Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet

Sagsnummer:358/2019
Dato:15-05-2020
Ankenævn:Henrik Waaben, Ida Marie Moesby, Søren Geckler, Karin Sønderbæk, Jesper Claus Christensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen. Kort ikke bortkommet
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte korttransaktioner på bar/natklub i Polen.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jyske Bank, hvor han havde to konti med et Visa/Dankort til hver, henholdsvis kort nummer -6393 og kort nummer -1580.

Natten til den 13. september 2019 besøgte klageren en bar/natklub i Polen, hvor der blev foretaget følgende transaktioner med kortene:

Kort -6393

Polske zloty

Danske kroner

 

Kl. 06.11

5.344,00 PLN

9.420,50 DKK

Chip og pinkode

Kl. 06.36

9.971,00 PLN

 

Afvist – maksimum overskredet

Kl. 06.37

5.224,78 PLN

 

Afvist – maksimum overskredet

 

Kort -1580

 

 

 

Kl. 06.37

6.289,00 PLN

11.086,36 DKK

Chip og pinkode

Banken har oplyst, at klokkeslættene er de tidspunkter, hvor Nets har modtaget oplysning om transaktionerne.

Forud for transaktionen på 5.344 PLN havde kort nr. -6393 senest været anvendt den 13. september 2019 kl. 00.58 ved en kontanthævning på 1.100 PLN i en pengeautomat.

Forud for transaktionen på 6.289 PLN havde kort nr. -1580 senest været anvendt den 12. september 2019 kl. 11.52 ved et dagligvarekøb på 355,20 kr. i Danmark.

Den 17. september 2019 udfyldte og underskrev klageren to blanketter med tro- og loveerklæringer, hvor han gjorde indsigelse mod transaktionerne på 5.344 PLN/9.420,50 DKK og 6.289 PLN/11.086,36 DKK.  Klageren anførte, at kortene, som han opbevarede i sin pung, ikke havde været bortkommet. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Vi var på weekendophold i Poznan og jeg skulle købe noget alcohol på en bar[]/klub og her brugte jeg mine dankort men de blev begge afvist. Jeg fik ikke udleveret bonner men vi fik betalt kontant i stedet.

…”

Banken har under sagen fremlagt en nota af 13. september 2019 vedrørende transaktionen på 6.289 PLN. Banken har endvidere fremlagt en udskrift fra Nets, der viser, at købstidspunktet var kl. 06.34.34, og at transaktionen blev modtaget hos Nets kl. 06.37.55.

Parternes påstande

Den 26. september 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal tilbageføre transaktionerne på 5.344,00 PLN/9.420,50 DKK og 6.289,00 PLN/11.086,36 DKK.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han efter et besøg på natklub i Polen opdagede, at der var blevet hævet store beløb, som han ikke kendte til. Han har ikke godkendt disse store beløb.

Det beløb, som han købte for, var 509 zloty. Da han skulle betale de 509 zloty, blev hans første Visa/Dankort afvist. Han tænkte, at han havde nået sin maksimum kredit, da han havde hævet danske kroner hjemmefra og polske zloty i en bank i Polen. Han tog derfor det andet kort i brug.

I displayet på terminalen stod der 509 Zloty. Han ved ikke, hvordan der efterfølgende er forsøgt at lave flere hævninger på forskellige beløb. Det er imidlertid tydeligt, at der er blevet manipuleret med data. Forløbet understøtter, at der var tale om svindel.

Beløbene skifter hyppigt inden for kort tid i forsøg på at finde et beløb som kan hæves.

Det giver ikke mening, at man med så kort mellemrum skulle hæve så store beløb.

Den første transaktion lød på 5.344 zloty. 20 minutter senere forsøges to gange med et beløb på 9.971 zloty. Det kan man ikke få igennem. Så prøver man to gange mere med et lavere beløb på 5.224 zloty. Så skifter de taktik og kører det andet kort igennem på 6.289 Zloty.

Hvis han skulle have købt en vare til 9.971 zloty, så er det usandsynligt, at man skulle ende på 6.289 zloty. Beløbene ændrede sig på under to minutter. Det ville på så kort tid ikke have været muligt at forhandle sig frem til en så stor prisreduktion og samtidig nå at skifte kort.

Det andet kort blev accepteret men på et helt andet beløb, end det han skulle betale, og som stod i displayet.

Banken bør fremlægge notaen vedrørende transaktionen på 5.344 zloty.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke er forpligtet til at godtgøre klageren indsigelsesbeløbet. Ifølge betalingsloven er det klageren, der skal bevise, at der foreligger uautoriserede betalingstransaktioner. Klageren har ikke løftet bevisbyrden.

Transaktionerne er gennemført med klagerens Visa/Dankort med korrekt pinkode i første forsøg. Klageren har ifølge egne oplysninger opholdt sig på natklubben, ikke mistet sine kort og ikke oplyst sine kortoplysninger til andre.

Det er usandsynligt, at pinkoderne til klagerens kort skulle være blevet afluret.

De to ikke vedkendte transaktioner blev gennemført med 26 minutters mellemrum.

Tidspunktet for de gennemførte transaktioner stemmer ikke overens med det af klageren oplyste om, at det første betalingskort blev afvist, og at transaktionen umiddelbart efter blev gennemført med klagerens andet kort.

På baggrund af transaktionsoplysningerne kan forløbet have været, at klageren kl. 06.36 skulle betale en regning på natklubben med kort -6393, men at der ikke var dækning på kortet, hvorefter klageren anvendte det andet kort nr. -1580. At der ikke var tale om misbrug understøttes af, at der ikke efterfølgende blev foretaget transaktioner med kortet på natklubben.  

Til støtte for afvisningspåstanden har Jyske Bank anført, at der er en sådan usikkerhed om de i sagen faktiske oplysninger, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men som i givet fald må ske ved domstolene. Sagen bør derfor afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

 Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod to transaktioner svarende til 9.420,50 kr. og 11.086,36 kr., der blev foretaget med klagerens to   Visa/dankort på en bar/natklub i Polen, som klageren besøgte.

Ved transaktionerne blev der anvendt chip og pinkode.

Ankenævnet lægger til grund, at transaktionerne er korrekt registrerede og bogførte.

Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. lov om betalinger § 93.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.               

Klageren får klagegebyret tilbage.