Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Opsigelse af engagement på baggrund af politianmeldelse.

Sagsnummer:271/2003
Dato:26-02-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Kåre Emtoft, Rut Jørgensen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Kassekredit - opsigelse
Kassekredit - hæftelse
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for hævetransaktioner, som klageren ikke kan vedkende sig. Opsigelse af engagement på baggrund af politianmeldelse.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens hæftelse for en række dankorthævninger på klagerens konto, og indklagedes opsigelse af klagerens engagement som følge af klagerens politianmeldelse af indklagedes medarbejder.

Sagens omstændigheder.

Ved kreditkontrakt af 12. april 2002 blev der knyttet en kredit med maksimum på 30.000 kr. til klagerens grundkonto hos indklagede. Til kontoen var der også knyttet et dankort.

Den 15. maj 2002 ydede indklagede klageren to lån på henholdsvis 30.000 kr. (lån I) og 45.000 kr. (lån II).

Den 29. maj, 16. juli og 11. november 2002 blev maksimum på kreditten forhøjet til henholdsvis 50.000 kr., 60.000 kr. og 65.000 kr.

Den 12. marts 2003 blev lån I forhøjet. Provenuet af forhøjelsen, som udgjorde 21.000 kr. blev kreditteret på kreditten, som herefter udviste en saldo på 43.438,41 kr. (negativ). Samtidig blev ydelsen forhøjet fra 500 kr. til 700 kr. pr. måned.

Den 3. juli 2003, hvor saldoen på kreditten var 69.539,85 kr. (negativ), spærrede indklageren klagerens dankort.

Den 4. juli 2003 blev der bogført to dankortbetalinger på i alt 84 kr. med valør den 2. juli 2003.

Den 8. juli 2003 blev der afholdt et møde mellem klageren og indklagede om afvikling af kreditten. Indklagede tilbød at forhøje lån I med 72.000 kr. til 122.271,52 kr. til indfrielse af kreditten. Ydelsen skulle samtidig forhøjes til 1.560 kr. pr. måned. Rentesatsen var 9 % p.a.

Ved skrivelse af 11. juli 2003 gav klageren udtryk for mistanke om, at dankortet var blevet kopieret og misbrugt. Klageren var uforstående overfor dankortbetalingerne på i alt 84 kr., i det kortet var blevet spærret den 3. juli 2003.

Indklagede har oplyst, at de pågældende transaktioner blev gennemført før spærringen af kortet men bogført efterfølgende.

Den 14. juli 2003 underskrev klageren gældsbrevet til indklagede vedrørende forhøjelsen af lån I med 72.000 kr. Beløbet blev samme dag overført til indfrielse af kreditten.

Den 17. juli 2003 blev indklagede bekendt med, at klageren havde politianmeldt den ekspederende medarbejder for bedrageri imod klageren for 130 mio. kr.

Ved skrivelse af 18. juli 2003 opsagde indklagede engagementet, der blev opgjort til 166.432,38 kr. (lån I 122.271,52 kr. + lån II 44.160,86 kr.) incl. renter til den 30. juni 2003. Af opsigelsesskrivelsen fremgår bl.a.:

"På baggrund af din adfærd, har vi valgt at opsige dit engagement til fuld indfrielse, og har samtidig overdraget det til inkasso, hvilket kan medføre yderligere omkostninger for dig.

Følgende betalinger og overførsler fra dine konti er stoppet:

1.740,00 kr. til Boligselskabet […] den 4.8.2003

1.769,17 kr. til Teledanmark den 4.8.2003

3.600,00 kr. til Teledanmark den 4.8.2003

1.057,83 kr. til Danmarks Radio den 11.8.2003.

Din Netbankaftale og din telefonbankaftale er ligeledes slettet."

Ved skrivelse af 19. juli 2003 meddelte klageren, at han havde trukket politianmeldelsen tilbage. Klageren beklagede anmeldelsen og anførte, at han var "blevet offer for et mørkespil af stort format". Klageren fastholdt mistanken om misbrug af dankortet.

Den 21. juli 2003 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Den 30. juli 2003 underskrev klageren en indsigelsesblanket, ifølge hvilken han gjorde indsigelse imod en række dankortbetalinger i perioden november 2001 - juni 2003, som han havde markeret på kontoudskrifter for kreditten.

Ved skrivelse af 1. august 2003 anmodede klageren indklagede om at ophæve hans kapitalpension og at sælge hans aktier i Deutsche Telecom og at anvende provenuerne til nedbringelse af gælden.

Ved skrivelse af 5. august 2003 meddelte klageren via sin advokat, at han efter nedskrivningen af gælden med provenuet af kapitalpensionen og aktiesalget var indstillet på at afdrage restgælden med 1.000 kr. pr. måned. Anerkendelsen af gælden skete med forbehold, jf. klagen til Ankenævnet.

Den 7. august 2003 blev aktierne solgt med et provenue på 2.171,87 kr., som blev kreditteret på lån I.

Ved skrivelse af 8. august 2003 fremsendte indklagede et frivilligt forlig, hvori gælden blev opgjort til 166.432,38 kr. med tillæg af renter, 1.525,82 kr., i alt 167.958,20 kr. Rentesatsen var 13 % p.a. I følgeskrivelsen accepterede indklagede en afvikling på 1.000 kr. om måneden i foreløbigt ét år, hvorefter afviklingen skulle genforhandles. Det var en forudsætning, at klageren inden rimelig tid satte sin sommerhusgrund til salg, og at provenuet blev anvendt til nedbringelse af gælden. Forliget blev ikke underskrevet af klageren.

Den 15. oktober 2003 blev kapitalpensionen opgjort med et provenue på 28.504,59 kr., der blev kreditteret på lån I.

Indklagede har under sagen fremlagt kopi af tre underskrevne dankortnotaer for køb med klagerens dankort. Notaerne vedrører køb på 200 kr., 29 kr. og 74 kr. foretaget henholdsvis den 9. maj 2002, den 15. februar 2003 og den 9. marts 2003. Betalingerne på henholdsvis 200 kr. og 29 kr. er på kontoudskriften for klagerens kredit markeret som ikke anerkendt af klageren. Betalingen på 74 kr. er på kontoudskriften markeret som anerkendt af klageren.

Klageren har under sagen opgjort dankortmisbruget i perioden 4. december 2002 - 8. juli 2003 til mindst 49.798,74 kr. Klageren har anslået misbruget i perioden 1999 - 2003 til 106.000 kr.

Af indklagedes regler for dankort og visa/dankort fremgår blandt andet:

"2.5 "2.5

Kontoudskrift og kontrol

Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende sig til [indklagede] snarest muligt."Af indklagedes "Generelle vilkår for privatkunder" fremgår bl.a.:

"13 Opsigelse

Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitutpraksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse."

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede skal tilpligtes at tilbageføre dankorttransaktionerne, der vedrører misbrug, og at trække ophævelsen af engagementet tilbage.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke anerkender størrelsen af gælden på kassekreditten.

Gælden er hovedsagelig er opstået ved misbrug af hans dankort. Misbruget er opstået ved kopiering af dankortet. Der er tale om udspekuleret svindel, idet svindleren har handlet de samme steder, hvor han normalt handler, hvorfor forholdet var svært at opdage.

Han ikke har haft et overforbrug svarende til den aktuelle gæld.

Dankortet er i hvert fald blevet misbrugt ved transaktioner på i alt 49.798,74 kr. Han har aldrig har haft papirbonner på disse hævninger. På grundlag af beregninger over hans indtægter og udgifter anslås misbruget 106.000 kr. i perioden 1999 - 2003.

Indklagede har bevisbyrden for, at der ikke er sket misbrug.

Kortet har ikke været bortkommet, han har ikke oplyst koden eller overladt kortet til andre, og han har ikke udvist groft uforsvarlig adfærd.

Indklagede, der var klar over overforbruget i forbindelse med dankortet, burde have anbefalet ham at lukke kortet på et langt tidligere tidspunkt med henblik på at undgå yderligere overtræk. Indklagede har ved at undlade dette opnået en urimelig høj rentemæssig indtjening på hans bekostning.

Det frivillige forlig svarede ikke til det aftalte. Betalingsordningen fremgik ikke af forligsteksten.

Politianmeldelsen om "megasvindel" blev straks trukket tilbage, idet han blev klar over, at han var "bidt på en mørkehistorie". Han erindrer ikke, hvad der skete. Han er derfor uforstående overfor, at indklagede "gav den kolde skulder" og ophævede engagementet.

Overgangen til inkasso medførte et tvangssalg af hans aktier og en væsentlig større rente.

Indklagede har anført, at klagerens indsigelse imod dankorttransaktionerne er blevet undersøgt via PBS. Ifølge undersøgelsen er det ikke sandsynligt, at hævningerne skyldes andres uberettigede brug af dankortet. Det er derimod sandsynligt, at samtlige hævninger er foretaget af klageren selv.

Underskriften på de fremlagte notaer på henholdsvis 200 kr. og 29 kr., som klageren ikke kan vedkende sig, er umiddelbart identiske med klagerens underskrift på notaen på 74 kr., som klageren vedkender sig, og gældsbrevet af 14. juli 2003.

Der er ikke fundet systemmæssige fejl, der kan henføres til de af klageren markerede posteringer.

Klageren har haft dankortet i sin besiddelse i hele perioden. Hovedparten af de anfægtede transaktioner er foretaget i butikker i klagerens lokalområde, hvor han i samme tidsrum ofte har anvendt kortet.

Som bilag til indsigelsesblanketten indleverede klageren flere enslydende kontoudskrifter, hvorpå han har foretaget forskellige indsigelser mod forskellige transaktioner. Under sagen har klageren fremlagt helt andre kontoudskrifter med indsigelser.

Klageren har udvist passivitet. Det påståede misbrug strakte sig over mere end 1 ½ år, i hvilken perioden klageren jævnligt modtog kontoudtog. Det fremgår af kortholderreglerne, at kontoudskrifter skal kontrolleres omhyggeligt, og at der snarest muligt skal gives besked om eventuelle uoverensstemmelser. Først den 11. juli 2003 rettede klageren henvendelse med sin mistanke om misbrug.

Opsigelsen af engagementet var begrundet i klagerens adfærd, der indikerede, at der ikke længere var den fornødne tillid i kundeforholdet. Opsigelsen havde hjemmel i "Generelle vilkår for privatkunder", der var en del af kundeforholdet med klageren.

Klageren modtog begrundelsen for opsigelsen af kundeforholdet ved skrivelsen af 18. juli 2003.

Under inkassoforløbet har klageren været bistået af advokat. Via advokaten har klageren meddelt, at han var indstillet på at afdrage gælden med 1.000 kr. pr. måned.

Salget af aktierne og ophævelsen af kapitalpensionen skete efter anmodning fra klageren.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må anses for uafklaret, om de omhandlede dankortbetalinger er foretaget af klageren selv eller med dennes samtykke eller om de skyldes tekniske fejl eller misbrug.

Ankenævnet finder derfor, at en afgørelse af sagen for så vidt angår dankortbetalingerne forudsætter en bevisførelse af en karakter, som ikke kan findes sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Som følge heraf afvises denne del af klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Klagerens engagement, der ikke var misligholdt den 18. juli 2003, blev ophævet under henvisning til klagerens adfærd. Indklagede var således den 17. juli 2003 blevet bekendt med, at klageren uden rimelig grund havde indgivet politianmeldelse mod indklagedes medarbejder for bedrageri for 130 mio. kr. Ankenævnet finder under henvisning hertil, at indklagede har været berettiget til at opsige kundeforholdet uden varsel. Det kan ikke i den foreliggende situation gøre nogen forskel, at klageren allerede dagen efter ophævelsen meddelte, at han havde tilbagekaldt politianmeldelsen, og at han beklagede denne.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen for så vidt angår de af klageren rejste spørgsmål om misbrug af dankort.

Klagen vedrørende opsigelsen af klagerens engagement tages ikke til følge.