Indsigelse om at der var indgået mundtlig aftale om hjemtagelse af realkreditlån til bestemt kurs. Indsigelse om mangelfuld rådgivning, herunder om kurssikring

Sagsnummer:406/2017
Dato:09-11-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anita Nedergaard, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Realkreditbelåning - rådgivning
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Indsigelse om at der var indgået mundtlig aftale om hjemtagelse af realkreditlån til bestemt kurs. Indsigelse om mangelfuld rådgivning, herunder om kurssikring
Indklagede:Handelsbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om, at der var indgået mundtlig aftale om hjemtagelse af realkreditlån til bestemt kurs. Indsigelse om mangelfuld rådgivning, herunder om kurssikring.

Sagens omstændigheder

Klagerne H og M var kunder i Handelsbanken. Klagerne havde to fastforrentede 30-årige realkreditlån i TotalKredit. Lånene var optaget i 2013. Det ene lån var på oprindeligt 2.846.000 kr. med 10 års afdragsfrihed, en rente på 3 % p.a. og en bidragssats på 0,65 % p.a. Det andet lån var på oprindeligt 920.000 kr. med afdrag, en rente på 3,5 % p.a. og en bidragssats på 1,0 % p.a.

Klagerne og deres rådgiver i banken, R, drøftede fra december 2014 en eventuel omlægning af klagernes lån. Parterne drøftede i den forbindelse forskellige typer af lån. I en e-mail af 23. januar 2015 oplyste R, at klagernes månedlige nettoydelse ville falde med ca. 4.500 kr., hvis de omlagde til et 2,5 % 30-årigt obligationslån med afdragsfrihed.

Den 28. april 2015 sendte banken to opsigelsestilbud vedrørende klagernes eksisterende lån og anmodede klagerne om at underskrive disse den 29. april 2015 af hensyn til opsigelsesfristen. Den 29. april 2015 underskrev klagerne opsigelsestilbuddene, og klagernes eksisterende lån var herefter opsagt til indfrielse den 30. juni 2015. Banken har oplyst, at klagerne på tidspunktet for opsigelsen endnu ikke havde besluttet sig for hvilket nyt lån, de ønskede at optage. Ved e-mail af 30. april 2015 til klagerne meddelte R:

”Jeg har regnet på, om det bedst kan betale sig at udføre låne omlægningen nu eller vente til 30.06.2015.

Ved at foretage låne omlægningen nu og betale renter på de nuværende lån til 30.06.2015, vil renteudgiften efter skat være ca. 17,600 kr.

Ved at vente til 30.06.2015 og samtidig låse kursen fast på det nye lån, vil omkostningen til kurssikring være ca. 18.900 kr., svarende til et kursfradrag på 0,45.

Det kan således bedst betale sig at omlægge lånet nu.

Jeg foreslår, at der søges om en forhøjelse hos Totalkredit på 300.000 kr., så der er en "buffer" som sikkerhed for et evt. kursfald.

Hvis der kun søges om en forhøjelse på 265.000 kr. risikerer I at låne omlægningen giver underskud, hvis kursen falder i perioden fra lånetilbudet udskrives til lånet udbetales.

Jeg kan have lånetilbudet klar på mandag [den 4. maj 2015], hvis I sender papirerne til mig i weekenden. …”

Om morgenen den 12. maj 2015 ringede M til R og meddelte, at klagerne ønskede at optage et fastforrentet 2 % 30-årigt lån med afdragsfrihed i TotalKredit. Parterne aftalte, at klagerne skulle komme forbi filialen samme eftermiddag. Klagerne har anført, at de telefonisk aftalte med banken, at lånet skulle optages til kurs 98,6 med mulighed for løbende valg af afdragsfrihed efter deres egen beslutning. Banken har bestridt dette.

På mødet den 12. maj 2015 om eftermiddagen modtog klagerne et lånetilbud vedrørende et fastforrentet 2,5 % 30-årigt lån på 4.232.000 kr. med 10 års indledende afdragsfrihed og en bidragssats på 0,79 % i TotalKredit til kurs 95,58, baseret på kurserne den 11. maj 2015. I tilbuddet var anført, at ”Kursen fastsættes først endeligt ved indgåelse af aftale om kurssikring eller på lånets udbetalingstidspunkt.” På mødet underskrev klagerne en fastkursaftale om hjemtagelse af et fastforrentet 2,5 % 30-årigt lån med 10 års afdragsfrihed i TotalKredit til en fastkurs på 93,40 (handelskurs 93,90 med et fradrag på 0,50 for kurssikring frem til den 30. juni 2015).

I sagen er endvidere fremlagt et lånetilbud af 12. maj 2015 vedrørende et fastforrentet 2,5 % 30-årigt lån på 4.183.000 kr. med afdrag i TotalKredit til kurs 96,69, baseret på kurserne den 11. maj 2015, og med en bidragssats på 0,56 %.

Banken har fremlagt tabeller fra Nasdaq med kurser på relevante TotalKredit obligationer. Af tabellerne fremgår, at kursen på et 2 % TotalKredit lån med afdragsfrihed den 12. maj 2015 bevægede sig mellem 92,48 og 91,65, og at lukkekurserne på samme lån var 93,10 den 11. maj 2015 og 92,30 den 12. maj 2015. Af tabellerne fremgår endvidere, at kursen på et 2,5 % TotalKredit lån med afdragsfrihed den 12. maj 2015 bevægede sig mellem 94,7 og 93,55, og at lukkekursen var 94,4. Banken har endvidere fremlagt et print fra Bloomberg vedrørende kursudviklingen i perioden fra 26. marts til 29. maj 2015 for et 2 % obligationslån hos TotalKredit med afdragsfrihed. Banken har oplyst, at printet fra Bloomberg viser, at kursen på et 2 %-obligationslån med afdragsfrihed den 27.-29. april 2015 var på ca. 97,5, men at kursen faldt den 30. april 2015, og at kursen bevægede i niveauet mellem 92 og 96 i dagene fra den 7. maj til den 13. maj 2015.

Den 30. juni 2015 underskrev klagerne en omprioriteringsaftale samt et God skik rådgivningsskema. Af skemaet fremgik, at klagerne havde en betydelig erfaring med optagelse af boliglån.  Af omprioriteringsaftalen fremgik:

”… Vi bekræfter, at vi er blevet rådgivet om mulighederne for kurssikring. …”

I juli 2015 og i foråret 2016 rejste klagerne indsigelse mod bankens rådgivning. Ved e-mail af 7. marts 2016 meddelte R:

” Jeg husker tydeligt vores møde, hvor lånet blev kurssikret. Vi drøftede om det skulle være et 2% lån eller et 2,5% lån, og jeg havde beregninger på begge lån. På grund af, at 2% lånet havde en lavere kurs, valgte I 2,5% lånet. …”

Ved brev af 23. november 2017 til klagernes advokat opfordrede banken klagerne til at dokumentere, at det om morgenen den 12. maj 2015 havde været muligt at optage et 30-årigt Totalkredit-lån med en 2 % rente med afdragsfrihed til kurs 98,6.

Parternes påstande

Den 15. december 2017 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Handelsbanken skal stille dem som om, at de havde optaget et 30-årigt 2 % lån til kurs 98,6 med mulighed for at afdrage løbende.

Handelsbanken har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at bankens rådgivning var mangelfuld. Banken rådgav dem ikke om kurssikring.

Efter opsigelsen af deres tidligere lån korresponderede de med banken om, hvilket lån de skulle optage.

De ringede herefter den 12. maj 2015 til banken for at undersøge muligheden for at optage et 30-årigt lån med 2 % rente til kurs 98,6 med mulighed for at afdrage løbende, og hvorefter at de selv kunne vælge, hvornår perioden for 10 års afdragsfrihed skulle løbe fra. Det blev aftalt telefonisk, at dette var muligt. De aftalte således telefonisk med banken, at lånet skulle optages til kurs 98,6 med mulighed for løbende valg af afdragsfrihed efter deres egen beslutning. De blev derefter bedt om at møde op personligt i banken senere på dagen med henblik på at underskrive lånedokumenterne. Banken tilkendegav alene under telefonsamtalen, at de blot skulle komme ned og underskrive den aftale, som de telefonisk havde aftalt med banken.

På mødet oplyste banken, at kursen for lånet i mellemtiden havde ændret sig, hvorfor de ikke kunne optage et lån med 2 % rente til kurs 98,6 med mulighed for at afdrage løbende. De var nødsaget til at optage lånet den 12. maj 2015 og underskrev derfor aftale om et 30-årigt lån med 2,5 % rente og bundet afdragsfrihed i de første 10 år af lånet. De meddelte efterfølgende banken, at de følte sig nødsaget til at underskrive aftale om et lån, som de ikke ønskede.

De lyttede til R og agerede i overensstemmelse med rådgivningen. Der er tale om mangelfuld rådgivning, hvilket har medført et tab for dem. De burde ikke have haft kendskab til bankens interne arbejdsmetoder.

Banken skal stille dem som om, at de havde optaget et 30-årigt 2 % lån til kurs 98,6 med mulighed for at afdrage løbende. Deres tab udgør ca. 813.000 kr.

Handelsbanken har støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken rådgav klagerne fyldestgørende såvel i forbindelse med indhentelsen af lånetilbud samt i forbindelse med kurssikringen, som fandt sted samme dag, som klagerne henvendte sig med ønsket om at optage lån.

I telefonssamtalen den 12. maj 2015 meddelte M, at klagerne ønskede at optage og kurssikre et 2 % 30-årigt lån med afdragsfrihed. Klagernes eventuelle fejlagtige indtryk af, at det af dem forespurgte lån kunne optages til en kurs på 98,60, beror ikke på bankens forhold eller oplysninger.

Det er ikke muligt at indgå en bindende mundtlig aftale om optagelse af et TotalKredit lån, idet sådanne aftaler skal være skriftlige. Kurssikring kan ikke ske forud for indhentelse af lånetilbud, idet der netop først ved valg af lån er et konkret og aktuelt lån at kurssikre.

Det var ikke på noget tidspunkt den 12. maj 2015 muligt at optage et 30-årigt 2 %-obligationslån med afdragsfrihed hos Totalkredit til kurs 98,60, jf. den fremlagte dokumentation. Allerede heraf følger, at klagerne ikke skal have medhold. Klagerne har ikke lidt noget økonomisk tab. Klagerne har trods opfordring hertil ikke dokumenteret, at det den 12. maj 2015 var muligt at optage 2 %-lånet med afdragsfrihed til kurs 98,60. Af tabellen fra Nasdaq fremgår, at kursen på et 2 % TotalKredit lån med afdragsfrihed den 12. maj 2015 bevægede sig mellem 92,48 og 91,65 og at lukkekursen den 12. maj 2015 var på 92,30. Det var derfor ikke muligt, at kursen om morgenen den 12. maj var på 98,60. Printet fra Bloomberg viser, at kursen på det pågældende 2 %-obligationslån den 27.-29. april 2015 var på ca. 97,5, men at kursen faldt den 30. april 2015. I dagene fra den 7. maj til den 13. maj 2015 bevægede 2 %-obligationslånet med afdragsfrihed sig i niveauet mellem kurs 92 og 96. Kursændringer på det pågældende 2 % lån fra om morgenen og indtil mødet om eftermiddagen den 12. maj kan derfor ikke have været afgørende for, at klagerne i stedet valgte et 2,5 % lån.

Banken beklager, hvis R ikke allerede om morgenen den 12. maj 2015 i forbindelse med telefonsamtalen så, at kursen på det relevante 2 %-lån med afdragsfrihed ikke var på 98,6, hvis dette blev oplyst af klagerne. Klagerne var dog om morgenen den 12. maj enige med R om at mødes senere på dagen for at få lånetilbud.

Klagerne var ikke nødsaget til at optage det nye lån den 12. maj 2015. Det nye lån skulle blot være optaget være forud for den 30. juni 2015. Frem til den 12. maj 2015 var klagerne i tvivl om, hvilket lån de ville optage. Klagerne rettede af egen drift henvendelse til banken den 12. maj 2015 for at optage lån samme dag. Klagerne beslutning om, at lånet skulle optages den 12. maj 2015 var ikke begrundet i bankens rådgivning. På mødet den 12. maj 2015 blev klagerne vejledt om forskellige låntyper, som R havde indhentet lånetilbud på. Det blev drøftet, om klagerne skulle tage et 2 %-lån eller et 2,5 % lån. Kurserne var generelt faldet i dagene før den 12. maj 2015. Klagerne var bekymrede for et fortsat kursfald. Kurserne på 2 % lånet var faldet så meget, at klagerne valgte et 2,5 % lån, som havde en kurs tættere på 100. Klagerne modtog fra R rådgivning om forskellen på et 2 % og 2,5 % lån, bl.a. om rentefølsomhed. Samlet set fandt klagerne ikke 2 % lånet attraktivt i forbindelse med gennemgangen af lånetilbud den 12. maj 2015.

Klagernes beregninger af tabet bestrides.

Handelsbanken har støtte for afvisningspåstanden anført, at det kræver bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, hvis der skal ske yderligere vurdering af forløbet omkring klagernes optagelse af lån. Da sådanne forklaringer ikke kan afgives over for Ankenævnet, bør sagen afvises

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne og Handelsbanken drøftede fra december 2014 en eventuel omlægning af klagernes realkreditlån. Parterne drøftede i den forbindelse forskellige typer af lån. Den 29. april 2015 opsagde klagerne deres eksisterende realkreditlån til indfrielse den 30. juni 2015. Det påhvilede i den forbindelse banken at rådgive klagerne om risikoen ved opsigelse af de eksisterende lån, inden der forelå et nyt lånetilbud, herunder om risikoen for kursfald, der kunne medføre, at omlægning ikke længere var fordelagtig.

Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at låneomlægningen fra et 3 % og et 3,5 % til et 2,5 % obligationslån i sig selv ikke var økonomisk ufordelagtig for klagerne. Ankenævnet finder, at det må lægges til grund, at klagerne ikke er blevet påført et tab ved, at opsigelse af de eksisterende lån skete den 29. april 2015 med indfrielse pr. 30. juni 2015. Under disse omstændigheder finder Ankenævnet ikke, at det kan pålægges banken at betale erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med opsigelserne.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken under telefonsamtalen om morgenen den 12. maj 2015 gav klagerne et bindende løfte om, at de kunne optage et 2 % 30-årigt lån med afdragsfrihed i TotalKredit til kurs 98,6 og med mulighed for løbende til- og fravalg af afdragsfrihed efter deres egen beslutning.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.