Krav om opdeling af fælles gæld

Sagsnummer:77/2020
Dato:30-09-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Morten Bruun Peder-sen og Søren Geckler
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - bodeling, samlivsophævelse
Ledetekst:Krav om opdeling af fælles gæld
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om opdeling af fælles gæld.

Sagens omstændigheder

I 2009 købte klageren og hendes daværende ægtefælle, M, en ejendom, der blev finansieret ved et realkreditlån på 874.000 kr. i Nordea Kredit og et boliglån i Nordea Danmark på 270.000 kr. I forbindelse med udbetaling af realkreditlånet stillede banken en garanti på 219.000 kr. over for Nordea Kredit for realkreditlånet, og klageren og M underskrev en regaranti, hvori de forpligtede sig til at betale banken ethvert beløb, som banken måtte komme til at betale i henhold til garantien over for realkreditinstituttet.

I december 2015 indfriede klageren og M boliglånet.

I 2019 blev parret skilt. I april 2019 blev ejendommen solgt for 553.000 kr., hvilket i henhold til en medvirkende ejendomsmæglers provenuberegning medførte et underskud på 411.249 kr. I en aftale mellem banken og klageren og M om salg af bolig anslog banken indfrielsen af realkreditlånet til 880.000 kr. I oktober 2019 betalte banken 219.000 kr. til realkreditinstituttet i henhold til garantien.

På et møde i banken den 28. januar 2020 drøftede klageren, M og banken afviklingen af gælden i henhold til garantien. Banken udarbejdede et gældsbrev, hvorefter gælden på 219.000 kr. tillagt renter og stiftelsesomkostninger blev omlagt til et forbrugslån på 230.408,16 kr., der skulle afvikles af klageren og M med en månedlig ydelse på 2.718 kr. Den 24. februar 2020 spurgte klagerens advokat banken, om lånet kunne opdeles, så klageren alene hæftede for halvdelen af lånet. Banken afslog dette. Klageren og M har ikke underskrevet gældsbrevet.

Parternes påstande

Den 28. februar 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal opdele lånet på 230.406,16 kr. i to, således at hun og M hæfter for hver halvdelen. Banken skal give en begrundelse for, hvorfor lånet ikke kan opdeles.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken bør imødekomme hendes anmodning om opdeling af lånet på 230.406,16 kr. med halvdelen til hver af hende og M.

Banken er ikke fremkommet med en valid forklaring på sin manglende vilje til at opdele lånet.

Nordea Danmark har anført, at klageren og M optog realkreditlånet med solidarisk hæftelse. Klageren og M underskrev i den forbindelse en betalingsgaranti, som berettigede banken til at rette et regreskrav mod dem. Klageren og M hæfter solidarisk for regreskravet, ligesom de gjorde på det oprindelige realkreditlån.

Banken har indvilliget i at hjælpe klageren og M med deres betalingsvanskeligheder og at oprette et forbrugslån med en realistisk afdragsordning. På mødet den 28. januar 2020 blev det aftalt, at kravet blev omlagt til et forbrugslån på 230.408,16 kr.

På baggrund af en intern kreditmæssig vurdering, rådighedsberegning og klagerens oplysning om, at hun ikke kan undvære midler til at afvikle på gælden, ønsker banken ikke at indgå aftale om ligedeling af lånet på 230.408,16 kr. Det er alene banken, der fastlægger sin kreditpolitik, hvorfor banken ikke er forpligtet til at opdele den fælles gæld.

Ankenævnets bemærkninger

I 2009 købte klageren og hendes daværende ægtefælle, M, en ejendom. I forbindelse med finansiering af købet stillede Nordea Danmark en garanti over for Nordea Kredit for et realkreditlån i ejendommen. Klageren og M underskrev samtidig en regaranti, hvori de forpligtede sig til at betale banken ethvert beløb, som banken måtte komme til at betale i henhold til garantien.

I april 2019 blev ejendommen solgt med et underskud på ca. 400.000 kr., og banken betalte 219.000 kr. til Nordea Kredit i henhold til garantien. Banken havde derefter et krav mod klageren og M på 219.000 kr. i henhold til garantien. Klageren og M hæfter solidarisk for kravet. Banken var derfor berettiget til at afvise klagerens anmodning om at opdele gælden mellem hende og M.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.