påtog sig en ikke tidligere eksisterende kautionsforpligtelse for ældre gæld.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.