Krav om erstatning begrundet i frarådning af omlægning af realkreditlån til et fastforrentet 0,5 % i sommeren 2021 og frarådning af omlægning til et fastforrentet 1 % lån i januar 2022.

Sagsnummer:630/2023
Dato:31-05-2024
Ankenævn:Bo Østergaard, Dorte Runge-Moos, Steen Jul Petersen, Mor-ten Bruun Pedersen og Kim Korup Eriksen.
Klageemne:
Ledetekst:Krav om erstatning begrundet i frarådning af omlægning af realkreditlån til et fastforrentet 0,5 % i sommeren 2021 og frarådning af omlægning til et fastforrentet 1 % lån i januar 2022.
Indklagede:Nykredit Realkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning begrundet i frarådning af omlægning af realkreditlån til et fastforrentet 0,5 % lån i sommeren 2021 og frarådning af omlægning til et fastforrentet 1,0 % lån i januar 2022.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nykredit Realkredit og havde den 9. marts 2015 underskrevet en ”Samtykkeerklæring og kontaktaftale” med Nykreditkoncernen, hvoraf blandt andet fremgik:

”Vi vil gerne holde dig orienteret om nyheder og muligheder, der kan give dig økonomiske fordele. Det kan fx være en konkret anbefaling, så du får flere penge til dig selv og mere luft i hverdagsbudgettet, men også økonomiske tendenser og analyser, der går bag om udviklingen på eksempelvis boligmarkedet.

For at kunne servicere dig bedst muligt vil vi bede dig om at:

 • give dit samtykke til, at de nedenfor anførte selskaber kan dele dine kundeoplysninger
 • tage stilling til i kontaktaftalen, hvordan du vil kontaktes med markedsføring

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du sætte kryds i "Nej tak.

Kontaktaftale …

[X] Jeg ønsker ikke at modtage Nykredits markedsføringsmateriale, herunder anbefalinger til omlægning af lån og andre nyheder. Har du ikke ovenfor frabedt dig markedsføring eller, at Nykredit kan kontakte dig, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte Nykredit.

…”

Klageren havde optaget et F-kort lån i Totalkredit med pant i sin faste ejendom. Han havde ligeledes i 2019 optaget et tilpasningslån F5 med 10 års afdragsfrihed, der skulle rentetilpasses første gang den 31. december 2023.

I sommeren 2021 tog klageren telefonisk kontakt til sin rådgiver, R, i realkreditinstituttet for at få rådgivning om omlægning af sine realkreditlån til et fastforrentet 0,5 % lån. Klageren blev rådgivet til ikke at omlægge sine lån.

I januar 2022 tog klageren igen telefonisk kontakt til R for at få rådgivning om omlægning af sine realkreditlån til et fastforrentet 1 % lån. Klageren blev igen rådgivet til ikke at omlægge sine lån.

Af et brev af december 2022 fra Totalkredit til klageren fremgik blandt andet:

Den stigende rente påvirker den nye ydelse på dit lån

Du har et F-kort-lån, hvor renten bliver reguleret 1. januar 2023.

Renten er den seneste tid steget på baggrund af den ekstraordinære situation i verden. Vi forventer derfor, at ydelsen på dit lån stiger, når lånets rente bliver reguleret til januar. Det synes vi, du skal vide allerede nu, så det ikke kommer bag på dig, når reguleringen er gennemført.

Hvad betyder rentestigningen for renten på dit lån?

Du betaler i dag en rente på 0,5688% på dit lån.

Med den nuværende rentestigning ser det ud til, at renten på dit lån stiger til ca. 2,6% til januar. Denne stigning vil betyde, at din ydelse stiger fra og med betalingen pr. 31. marts 2023.

Dette kan ændre sig, hvis renten ændrer sig frem mod januar.

Følg udviklingen på totalkredit.dk

Du kan holde dig opdateret om rentereguleringen på totalkredit.dk, hvor du ud fra den aktuelle rente bl.a. kan få en ide om din nye ydelse. Vær opmærksom på, at den aktuelle rente er et øjebliksbillede og derfor kan ændre sig inden rentereguleringen.

…”

Af et brev af 5. december 2022 fra Totalkredit til klageren fremgik endvidere, at der skete en mindre rentejustering på hans F5 tilpasningslån pr. 1. januar 2023, og at der ville ske rentetilpasning i december 2023.

Den 19. december 2022 havde klageren et møde med R. Af et mødereferat udfærdiget af R fremgik blandt andet:

Referat af møde d. 19-12-2022

Formålet med mødet var at drøfte din utilfredshed med, at Nykredit/[R] ikke har kontaktet dig i løbet af 2022 omkring den markante rentestigning, der har været siden starten af året, samt at afstemme forventningerne til vores fremtidige samarbejde.

Jeg skal beklage, at min chef, [navn] ikke deltog på mødet. Du havde i din mødebooking skrevet, at du ønskede, at [navn på chefen] var til stede. Det er udelukkende min fejl, at dette ikke er sket.

Vi har talt om

 • at du en gang i 2021 og igen i januar 2022 har kontaktet [R] på telefon i forhold til en drøftelse af, hvorvidt du skulle omlægge dine 2 realkreditlån til et lån med fast rente.
 • Du valgte på baggrund af vores drøftelser, at fortsætte med dine nuværende F-Kort og F5 Tilpasningslån. Set i bakspejlet, skulle du naturligvis have omlagt lånene til et lån med fast rente.
 • Du mener, at [R] direkte har frarådet dig at omlægge lånene, senest på vores telefonsamtale i januar 2022.
 • Jeg er af den opfattelse, at jeg i januar 2022 har givet udtryk for, at du havde nogle fine lån, og at du med baggrund i din solide økonomi og vores renteforventninger på daværende tidspunkt, kunne vælge/tillade dig at fortsætte med dine meget billige lån.
   
 • Jeg mener, at jeg på vores telefonsamtale i januar har anbefalet dig at følge med i renteudviklingen løbende.
 • at vi anbefaler, at du får regnet på din økonomi i forhold til hvordan det vil komme til at se ud, når du går på pension, formentlig i løbet af 1 år.
   
 • at du har en meget fin formue pt. Din formue (uden pension) er steget med ca. 1,5 mio. kr., siden du optog dit F5 Tilpasningslån i 2019.
 • Din friværdi i boligen ligger i niveauet 5 mio. kr. Herudover har du likvide midler for ca. 1,3 mio. kr.
 • Du fortalte, at du formentlig ikke kan medregne i hvert fald 800.000 kr. af disse, da det afhænger af en verserende retssag med din tidligere ægtefælle. Dette er ny viden for Nykredit.
 • at du i marts 2015 har frabedt dig at Nykredit må ringe eller skrive til dig (se Samtykkeerklæring og kontaktaftale, der er vedhæftet til referatet). [R] fortalte, at det er årsagen til, at du blandt andet ikke er blevet inviteret til webinar omkring renteudviklingen i løbet af 2022.

Vi har aftalt

 • at du ønsker en opringning fra Centerdirektør [navn]. Vi har aftalt, at [navn på centerdirektør] ringer til dig, enten den 28. eller 29. december 2022.
 • at du overvejer om du ønsker beregninger på din fremtidige økonomi, når du er gået på pension. I givet fald er du meget velkommen til at sende dine økonomiske dokumenter til [R] (se min mail fra 24. november 2022)

Du må endelig kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til referatet.”

Den 30. december 2022 havde klageren et møde med centerdirektøren. Af et af mødereferat udfærdiget af centerdirektøren fremgik blandt andet:

Referat af møde d. 30-12-2022

Kære [klagerens navn],

Tak for et godt møde.

Du havde bedt om dette møde, da din rådgiver [R] desværre havde misforstået dig og ikke inviteret mig med på det tidligere møde d. 19.12.2022.

Vi har talt om følgende punkter på vores møde:

 • din låneomlægning i 2019, hvor du optog et F5 lån, som skal refinansieres 31.12.2023.
 • at du for 1½ år siden talte med [R] om omlægning til ½% lån med faste rente. Her føler du, at [R] har talt dig ud af en omlægning på trods af at du gerne ville omlægge.
 • at du den 25. / 27. januar 2022 igen talte med [R] om omlægning til 1% lån med fast rente. Her føler du igen, at [R] har talt dig fra en omlægning på trods af at du gerne ville omlægge. Du bad om en beregning, som du aldrig har modtaget.
 • at du i 2015 har meddelt Nykredit, at du ikke ønsker, at Nykredit kontakter dig vedrørende markedsføring, men at du ikke har fravalgt kontakt vedrørende dine lån.
 • at du er bekymret for fremtiden og om dine pensioner er høje nok til, at du kan klare dig. Dine pensioner er ikke så høje, som de kunne være, da du tidligere har mistet en Tjenestemandspension.
 • at du er bekymret for fremtiden nu, hvor ydelsen på dit lån stiger fra kr. 500 til kr. 11.000 pr. kvartal.
 • at tilliden til Nykredit skal genoprettes, så du kan leve med det. Det kan ske ved, at du kan komme ud af dine lån uden at skulle betale så meget i ydelse fremover. Du ønsker en afklaring inden dit F5 lån skal refinansieres den 31.12.2023.
 • at Nykredit er der for dig og kan bruges som professionel sparrings- og samarbejdspartner. …

Vi har aftalt

 • at jeg undersøger sagsforløbet i forbindelse med de kontakter, som du har haft med [R].

…”

Af et brev af 12. januar 2023 fra centerdirektøren til klageren fremgik blandt andet:

”Jeg vil endnu en gang takke for et godt møde, den 30. december 2022.

Jeg har nu haft mulighed for at gennemgå sagen.

I din konkrete sag har du og [R] haft to telefoniske kontakter – en i sommeren 2021 og en i januar 2022. Begge gange har I blandt andet talt om dine lån. På tidspunktet for samtalerne var der negativ rente på dine eksisterende lån og indfrielseskursen ville være 102,9-103,8. Hertil ville der så også være et kurstab på optagelse af det nye lån. Jeg formoder, at den lave rente på dine nuværende lån og renteforventningerne har været afgørende for at lånene ikke er omlagt.

Jeg kan oplyse, at Nykredit ikke fraråder omlægning af lån. Hvis du som kunde ønsker at omlægge dine lån, så gør vi det gerne. Også selvom det eventuelt er imod Nykredits anbefalinger. Så hvis du havde valgt at omlægge lånene medio 2021 eller primo 2022, så havde vi også gjort det.

At du ikke har modtaget en beregning på omlægning af lånet i januar 2022 kan jeg kun beklage.

I forbindelse med rentestigningerne i 2022 har vi ikke kontaktet dig, da du den 9. marts 2015 med Nem-Id har underskrevet en samtykkeerklæring, hvor du ikke ønsker at Nykredit skal skrive eller ringe til dig. Dette gælder Nykredits markedsføringsmateriale, herunder anbefalinger til omlægning af lån samt brev med andre nyheder. Derfor har vi ikke skrevet til dig i forbindelse med stigning i renten og du har ikke fået invitation til deltagelse i webinarer m.m. omkring emnet.

…”

Klageren har oplyst, at han den 28. september 2023 modtog en opringning fra realkreditinstituttet (indtalt på hans telefonsvarer), hvor instituttet bad ham ringe tilbage for at drøfte en omlægning af hans realkreditlån.

Parternes påstande

Den 15. oktober 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Realkredit skal betale erstatning.

Nykredit Realkredit har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at sagen tager sit udgangspunkt i hans kontakt til R i sommeren 2021. Hans søster havde på det tidspunkt fået anbefalet af sin bankforbindelse, at det var et gunstigt tidspunkt at omlægge flekslån til et fastforrentet lån. Hans kontakt til R resulterede i en forsikring om, at der overhovedet ikke var nogen grund til bekymring, at hans flekslån var meget favorable, og at der var langt igen, inden det ville kunne svare sig med en omlægning. R kom slet ikke ind på, hvad en eventuel omlægning ville indebære.

Ultimo januar 2022 tog han igen kontakt til R, hvor han gentog sine tanker om låneomlægning og sin interesse i at være på den sikre side, da der ikke var lang tid til hans pensionering. Også denne gang blev det helt afvist, at der skulle være noget at bekymre sig for.

Da han nu to gange meget tydeligt (det var det eneste hans henvendelser drejede sig om) havde bragt samme emne op, tillod han sig derfor at afvente R’s henvendelse til ham, hvis R med rettidig omhu fandt det nødvendigt at ændre på disse råd. Dette skete aldrig.

Stor var hans forundring derfor, da han primo december 2022 modtog et brev fra Nykredit/Totalkredit med oplysning om, at hans lån måtte forventes at stige til det 10 dobbelte ultimo 2023.

Han må på det kraftigste lægge afstand til Nykredits udsagn om, at han var blevet bedt om selv at holde sig orienteret om renteudviklingen. Han tog netop kontakt til R, fordi han stod foran en snarlig pensionering, og derfor selv fandt det trygt at omlægge til et fastforrentet lån, som på daværende tidspunkt var 0,5 %. Han har selv ved flere lejligheder talt med R omkring sine pensionsproblemer. Da han næste gang kontaktede R, var renten steget til 1 %, og han indledte samtalen med, at hans søsters bankforbindelse havde taget kontakt til hende vedrørende en omlægning af hendes flekslån til fastforrentet.

Når han begge gange klart og tydeligt blev frarådet en omlægning og heller ikke blev præsenteret for et eventuelt muligt scenarie, hvis han ville omlægge til fastforrentet lån, var han af den opfattelse, at han tydeligt havde gjort R opmærksom på sine bekymringer og nu kunne forvente, at Nykredit tog næste skridt, når der måtte være behov for dette.

Derfor er det heller ikke for at virke uhøflig, når han spurgte Nykredits kundeservice, om deres medarbejdere var tilstrækkeligt uddannet/orienteret, og om man følte et ansvar for den rådgivning, som man gav sine kunder. På baggrund af de råd hans søster fik, måtte der være nogen i branchen, som havde set en anden skrift på væggen.

Den 28. september 2023 blev han kontaktet telefonisk af Nykredit vedrørende eventuel omlægning af lån på trods af, at han havde frabedt sig ”markedsføring”. Det glippede bare tidligere, da han allermest havde brug for det.

Han forventer, at Nykredit kompenserer ham for den ansvarspådragende rådgivning, som han har fået. Dette indebærer en økonomisk kompensation på ca. 45.000 kr. årligt over de næste fem år svarende til den rentedifference, som han kunne have nøjedes med.

Nykredit Realkredit har anført, at klageren er blevet rådgivet ud fra renteforholdene og kurssituationen i sommeren 2021 og januar 2022. Klagerens lån var på daværende tidspunkt favorable for ham. Der var ingen afgørende besparelse eller fortjeneste ved at omlægge på daværende tidspunkt. Det ville desuden ikke være omkostningsfrit at omlægge lånene, da de dengang kun kunne indfries til en kurs over 100.

De renteændringer, der er indtrådt de seneste år, har ingen kunnet forudse. Nykredit kan derfor ikke holdes ansvarlig for manglende rådgivning om denne udvikling.

Klageren har i 2015 meddelt Nykredit, at han ikke ønskede markedsføring, herunder anbefalinger til omlægning af lån og andre breve med nyheder. Det er årsagen til, at klageren ikke har modtaget generelle invitationer til webinarer om renteudvikling. Da klageren ikke har givet samtykke til markedsføring, har Nykredit ikke kontaktet klageren omkring rådgivning om omlægning af lån. Et tilvalg af en markedsføringsaftale er dog ikke en aftale om en låneovervågning, hvor Nykredit henvender sig til specifikt til låntageren, hvis renten ændrer sig. Nykredit tilbyder ikke i dag låneovervågning.

I forhold til, at klageren har modtaget et opkald den 28. september 2023 vedrørende omlægning af lån, har det været en fejl, og denne kontakt burde ikke være sket. Nykredit har ringet ud til kunder, hvor klageren er gået under radaren i forhold til fravælgelse af telefonisk kontakt.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nykredit Realkredit og havde den 9. marts 2015 underskrevet en ”Samtykkeerklæring og kontaktaftale” med Nykreditkoncernen, hvori han havde sat kryds ved følgende: ”Jeg ønsker ikke at modtage Nykredits markedsføringsmateriale, herunder anbefalinger til omlægning af lån og andre nyheder. Har du ikke ovenfor frabedt dig markedsføring eller, at Nykredit kan kontakte dig, kan du til enhver tid gøre det ved at kontakte Nykredit.”

Klageren havde optaget et F-kort lån i Totalkredit med pant i sin faste ejendom. Han havde ligeledes optaget i 2019 optaget et tilpasningslån F5 med 10 års afdragsfrihed, der skulle rentetilpasses første gang den 31. december 2023.

I sommeren 2021 tog klageren telefonisk kontakt til sin rådgiver, R, i realkreditinstituttet for at få rådgivning om omlægning af sine realkreditlån til et fastforrentet 0,5 % lån. Klageren blev rådgivet til ikke at omlægge sine lån.

I januar 2022 tog klageren igen telefonisk kontakt til R for at få rådgivning om omlægning af sine realkreditlån til et fastforrentet 1 % lån. Klageren blev igen rådgivet til ikke at omlægge sine lån.

Nykredit Realkredit har anført, at klageren blev rådgivet ud fra renteforholdene og kurssituationen i sommeren 2021 og januar 2022. På tidspunktet for samtalerne var der en negativ rente på klagerens bestående lån. Der var ingen afgørende besparelse eller fortjeneste ved at omlægge på daværende tidspunkt. Det ville desuden ikke være omkostningsfrit at omlægge lånene, da de dengang kun kunne indfries til en kurs over 100. De renteændringer, der er indtrådt de seneste år, har ingen kunnet forudse.

Det fulgte af § 17 i bekendtgørelse nr. 752 af 23. april 2021 om god skik for boligkredit, der var gældende i januar 2022, at en boligkreditgiver eller boligkreditformidler skulle give låntageren vejledning om den foreslåede boligkreditaftale samt om eventuelle accessoriske tjenesteydelser, sådan at låntageren kunne vurdere, om det foreslåede produkt passede til dennes behov og finansielle situation.

Efter forløbet og de foreliggende oplysninger finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at realkreditinstituttets rådgivning af klageren i forbindelse med en eventuel låneomlægning i sommeren 2021 og i januar 2022 har været ansvarspådragende.

Ankenævnet bemærker, at såfremt klageren ikke mente, at realkreditinstituttet besvarede hans henvendelser tilstrækkelig uddybende og burde have sendt ham beregninger på den ønskede omlægning, måtte det ud fra et synspunkt om tabsbegrænsning påhvile klageren at bede realkreditinstituttet om at få en uddybende rådgivning og herefter indgå en konkret aftale om omlægning af lånene.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren ikke havde indgået en aftale om låneovervågning, idet realkreditinstituttet har oplyst, at det ikke tilbyder låneovervågning.

Ankenævnet finder det herefter ikke godtgjort, at realkreditinstituttet i øvrigt har begået fejl eller forsømmelser i sagen, der kan medføre et erstatningsansvar for realkreditinstituttet.

 Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.