Arvings indsigelse mod anden arvings hævninger. Ikke medhold som følge af reguleringer under dødsbobehandling

Sagsnummer:329/2015
Dato:08-06-2017
Ankenævn:Eva Hammerum, Michael Reved, Karin Duerlund, Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Fuldmagt - øvrige spørgsmål
Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Arvings indsigelse mod anden arvings hævninger. Ikke medhold som følge af reguleringer under dødsbobehandling
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører bankens eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med en arvings indsigelse mod en anden arvings hævninger på afdødes konto umiddelbart før og efter dødsfaldet. Boet blev behandlet af en bobestyrer, som regulerede for de pågældende hævninger under dødsbobehandlingen.

Sagens omstændigheder

A, der var kunde i Nordea Danmark, afgik ved døden den 18. april 2015. Boet efter A blev udleveret til bobestyrerbehandling. Klageren var arving i boet efter A og skulle ifølge et testamente efter A arve 2/3. Arvingen S skulle arve 1/4.

Klageren har på boets vegne og efter bemyndigelse fra bobestyreren klaget over en række hævninger, som S har foretaget på A’s konto -279 før og efter dødsfaldet.

Klageren har oplyst, at han i slutningen af marts 2015 henvendte sig i den kontoførende afdeling i banken med A’s Visa/Dankort samt en engangsfuldmagt til at hæve 6.500 kr. på konto -279. A havde glemt pinkoden til kortet. Klageren har oplyst, at transaktionen blev gennemført, og at banken ved samme lejlighed tilbød ham at bestille et nyt Visa/Dankort og en ny pinkode.

Banken har oplyst, at det ikke er normalt, at den tilbyder at bestille et betalingskort til en kunde, hvis kunden kun har fuldmagt til hævning af et enkelt beløb på en konto. Hvis en medarbejder får indtryk af, at fuldmagtshaver løbende måtte få brug for at disponere over en konto, tilbyder banken at udstede et betalingskort til fuldmagtshaver, hvis kontohaver ønsker det.

Følgende fremgår af bankens Regler for Dankort og Visa/Dankort vedrørende fuldmagt:

”Ønsker du, at en anden person skal have fuldmagt til at hæve på din konto ved hjælp af et kort, skal personen have sit eget kort og sin egen pinkode. Personens brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for dig selv.

Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne hæve på kontoen, skal fuldmagten tilbagekaldes skriftligt over for Nordea. Du skal herefter inddrage kortet fra fuldmagtshaver og tilbagelevere kortet til Nordea.”

Klageren har endvidere oplyst, at han den 18. april 2015 kontaktede den kontoførende afdeling og oplyste, at A var afgået ved døden og bad om at få lukket A’s konti og kort. Umiddelbart herefter konstaterede klageren, at der var foretaget en række hævninger på A’s konto -279, hvorfor han kontaktede bankens døgnservice den 19. april 2015.

Banken har oplyst, at A’s konti og kort blev spærret den 22. april 2015 efter, at banken fra CPR-registeret havde modtaget underretning om dødsfaldet.

Banken har om forretningsgangen oplyst, at bankens centrale afdeling, Bobehandling, spærrer en kundes kort og konti mv., når den modtager en meddelelse fra CPR-registeret om en kundes død. Hvis en filial i banken modtager oplysning før Bobehandling om en kundes død via meddelelse fra personer med relation afdøde, som banken kender, eller som kan dokumentere dødsfaldet med en dødsattest, sender filialen en orientering til Bobehandling, som herefter behandler sagen på samme måde, som når underretning om dødsfald modtages fra CPR-registeret.

Banken har fremlagt kontoudskrifter for konto -279, hvor det fremgår, at der inden dødsfaldstidspunktet via netbank blev hævet en række større beløb, som blev overført til konti tilhørende S eller S’ familie:

  • Den 30. marts 2015 blev der hævet 2.000 kr. til ”[S] benzin og bro”
  • Den 30. marts 2015 blev der hævet 1.000 kr. til ”[S’ datter] jul og fødsda”
  • Den 30. marts 2015 blev der hævet 3.000 kr. ”Til mine oldebørn”
  • Den 31. marts 2015 blev der hævet 15.000 kr. til ”Begravelse”
  • Den 17. april 2015 blev der hævet 10.000 kr. til ”Flytning”
  • Den 17. april 2015 blev der hævet 10.000 kr. til ”[S’ datter]”

Endvidere er det oplyst, at der fra en anden konto, ”pluskonto”, den 7. april 2015 blev hævet 10.000 kr. til S’ datter og 20.000 kr. til S’ søn.

Endvidere fremgår bl.a. følgende hævninger på konto -279 foretaget efter dødsfaldstidspunktet:

  • Den 20. april 2015 er der via netbank hævet 25.000 kr. med teksten ”Til [S] tak for alt”.
  • En række dankorttransaktioner fra hæveautomat samt butik og hotel i det nordlige Tyskland på i alt knapt 8.000 kr. i perioden 18.- 21. april 2015

Klageren sendte den 4. oktober 2015 en mail til banken vedhæftet en klage til Ankenævnet. Banken skrev den 5. oktober 2015 og spurgte, om de skulle forsøge at løse sagen, hvilket klageren afviste. Klageren indbragte sagen for Ankenævnet samme dag. Det er ikke nærmere oplyst i sagen, om der forud havde været en dialog.

Den 21. marts 2016 modtog Ankenævnet på klagerens foranledning en mail fra bobestyreren i boet efter A, hvor det fremgik, at S havde vedstået en række af de omhandlede hævninger på baggrund af en af ham påstået fuldmagt til A’s konti.

Banken har oplyst, at der ikke det sidste 1½ år før A’s død havde været registreret nogen fuldmagt på kontoen.

I mail af 26. oktober 2016 til banken skrev bobestyreren om boets indstilling vedrørende hævninger foretaget før den 18. april 2016:

”Vedr. hævning foretaget før dødsdag d. 18.4. vil vedhæftede være boets indstilling til hvorledes, de vil blive behandlet i boet.

Hævningerne den 30. og 31.3 gør bobestyrer ikke noget ved.

Hævninger d. 7.4 i alt kr. 30.000 betragtes som ikke-gyldige gaver, og vil blive stillet som var de i boet pr. dødsdag, og modregnes i arv til [S]. Denne regulering har jeg ikke godkendelse af fra [S’] side.

Hævning 17.4. [S’ datter] kr. 10.000 – ikke gyldig gave, reguleres. Utvivlsomt alt for tæt på dødsdag.

31.3. til begravelse kr. 15.000 – modregnes i [S’] udlæg for hans betalinger til begravelse.

17.4. til flytning, betragtes som var de i boet pr. dødsdag, og som à conto udbetalt til [S], da han ville tilbageføre beløbet, men ikke nåede det.”

I mail af samme dato til banken skrev bobestyreren om boets indstilling vedrørende hævninger foretaget efter den 18. april 2016:

”Vedrørende hævninger efter dødsdag, vil de hævninger, der er foretaget af [S], der samlet giver kr. 7.980,63 blive modregnet ved udbetaling af arv til [S].

Hævninger til betaling af regninger til apoteket i alt kr. 160,20 indgår som udgift i boet, da de vedrører afdøde. De er hævet med rette.

Hævninger d. 20.4 hhv. kr. 10.000 (flytning) og kr. 25.000 ([S] tak for alt), indgår som om beløbet var i boet pr. dødsdag (uberettiget overført/hævet af [S], og dermed boets tilgodehavende hos [S]) og medregnes i [S’] arv i boet.”

Bobestyrerens indstilling til, hvorledes de af S foretagne hævninger umiddelbart før og efter dødsfaldet skulle behandles, var således at regulere for disse beløb i boopgørelsen, således at hævningerne blev betragtet som à conto arv til S. Tre hævninger foretaget af S den 30. marts 2015 på i alt 6.000 kr. samt klagerens hævning den 31. marts 2015 på 6.500 kr. på baggrund af en engangsfuldmagt betragtede bobestyreren ikke som usædvanlige, hvorfor der ikke ville blive reguleret for disse beløb.

Parternes påstande

Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Nordea Danmark skal tilbageføre hævninger på i alt 66.000 kr. med tillæg af renter i henhold til renteloven.

Nordea Danmark har principalt nedlagt påstand om afvisning subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han har forsøgt at finde en løsning med banken, men at banken ikke har vist interesse for at løse sagen.

Han klager over, at banken har handlet dybt forsømmeligt.

Det forhold, at bobestyreren regulerer de ulovlige træk på mere end 110.000 kr. fra en fremmed mands konti, har intet at gøre med hans klage.

Banken kunne ikke tilbyde ham et nyt hævekort til konto -279, når han udelukkende havde en engangsfuldmagt fra A til at hæve et bestemt beløb. Han er bekymret for, hvilke andre personer banken har udstedt fuldmagt og hævekort til vedrørende konto -279. Han klager således også over, at banken har overskredet sine beføjelser.

Han frygtede, der ville blive hævet yderligere beløb fra A’s konti, men banken ville ikke lukke kontiene, da de ikke kunne finde nogen relation mellem ham og A. Han sagde, at han så måtte indgive en politianmeldelse. Banken foretog sig ikke noget.

Han er hovedarving efter A og er derfor interesseret i, at pengene ikke forsvinder fra A’s konti, hvilket er sket.

Nordea Danmark har til støtte for påstanden om afvisning anført, at klagen ikke længere vedrører en konkret økonomisk tvist, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 2, idet bobestyreren i boopgørelsen vil regulere for de beløb, der er hævet på afdødes konti.

Klageren har af bobestyreren fået fuldmagt til at klage på boets vegne, men de forhold, der klages over, er nu afklaret af bobestyreren selv, bortset fra spørgsmålene om 1) tilbud om nyt hævekort og 2) hvorvidt banken burde have spærret afdødes konti ved klagerens henvendelse i banken. Det fremgår af bobestyrerens reguleringer, at ingen af disse to forhold har ført til et økonomisk tab for boet. Derfor foreligger der heller ikke vedrørende disse to forhold en økonomisk tvist.

Hvis klageren vil klage over boopgørelsen, kan han indbringe klagen for bobestyreren eller skifteretten, jf. dødsboskiftelovens § 68, stk. 2.

Det falder uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til boopgørelsen, jf. vedtægternes § 4. En sådan klage er ikke en klage over et pengeinstitut.

Til støtte for påstanden om frifindelse har banken, for så vidt angår spørgsmålet om spærring af konti, anført, at alle hævninger i udlandet er sket samme dag, som A afgik ved døden, eller dagen efter og dermed før, banken havde mulighed for at lukke A’s konti og spærre Visa/Dankortet, hvis klageren henvendte sig i banken efter dødsfaldet.

Banken er ikke bekendt med, at klageren kontaktede banken for at få konti og kort spærret, før den 22. april 2015.

Det afvises, at banken har handlet ansvarspådragende. Banken har opfyldt forpligtelsen i Dødsboskiftelovens § 8.

Hvad angår transaktionerne efter A’s død, har banken afvist, at der er tale om tredjemandsmisbrug af A’s netbank og Visa/dankort. Det er godtgjort, at det er S, der har foretaget hævningerne på A’s konto.

Bobestyreren regulerer for hævningerne i boopgørelsen og fordelingen af arven således, at ingen lider tab ved hævningerne. Det vil sige, at bobestyreren modregner de hævede beløb i S’ krav på arv, eller at de hævede beløb betragtes som à conto arv til S.

Der er herefter ikke grundlag for, at banken tilbagefører de hævede beløb.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder anledning til at afvise klagen.

Nordea Bank fik underretning om dødsfaldet den 22. april 2016 og spærrede A’s kort og konti. Der blev ikke efterfølgende foretaget hævninger på A’s konti.

S vedstod at have foretaget en række hævninger på kontiene før og efter A’s død.  Bobestyreren i dødsboet meddelte den 26. oktober 2016, efter klagens indbringelse for nævnet, at der i boopgørelsen ville blive reguleret for de pågældende hævninger bortset fra tre hævninger på i alt 6.000 kr., som S havde foretaget, og en hævning på 6.500 kr., som klageren havde foretaget i henhold til fuldmagt, og som bobestyreren ikke vurderede som usædvanlige.

Under disse omstændigheder kan det ikke pålægges banken at tilbageføre noget beløb til boet.

Det har ikke ført til et økonomisk tab for klageren, at banken tilbød ham et nyt hævekort, og at banken undlod at spærre A’s konti, da klageren henvendte sig til banken.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.