Indfrielse til underkurs.

Sagsnummer:597/1993
Dato:15-04-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Pantebreve - indfrielse
Ledetekst:Indfrielse til underkurs.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indklagede er kreditor i henhold til et pantebrev på nominelt 68.545,06 kr. med pant i klagerens ejerlejlighed. Pantebrevets restgæld var pr. 11. september 1993 54.984,04 kr.

I forbindelse med et påtænkt salg af ejerlejligheden forespurgte klagerens ejendomsmægler i september 1993 indklagede, om pantebrevet kunne indfries til kurs 65, idet mægleren med henvisning til en foretaget provenuberegning oplyste, at der ved et salg af ejendommen kunne konstateres et nettounderskud på 157.000 kr., således at der ikke var dækning til indklagedes pantebrev. Det oplystes samtidig, at klageren var indstillet på alternativt at underskrive frivilligt forlig og afvikle pantebrevet med uforandret ydelse og forrentning. Indklagede meddelte, at pantebrevet alene kunne indfries til kurs 100, og at et nettounderskud ved salg af lejligheden måtte klageren søge at få afklaret selv evt. ved hjælp fra sit pengeinstitut.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at lade den pantsatte ejerlejlighed udgå af pantet.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Klageren har anført, at en anden pantebrevskreditor har accepteret at lade ejerlejligheden udgå af sit pant, hvorefter klageren afvikler gælden med uforandret ydelse og forrentning.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at der ikke består et pengeinstitutkundeforhold mellem klageren og indklagede, hvorfor Ankenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at indklagede er berettiget til at kræve, at debitor ved førtidig indfrielse af pantebrevet betaler kurs 100.

Ankenævnets bemærkninger:

Da indklagede er kreditor i henhold til et pantebrev, hvor klageren er debitor, findes der at bestå et kundeforhold mellem klageren og indklagede, som er omfattet af Ankenævnets kompetence. Indklagedes afvisningspåstand tages herefter ikke til følge.

Der findes ikke at foreligge nogen pligt for indklagede til at lade sit pantebrev indfri til underkurs eller til at lade pantet udgå af pantebrevet, uanset at det måtte kunne dokumenteres, at der ikke foreligger nogen reel pantesikkerhed for pantebrevets restgæld.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.