Rådgivning om kurssikring af realkreditlån til finansiering af ejendomskøb kort før præsidentvalg i USA i november 2016

Sagsnummer:217/2017
Dato:01-02-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Kjeld Gosvig-Jensen, Troels Hauer Holmberg, Poul Erik Jensen
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Rådgivning om kurssikring af realkreditlån til finansiering af ejendomskøb kort før præsidentvalg i USA i november 2016
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagernes indsigelse om mangelfuld rådgivning om kurssikring af et realkreditlån til finansiering af et ejendomskøb kort før præsidentvalg i USA i november 2016.

Sagens omstændigheder

Den 12. oktober 2016 var klagerne til et møde i Danske Bank om finansiering af en bestemt fast ejendom, som klagerne ønskede at købe. Klagerne var ikke i forvejen kunder i banken.

Banken udarbejdede i forbindelse med mødet en beregning vedrørende et 2 % fast forrentet obligationslån med en hovedstol på 4.485.000 kr. Kursen på de bagvedliggende obligationer var på daværende tidspunkt 97,902.

Banken har oplyst, at den den 17. oktober 2016 modtog en underskrevet købsaftale på klagernes køb af ejendommen, og at klagerne i en e-mail af 27. oktober 2016 oplyste, at de havde besluttet at finansiere ejendomskøbet via banken. Dokumenterne er ikke fremlagt, og hverken købesummen eller overtagelsesdagen er oplyst.

Ved en e-mail af 1. november 2016 til den medvirkende ejendomsmægler meddelte klagernes advokat, at handelen var endelig.

Der var herefter telefonisk kontakt mellem klagerne og banken. Blandt andet blev muligheden for kurssikring drøftet, herunder i lyset af, at der den 8. november 2016 skulle afholdes præsidentvalg i USA.

Den 10. november 2016 blev der afholdt et møde mellem parterne. Obligationskurserne var da faldet i forhold til før præsidentvalget. En eventuel kurssikring af et 2 % fast forrentet obligationslån frem til den 30. november 2016 kunne på mødedagen den 10. november 2016 have været sket til kurs 95,80.

Ved e-mail af 11. november 2016 sendte banken beregninger på blandet finansiering med fast forrentet obligationslån (65%) og rentetilpasningslån (35%) henholdsvis med og uden fastkursaftale. Ved e-mail samme dag svarede klagerne, at de var blevet enige om at se tiden lidt an og ikke kurssikre.

Banken har oplyst, at der den 15. november 2016 blev indgået fastkursaftale med klagerne frem til den 30. november 2016 vedrørende et 2 % fast forrentet obligationslån til kurs 95,179. Lånets størrelse er uoplyst.

På baggrund af en klage fra klagerne tilbød banken på et ikke oplyst tidspunkt pr. kulance at godtgøre klagerne 6.593 kr. vedrørende kurtage.

Parternes påstande

Den 23. juni 2017 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale en kompensation for kurstabet på obligationslånet.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at banken ydede dårlig vejledning i forbindelse med lånehjemtagelsen. Banken bør derfor betale en kompensation for, at de blev påført et kurstab på cirka to kurspoint fra kurs cirka 97 til cirka kurs 95, svarende til cirka 92.000 kr., fordi de ikke fik kurssikret i tide.

De søgte råd og vejledning hos banken vedrørende lånet. De spurgte specifikt til, om det var vigtigt, at få lånet på plads inden præsidentvalget i USA, hvilket sagtens kunne nås. Banken forsikrede dem om, at de roligt kunne vente til efter valget, da valget ikke ville få indflydelse på kursen. I tillid hertil udskød deres endelige beslutning om låneform og accepterede et forslag fra banken om, at holde møde om lånet efter valget. De troede, at de havde masser af tid.

På baggrund af den aktuelle kurs på omkring 97, som var meget favorabel, sammenholdt med risikoen for kursfald i forbindelse med det forestående præsidentvalg i USA burde banken have anbefalet en hurtig fastlæggelse/kurssikring af lånet.

Det var således forkerte oplysninger fra banken, der var årsag til, at de ikke fik kurssikret rettidigt.

Bankens rådgivning var i strid med bankens egen og andre pengeinstitutters normale procedure, som er at få lånene på plads umiddelbart efter købsaftalen.

Under hele forløbet ønskede de primært det fordelagtige 2% 30-årige lån med den gode kurs. De var kun i tvivl om, hvorvidt en del af lånet skulle være rentetilpasningslån eller noget andet, hvilket de derfor ønskede rådgivning om.   

Efter valget og mødet 10. november 2016 valgte de at vente med at tage en beslutning om lånet, da skaden var sket, og de håbede at kursen ville stige igen. Kursen steg, men ikke hurtigt nok i forhold til tidspunktet for betaling af købesummen. Lånet blev dermed optaget på det absolut dårligste tidspunkt.

Bankens tilbud om at godtgøre kurtagen på 6.593 kroner er utilstrækkeligt og står på ingen måde mål med det kurstab de fik, fordi de ikke fik kurssikret i tide.

Danske Bank har anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Det var klagernes egen beslutning, om de ønskede at indgå en fastkursaftale, og hvornår en sådan aftale i givet fald skulle indgås.

Da handelen den 1. november 2016 var endelig, havde klagerne ikke besluttet sig for den endelige finansiering, herunder om de ønskede ét eller flere lån og/eller låntyper i ejendommen.

Muligheden for at indgå fastkursaftale blev drøftet med klagerne forud for præsidentvalget i USA den 8. november 2016. Det var bankens forventning, at præsidentvalget ikke ville påvirke kurserne nævneværdigt. Der var ikke tale om, at banken gav klagerne en tilsikring om kursudviklingen. Klagerne valgte ikke at indgå fastkursaftale forud for præsidentvalget og valgte på mødet den 10. november 2016 fortsat ikke at kurssikre.

Klagernes skuffede forventninger til kursudviklingen udgør ikke et erstatningsberettiget tab.

Banken har pr. kulance tilbudt klagerne at godtgøre dem betalt kurtage på i alt 6.593 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne købte en fast ejendom, som via Danske Bank skulle finansieres med et realkreditlån. Den 1. november 2016 var handelen endelig og parterne drøftede, hvilket lån klagerne ønskede, samt spørgsmål om kurssikring herunder i lyset af, at der den 8. november 2016 skulle afholdes præsidentvalg i USA. Det var bankens forventning, at præsidentvalget ikke ville påvirke kurserne nævneværdigt. Efter det oplyste faldt kursen på obligationerne bag det lån, som klagerne optog, cirka to kurspoint, svarende til cirka 92.000 kr., i tidsmæssig forbindelse med præsidentvalget.

Ankenævnet finder ikke, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar over for klagerne som følge af, at deres lån ikke blev kurssikret før præsidentvalget. Ankenævnet finder, at klagerne måtte indse, at bankens forventninger til kursudviklingen kunne vise sig ikke at holde, og at de selv måtte træffe den endelige beslutning og bære risikoen for denne.

Banken har, før klagerne klagede til Ankenævnet, pr. kulance tilbudt at godtgøre klagerne kurtage på i alt 6.593 kr. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at betale yderligere til klagerne.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.