Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven.

Sagsnummer:398/2021
Dato:05-05-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Bjarke Svejstrup, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Konto - registreringsforhold
Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven.
Indklagede:Lån & Spar Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om oplysninger i henhold til hvidvaskloven.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lån & Spar bank.

Ved brev til klageren af 8. marts 2021 anmodede banken om dokumentation for klagerens identitet. Af brevet fremgik:

”[…]

Vi har tidligere skrevet til dig to gange vedrørende behov for kopi af din legitimation, men da vi desværre endnu ikke har modtaget dine oplysninger beder vi dig om at opdatere dine oplysninger via din netbank eller i Zapp, Lån & Spars app., hurtigst muligt og senest d. 15. juni 2021.

Myndighedskrav
Alle banker skal, jf. § 12 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kunne dokumentere overfor myndighederne, at de ved, hvem deres kunder er. Det gælder også Lån & Spar. Derfor har vi brug for, at du sender os et billede af din legitimation.

Vi ved godt, at det kan virke lidt besværligt. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle en tryg rejse, så er det nødvendigt og til alles bedste, at vi lever op til lovgivningen om at kunne dokumentere vores kunders identitet.

Vi har gjort det så nemt som muligt for dig

Inden for de næste par dage modtager du en mail eller SMS med nærmere instruktioner til, hvordan du sender billeder af din legitimation til os. Opgaven skal du løse i din netbank eller i Zapp, Lån & Spars app. Det tager cirka fem minutter og så burde det være på plads.

Vi har brug for en kopi af:

  • Billedlegitimation: Pas eller kørekort
  • Adresselegitimation: Det gule sundhedskort

Har du ikke pas eller kørekort, kan du i stedet sende et billede af dit sygesikringsbevis sammen med din dåbs- eller navneattest eller forskuds- eller årsopgørelse fra SKAT.

Hvad sker der hvis ikke vi modtager din legitimation:

Hvis ikke vi modtager din legitimation er vi nødsaget til at spærre dine konti for ind- og udbetalinger og/eller at opsige dit engagement. Derfor er det meget vigtigt, at vi får din legitimation på plads hurtigst muligt.

Du må derfor forvente, at dette vil ske, hvis vi ikke har modtaget legitimation fra dig inden 15. juni 2021.”

Den 10. marts 2021 fremsatte klageren indsigelse mod bankens indhentning af dokumentation.

Den 11. marts 2021 afviste banken indsigelsen. Af afvisningen fremgik:

”Det er desværre et lovpligtigt krav, at vi har opdateret legitimation på alle vores kunder. Derfor brev vedr. dette.”

Samme dag anmodede klageren om et svar fra bankens juridiske afdeling.

Den 17. marts 2021 svarede den samme medarbejder i banken og henviste til oplysninger om legitimation på sin hjemmeside.

Parternes påstande

Den 16. september 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lån & Spar Bank skal anerkende, at den ikke havde hjemmel til at bede ham fremsende kopi af legitimation, til at opbevare disse personoplysninger og til at true med at spærre hans konto, og banken skal anerkende, at det var uberettiget, at den ikke svarede på hans henvendelse.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke har hjemmel til at kræve, at han fremsender den pågældende legitimation og til at spærre hans konto.

Banken beder ham om at sende legitimation, men efter hvidvasklovens § 11, stk. 2, er det påkrævet, at oplysningerne indhentes fra en uafhængig kilde. Et foto fremsendt af ham selv er ikke en uafhængig kilde. Da lovens formål er at forhindre terror og grov økonomisk kriminalitet, vil en trussel om at blive dømt for dokumentfalsk for et manipuleret billede ikke være signifikant.

Banken har allerede de påkrævede oplysninger, hans navn og CPR-nummer, dels fra Folkeregisteret, dels ved at han identificerer sig med NemID, hver gang han logger på bankens homebanking. Login og underskrifter af transaktioner, han udfører med NemID, lever til fulde på til lovens krav om dokumentation.

Banken indsamler personfølsomme oplysninger i strid med GDPR, når den anmoder om foto af hans sundhedskort og pas. Banken har ikke hjemmel til at behandle oplysninger om hans læge, højde, pasfoto eller pasnummer. Da fotos af hans sundhedskort og pas ikke er dokumentation i hvidvasklovens forstand, er de ikke omfattet af hvidvasklovens § 30 om opbevaring af oplysninger.

Banken svarede på hans klage af 11. marts 2021, hvor den henviste til et lovpligtigt krav, men banken svarede ikke på hans indsigelse. Da medarbejderen tydeligvis ikke ville svare, bad han om et svar fra den juridiske afdeling. Den 17. marts 2021 fik han et svar fra den samme medarbejder i form af et link til en hjemmeside, hvor der reelt stod det samme. Herefter hørte han ikke mere i sagen og forventede, at banken havde tilstrækkelig dokumentation fra ham, særligt fordi han var ansat i banken fra august 1997 til maj 2002.

Lån & Spar Bank har anført, at den er berettiget til at bestemme, hvordan den vælger at efterleve hvidvasklovens bestemmelser.

Banken er berettiget til at forlange, at klageren indleverer de oplysninger, der fremgik af bankens brev af 8. marts 2021. Banken er endvidere berettiget til at spærre klagerens konti og eventuelt opsige hans engagement, hvis han undlader at efterkomme bankens opfordring.

Bankens opfordring til klageren var begrundet i hvidvaskloven.

Det fremgår af hvidvasklovens § 30, at banken skal opbevare oplysninger om identitet og kontrollen heraf, kopi af foreviste legitimationsdokumenter, registreringer af transaktioner, og eventuelle undersøgelser af om der måtte foreligge mistænkelige forhold i relation til hvidvask/terror. Efter bestemmelsens stk. 2, skal oplysningerne opbevares i mindst fem år efter ophør af forretningsforbindelsen.

Hvidvaskloven går forud for persondataforordningens regler, jf. persondataforordningens artikel 2, stk. 2, og artikel 6, stk. 1.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Lån & Spar bank.

Den 8. marts 2021 anmodede banken om dokumentation for klagerens identitet ved kopi af billedlegitimation i form af pas eller kørekort og adresselegitimation i form af sundhedskort. Banken informerede klageren om, at hvis han ikke havde sendt sine oplysninger inden den 15. juni 2021, ville banken spærre hans konti og/eller opsige hans engagement.

Af hvidvaskloven § 11, stk. 1, 1), a) fremgår, at såfremt kunden er ”en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nummer”.

Af hvidvasklovens § 11, stk. 1, 2) følger det, at banken ”skal kontrollere kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde”.

Ifølge hvidvasklovens § 30 er banken forpligtet til at opbevare de indhentede oplysninger i som udgangspunkt mindst 5 år efter, at kunden måtte ophøre som kunde i banken.

Det følger af hvidvasklovens § 15, at hvis en virksomhed bliver bekendt med, at oplysningerne om kunden er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal virksomheden træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke oplysninger der skal indhentes og opbevares fra kunderne, for at pengeinstituttet kan opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag.

Ankenævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte bankens krav til klageren om indlevering af billedlegitimation og adresselegitimation i form af pas eller kørekort og sundhedskort. Ankenævnet finder endvidere, at banken er berettiget og forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold til hvidvasklovens § 30.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte bankens vurdering af, at spærring er en passende foranstaltning ved manglende indlevering af de omhandlede oplysninger.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Spørgsmål om eventuelle påtaler vedrørende besvarelse af henvendelser fra klageren falder uden for Ankenævnets kompetence.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.