Indsigelse mod betalinger med Visakort, der blev gennemført som ”3D Secure” betalinger. Klage afvist som følge af utilstrækkelige oplysninger fra klageren.

Sagsnummer:297/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod betalinger med Visakort, der blev gennemført som ”3D Secure” betalinger. Klage afvist som følge af utilstrækkelige oplysninger fra klageren.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod Visakortbetalinger, der blev gennemført som ”3D Secure” betalinger.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark, hvor han har en konto med et tilknyttet Visakort.

Af en kontoudskrift for klagerens konto fremgår tre hævninger på henholdsvis 2.060 kr., 2.060 kr. og 18.915,26 kr. med bogføringsdag den 29. juni 2018 og posteringsteksten ”Visa køb, notanr. […]”.

Banken har anført, at beløbene vedrørte tre internetkøb på henholdsvis 2.060 kr., 2.060 kr. og 2.500 EUR, der blev gennemført med klagerens Visakort og godkendt med såkaldt 3D-Secure den 26. juni 2018 henholdsvis kl. 11.42, kl. 12.03 og kl.12.31. De to gange 2.060 kr. blev betalt til F1 og de 2.500 EUR til F2. Betalingsmodtagerne F1 og F2 er firmaer, der vedrører køb/salg/overførsler af bitcoins.

Klageren underskrev en indsigelsesblanket med tro- og loveerklæring til banken. Underskriften er dateret den 26. juni 2018. Banken har oplyst, at den modtog blanketten den 6. juli 2018. Af blanketten fremgik fire beløb i euro (2.500, 2.500, 987, 900) og tre beløb i danske kroner (2.060, 2.060, 18.915). Klageren anførte, at han hverken havde deltaget i eller godkendt transaktionerne. Han havde opdaget misbruget den 29. juni 2018 og samme dag spærret kortet ved telefonisk henvendelse til banken. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Jeg blev snydt, jeg modtage et telefonopkaldt fra microsoft fra tel. Nr. […], og bagefter hackede han min pc og stjal mine kort. Jeg visdt ikke dette før i dag.

…”

Den 13. juli 2018 underskrev klageren en ny indsigelsesblanket vedrørende misbrug den 29. juni 2018. Af blanketten fremgik de tre beløb på henholdsvis 2.060 kr., 2.060 kr. og 18.915 kr. Klageren anførte blandt andet:

”…

Der blev trukket flere banktransaktioner fra min konto, jeg vidste ikke noget om det, og jeg kender ikke modtagerne, og jeg handler ikke med nogen online, det virker som om mit kort blev misbrugt over nettet.

…”

Den 23. juli 2018 underskrev klageren en ny indsigelsesblanket. Klageren anførte at han havde købt en vare/ydelse som ikke var modtaget/leveret, og at varen var ”Microsoft anti virus”. Af blanketten fremgik de tre beløb på henholdsvis 2.060 kr., 2.060 kr. og 18.915 kr. og Microsoft som betalingsmodtager. Klageren anførte endvidere blandt andet:

”…

Den 29. juni 2018 blev betalt 3 banktransaktioner fra mit kort uden modtagere faktura eller ordre og ingen vare blev modtaget, derfor skal min betaling refunderes til min konto.

…”

Banken har fremlagt en udateret e-mail til klageren, hvor banken afviste klagerens indsigelser. Af e-mailen fremgik blandt andet:

”…

Vi har nu undersøgt transaktionerne, som du gør indsigelse mod.

Den forretning, dit kort er brugt i, er tilmeldt en sikkerhedsløsning. Når man handler, får man en sms med en engangskode fra Nets, som skal bruges for at gennemføre købet. Sms’en indeholder også oplysning om beløb og forretningsnavn på den betaling, som koden skal bruges til at gennemføre. Sms’en bliver sendt til det telefonnummer, der er registreret sammen med kortet, som bliver brugt til købet. Man kan også vælge at godkende transaktionen med sit NemID i stedet for at bruge engangskoden.

Købet er altså enten gennemført med brug af den sekscifrede engangskode eller med dit NemID. Med andre ord må du selv have brugt kortet eller kommet til at give dine oplysninger til en, der har brugt dem, og på den baggrund kan vi ikke imødekomme din indsigelse.

…”

Banken har fremlagt yderligere e-mailkorrespondance mellem klageren og banken i perioden 15. - 30. august 2018.

Klageren anførte blandt andet, at ”jeg ikke kender sælgeren, og jeg har ikke bestilt varen fra sælgeren. Jeg har ikke modtaget nogen ordre eller faktura og det var kun banktransaktion” og at ”Jeg har modtaget 5 sms’er med 5 forskellige beløb den 26/06-2018, og jeg ignorerer alle sms’er, fordi det ikke var relevant.”

Banken anførte blandt andet, at ”Du skriver på indsigelsen, at du har købt Microsoft Antivirus, men [F1 og F2] sælger ikke Microsoft Antivirus, men derimod køb/salg/overførsler af bitcoins”. Klageren svarede, at ”Jeg handler ikke med [F1 og F2] hvor fik du oplysning fra?”.

Parternes påstande

Den 5. september 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal refundere de tre transaktioner, som han har gjort indsigelse mod.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han var online for at købe software til sin pc. Der kom til et billede på skærmen for at udfylde købet. Tre dage senere blev der hævet tre beløb fra hans konto. Han kontaktede derfor banken og spærrede kortet.

Han har ingen ordre, faktura eller andre oplysninger om transaktionerne.

Nordea Danmark har anført, at banken har anmodet klageren om at redegøre nærmere for klagen, da klageren forud for klagen til Ankenævnet indgav tre separate indsigelsesblanketter til banken. Før klagen kan behandles, har banken behov for, at klageren medvirker til at oplyse sagen, herunder redegør for hændelsesforløbet, oplyser hvilke transaktioner der gøres indsigelse i mod og baggrunden herfor, herunder hvorvidt han ikke kan vedkende sig de tre transaktioner, eller om han har godkendt transaktionerne men ikke modtaget de varer eller ydelser, der er betalt for. Klageren har trods flere rykkere ikke medvirket til at oplyse sagen. Dette bør tillægges processuel skadevirkning for klageren.

Ankenævnet bør på det foreliggende grundlag afvise sagen, da sagen, på grund af klagerens forhold, ikke er tilstrækkeligt oplyst til, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

I sommeren 2018 gjorde klageren indsigelse mod tre transaktioner svarende til henholdsvis 2.060 kr., 2.060 kr. og 18.915 kr. med hans Visakort, der er udstedt af Nordea Danmark og tilknyttet en konto, som klageren har i banken.

Det fremgår ikke klart, om klageren ikke kan vedkende sig de tre transaktioner, eller om han har godkendt transaktionerne, men ikke modtaget de varer eller ydelser, der er betalt for. Trods opfordringer hertil har klageren under klagesagen undladt at oplyse herom og om de nærmere omstændigheder i øvrigt i forbindelse med de omtvistede transaktioner. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at sagen er uegnet til behandling i Ankenævnet.

Ankenævnet afviser derfor at behandle klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.