Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:94/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klagerne i denne sag er henholdsvis mor og søn. Klagen vedrører en hævetransaktion i en ekstern pengeautomat tilknyttet indklagedes Frederiksberg afdeling, som sønnen foretog for sin mor den 31. januar 1995 ved benyttelse af moderens dankort og PIN-kode.

Klagerne har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 5.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Indklagede har fremlagt en kopi af journalrullen fra den pågældende pengeautomat for den 31. januar 1995. Af denne fremgår, at moderens kort er benyttet i tidsrummet kl. 11.05 til kl. 11.06, uden at der er sket udbetaling. I tidsrummet kl. 11.07 til kl. 11.08 er der ved brug af kortet bogført en udbetaling på 5.000 kr. Næste transaktion er påbegyndt af en anden kunde kl. 11.08. Kl. 11.16 er der foretaget afstemning af automatens pengebeholdning.

Klagerne har anført, at sønnen den 31. januar 1995 kl. ca. 11 forsøgte at hæve 6.000 kr. Automaten returnerede kortet, uden at der blev angivet nærmere besked på skærmen. Han forsøgte herefter at hæve 5.000 kr. Kortet blev igen returneret uden nærmere besked på skærmen. Da han på baggrund af automatens returnering af kortet blev usikker med hensyn til saldoen, forsøgte han at gennemføre en saldoforespørgsel. Da automaten ikke kunne give en sådan, henvendte han sig ved kassen i afdelingen. Han tog sig rigelig tid til at afvente udbetalingen af de 5.000 kr. i den udendørs automat, inden han forlod automaten for at henvende sig i afdelingen. Kassemedarbejderen var ikke bekendt med fejl i den udendørs automat og ønskede ikke at udbetale fra kontoen med henvisning til, at han ikke var kontohaver. Han foretog herefter en saldoforespørgsel i afdelingens interne pengeautomat. Et efterfølgende forsøg på hævning i samme automat blev afvist med "ikke flere udbetalinger i dag". Han fremlagde herefter hele hændelsesforløbet for afdelingens personale, der anmodede ham om at rette henvendelse den følgende dag. Under opholdet i afdelingen konstaterede han, at boksdøren til den udendørs automat var åben, og at en medarbejder arbejdede med denne. Dette kan være en årsag til pengeautomatens fejlfunktioner. Det afvises, at han har glemt beløbet, idet han ellers ikke havde grund til at henvende sig i afdelingen vedrørende den manglende udbetaling. Han har efterfølgende hørt om flere tilfælde, hvor pengeautomater har bogført en udbetaling uden at udbetale beløbet. Den eneste mulige reaktion på den manglende udbetaling var henvendelse i afdelingen.

Indklagede har anført, at der ifølge journalstrimlen er foretaget en udbetaling på 5.000 kr. fra moderens konto i tidsrummet kl. 11.07 til kl. 11.08 den 31. januar 1995 ved brug af det til kontoen knyttede dankort og korrekt PIN-kode. Den pågældende automat blev ikke serviceret på hævningstidspunktet. Ved afstemningen af pengebeholdningen er der ikke fundet nogen difference, hvilket ville have været tilfældet, hvis der var sket en debitering uden en dertil svarende kontantudbetaling. Indklagedes personale og automatens fabrikant har foretaget en indvendig undersøgelse af automaten for at sikre, at beløbet ikke skulle være gemt i automaten som følge af en fejlfunktion.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at en afgørelse af denne sag alene beror på en bevisvurdering, som forudsætter bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske ved Ankenævnet, men må i givet fald finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge af det anførte

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.