Indsigelse mod kaution i forbindelse med opdeling af gæld.

Sagsnummer:190/2018
Dato:18-12-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Kristian Ingemann Petersen, Michael Reved, Troels Hauer Holmberg, Søren Geckler
Klageemne:Kaution - stiftelse
Kaution - hæftelse
Ledetekst:Indsigelse mod kaution i forbindelse med opdeling af gæld.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod kaution i forbindelse med opdeling af gæld.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes tidligere samlever, S, var kunder i Nordea Danmark.

I 2012 optog parret et fælles lån til brug for indfrielse af fælles gæld, herunder kassekredit og et ubevilget overtræk i banken samt til indfrielse af klagerens personlige gæld og S’s personlige gæld.

I forbindelse med at klagerens og S’s samliv ophørte, blev det fælles lån opdelt mod krydskaution. Den 30. januar 2014 underskrev S som debitor og klageren som selvskyldnerkautionist et gældsbrev vedrørende et niårigt lån i banken på 143.100 kr. til en rente på for tiden 10,25 % p.a. og en månedlig ydelse på 2.000 kr. Samme dag underskrev klageren et kautionsdokument vedrørende lånet samt et tilsvarende gældsbrev på 143.100 kr., der blev underskrevet af S som selvskyldnerkautionist. Af kautionsdokumenterne fremgik blandt andet:

”… Selvskyldnerkautionen indebærer, at jeg/vi må opfylde debitors forpligtelser over for banken, hvis debitor ikke selv opfylder dem. Dette gælder tillige renter, provision, gebyrer samt bankens omkostninger i anledning af misligholdelsen. …

Information og udlevering af oplysninger i henhold til regler om privat kaution udarbejdet af Forbrugerrådet og Finansrådet.

Banken har informeret mig/os om debitors/låntagers øvrige kreditaftaler med banken med angivelse af aktuel gæld for lån samt aktuel kreditramme og udnyttelse af kredit.

Jeg/vi har modtaget følgende:

_   seneste årsopgørelse fra skattevæsenet

_   seneste tre lønsedler

_   seneste regnskab, hvis der er tale om en erhvervsvirksomhed

_   andet tilsvarende materiale: …

Jeg/vi har modtaget Forbrugerrådets og Finansrådets fælles information om kaution.

Jeg/vi og banken erklærer, at vi sammen har gennemgået Forbrugerrådets og Finansrådets fælles information om kaution. …”

Efterfølgende misligholdt S sit lån. Banken opsagde gældsbrevet og rejste krav mod S og mod klageren som kautionist. Klageren gjorde indsigelse mod kautionsforpligtelsen. Den 27. oktober 2017 tilbød banken at nedsætte renten til 6 % p.a., hvis klageren overtog hele gælden. Klageren afviste forslaget. Banken anmodede endvidere klageren om at meddele, om hun kunne acceptere en anmodning fra S om nedsættelse af den månedlige ydelse til 1.351 kr. Klageren gav ikke tilsagn til ydelsesnedsættelsen.

Parternes påstande

Den 8. juni 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal frigøre hende for kautionsforpligtelsen.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken pressede hende til at påtage sig kautionen.

Banken gav hende ikke den fornødne rådgivning om kautionens konsekvenser og rækkevidde. Banken har trods opfordring hertil ikke redegjort for hvilken rådgivning, banken gav hende i forbindelse med kautionen eller hvilken rådgiver, der vejledte hende. Banken har således ikke dokumenteret, at den ydede den fornødne rådgivning i forbindelse med, at hun påtog sig kautionen. Banken har ikke bestridt den manglende rådgivning.

Banken har ikke iagttaget reglerne om god skik, idet banken opfordrede hende til at overtage den del af gælden, som S hæftede for, vel vidende at S ikke kunne eller ville betale sin del af den samlede gæld.

Banken har ydet mangelfuld rådgivning om rækkevidden af en kautionsforpligtelse i forbindelse med sammenlægning af to lån.

Banken har ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med bankens effektuering af kautionsforpligtelsen.

Nordea Danmark har anført, at banken var berettiget til at forlange krydskaution som betingelse for opdeling af den fælles gæld, som klageren hæftede solidarisk for. Klageren påtog sig ikke nye, større gældsforpligtelser ved kautionen.

Klagerens klage over bankens effektuering af kautionen er ikke nærmere begrundet. Banken bestrider at have handlet i strid med regler og retningslinjer ved opsigelse af gældsbrevet og ved påkrav over for klageren som kautionist, herunder ved drøftelse af en forligsmæssig løsning.

Der er ikke godtgjort omstændigheder, der kan medføre, at banken er forpligtet til at frigøre klageren.

Ankenævnets bemærkninger

I forbindelse med klagerens og hendes tidligere samlever, S’, samlivsophævelse i 2014 blev parrets fælles gæld til Nordea Bank opdelt. Som betingelse for opdelingen af gælden skulle klageren og S krydskautionere for hinandens gæld. Klageren underskrev derfor en kautionserklæring for 143.100 kr. af S’ gæld til banken.

Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken på utilbørlig måde pressede klageren til at lade den fælles gæld opdele mod gensidig kaution.

Klageren og S hæftede solidarisk for den fælles gæld til banken. Banken var derfor berettiget til at stille krav om gensidig kaution som betingelse for at opdele gælden. Der skete herved ikke en forøgelse af klagerens gæld, da klageren i forvejen hæftede som debitor for den samlede gæld.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder, der kan føre til, at klagerens kaution er bortfaldet helt eller delvist.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.