Spørgsmål om dispositionsret over konto oprettet i datters navn.

Sagsnummer:147/2008
Dato:03-09-2008
Ankenævn:Peter Blok, Troels Hauer Holmberg, Karin Ladegaard, Erik Sevaldsen, Karin Sønderbæk.
Klageemne:Umyndighed - gave
Ledetekst:Spørgsmål om dispositionsret over konto oprettet i datters navn.
Indklagede:Sparekassen Faaborg
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens dispositionsadgang til en konto oprettet af klageren i sin datters navn.

Sagens omstændigheder.

På et ikke nærmere angivet tidspunkt indskød klageren 31.199 kr. på et indlånsbevis i Sparekassen Faaborg, Odense afdeling, med binding til den 1. juni 2008. Indskudsbeviset var oprettet i klagerens mindreårige datters navn. Datteren er født i november 1990.

Sparekassen Faaborg har anført, at ifølge sparekassens oplysninger er datteren bosiddende i udlandet hos sin mor.

Af et brev af 25. juli 2007 fra sparekassen til klageren fremgår, at sparekassen ifølge aftale fremsendte et fuldmagtsblad, hvorefter klagerens datter gav klageren fuldmagt vedrørende indlånsbeviset.

Kopi af fuldmagtsbladet er fremlagt under sagen. Fuldmagten er alene underskrevet af klageren.

Den 7. april 2008 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Af en mail fra sparekassen til klageren af 3. juni 2008 fremgår, at indlånsbeviset var opgjort og indeståendet overført til en konto på 12 måneders opsigelse i klagerens datters navn.

Klageren har anført, at han er bekendt med, at kontoudtog om datterens konto er sendt til datterens mor.

Parternes påstande.

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Sparekassen Faaborg skal udbetale beløbet på datterens konto på 12 måneders opsigelse til ham.

Sparekassen Faaborg har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han stiller sig uforstående over for, at han ikke kan disponere over den omhandlede konto, da han har foretaget indskuddet.

Kontoen skulle være en overraskelse til datteren, når hun fylder 18 år. Han har imidlertid besluttet, at datteren ikke skal have så mange penge i fødselsdagsgave, da hun har været ude i et misbrug, hvorfor det vil være at gøre hende en bjørnetjeneste at give hende så mange penge på en gang. Hertil kommer, at beløbet i realiteten er hans, indtil beløbet skulle overdrages på hendes fødselsdag.

Han henviser i øvrigt til fuldmagten.

Han stiller sig endvidere uforstående over for, at kontoudtog fremsendes til hans datters mor, når kontoen skulle være en overraskelse ved datterens 18-års fødselsdag.

Sparekassen Faaborg har anført, at den fuldmagt, som klageren har fremlagt, ikke er underskrevet af kontohaveren eller dennes værge. Hertil kommer, at klageren ikke har dokumenteret sin forældremyndighed over datteren, selv om sparekassen ved flere lejligheder har opfordret ham hertil.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Kontoen vedrørende indlånsbeviset blev oprettet af klageren i dennes mindreårige datters navn, og det fremgår, at det var klagerens hensigt, at det indsatte beløb skulle tilfalde datteren som gave.

Klageren måtte være klar over, at de på kontoen tilskrevne renter skattemæssigt ville blive henført til datteren, og måtte bl.a. af denne grund påregne, at datteren og/eller dennes mor ville blive bekendt med kontoen, hvilket efter det oplyste også er tilfældet. Det må lægges til grund, at moderen er eneværge eller medværge for datteren. Kontoens indestående må herefter anses at tilhøre klagerens datter som en uigenkaldelig gave.

Klageren kan ikke støtte ret på det fremlagte fuldmagtsblad, som alene er underskrevet af ham selv.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.