Spørgsmål om udbetaling i 1985 skete med frigørende virkning for indklagede.

Sagsnummer:444/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Passivitet - øvrige spørgsmål
Bog - frigørende udbetaling
Ledetekst:Spørgsmål om udbetaling i 1985 skete med frigørende virkning for indklagede.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en hævning på 6.000 kr. på klagerens konto med tilknyttet bog den 12. juni 1985 skete med frigørende virkning for indklagede.

Sagens omstændigheder.

I 1984 blev en opsparingskonto, som blev ført i klagerens navn, overført til indklagede fra et andet pengeinstitut. Opsparingen, der udgjorde 6.815,19 kr., blev indsat på en såkaldt Jubiii-konto med tilhørende bog i indklagedes Frederikssund afdeling. I bankbogen er anført bl.a. følgende:

"Udbetaling sker til ihændehaveren af bankbogen, når kontoens navn opgives. Er et mærke aftalt, skal dette også opgives."

Af bogen fremgår en hævning på 6.000 kr. den 12. juni 1985.

Den 11. oktober 1988, hvor saldoen inklusive tilskrevne renter var 1.438,15 kr., hævede klageren 1.430 kr.

Indklagede har oplyst, at det daværende produkt Jubiii-konto var en særlig indlånskonto til børn og unge, og at kontoen ikke kunne oprettes som en børneopsparing.

Klageren, der er født i maj 1967, har oplyst, at kontoen oprindelig blev oprettet som en almindelig indlånskonto i et andet pengeinstitut, men at den efterfølgende blev ændret til en børneopsparingskonto med bindingsperiode til hendes fyldte 18. år i maj 1985. I forbindelse med at hendes forældre i 1970 blev skilt, forsøgte moderen forgæves at få udleveret bankbogen fra faderen. Da hun fyldte 18 år, meddelte faderen, at bindingsperioden var forlænget til hendes fyldte 21. år. Da hun i 1988 fik bogen udleveret, kunne hun konstatere, at faderen havde hævet 6.000 kr. i 1985. Hun meldte forholdet til politiet, men havde på daværende tidspunkt ikke overskud til at føre sag mod faderen.

Parternes påstande.

Den 11. december 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 6.000 kr. med tillæg af renter.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede uberettiget har udbetalt de 6.000 kr. til faderen. Opsparingen tilhørte hende personligt, og udbetalingen må bero på en fejl fra indklagedes side. Kontoen var en børneopsparingskonto i hvert fald indtil overførslen til indklagede. Såfremt kontoen ved overførslen blev ændret til en almindelig indlånskonto, må dette bero på en fejl, idet det ikke var muligt at ophæve børneopsparingen, der var bundet til hendes fyldte 18. år. Faderens hensigt om at forlænge bindingsperioden viser også, at faderen troede, at der var tale om en børneopsparingskonto.

Indklagede har anført, at man ikke nu mere end 10 år efter den sidste bevægelse på kontoen er i besiddelse af arkivmateriale angående kontoen, ligesom ingen af de ansatte i Frederikssund afdeling kan huske noget om engagementet. Klageren har fortabt et eventuelt krav mod indklagede ved passivitet, idet hun ifølge egen forklaring har været bekendt med sagen siden medio 1988. Man er ikke forpligtet til at opbevare kontooplysninger ud over de 5 år, som bogføringsloven foreskriver.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det er ikke godtgjort af klageren, at indklagede begik en fejl ved at foretage udbetalingen den 12. juni 1985, hvorfor

Klagen tages ikke til følge.