Overførsel af det sikrede lån til andet pengeinstitut, spørgsmål om bortfald af kaution.

Sagsnummer:438/1997
Dato:20-04-1998
Ankenævn:Niels Waage, Peter Stig Hansen, Leif Nielsen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Kaution - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Overførsel af det sikrede lån til andet pengeinstitut, spørgsmål om bortfald af kaution.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 9. juli 1997 underskrev klageren sammen med V hos indklagede en anmodning om overførsel af V's engagement med Unibank til indklagede. V's engagement bestod bl.a. af et lån, for hvilket klageren havde kautioneret, samt en børneopsparingskonto for klagerens og V's fælles barn. Børneopsparingskontoen var oprettet af V. Umiddelbart under klagerens og V's underskrifter på overførselsanmodningen var fortrykt "kontohaver".

Ved skrivelse af 10. juli 1997 meddelte Unibank klageren, at dennes kaution for V's lån var bortfaldet som følge af, at lånet var indfriet.

Ved skrivelse af 17. juli 1997 anmodede indklagede V om at rette henvendelse for underskrift af lånedokument. Indklagede har oplyst, at det herefter telefonisk aftaltes med V, at V og klageren skulle give møde den 1. august. Ved skrivelse af 4. august 1997 anmodede indklagede V om at aftale nyt møde, da hverken V eller klageren kom til mødet den 1. s.m.

Ved skrivelse af 26. august 1997 anmodede indklagede klageren om at henvende sig for underskrift af lånedokumentet med V.

Indklagede overgav sagen til advokat, som ved skrivelse af 17. september 1997 meddelte klageren, at V havde undladt at indbetale låneydelsen til indklagede den 31. august 1997, hvorfor klageren blev anmodet om at betale.

Ved skrivelse af 29. oktober 1997 tog indklagedes advokat sagen til inkasso over for klageren.

Klageren har den 3. december 1997 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han ikke hæfter som kautionist over for V's lån hos indklagede.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han ikke forstår baggrunden for indklagedes henvendelse til ham, idet han er frigjort for sin kaution over for Unibank. Han underskrev overførselsanmodningen da hans og V's fælles barns børneopsparingskonto også skulle overføres til indklagede. Han har ikke givet indklagede telefonisk tilsagn om at ville være kautionist i forhold til indklagede.

Indklagede har anført, at man accepterede overførsel af engagementet på betingelse af, at klageren fortsatte som kautionist for et lån på 61.000 kr. V oplyste, at dette ikke var noget problem. Indklagedes medarbejder kontaktede telefonisk klageren, der bekræftede at ville kautionere over for indklagede. Det aftaltes med klageren, at han skulle komme og underskrive overførselsanmodningen som bekræftelse på kautionen. Klageren har ved sin underskrift på overførselsanmodningen givet tilsagn om kautionen. Baggrunden for klagerens underskrift var ikke, at børneopsparingskontoen skulle overføres, idet dette ikke krævede klagerens underskrift, da kontoen er oprettet alene af V.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren alene ved sin underskrift på overførselsanmodningen til Unibank påtog sig at kautionere for det lån, som indklagede efter overførslen af engagementet ville yde V. Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at indklagede gennem indfrielsen af V's lån hos Unibank er indtrådt i Unibanks kaution mod klageren. Indklagede har gjort gældende, at klageren mundtligt havde givet tilsagn om at ville kautionere over for indklagede, inden overførslen fandt sted. Klageren har bestridt at have givet et sådant tilsagn.

Ankenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt klageren telefonisk havde givet indklagede tilsagn om at ville kautionere i forhold til indklagede, forinden indklagede accepterede at overtage V's engagement, forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men må ske for domstolene. Ankenævnet afviser herefter klagen i medfør at § 7, stk. 1 i Ankenævnets vedtægter, således at det

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.