Spørgsmål om erstatning for tab i en situation, hvor værdipapirer i en formueplejeordning blev solgt få uger efter, at ordningen var etableret, på hvilket tidspunkt værdien var faldet betydeligt.

Sagsnummer:159/2020
Dato:30-10-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for tab i en situation, hvor værdipapirer i en formueplejeordning blev solgt få uger efter, at ordningen var etableret, på hvilket tidspunkt værdien var faldet betydeligt.
Indklagede:BankNordik
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klager medhold.

Indledning

Spørgsmål om erstatning for tab i en situation, hvor værdipapirer i en formueplejeordning blev solgt få uger efter, at ordningen var etableret, på hvilket tidspunkt værdien var faldet betydeligt.

Sagens omstændigheder

Den 11. februar 2020 sendte klageren et udfyldt skema om sin risikoprofil til Banknordik med henblik på at holde et møde med banken om at investere. Af skemaet fremgik blandt andet:

”…

4. Værdien af din investering falder i løbet af kort tid (nogle måneder) med 15%. Hvad gør du?

[ ] A) Sælger alt for ikke at tabe yderligere.

[X] B) Afventer i håb om at markederne retter sig.

[ ] C) Køber op, da papirerne nu er blevet billigere (hvis der er flere penge at købe for)

…”

Den 20. februar 2020 blev der holdt et møde, idet klageren ønskede at investere 450.000 kr. Med henblik herpå udarbejdede banken en ”Investeringsaftale” og en ”Aftale om Personlig FormuePleje”.

Af investeringsaftalen fremgik, at klageren havde en indtægt på 720.000 kr. og en formue på 1.500.000 kr. Klagerens risikoprofil var høj risiko og investeringshorisonten var 3-7 år. Af aftalen om personlig formuepleje fremgik blandt andet:

”…

1. Aftale om Personlig FormuePleje

Undertegnede parter indgår hermed aftale om Personlig FormuePleje af nedenstående værdipapirdepot med tilhørende konto i BankNordik.

Fuldmagt
I medfør af denne aftale giver
[klageren]
Værdi af aftale d.d. DKK 450.000,00

hermed

BankNordik
fuldmagt til på mine vegne og for min regning at disponere over værdipapirer i depot nr. Kommende samt konto nr. [-529] i henhold til bestemmelser i vilkår for Personlig Formuepleje, der vedlægges som bilag 3.

Denne aftale bekræfter bankens bemyndigelse til på mine vegne at udøve formueplejen.

2. Aftalens formål

Aftalens formål er at opnå størst muligt afkast ud fra din valgte investeringsrisiko (investeringshorisont og risikovillighed). Med henblik herpå forvalter BankNordik de aktiver, der til enhver tid er placeret i ovennævnte depot og på ovennævnte konto, i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale og de generelle vilkår, der gælder for aftalen.

3. Ændringer af forvaltningsbeløbet

Beløb der indsættes på kontoen jf. afsnit 1 bliver investeret i overensstemmelse med den aftalte matrice jf. aftalens afsnit 5. Som udgangspunkt kan du ikke disponere over kontoen, og skal du have et beløb udbetalt, skal dette ske efter forudgående aftale med BankNordik. Da der skal tages hensyn til igangværende handler, kan der gå op til fire bankdage, før du kan disponere over beløbet.

5. Valg af matrice

Dit valg af matrice er Matrice 70

Høj (Matrice 70)

Matricen har en andel på ca. 70 % aktier og 30 % obligationer. Matricen forventes over tid at give et højere afkast sammenlignet med matricer med større andele af obligationer men kan i enkelte år give negative afkast. Matricen egner sig til investorer med mellem/høj risikovillighed og med mellem/lang investeringshorisont.

Dit valg af matrice er baseret på din valgte investeringsrisiko (investeringshorisont og risikovillighed) jf. afsnit 4. BankNordik investerer ud fra den valgte matrice.

8. Opsigelse og ophør af aftalen

I relation til opsigelse og ophør af denne aftale skal du være særligt opmærksom på:

  • at du kan opsige aftalen med otte dages varsel
  • at du i forbindelse med opsigelse er forpligtet til at respektere uafviklede transaktioner
  • at banken i forbindelse med din opsigelse af aftalen uden ophold ophører med at overvåge og forvalte dine investeringer og vil foranledige salg af samtlige dine investeringsprodukter i de depoter, som er omfattet af aftalen, hvorefter kontoen og depotet vil blive opgjort

9. Kontante midler

Med udgangspunkt i din valgte matrice samt bankens forventninger til markedet, kan BankNordik placere dine midler helt eller delvist som kontant opsparing.

10. Risiko

BankNordiks dispositioner baserer sig på bankens forventninger til en fremtidig kursudvikling. BankNordik garanterer eller tilsikrer ikke noget bestemt afkast af investeringerne. Et afkast og/eller en kursudvikling kan blive negativ.

…”

Den 25. februar 2020 indsatte klageren 450.000 kr. på formueplejeaftalen.

Ved seks fondshandler den 28. februar 2020 (fredag) blev midlerne investeret af banken med valør/bogføringsdato den 3. marts 2020. Banken har oplyst, at handels-notaerne blev sendt til klageren på handelsdagen. Dokumenterne vedrørende investeringsaftalen var og blev ikke underskrevet af klageren.

Fra begyndelsen af marts 2020 var der følgende mailkorrespondance mellem klageren og banken:

Tid (år 2020)

Afsender

Tekst

2. marts kl. 07.23
(mandag)

 

Klageren

Jeg vil lige høre om handlen er trådt i kraft selvom de ikke er “underskrevet digitalt” endnu. Hvis ikke, var det måske en god ide at vente et par uger med at investere den.

2. marts kl. 14.47
(mandag)

Banken

Kan se de har trukket pengene til side og er klar til investering.
Skal jeg sætte det til en stopper ?
Er der noget ved selve investering der gøre dig nervøs ?

3. marts kl. 09.41
(tirsdag)

Klageren

Der er ikke noget ved selve investeringen jeg er nervøs for, men de store aktiefald pga coronavirus fik mig til at overveje om det nu var det rigtige tidspunkt at gå ind i marked på?
Jeg ville være glad for at vente 14 dage med at låse pengene fast

5. marts kl. 08.29
(torsdag)

Banken

Jeg beklager jeg først besvar idag - har været ramt af sygdom.
Kan se min investeringsfolk har allerede investeret pengene. Skal jeg bed dem om at trække pengene ud igen?

8. marts kl. 15.11
(søndag)

Klageren

Ja, du må bede dem om at trække pengene tilbage, jeg vil gerne vente lidt med at investere

9. marts kl. 09.20
(mandag)

Banken

Jeg beder min markets om at trække pengene tilbage.
Du hører fra mig.

12. marts kl. 10.50
(torsdag)

Klageren

Jeg har ikke hørt fra dig, derfor vil jeg lige høre hvordan det går?

12. marts kl. 11.02
(torsdag)

Banken

Jeg har intet hørt fra mine markets folk og har rykket dem nu.

17. marts kl. 12.15
(tirsdag)

Klageren

Venter stadig at høre fra dig

17. marts kl. 14.14
(tirsdag)

Banken

Jeg har rykket i min markets om det skal sælge papirne.
Lige nu er der suspension, hvorfor handel er forsinket.

17. marts kl. 21.39
(tirsdag)

Klageren

D. 3/3-20 beder jeg om at få stoppet investeringen som ikke er underskrevet, derfor regner jeg med at jeg stadig har det tilsidesatte beløb til min rådighed.

18. marts kl. 15.06
(onsdag)

Banken

Min markets afdeling har meldt tilbage de sørger for salget.
Så pengene kommer ind på kontoen

25. marts kl. 14.26
(onsdag)

Klageren

Jeg har utilsigtet udgifter da jeg skal på Rigshospitalet og i dialyse, så du må meget gerne rykke for pengene endnu en gang.

26. marts kl. 14.05
(torsdag)

Banken

Pengene er kommet tilbage på din konto nu.

26. marts kl. 14.05
(torsdag)

Klageren

Efter som jeg ikke har underskrevet investeringsaftalen mener jeg at have krav på at få alle pengene tilbage

27. marts kl. 16.43
(fredag)

Banken

Pengene er investeret ud fra dine ønsker som vi aftalte tilbage d. 20 februar i webmødet.
Hvor vi også drøftede om risikoen for tab og man skal holde sin investeringsstrategi i dårlige tider.

27. marts kl. 17.06
(fredag)

 

Jeg mener jeg bad om, at vente med at investere.
Jeg bad IKKE om at investere og derefter sælge dem.
Jeg mener du har behandlet min forespørgsel om at vente med investeringen dårligt og jeg ønsker at gå videre til den klageansvarlige i banken, som jeg gerne vil have du henviser mig til.
Jeg mener jeg skal have alle 450.000 kr. tilbageført til min konto, da jeg jo ville vente med at investere og IKKE underskrev investeringsaftalen som jo må være forudsætningen for at banken kan investere mine penge.

Banken har oplyst, at værdipapirerne i klagerens depot blev solgt den 18. marts 2020, hvorved der blev realiseret et tab. Klageren har fremlagt en udskrift, der viser, at der den 26. marts 2020 blev overført 364.897 kr. til konto -529, og har på det grundlag opgjort tabet til 85.103 kr. (450.000 kr. - 364.897 kr. = 85.103 kr.).

Den 5. maj 2020 indgav klageren en klage over Banknordik til Ankenævnet.

Banken har under sagen pr. kulance betalt 1.285,48 kr. til klageren. Beløbet udgør differencen mellem 369.171,37 kr. og 367.885,89 kr. som ifølge udskrifter, som banken har fremlagt, udgjorde kursværdien af de foretagne investeringer henholdsvis den 17. og 18. marts 2020.

Parternes påstande

Kageren har nedlagt påstand om, at BankNordik skal betale 85.103 kr.

BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør tilbagebetale tabet på 85.103 kr. Banken burde have informeret tydeligere om, at den var i færd med at afvikle hans investering. Dette var aldrig hans ønske. Han ønskede blot at vente lidt med at investere, hvis det kunne lade sig gøre.

Det var på et telefonmøde aftalt, at banken skulle investere pengene og banken ville sende papir til underskrift.

På grund af coronaen blev han i tvivl, om det var rette tidspunkt at investere, og han mailede derfor, om han kunne nå at vente med investeringen. Han fik ikke et klart ja eller nej, og derfor håbede han hele tiden, at rådgiveren kunne nå at stoppe handlen, så han kunne investere pengene lidt senere. På intet tidspunkt forestillede han sig, at banken ville sælge alle værdipapirerne igen.

Hans spørgsmål var i sin enkelthed, om der kunne ventes med investeringen i en kortere periode. Svaret burde have været et nej og ikke et spørgsmål om salg af hans investering med stort tab til følge.

Det kan godt være at banken har sendt handelsnotaer på webbanken. Dem har han så ikke læst.

Det er uforståeligt, at rådgiveren kunne finde på overhovedet at spørge om investeringen skulle sælges. Dette var på intet tidspunkt en overvejelse, han havde haft. Rådgiveren måtte være klar over de udgifter, der var forbundet med dette.

Det var et chok for ham, da han på sin konto så, at værdipapirerne var solgt med et tab på 85.103 kr.

BankNordik har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at der på baggrund af risikoprofilen blev afholdt et webmøde med klageren. Til mødet bekræftede klageren, at han ønskede at investere 450.000 kr., og at han ønskede at investere med det samme. Den mundtlige aftale om investeringen har klageren bekræftet under klagesagen.

En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale. Klageren kan derfor ikke efterfølgende påberåbe sig aftalens ugyldighed alene på grund af sin manglende vilje til efterfølgende at underskrive aftalen.

Da klageren ønskede at investere med det samme, iværksatte banken investeringsprocessen så hurtigt som muligt. Der var således allerede handlet, da klageren den 2. marts 2020 henvendte sig til banken, med håb om at vente med investeringen på grund af store aktiefald i forbindelse med corona. Dette skrev klager i sin mail af 3. marts 2020. Indklagede besvarede denne mail den 5. marts 2020, med besked om ”… investeringsfolk har allerede investeret pengene…”. Dette var en klar besked om, at 450.000 kr. på henvendelsestidspunktet var investeret. Klageren havde endvidere fået handelsnota for hvert gennemført køb samme dag, som der var handlet.

Banken spurgte, om klageren ønskede at pengene skulle trækkes ud igen. Klageren bekræftede dette ved mail af 8. marts 2020, hvorefter banken den 9. marts 2020 igangsatte denne proces.

Klageren blev overrasket over det relativt store tab i forbindelse med salg af hele depotet, da der kun var gået omkring en måned fra investeringen var igangsat til salget var gennemført. Det er dog ikke usandsynligt at have et relativt stort tab ved kortidsinvestering, som ellers var tiltænkt at være over en tidshorisont på 3-7 år.

Risikoen for tab ved investering blev drøftet med klageren på webmødet den 20. februar 2020. Banken oplyste, at investeringsstrategien altid bør holdes; særligt i dårlige tider, som i coronatiden. Derudover hænger risikoen for tab og gevinst uløseligt sammen med den investeringsrisiko som klageren påtog sig i henhold til risikoprofilen og aftalen. Ifølge risikoprofilen ville klageren i en situation, hvor hans investering i løbet af kort tid (nogle måneder) faldt med 15 %, ”afvente i håb om at markederne retter sig.” Dette har klageren ikke fulgt, da han købte og derefter solgte inden for en måned på grund af nervøsiteten ved aktiefald i forbindelse med corona. Alt andet lige vil en risiko for tab være væsentligt større, såfremt investeringsstrategien ikke følges, som der er sket i dette tilfælde.

Da klageren bad banken om at trække pengene ud igen, var der tale om salg af hele depotet, som medførte en opsigelse af investeringsaftalen, hvilket kunne ske med otte dages varsel. Klageren sendte besked om opsigelsen søndag den 8. marts 2020. Med otte dages varsel fra mandag den 9. marts 2020, som var første efterfølgende kontordag, skulle depotet i henhold til Vilkår for Personlig FormuePleje være solgt senest den 17. marts 2020. Da depotet først blev solgt den 18. marts 2020, var der tale om overskridelse af otte dages fristen med én dag, som medførte et tab på 1.285,48 kr. Banken har pr. kulance godtgjort klageren beløbet.

Ankenævnets bemærkninger

Det må lægges til grund, at der den 20. februar 2020 blev indgået en bindende aftale mellem klageren og Banknordik om investering via en formueplejeordning af 450.000 kr., som klageren overførte til banken den 25. februar 2020, hvilket heller ikke er bestridt af klageren.

Det lægges endvidere til grund, at bankens køb den 28. februar 2020 af værdipapirer under formueplejeordningen var i overensstemmelse med det aftalte, og at klageren fik tilsendt handelsnotaer.

Den 2. marts 2020 henvendte klageren sig til banken med henblik på at udsætte investeringen. Banken oplyste den 5. marts 2020, at pengene allerede var investeret og spurgte, om bankens investeringsafdeling skulle ”trække pengene ud igen”. Hertil svarede klageren den 8. marts 2020: ”Ja, du må bede dem om at trække pengene tilbage”.

Ankenævnet finder, at banken på tydelig måde burde have oplyst klageren om, at de indgåede handler ikke kunne annulleres med den følge, at klageren fik sine penge tilbage, og at der ved et salg af værdipapirerne ville blive realiseret et tab. Ankenævnet finder, at banken må bære risikoen for den uklare kommunikation mellem parterne.

Ankenævnet finder på den baggrund, at banken er erstatningsansvarlig for tabet som følge af, at værdipapirerne blev solgt.

Erstatningen findes at burde fastsættes til 83.819,52 kr. svarende til det realiserede tab med fradrag af det beløb, som klageren allerede har modtaget.

Erstatningsbeløbet tillægges procesrente fra indgivelsen af klagen til Ankenævnet den 5. maj 2020.

Ankenævnets afgørelse

BankNordik skal inden 30 dage betale erstatning til klageren som fastsat ovenfor.

Klageren får klagegebyret tilbage.