Krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier ved handler gennemført i 2004, 2005 og 2007, begrundet i blandt andet manglende spredning af risiko og frarådning af salg.

Sagsnummer:11/2011
Dato:03-06-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Michael Reved, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ratepension - 20 %-reglen
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier ved handler gennemført i 2004, 2005 og 2007, begrundet i blandt andet manglende spredning af risiko og frarådning af salg.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier ved handler gennemført i 2004, 2005 og 2007, begrundet i blandt andet manglende spredning af risiko og frarådning af salg.

Sagens omstændigheder

Klagerne i denne sag er parret M og H samt H’s mindreårige datter, der alle var kunder i Roskilde Bank.

Ved brev af 19. august 2004 til H om god skik og værdipapirhandel anførte banken blandt andet

”…

  • Roskilde Bank er under tilsyn af Finanstilsynet
  • Værdipapirerne i dit depot og det du har stående på dine konti er i vidt omfang dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. Du kan læse mere om hvor meget der er dækket, på www.garantifonden.dk

…”

Den 23. september 2004 gennemførte banken H’s køb af 98 styk Roskilde Bank aktier til et depot (nr. -355) vedrørende en ratepension med H som kontohaver og 22 styk Roskilde Bank aktier til et depot (nr. -330) vedrørende en børneopsparing med datteren som kontohaver. Aktiekursen var 407 svarende til en kursværdi på henholdsvis 39.886 kr. og 8.954 kr.

I forbindelse med en emission i banken i 2005 blev der til datterens børneopsparingsdepot (-330) tegnet yderligere 6 styk Roskilde Bank aktier. H solgte i forbindelse med emissionen 98 tegningsretter for i alt 5.831 kr.

I november 2006 foretog banken et aktiesplit i forholdet 1:2, hvorefter H’s og datterens beholdninger af Roskilde Bank aktier udgjorde henholdsvis 196 styk og 56 styk.

H har under sagen fremlagt en ratepensionsaftale med Roskilde Bank, der fremstår som indgået i 2006, og som vedrører et depot nr. -690. Ifølge aftalen kan opsparingen ”efter kontohavers valg placeres efter de i lovgivningen og Roskilde Banks til enhver tid gældende regler”.

I forbindelse med en aktieemission med tegningsperiode fra den 12. marts 2007 til den 3. april 2007 købte M 67 styk Roskilde Bank aktier, der blev indlagt i et ratepensionsdepot. De tildelte tegningsretter på børneopsparingsdepotet og H’s ratepensionsdepot blev solgt for henholdsvis i alt 1.820 kr. og 6.370 kr.

H har fremlagt en e-mail korrespondance mellem hende og Roskilde Bank i juli-august 2008 om et eventuelt pengeinstitutskifte og salg af Roskilde Bank aktier. I den forbindelse anførte banken blandt andet:

”...

15. juli 2008

Jeg mener stadigvæk at du skulle se tiden an før du beslutter dig til at skifte bank. Hvis kunder bliver i banken vil banken jo være mere attraktiv for en køber og kursen på Roskilde Bank aktierne dermed bedre.

Selvom det er meldt ud at vores halvårsregnskab giver et underskud på ½ mia. kr. er der stadigvæk en kapital på 2,2 mia. kr. og med 12 millioner aktier giver det en kurs på 180. Den handles p.t. i kurs 60 ?????

…”

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 3. januar 2011 indgav klagerne en klage over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) til Ankenævnet.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af Forbrugerombudsmandens undersøgelse.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”…

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne...”

Forligsaftalen medførte at M blev tilbudt og accepterede erstatning i henhold til forliget. H fastholdt klagen for så vidt angik hendes og datterens aktier.

Parternes påstande

Klagerne har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale erstatning.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at Finansiel Stabilitet, der har betalt erstatning for M’s investering i Roskilde Bank aktier, også bør betale erstatning for H’s og datterens Roskilde aktiekøb.

Vedrørende børneopsparingen oplyste banken, at pengene skulle investeres, da det slet ikke kunne betale sig at sætte pengene ind på en konto. Investeringerne ville blive spredt, så datteren var sikker på et godt afkast. Risikoen var nærmest ikke-eksisterende.

Ratepensionen blev oprettet på bankens anbefaling som alternativ til opsparing i hendes faste ejendom. Ifølge banken var renten på hendes realkreditlån lavere end det afkast, som hun kunne opnå ved at investere i værdipapirer. Rådgivningen stemte med bankens daværende brochurer med videre, der er fremlagt under sagen. Hun var en almindelig lønmodtager uden en opsparing, som hun kunne spille med, og hun var uden erfaring med investering i værdipapirer. Det blev aftalt, at midlerne skulle placeres med lav risiko og spredt på flere områder, så eventuelle tab ville blive minimeret.

Da banken krakkede viste det sig, at både børneopsparingsmidlerne og ratepensionsmidlerne i strid med det aftalte var placeret alene i Roskilde Bank aktier.

I forbindelse med aktiekøbene oplyste banken, at disse var en god og sikker investering. Banken var underlagt Finanstilsynets kontrol, det gik godt for banken, hvilket blev understøttet af bankens regnskaber, og midlerne var dækket af indskydergarantifonden. Bankens markedsføring var aggressiv og begejstret. Bankrådgiveren havde selv investeret sine penge i Roskilde Bank aktier.

Aktiekøbene skete således på et forkert informationsgrundlag.

Da det begyndte at gå ned ad bakke for banken blev de vildledt til at beholde aktierne, selvom det kort tid efter viste sig, at de intet var værd.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har anført, at den del af klagen, der vedrører M’s aktiekøb i 2007, er bortfaldet som følge af M’s accept af forligstilbuddet i henhold til Finansiel Stabilitets aftale med Forbrugerombudsmanden.

De påståede krav vedrørende aktiekøbene i 2004 og 2005 for H’s ratepensionsmidler og datterens børneopsparingsmidler er forældede.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med aktiekøbene.

H har modtaget årsoversigter, udbytteberegninger og notaer. Hun vidste eller burde derfor have vidst, at børneopsparingsmidlerne og ratepensionsmidlerne alene var investeret i Roskilde Bank aktier. Investeringerne var ikke i strid med de indgåede aftaler.

Som aktionær siden 2004 har H været bekendt med risikoen ved at investere i aktier, ligesom hun har haft rig mulighed for at reagere, hvis hun ikke ønskede, at midlerne var investeret i Roskilde bank.

Banken er uden ansvar, for hvis klageren har misforstået dækningen i indskydergarantifonden.

H traf selv beslutning om både aktiekøbene og om at undlade at sælge. I e-mailen af 15. juli 2008 til H anfører bankmedarbejderen alene fakta baseret på offentligt tilgængelige oplysninger.

Der ydes ikke erstatning for skuffede forventninger.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren M har under klagesagen accepteret et forligstilbud fra Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) vedrørende sit køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med bankens emission i 2007.

Klageren H har fastholdt klagen for så vidt angår køb af Roskilde Bank aktier til hendes ratepension og til hendes mindreårige datters børneopsparing.

Ankenævnet finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at Roskilde Bank begik ansvarspådragende fejl eller forsømmelser ved sin rådgivning af H, i forbindelse med aktiekøbene, der fandt sted i 2004 og 2005.

Vi finder således, at H ikke kunne være uvidende om den risiko, der er forbundet med investering i aktier, og at hun måtte indse, at bankens forventninger til kursudvik­lingen kunne vise sig ikke at holde, og at hun selv måtte bære risikoen herfor.

Det lægges til grund, at værdien af aktierne på købstidspunkterne ikke oversteg det ifølge pensionsbeskatningsloven maksimalt tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning, og at købene derfor ikke var i strid med de dagældende regler om den såkaldte 20 %-regel, jf. nu § 12, stk. 14 i bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Tre medlemmer – John Mosegaard, Jan Staal Andersen og Michael Reved – udtaler:

Vi finder endvidere ikke, at Roskilde Bank begik ansvarspådragende fejl eller forsømmelser ved sin rådgivning af H i sommeren 2008, hvor H overvejede at skifte pengeinstitut og sælge aktierne.

Vi finder således, at H ikke kunne være uvidende om den risiko, der er forbundet med investering i aktier, og at hun måtte indse, at bankens forventninger til kursudviklingen kunne vise sig ikke at holde, og at hun selv måtte bære risikoen herfor.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af om banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med H’s henvendelse til banken i sommeren 2008 om eventuelt at skifte pengeinstitut og sælge aktierne, ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. Vi finder derfor, at denne del af klagen bør afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.

Klagerne får klagegebyret tilbage.