Eftersøgning af refusion af momsbeløb vedrørende et køb foretaget i udlandet

Sagsnummer:100/2009
Dato:18-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Hans Daugaard, Carsten Holdum, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Eftersøgning af refusion af momsbeløb vedrørende et køb foretaget i udlandet
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører eftersøgning af refusion af et momsbeløb vedrørende et køb, som klageren har foretaget i udlandet.

Sagens omstændigheder.

Under et ophold i Sydafrika i oktober måned 2008 foretog klageren et indkøb i en forretning. Ved sin udrejse den 30. oktober 2008 fra lufthavnen i Cape Town rettede klageren henvendelse til Tax Refund med henblik på at få godtgjort et momsbeløb på 1.282,90 ZAR vedrørende købet.

Klageren har anført, at han i forbindelse med godtgørelsen af beløbet blev forespurgt, om han ønskede beløbet udbetalt via check eller overført til sin Mastercard-konto. Han valgte at benytte sig at benytte sig af sit Mastercard, der er udstedt af Nordea Bank Danmark, hvor han er kunde.

Klageren har fremlagt en opgørelse fra den sydafrikanske myndighed SARS, hvoraf fremgår kortnummer og beløbsoplysninger vedrørende godtgørelsen af beløbet.

Klageren har anført, at han den 9. december 2008 rettede telefonisk henvendelse til PBS, der oplyste, at der ikke var modtaget penge til hans konto fra udlandet.

Klageren har fremlagt en e-mail korrespondance med Tax Refund vedrørende eftersøgningen af beløbet. Heraf fremgår, at der den 3. november 2008 blev foretaget en elektronisk overførsel, men at overførslen tilsyneladende skete til et forkert kortnummer. Tax Refund henviste klageren til at eftersøge beløbet via sin bank.

Ved brev af 12. januar 2009 rettede klageren henvendelse til Nordea Bank om beløbet. Af brevet fremgår, at bankens Frederikssundsvej afdeling efter klagerens henvendelse havde kontaktet PBS telefonisk, hvor det blev oplyst, at der fortsat ikke var indgået beløb på kortet fra udlandet.

Ved brev af 20. s.m. meddelte Nordea Bank klageren, at da hans Mastercard ikke var brugt til at betale for købet i Sydafrika, havde man ikke mulighed for at gøre indsigelse overfor forretningen, hvor købet var sket.

Parternes påstande.

Klageren har den 6. februar 2009 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Nordea Bank Danmark skal være ham behjælpelig med at få beløbet på 1.282,90 ZAR overført til hans Mastercard-konto.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at det er uden betydning for sagen, at det køb, som han søgte momsrefusion for, ikke blev gennemført med hans Mastercard.

Klagen angår overførsel af beløbet på 1.282,90 ZAR fra Taxrefund til hans Mastercard-konto. Transaktionen er ikke gennemført.

Nordea Bank Danmark har anført, at banken efter kortaftalen om Mastercard eller gældende regler ikke har pligt til at foretage den undersøgelse, som klageren ønsker gennemført. Dette gælder uanset, om det bagvedliggende køb blev afregnet via Mastercard-kortet eller ej.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Nordea Bank Danmark har oplyst, at beløbet ikke er modtaget i PBS, som forestår betalingstransaktioner til og fra udlandet i forbindelse med en kundes anvendelse af et Mastercard.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge banken at foretage yderligere undersøgelser. Herved bemærkes, at den manglende overførsel til klagerens konto kan bero på et fejlagtigt angivet kortnummer.

Klage tages ikke til følge.